26 millioen menschen nu mm* l J VRIJ ONVERVEERD Quisling stal niet: hij „leende"! Dertig cigaretten per Minder yleêsch NaarNieuw-Guinea! Scheermesjes ate ONAFHANKELIJK DAGBLAD VOOR ROTTERDAM EN OMSTREKEN Donderdag 23 Augustus 1945 5a jaargang nummer 123 VERMOORD DOOR NAZI-BEULEN: N.B.S. protesteert bjj Schermerhorri Kinderen op een Koffie is er ook, maar ihee zal nog wel even op zich laten vrachten y WEERBERICHT Dat gaat naar Den Bosch toe Koffie-verkeerd, bier en een borrel Rotterdam, 21 te iyy. <5.05 n. Advertenties: EENDRACHTSWEG 42 Tel. 25430 (3 lijnen) Inlichtingendienst: K.L.M.-G EBOUW COOES1NGEL TeltE. 27339 en 2439$ Volgens offkieelc cijfers van door de Fransche regeering aan gewezen onderzoekers zijn in alle Duitsche concentratiekampeir fe zamen 26.000,000 (zes-en-twintig millioen menschelijke wezens vermoord. De meeste slachtoffers zijn te Dachau gevallen. Daar werden 12 a 14.000 menschen per dag omgebracht, Op 10 Juli 1944 hielden de moordenaars van Dachau een drinkgelag ter viering van hun „record-dag" waarop zij 24.000 mannen, vrouwen en kinderen om het leven hadden gebracht. Hot jToces legen don horuch- tea Ndorechen landverrader, Vid- kuti Quisling, was gisteren in zijn dorden zittingsdag. Quisling veipodigt zich tégen de bcschul- digipftro. mét Hysterisch* ge- schouw, cn zijn stem doet de aanwezigen, geregeld aan Hitier herinneren, ïljj beweert, dat alle bewijsmateriaal valsch is cn dat hy de laatste vijf jaren in een nachtmerrie heeft geleefd. Al tijd heeft hij zicli verzet legen do -Duifsche militaire dictatuur in Noorwegen. Quisling bevveerde 'oen groot vriend van dl* 'Joden geweest te zijn. Na een scherp kruisverhoor van den presidèrit van de rechtbank en den open baren aanklager, die hem van vervolg'ns cn imrteling vanNoor- scho patriotién cn Joden Ihj- 'Scbuldigdo, verwekte Quisling grooto verbazing door te bewc-- ren, dat hij nog nooit had ge hoord van het Noorschc dooderi- kamp Grèni en van de depor tatie en het vermoorden van Jo den in Duitschland. „Ete behan deling van gevangenen en Jóden was op Duitscho verantwoor ding", aldus Quisling. „Ik heb altijd nauw contact onderhouden mot de Joodsche wereldorganisa ties* gedurende de bezetting. Ik heb do Joden geholpen naar Zweden te vluchten en heb hén in Rusland geholpen door ruid- «leivan do Noorsche legatie. Nooit heb ik gehoord of gele zen van do vervolging van Joden in Europa.' Quisling beweert, dat hij zich niet aan diefstal en verduistering heeft schuldig ge maakt, Hij heeft slechts meube len en zilver, o.a. uit het ko ninklijk paleis, „geleend"," Door den bond van N.B.S.-ers an oud N.B.S.-ers is aan mi nister Schermorhorn het volg in de telegram gezonden: „Kannis gentenen hebbende via radio en pers aangaande regee- ringsplannen .vrijlating politieke (landvorraderlijke) elementen, meerit de bond van N.B.S. ers ai oud N.B.S.-ers mei. klem te gen deze plannen te moeten pro- iosléeren. De bond dringt aan op snelle berechting als juiste oplossing voor do bij de re- gcéring gerezen bezwaren". In Sepleml>er zal er een aantal scheerrac.vjes beschikbaar worden ge. steld voor ieder, die in het bezit is van een (abakskoart. Daartoe moot men tusschen 20 Aug. cn 6 jScpt. bon IV 16 van. de iabakekaart bij den winkelier' inleveren. Het aan la? scheermesjes, dat per bon verstrekt zal worden, wordt nog nader bekend gemaakt. .;;.2c klauteren langs alle ladder tjes, zc klimmen op clkq brug. zc zitten in dc draaimolen, die op dc ankerwinch gemonteerd is tot zc geroepen worden voor de thee, waar *c allerlei versnaperingen krygert: Deze kinderen, van