Herstelt Rechtsherstel recht? Grondig antwoord gewenscht TELEURSTELLING IN ENGELAND VRIJ ONVERVEERD=r „loyaliteits-verkiaring" Contant of met iet Zaterdag 25 Augustus 1945 .ONATHANKEL0K T3^GBL^CR5OOIt ROIJ£RDAM>EN OMSTREKEN 5e jaargang nummer 125 Of wordt onrecht bestendigd Minister v. d. Leeuw. voor de radio SCHIEDAM Verlossing van Indië Anti-revolutionnairen m oppositie Distributie-nieuws Herdenkingsweek VLAARDINGEN Koninginnedag Offerdag voetbal - Redactie en Admlnistr.: ÊËNDRACHTSWEC 42 TeL 25430 (3 lijnen) Abonnementsprijs p, -week 0,31, p. kwartaal 4.— losse nummers 0.10 Advertenties: EENDRACHTSWEG 42 Tel. 25430 (3 lijnen) Inlichtingendienst: .K.L.M.-G IBOUW COOI.S1NGEL Telef. 27839 en 24 3.9 9 Dc term „Rechtsherstel" U een prachtige psychologische vondst. Wie oiidcr den Indruk der bezetting het slachtoffer van onrecht was of links en rechts onrecht zag geschie den, werd door het woord Rechts herstel gepakt. Het opende verschie ten van vergelding, van het opheffen van bevoorrechting, van teruggave van geroofd bezit, kortom van her stel van geschonden recht. Menschen, die uit hun woning ge zet waren, Joden wier zaak a*g®n5; men was en die óf gedeporteerd oF ondergedoken waren; menschen, die om princlpiqele redenen of wegens hun illegale werk huis en haard hadden moeten verlaten, uit hun be trekking gestooten waren, zij allen doorleefden de moeilijkste oorlogs jaren, doordat zij geloofden dat bun eens recht gedaan zou worden. jS'u is -dc Mol weg, nu. hebben vjjj een eigen Nederlandse!» bewind nu., zijn er 3I/2 maand verloopcn, sinds do.bevrijding eti dus mogen vrïj nu eens om ons heen zien, hoeveel recht er inmiddels hersteld ia cn hoeveel onrecht nog bestendigd werd. En helaas moetgeconstutccrd worden, dat cc niet alleen veel on. recht gecontinueerd is, muar dat er ook veel meuvv onrecht geschapen werd Hierbij hebbenwij niet het - oog op weggevoerden, die hun vroeger huis .door anderen bewoond vinden. Wanneer deze Iantsten op regeh maligo wijzo zoo'ri woning toegc- -wczco'r/kregenr zou het onbillijk -zijn. h'cncVuit ter 2GIter»4, -wbc1ioeve iV van vroegere huurders. Evenmin - niag yySmen J'ail liet oog. verliezen, dat -er •vvBr.ofltp 1'.woningnood hcerscht, cn dal - ory;,'n.lt}j tl S50 teleurgesteld cn zijn I^Avannecr 50 woningen onder duizend liefhebbers moeien worden verdeeld. Malle gevallen TJf !aar.er zijn ook gevallen waarbij het rechtsgevoel van ons volk bepaald gekwetst wordt. Voor. boeiden zijn er maar al te veel, én wij stellen;; ons voor daar al en toe eens 'een uit naar voren te halen om te bewijzen, dat bij het loepassen van de, veelal reeds le tonden vastgestelde bepalingen, j u. 'r,i-.d.ï s c h misschien juist gehandeld wordt, maar m O re el o n recht ge, schiedt»yvyy -■ Wat denkt de r- nieLspilSvondlge, maab zaïver.menschelijk, denkende le zer bijvoorbeeldvan het volgende gevat?,;; y Een.;; winkelier, die jarenlang een zaak als opticien-fololiandelaar heelt gedreven; moet zich om bepaalde redenen voor den Duitschcn bezet, teronvindbaarhouden. Zijn zaak wordtl;door den Mof gestolen en In liamlen van een; N.S.B-.er gespeeld, dio'-tévens den winkel