Geallieerde vloot bij Tokio Russisch-Chineesch verdrag Niet vrijlaten VRIJ ONVE SJANGHAI BEZET Zwart handelaar staat terecht S8ÜVÉRÈINITEÏT VAM CHINA Volgende Ofymp. Spelen in 1948 Maandag 27 Augustus 1945 ONAFHANKELIJK DAGBLAD VOOR ROTTERDAM EN OMSTREKEN 5e jaargang nummer 128 VOOR ANKER: Admiraal Helfrich op weg naar Japan. Dr. Y. Mook naar Ceylon Chr. Huygens aan den WEERBERICHT Atoombom geslagen? Grosslerderij in het groot Telegramwisseling der Koningin metTsjank Kai Sjek Als notabele minder schuldig? Stalin's troepen worden binnen cfrie maanden uit Mandsjoerije teruggetrokken Zuivering, ook van s poö rweg personeel 1 Géén sieun I Redaetl* en Admiaisfr.: ËENDRACHTSWEG 41 Tel. 2M30 (3 lijnen) Abonnementsprijs p. «eek ./6.31, p. keartaal .losse nummer» ƒ0.16 Advertentie»: EENDRACHTSWEG 42 Tel. 25430 (3 lijnen) Inlichtingendienst: K.L.M.-G E B O U W COOLSINGEI. Teiel. 27 8 3» ea 2439» Ruit» 2W «JeelHeefde oorlogssvhe- peo aijn hedenochtcöd vroeg opge- itoomd naar 'de wat éren yen Tokio en hebben bei anker laten vallen In de bont van Sagami. Vliegtuigen, op. gestegen van viJegdekschepeo. vorra- den een tochtscherm boven dc voor anker liggende, vloot. Generaal Mac Arthur heeft van het /apaaschë hoofdkwartier de verzete- ring ontvangen, dat het overgove- bevel door alle Japansche bcvelheb- beis te velde U begrepen, behalve door de commandanten tn den Sii- Ung«*ector ïn Birma en In Borneo, met «la geen contact bestaat, Voo mi tg e schoven Amerikaansche troepen zijn in Sjanghai aangekomen.- yAdmlrakl Nimitz deelde mede, dat dc onderteclc'cnïng van dc Japansche oVergaye op.2 'September zal geschie den tin boord van bet. Amerikaan- sche slagschip Missouri. Volgens de regeetingsvoorlichtingsdicnst zal het oy erg ar «protocol eeteekend worden namens het Koninkrijk der Nederlan den, Als Nederlandsch vertegenwoor diger ia IL-admirasl Helfrich ainge- vrezen. Generaal van Oyen treedt als xijn plaataycryangcr. op. Dr, y. Mook zal tegen het einde van de'wèck naar Kasdy op Ceylon gaan. om mcf lord Louis Mountbatten te onderhandeifcc overH.d«;herbezetting van „Indonesië.: Intusschen hebben de - capitulatie- onderhandelingen te Rangoon een bevredigend verjppp. Britsehc m*: rtne^eenncden ^begevenzich naar dc stnit'nD Malftltk* op weg na ar Singapore. - A Uit. MacArthur's hoofdkwartier w°r«t geroeid, dat het nog wel eent- Eeo tljdxal duren, voor de Japansche pofdstad la bezet,-Voorloopig zullen metmeer daa 500.000 Amerlkaansche soldaten aan Und gaan cn het zou wel -vijf maanden kunnen duren. voordat, geheel Japanis bezet. De Japansche rhdio dringt er bïj de bevolking op aan këlm ie blij ven, teneinde de zorgen van den keiier te verlichten. Op een mijn geloopen Aarf boord vin bot 10000 Ion nietende ptesdjpérMchsp „Chrisliaan Hóïgeaa" van do Hpttéfdanische L!o;d is Zondagochtend een explosie voorge- valieiw Hel schip voer Ier hoogte van Wcslkapelle. Daar hel motorschip, dat geen lading aan boord had, dreig, de te zinken .heelt men hel op een sandbank aan den grond gcezt Nederiandsehe sleppbooten em Engel, zebe berpngsvaartaijen Bit Vtissfngen, Terncuièn eh Ïïp'.terdam, snelden naai de plaats des onheiis De „Huygen^*., was 'a ochtends uil Antwerpen vertrokken en op weg naar Rotterdam, van waaroi) het schip een rei» naar „En-eland 7.00 maken. Omtrent de -.explosie' wordt nader roedejèdééW dat de oorzaak nogs';aeds niet vaststaat. Wérd eerst vastgesteld dat ar .«prske was vut? een mijn, latere berichten spreken dit w«-r tégen en zeiden dat er zich aan hooni een"ontplofrinj had voorgedaan. Thans wordt weer gemeM dat ook dit niet vaststaat,, en dal. het volgons de Kon. Marine wek degelijk mogelijk/ i». dat dè* „Chrisltaan"Tlój-gens" cp cên mijo i» gektopea - Nader vernamen wij, dat »r aan boord van dh „Christians liaygenk", reu der opvarenden -wérd', gedood «n keven - gewond. Dé. gewonden wenlen overgebracht ;op. het s-s- Tiba. hetwelk "en naar Rotterdam verroerde. Zy •jn in het ziekenhuis Cooteingel op. •nonen.. - ei-waebting, geldig van Maandag, nd tot Dinsdagavond. 