spccJtuinvereent- gingen cn kindertehuizen, vermaken zich uitstekend op het grootc schip. De joviale bemanning speelt met zc tnec. zcUs heeft, een der officieren zich ais clown verkleed cn laat zich goedmoedig ballen near het hoofd werpen. We stellen ons.' al een Duitsch' officier voor cn de „Béstra-- FungV als hfj hetzelfde zou doen.,,. Langs, het schip komen bootjes, zc nemen dc kinderen mee voor cch tochtje Jn de havens. In een van de verblijven is zelfs een complete bioscoop ingericht, vaar tcckcnfiïms vertoond worden. En dan komt, als vanzelfsprekend, de vloot-admiraal Sir Cimningham-Grcyham, aan boord. Hij ontvangt burgemeester Oud èn diens vrouw-, hij onderhoudt ïich vriendelijk roet de kinderen HitjWeer stellen we ons die Duitschcr voor,,,..' R 'iels gchéurwi 7ri'3Sh1^Ktjc,« "'itoii' Geldig van Donderdagavond tot Vrijdagavond. Matige westelijke wind, toenemende bewolking, overwegend droog, iéts warmer. HOOG EN LAAG WATER. 2-1 Aug. J9451 to LAS'. 1.5G u. Eindelijk is cr goed nieuws voor do rookers te melden 1 Op 31 Augustus zullen dc win kels bevoorraad zijn mét rook- waren, en in begin: September hoopt ineo jnct één regelmatige distributie van lA/s rautsoén' per week voor de westelijke provincies te beginnen. Alteen zullen de rockende vrouwen. Qp hun achterste boenen gaan slaan, omdat alleen mannen in aanmerking komen. Een rantsoen bes taal uit 20 ciga-, rotten, 5 grootc sigaren of 10 cigarillos. Maar ook voor dedamssiser binnenafzienbaren tijd kans op troost in dm moest letterlij ken zin van een bak je troost, want ook koffie ïs ivoor distri butie beschikbaar.Thee, even- ..rins met groot verlangen tege- moeigezien, is nog maar mond jesmaat voorradig en daarvan zal de distributie nog even op zich moéten laten wachten. Op het oogenblik is de tóe- stand zoo, dat, op bovengenoem de basis van 30 gram .tabak per week, dó voorraa.d Voldoen de is om tot het eind van dit jaar te kunnen distribueeren. Koffie is er ook in bevredigen de mate, maar Ué ambtelijke in stanties, die er aan te pas kó men voordat bet product van rie koffiebranders, die goed be voorraad zijn, naar do winke liers' gaat, feeioofleri1 een zekere, droefheid bij liet .oplossen van ile moeilijkheden, die -ilr órige- twijteld aan verbonden zijn. Moeilijkheden Deze moeilijkbeden zijn veler lei. Koffie, thee en tabak wer den door de Nederlandsclie xe- géering in Londen aangekocht. Veelal gebeurde dat door men schen, die niet geheel ter zake kundig waren, maar die wer dén ingeschakeld omdat cr toch het geschieden, dat cr soorten worden aangekocht, die vóór den oorlog niet hierheen kwamen, omdat men in Nederland nu een maal verwend was eri ~'1 hét allerbeste kocht: Dit het bizondcr voor de, de thans aangekochte luidde bij sómmigen in hot Noor den van liet land het oordcel, dat men liever góed surrogaat dronkMet tabak slaat het "er heter voor, Want dé regee ring slaagde erin de hand te leggen op grooto voorraden prima tabak, hoewel de géhealé wereld óp don loer lag om ze te bemachtigen. Hieraan is dan ook te danken, datcr binnenkort een redelijk tabaksverbruik, dat echter' nog slechts ongeveer 20 pCt. van bot normale bedraagt, mogelijk zal zijn. Fabrieken iti afwachting Wat dó venverkiiigsmogojijkhe- den betreft, cr behoeft niet te worden gevreesd, dat de fabrie ken don toevoer niet zouden kun nen opvangen, want de gezamen lijke outillage der Nederlandsclie bedrijven, moge door den oorlog ge'eden hebben (de twee groot© Rotterdamscbo bedrijven van Van Rrissum cn van Dobbclmann wer den. immers geheel verwoest), men heeft voor aanvulling kun nen zórgen, Nu. dé koffiebranders