daarnaast, Joodsch bezit,verwerft en; do twee winkels y samentrekt. De N-SJ3«er- opent ia de vergroote ruimte eon aan verwant bedrijf, n.1. alsopticien. juwêlicr. -'kÏV:^~ü -Ka tie'bevrijding' wordt de N S B er opgepakt en de winkel komt weer ier beschikking. De winkelvoormad van •den ,N.S.B..er was inmiddels ver dwenen; -7 naar hij zeide, tengevolge van;1 diefstal.,.Do vroegere bewoner van; den winkel, de opticlemfoiohande- laar duikt op, weliswaar .volkomen uitgeschud, maar hoopvol dat hij zijn zaak weer kan opwerken. v Immers: nu zou er r c h t h órs to Id worden Mis, naïeve Ieiórïy,. - - De MiddensLandscommissie van het Bureau Rechtsherstel, toog aan het werkje precies volgens do uitgestippelde richtlijncn en als .resultaat ontving do 1 rechthebbende winkelier; bericht; dal hij mocht komen bieden om zijn zaak van Rechtsherstel 'koopen 1 ZoöaW; gezegd was de man volkomen uitgeschud, en in Mei teruggekomen uit dc Schcveningsche gevangenis met een to taalbezit van 23 xCitfeh. -"y Daarvoor koopt men tegenwoordig geen zaak, cn bovendien was dc man zoo - kinderlijk óm todenken, dat hij het hem onlslolcno niet behoefde lc k o o p c n, als de;roever gepakt was. Rechtsherstelwas niet zoo kinderlijk, want de commissie beslaat uit vakmen-chen en beschikt over een« prachtig werkapparaat; n.l. de Gcmeenlelijke CrèdicL en 1 Voor schotbank, onder leiding van - bet Commissielid, den heer J.* Melles. Om de centjes Dus kreeg niet de vroegere opticien gelegenheid zijn geruïneerde leven in zijn oude zaak op te bouwen, maar werd deze toegewezen aan een .nian; die nooiteerder een winkel 5 heeft gehad cn uitsluitend juwelier maar.;.... die cenljes dj» -.tafel kón smijten,v. en duar. draait dc wereld immers ora, en: niet om ró c h t l Mén wilde den vroege ren .eigenaar niet Jteolcmafti voorbijgaan en daarom mocht hij dc rest van zijn eigeri wiukelinvcntaris, wat vitrines, een tafeltje, cn een paar sloeleo, er uit halen. Nu rijzen er bij. U, naïeve -lezer, verschillende vragen. Bij ons* ook. Maar bij ons, die dil speciale geval wat dieper onderzochten, waarschijn lijk- nog een paar méér dany ïjij U. Natuurlijk; zetten wij 'ook ccn Vraag, tcekeri achter het woord:Rcc)»^her$lci,; vmaar;vGrïler^ z efüd oh jj&ctefëi! \v erkt lfct*'r a'dnïi hillraUcvp. a pparaat van dei» heer Melles wel onfeilbaar? Brengt hef, helidlvo een voikbhicii juist, ook een .geheel volle dig rapport over do verschillende gegailig. den naar ccn vrij komenden winkel u it? Beslaat of bes lend cr misschien een bepaalde relatie tusschcu fchct administratief apparaat van den. lieer Mclloa ert den thans gearresteerden N.SB-.er? Beslaat of bestond er soms een bepaalde relatie tussehen dit apparaat en den" man, die: den winkel wél toegewezen kreeg? Ziehier een paar vragen,' die bij naïevelingen kunnen bpkomèn, maar die een zeer ernstig nader 'onderzoek gewenscht maken,- indien ze beves. tigend worden beantwoord..;Want we leven -"wel in een tijd van overgang, maar ditmoet zijn een overgang van wanorde naar orde,: cri niet omgekeerd v- i-v. De minister van Onderwijs. Kunsten en W^etcnschappca, prof. dr. G..van der Leeuw, heeft Vrij- dagavond een radiorede gehou den, waarin.