'onnig weer, Oostelijke wind. Te. 11 den avond in het Zuiden ji llèt jaod k*ns op onweer. sisiiiiiiiniiiiiii'.niiiiiiMiiiuiiiiiiiimuiiiiiiuiiiiiiiiiuiiiiifiiiini! g Volgens den Washington- I schen correspondent van de 1. „Evening Standard", heeft de Amerikaaitsche marine een 1 lange afstandskanon dat door „Radar" wordt gecontroleerd i art dat op een afstand van vijftien kilometer mêt absolute 1 trefkans een naderend vlieg- tuig kan neerhalen. Dit zou dus een tegenwapén tegen I aanvallen met atoombommen kunnen zijn, iiuiiiiiHiiiiiiniimiiiuiiiiiiiMiiutiniiuiiiiuiuuiuiiliiiuiiiniii Bij de bèsprekingeri wcikc- dc Kamer van Koophandel en Fa brieken voor Zuid-Holland met de lelrokkcncn aan deze ma terie heeft gewijd, is g»k-idelijk aan het denkbeeld gerypt, om verzamelgebouwen voor grossiers bp te richten#. Ditsysteem-wendt ola. in England 'cn Amerika roeds jaren met succes in prak- lijk gebTacht. Eon der groothan delaars lieclt een plan cmtwor- pm omvattende een gebouw van SQ00 M2. yloeroppervTaktc, waar in oen 80-tal grossiers mjt. ge middeld ltiOO M2. ondergebracht kunnen worden, die werk geven aan 4000 man personeel eti le vensonderhoud aan "10:000 in gezetenen, H.M.- dó Koningin richtte oen golukwensch tot Tsjang Kai Sjek bij dé overwinning /op Japan en onjviDg daarop van .den Chïnce- schen maarschalk een dankbetui ging. Voor den pólltïorechior. lo Rot terdam stond, de beruchte 'Goud- scbe zwarte handelaar H. te recht, Van ds» vele transacties, die de man,sinds zijn toetreding tot de zwarte ploeg in 194.4'bad verricht, stond hij nu voor één bepaald feit tèrucht,"!. nam „-lijk „Q-DAY" IN NOORWEGEN. Vidkun .Quislinz, dc Mussert van het llooce Noorden, staat te Osta terecht. Twee strijders,van dc Noor- schc B, S. bewaken hem tijdens de verhooren. Hedenmorgen werd gemeld, dat Qchdinn 1 vuur een medisch onderzoek in een ziekenhuis is opgenomen. doch bet geval met ""de zeep, dat in Juli geschiedde, was een „ongelukje in dronkenschap" ge weest De Officier van Justitie, die talrijke voorbeelden van's mans handc'spraktijkon opsomd risch- te nietteinm Iwonder ijk tn'ltl- dadig slóclits twee. maOnden U r gaxt een Colf van veronlwaar- tüfiing door het land nu» de daad bij het aarzelend woord voegend, de rcgccring overgegaan is tot het vrij laten van enkele ,,liehtc gevallen*"» Te Amsterdam werden twee vryge- Intencn uit rhyji huizen gesleurd cn naar het politiebureau óp den Over toom gejaagd, waar zij den tiacht moesten doorbrengen. Elders werden dc ruiten ingegooid van een terug- gckecfden' N.S.B.-winkelier. en in enkele buurten van de hoofdstad hield men betoogingen co organiseer de men spreekkoren, die protesteer den tegen dc voorgenomen Vrijlating. Ook in Rotterdam heerscht groote ontstemming. - Jloc kan men ook verwachten, dat een volk. nog Töuwend om zijn fa milie en vrienden die in het verzet vielen, reeds vergeven en vergeten heeft? Hoe kan men verwachten, dat men het. moeilijke maatschappelijke leven van het oogenbïik zou willen dcclcri met dc verraders van het land? Er schuilt nog een ander gevaar in. het proefbalionnctje(?) dat de. re- gecring opliet ,om de stemming on der de bevolking Ic peilen. Het zal immers geen toeval zijn, dat nu da delijk op het Telegraafkantoor te Rotterdam weer eenige ..moffenmei den" teruggekomen zijn. Het overige personeel, waaronder meisjes yan de K. P. en andere verzetsorganisa ties, nemen daarmede natuurlyk geen genoegen cn overwegen het werk neer te leggen. Onk deze terugkeer wel etn nroefbalionnct je zijn, doch men zal bespeurd hebben, dat bet snel ontploft en een atoombom kan blijken te zijn. Tusschen China tü de Sowjct- Unie is een verdrag afgesloten, welks bepalingen tegelijkertijd té Tsjoengking en Moskou zijn ge publiceerd. Het voorziet ,in sa menwerking tusschen dc beide landen, ter voorkoming van een berbaling der Japansche agressie. De Sowjet-Unie sal militairen en anderen bijstand uitsluitend aan de centrale regeering van China verlccncn. Het verdrag bevestigt opnieuw erkenning der volledige