flink „in de boonen zijn", en het publiek smacht naar een bakje I koffie, zou het gewenscht zijn, dat ook dé autoriteiten er flink achter heen zitten, dat met de distri butie zoo spoedig mogelijk eori begin kan worden gemaakt. Uiiiiiiiiiiiiiiiliiijiniiiiiiuiiiiiiintuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiji 5 Mei alle vlaggen fa fop fa be- denrnorgen het eerste achtp mei gaven (20Ö ion!) naar 'a-lïerto- gènboschVertrokken, Met mu- ziek wordt het daar; hedenavond 1 om een uur of zeven bfnnenge- haeld, En inmiddels is men reeds I begonnen een tweede schip vol i te stoawen met meubels en gor- dijnen, potten en pannen! TiDiHriJtJIItilIJJJjJMfmnJHIJJlIJMIJHJHIHDfJIJIJJJJJfJHIHffUIUH ONZE JEUGD TE GAST, Woens dagmiddag tdóriden de mannen van de kruiser ,1ï5ellona,, dnt zij kinder vrienden zijn. 300 Rotterdamsche kinderen, dïc voor een middag spe len waren uitgenoddigd, hebben cr een onvergetcJijken middag beleefd. -Rantsoen-tcordt tijdelijk gehalveerd Er worden op het oogenhlik aan- zienHjkc verplaiilsingcn van stam boek cn gebruikbvqc yjt de fokgehic- den naar de getroffen; provincies f Noord-Limburg, Zuid-Geldtrland. SVcstBrubant, enz.) uitgevoerd, ten einde de daar gevestigde veehouders bedrijven -zoo spoedig mogelijk weer eenig vcc ter beschikking te stellen. Dc aanvoer van slachtvee blijft ver beneden dc 'Jioevêclhcid, die noodig 3$ om het huidige peil van het vlccscKrantsocii tc verzekeren, en kan mede ten gevolge van het bo venstaande niet door het afslachten van gebruiksvee worden aangevuld. Daar dc aanvoer van vleesch in blik reeds geruimen tijd vrijwel stil staat, cn dc voorraden thans nagenoeg ver bruikt zijn, is dc bevolking voor het I vlecschrantsoen aangewezen op het voor dc slacht hcschikbare rundvee. Dc varkensstapel, die vóór den oor log 60 pCt. van het binnenlavtdsehc vleesch verbruik dekte. heeFi n.L vrij gerutmen tijd noodig om zich ten dcclc tc herstellen, zoodat pas in den loop van 1916 gerekend kan wor den, op een ccnigszins belangrijk aantal slacht varkens, Nfiflt dc minister van Landbouw mededeelt, moet onder .deze omstandigheden hét vlceschrantsocn van 2 September of tijdelijk tot dc helft verlaagd worden, dus tot 100 gram vleesch zonder heep per persoon per week. Getracht zal wor den den teruggang in eiwit voeding, die van deze verlaging het gevolg is, deels met peulvruchten op tc van gen. Tevenszullen pogingen in het werk worden gesteld om zoowel door het invoeren van bevroren cnfcif op sndcre wijze geconserveerd vleesch, als van vïsch en vlschconserven. mo gelijkheden te scheppen voor de dis tributie van eiwitrijk voedsel raast het uit versch vleesch bestaande viecschraritsoen. Er is eeri belangrijke verbetering öpgetreden jn de voorziernhg van do rcsuxürahts en liotels ineL levens, middelen en dranken. Jn ca/èX c.d.t zal hinnenkorf weer echte koffie verstrekt kun. nen wonieii. Ook volgen toewijzingen vopr suiker en melk. Dej tbeélief. ebben? zullen bü« geduld moeten betrachten. Bier kon deze maand in hel Westen op een basis van 30 pCt van den omzet, van Augustus 1941 worden gerantsoeneerd. Jn.Jict Noord en en Zuidqfif vvuur dé koJênposibe jets gunsliger „was. Ais het -percen\age bp W pCt. gebracht. De rantsoeneering van jenever zal zooals gemeld weldra op basis van 40 pCt- van. .den omzet jn 1239 worden hervat \7iec jaar gelctlcn hebben wij V jti dil blad eens het denkbeeld geopperd, de vele landverraders na de verja*ring van de Düilschers «it Ketlcrland te verbauuen en hen naar hücuw.Guihea ic «luren.; In enkelè bladen iiehben wij dit voorstel dea laalsleii tijd opnieuw ziön