^ hij dc vraagstukken can het Hooger Onderwijs onder ic loupe nam. Prof. van der Leeuw wees er op, dat het beteri moest wordén geacht leege collegezalen of'des noods heeiemaaf geen universitei ten in, stand te houden, dan onder het juk van den verdrukker te rijn doorgegaan. De studenten, die in 1943 weigerden de z.g. „loyaliteifsverldaring" te onder- reekenen, hebben dit begrepen. Slechts 2600 van de pl.m. 16.000 studenten faalden en zetten hun ■sandteekening. Zij zullen thans voor dë consequenties va^ hun loudinggesteld worden. De eer van ons land ging boven alles. Ook op het gebied van het noogeirJ onderwijs zal gezuiverd worden.'■- V- Maatregelen zullen genomen worden om de studenten, die hun vaderlandscben, plicht deden,' te gemoet te komen. De examen- eischen zullen oa. verlicht wor den. worden gehouden, Albertvan d .-dat zij da;ironf*Tïï5T"Kaffeïf "*E3 l'Au'g. 21. Do Brilsclic Oost-Iudisclie vloot isuitgevaren in afwach ting van orders om verschil lende punten in Malakka en Nederlands v! Oosf-Indië te be zetten, Do zevenhonderd mijl lange waterwég ziil van mijnen gezuiverd dienende worden. Als dit gerieliiëd is, zullen de eerste vlooteenhedèn, hospitaalschepcn, transport- cn voedselsrfiepen, met volle kracht het herstel- en steun verlecningsvrerk beginnen. Vrijdagmorgen is op de rivier •livars van de Feijenooolkade, de motorbootSlagda. overvaren door de stoomboot Oud.Gouverneur Tengbor- gen.'.Dé ïlagda is -ezonkèn, een der opvarenden -j," J. de J. verdronk, i Uitg.: Stichting „Het Parool" Am sterdam. Verteienw. voor Rotter dam; B. de Vries. Chef-redocteur: Th. Ramakt-r Druk H. A .M. Roclants, Schiedam. Altlec, de Britsche premier, heeft voor het Lagerhuis ver klaard, dat president Truman's order tot?, opheffing van de leun en pachtwet was genomen, zon der voorafgaande consultatie van de Britsche rog coring. „Wij heb ben verwacht,"* aldus Attlec, „dat de leen- en- pachtovereenkomst na het beëindigen der operaties zou vervallen, maar dat-dit zpp spoedig zou gebeuren ,en "zonder nader óverleg, hebben wij niet gedacht. Het brengt onoverzien bare complicaties mét zich mede:" Churchill acht de ophef fing!- zeer ernstig- en verontrus tend. Hij had nooitkunnen den ken, dat de Amerikanen 7-0Q hard tegen hun trouwén Óipiidgö- noot'zouden Optreden. Crowlev, de leider van de Amerikaansche buiten! andsclie economische politiek, heeft he den een overgangsprogramma be kend gemaakt, bedoeld om de gapingen, die veroorzaakt zijn door hetplotseling inlrekfcenvan den leen- en pachtsleun, op te vullen. Dit overgangsprogramma bestaat j in de volgende pun ten: Ten eerstealle nieuwe uinkoopen van' geallieerde re- geeringen zullen wórden stopge zet, behalve wanneer:, de geal lieerde regoeringen contant wil len betalen wanneer zij met de .^xporl- cn import-bank ere- diëten voor- deze aankoopén over- eenkomen. Ten tweede: aan alle geallieerde regeeringen zal dc ge'cgcnlieid worden gegeven,' om alle goederen; die zij bestótd hebben, 'en die nu vervaardigd- wordeii, anti te koopen. Zij zui len zich dan jegens do Vcreenig- de Staten- moeten verplichten tot gelijke jaarlijkscho betalingen, verdeeld over derlig jaar cn tegen betaling van eert jaarlijk- scïio rente. Ten. derde: goederen, dio ,)iu -in. geallieerde handen zijn én of iiu afgeleverd wor den, zullen de geallioerdo re- geerineen' kunnen koopen op ba sis van contante betaliing of op c red iet. In antwoord op;. U'w circulair schrijven van den, burgemeester ,an 17 Augustus 1015, betref fende „tijdelijke. Gemeenteraden", hebben wij de eer ter Uwer ken nis te brengen: 1. Dat dc Anli-Itcvolutionnaïre Partij in tijden van nood, nim mer geschuwd heeft do verant woordelijkheid te dragen of te helpen dragen, wanneer dit baars inziens in 's lands belang was, 2. dat zij ook thans, nu do !v< rwarring schier; dagelijks toe- neéml, bereid zou zijn mede te werken aan pogingen om tot orma'.e verhoudingen te komen, 3. dat als bekend mag worden .ondersteld, dat de A. R. Partij veds op do bres heeft gestaan voor do verkregen rechten, en rijheden des volks, i. dat daaronder behoort liet door het Nederlaudsche Volk zelf aiuiwijzen van Ver'.egenwoor- digers in de Tweede Kamer, Sta ten der "Provinciën en van den Gemeenteraad, 5. dat zij van- meening is, dat hirmen zeer afzienharen tijd langs normalen, wcUelijken weg, ver kiezingen voor den Gemeente raad, althans té Scliicdam, kun- i-n G. -dat zij mag medewerken aan voorstel- 'ton,-, die. zuudcr - noodzaak - do Grondwet en -andere organieke Wetten terzijde stellen; 7. dat Sfaaïsreehlelijko bezwa ren haar beletten aan Uw voor stel om „een aanbeveling in te zeilden voor de 'ycrvulling van plaatsen in liet kiescollege" mede werking tc verlccncn, ■Wij verzoeken U den Heer Commissaris der Koningin .in Zuid-Holland cn Zijne Ê^x^én- tïe 'den - Minister landscho Zaken wel in fcénm^ te willen stellen van onze Staats rechtelijke bezwaren en op nor male verkiezingen aan te dringen. Met verschuldigde gevoelens van hoogachting, hebben wij de eer te zijn, liet Bestuur der A. R. Kiesver, Nederland en. Oranje. Voorzitter. ;- Secretaris. Door délaillisten kunnen alleen ingeleverd worden: brood, .melk, eieren, vleesch'en. aardappelen. Echter moeten in verband met do sluiting der kantoren op .Vrij dag 31 Augustus dé detaillisten met een codenummer beneden 506G Donderdagsmorgens en ho ven- 5067 Donderdagsmiddags ko men..'-' Aardappelhahdelaren dienen hun opplakvellch Donderdags morgens op den Voor hcai aan gegeven tijd aan te bieden. Grossiers in tabaksproducten ontvangen ec-n voorschot, ge baseerd op het door bon ingcle- venle. van detaillisten ontvangen, aanlal toewijzingen tabak. Hier voor worden toewijzingen sigaret ten uitgereikt,weïkc geldig - zijn voor het betrekken van tabak, sigaren, cn sigaretten. O p oen tfrg in het laatste deci der bcrettinj kwam de S.D. binnen In een huis, vraar zes hceren nan het werk waren en namen cr vier van mee, mitsgaders de vcba papieren waaraan rij werkten* Re S. D. juiebto en deed ppbliceerch dal do „SlichUiis 1940—'45'" niet meer bestond. Zulke vergissingen!heeft de 3-D, meer gemaakt» De vier artes. Lanlen werden evenzeer vervangen als de papieren en dat was maas goctl ook. De „Stichting 1940—'W, heelt daar door óók verder haar