opduiken. De tijd Is thans dan ook gekomen1 om iljt oude plan wederom aan de orde te slcïlen, daar mon in regee* rjngskringen blijkbaar geen raad meer schijnt te weien ju et hét land ver rad ers vraag? tuk. liv een dezer dagen Behouden radioredevoerinj heefL prof» Schermorhorn ze^fs aangekondigd, dat men himmnkórt zal moeten overgaan tot ontslag uil de voorloopige iicchle. uis Aiiii een groot aantal N,S.B,.ers. Men heeft niet genoeg gevangenis, ruimte om deze lieden goed. opge borgen lo houden; Bovendien onL breekt liet aan betrouwbaar bewa. kingsperrioneol. Dc bfrecMing schijnt nog wel heel lang op zich te zulten latch wachten cn dc gezondheid van dc dames cn heeren begfnl zorg to haren. Is liet onder deze omstandig.- heden niet hei besta om de N.S.B.-crs die zich niet bepaald aan groote misdaden hebben schuldig gemaakt, nu maar voorloopïg .weer op vrijo voelen to slellcn? vraagt men zich in Den Haag af. |~J 9 hier Ingeslagen dreigt te - wo;d n; voe t na ir bi verrader, lïjk irioeras. Wanneer iemand zich fa moeras. Wanne er iemand zich in oorlogstijd bjj den vyandheefl aan. gesloten en hem op tillerlei manieren hand; en spandicnaLei) heefl bewezen, moei dit dan hiel op onJubbel. ziimigc wijze bcstrari worden? Heeft de apathie, die wij iegen. vvoordig in vele kringen .aantreffen, zich dan pok reeds meester gemaakt van de leiders onzer ministerieel deparleirienlen? De wijze, waarop rtieu het land. verrad erspro bic cm juridisch asn^pakl heeft, moest wel tot dergelijke .con. clU(fies, leiden. Als men op deze wijze voortgaat, zal het „waarschijnlijk cel! jaar of Vijf (luren, voordat dc ruim 30.000 gevallen, die behandeld moeten wor. den, berecht zullen, gijn. Er zijn des, kundigen, die ineencn. dat het zelfs wel zeven jaar zou kunnen duren 1 Er diénen d,i. radicale maatregelen genomen te worden, die het mogelijk maken, di£; gezwel h,v. binnen een half jaar tijd grondig op te ruimen. Afgezien van eenjgc honderden ern- stigo misdadigers, die na een sum- mier proces opgehangen of doodgc. scholen behooren tc worden, zou dc eenvoudigste en doclmsiligsté oplos sing zijn, dé geheel*4 N.S B. naar Nieüw.Guineia te verbannen. Yj it eiland Is nauwelijks hevolkV zoodat er ruimte genoeg is de autochthone bevolking:, door een dergclijkcn mnatregel njet benadeeld zou worden. Men zou den bannelingen ojv Niemv.Guinca een zeer groote vrijheid kunnen laten cn hun tot taak moeien stellen, ic werken &an de openIeggï|ig van .dit rijke gebied cn cr zelf. dc goederen te produ. ceeren, die a oor hun levensonderhoud noodzakelijk zijn. Een duizendtal mannen zouden vooruit gezonden kunnen worden als kwartiermakers; mei do hulp van hot Gouvernement van Indonesië zouden zij de b&tkkcn kunnen bouwen, die nóódig zijn. voor bet bnderbrerL'jen der later komenele massa. Wanneer de veroordeelden btin gezinnen merJenemen, dan. kunnen zij zich in liun verbanning een nieuw en redelijk beslaan ophouwen/ waar. van de vruchten fn dc eèrpfc pknts hunzelf en later ook dc gemeenschap, len goede zouden kunnen komen. Hun leider heeft vroeger zoo dikwijls gepleit voor blanke kolonisatie op Nieuw.Gujnea. Zijn Ideaal kan thans werkelijkhéid worden. Op deze; manier zouden ^!e land. veiradcrs op een foor ieder duidelijke wijze gestraft worden cn ieder zou uit dozc openbare lee do leering kun. nen trekken, dot elke verrader z<jr loon pleegt tc krijgen. - GIETER T HOEN. v,u V 4- *.4. A V 4 RedactU en Admlolstr.: EENDRACHTSWEG 42 - Tel 25430 (3 lijnen) Abonuemcnteprijs p. week 0.31» p. kwartaal 4.— loBie numraeri 0.10

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 1