taak kunnen, vervollen» Men kent hel doel: leniging, van de zedelijke cn maatschappelijke no oden van personen en groepen; dio het verzet diendon, hulp aan hun nabestaanden. Destijds moest dit werk in het verborgene, gedaan worden» Nu kan hei openl'dk gebeuren. De week, waarin, da Kmiinginnedag valt, zal de herdenkingswerk rijn. TDrinses Juliana geeft het goedo voorbeelden houdtop 2G Augus tus ora 12.30 uur, eon radiotoespraak. Do radio-uilzendiTigen. worden ook verder zeer interessant. Men oordcclo zcK: - 21? Augustus voormiddag: kerkdienst uil de Ger. kerk lc Laron: voorgangen prof. Bavinckj namiddag: uitzending voor zieken, verzorgd door Mgr» Willcnhorg. 20.55—-2L15 uur: referaat over. ver zetsliteratuur door Jan H. de Groot. 27 Aug. - 20.05—20.13 uur: toespraak door den lieer A- van Velsen, (voor. zilt er van de Stichting). 29 Aug. 21.40—22 uur: voordracht; verzclspoézie door Jan Musch en Dalsum* ,40—22 uur: voordracht verzoLs poëzie door Nel Knoop cn Paul Huf.y.; 1 r 3D Aug. namiddag: reportage uit' het iicrstêmngsoord voor oud-Illegale wer- kcrsV ^Karcoór'. 3i Atig- toespraak prof. Schermer. hor«; des avonds: uitzending laatste bedrijf van het tooneelsluk „Vrij Volk". x Ifel RoBcriïanisch Phil harmonisch' Orkest, zal verder op "Woensdag 29 Augustus oen concert in do Kóningin, nekerk geven, ten bate van de Stiel», ting 1940—'45,. Het gironummer van de Stichting 1940—'45 is: 1940451 11.— uur V.FiC.—R.A.S.C. 715 Cöuip. .:i.Vj-'i" vy'" X2.15 uur Goal—Excelsior. 13.30 uur C.V.V.—Vi09. 14.45 uur QutckOvermaas. 16,uur S.V.V.—Y.D.1L 31 Augustus 1945 zal voor het eer3t na jaren ons volk \veerr Koningin, nedag kunnen vieren in een vrij landt.! En bovendien nu in een wereld, dia bevrijd is van het juk van de vrcese. lijkslö aller oorlogen, die de wcreU ooit to aanschouwen gaf. Volksherstel besloot, dat rlczo dag voor het gehcolo land als o f f eirdag zal worden gevierd. Daarom zal Volksherstel In Vlaardingcn 31. A'ugus. lus a.s. hier ter stede een grootèn speldjesdag organiseeren, waarvan dö opbrengst ten goede komt nan <ks talloos velen, die in bizondere- raalo het slachtoffer van den oorlog werden. Wij, Vlaardingers, moeten, dankbaar zijn, dat de verschrikkingen vanden oorlog ons, vergeleken bij andere steden en streken van ons land; ge,: spaard bleven. Zouden wij' dan niet medehelpen om het leed \*an hen, dio niet zoo bewcldadigd rijn, heipon verzach ten? Het antwoord hierop behoort te zijn, het antwoord van dc daad. 'Als wij blijde feestvieren, denken wij ook aan hen, dio het leed van den oorlog nog gevoelen en zullen blijven gevoelen. "Wij" rekenen op Ut t Ten bewijze hoeveel or noodig is, zij opgemerkt, dat vanaf do opening van het bureau van N-VJL, eind Mej, lót'18 Augustus j.l»; voor materieole hulp aan oorlogsslachtoffers, etc. in Ylaartljngen werd uitgekeerd een r be. f7rag. van f 30.700.—. En ook ge. durend o <3o komende 'maanden zal deze hulp nog moeten worden ver- Ieend/'' .0* Dezer 'dagen ïs opnieuw een tan- tingent N.l.C.A. personeel uit Den Haag vertrokken, naar zijn eindbe stemming in het Verre Oosten»

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 1