souvèreï- riiteit van China in de drie boste- ïijkè provincies. De - hoofdlijnen der Oost-Chiceesche - en Zuid- Mandsjoerijsche spoorlijnen zullen gecombineerd worden in één lijn, welke in gezamenlijk eigendom zal worden geëxploiteerd onder den naam Chineeschc. Tsjang- sjoeanspoorlijn voor een periode van 30 jaar. Daarna, wordt de voor hot .koopen,yari oen. parjü',heeltlonis met allrck. en. Ver- •WP$JcanUj4g'd6toUti$o^Jiaii.n,38Kk, beiwte'crk Irin g vna het rin .bc- slai? .gonoiftan' geld. Do verdediger onthulde, dal do vcidachlc lid van den. Apel- doornschcn .'gemeenteraad was, bestuurslid van dc afdeeling al daar van de Liberale Staats- pariij, voorzitter van een heels wasehlijst van /allerlei .Apeldoorn- scho corporaties, verre ipngcn on instellingen; en concluU er- de hieruit, dat. deze verdachte dus,., niet zoo'n zware straf verdiende: De politierechter wonschte de juistheid van dc bcAveerde. functies oersi te laten onderzoeken en liield de zaak daarom aan lot 7 September. Wij kunnen het met den ver dediger eens zjjn, dat een nbla- bele, dié een goed wachtgeld betrekt maar niettemin zóó diep in den zwarten handel duikt, dat hocl Gouda er schande van spreekt, een andere straf ver dient dan een klein mannetje of scharrelaartje dat zijn kans schoon ziet. Maar dat die sfraf voor iemand, -die door zijn po sitie toonbeeld behoort te .zijn en een groote publieke rerant- woordelijkheid bezit, lager zoü moéten zijn/ dat liopen wij mé; gerustheid aan. de /jnsfitje, als instrument van de rechtsopvat ting van ons volk, terbêoor- dceling te mogen' overlaten! beweren van twee gealliocrJc officieren, Ilij liad de zeep den volgenden dag doorverkocht voor zijn eigen prijs, en er alleen 40 stukken zelf van behouden. Ter zitting bleek, dat hij in dc moest uiteeiiloopende zaken had gehandeld, cn dat hij den Inal- sten tijd als een koning leef de in hotel De Zalm. te Gouda. Ook bleek, dal hij van, zijn be roep ^vertegenwoordiger van ëeh vccffabrjek .was en i^iarvan, een wachtgeld van f ISO per maand betrok. Zooals alle zwarte handkaren had. hij natuurlij* alleen uit monschüevc-nde overwegingen ge handeld, en wel om net gezin waar hij, in den kost was ge- woest, te steunen. Na do bevrij ding bad bij ermee opgehouden, lijn uitsluitend Chineesch bezit eii komt geheel In Chineesch beheer. De Chinéesche regeering verklaart Dairen, tot vrijhaven., Gedurende 30 jaar zal Port Arthur een ge meenschappelijke Chineesch-Rus- sische vlootbasis zijn. Stalin heeft de verzekering ge geven, dat na de Japansche ca pitulatie de Russische troepen binnen drie maanden uit Mand sjoerije zullen worden terugge trokken. Wat Sinkiang betreft, bevestigt Rusland opnieuw, dat het niet de bedoeling heeft; te Intcrvenièèrèn in de Cbineesche binnentandsche aangelegenbeden. China zal de onafhankelijkheid (Tkennen van Buitcn-Mongolië wanneer een plebisciet uitwijst, dat de bevolking dit wenscht. Veel van het bovenstaande werd hier verwacht. Ofschoon de Chineesche communisten niet uitdrukkelijk genoemd worden, wordt hét verdrag beschouwd als een politieke nederlaag voor hen op een bijzonder moeilijk tijd stip.'. .Volgens.; de met den Wrokken minister en den. .chef van de-n $taf van hel militair jetrollcnr rego. linjr, zijd voor de zuivering van h«»t personeel der NederJafïdsche Spoor, wegen, thana ook zuiveringtcorumis. Bies beaoemd tc Amfiicrdara," Haarleitj, Rotterdam, Ulrecljt, - Amersfoort. Am. hem en Zwolle. Medtideëlingen cn klachten van het pabliek omtrent spoorwegpersoneel, op dc zuivering hiervan betrekking - hebbende, kunnen vóór 15 September,gericht worden aan den chef van den aJgeroeenen dienst, hoafdjadmlmstratlegebouw N-5-y to Utrecht, dïe; deze aan de be. trokken coaimLesie doorzendt Desge. w cnsch i Iqin men zich met,inacht neming van genoemd on datum rechts, etreeks tot de commissie wenden, De adreseen van de secretari.mcon z.ljn bij do«, postadministratie bekend. D t rej*ccrïn(* zal snel, crt_. beslist op hnar voorjjenömen plin' tcrug moeten kecren, niet alleen omdat wij dc ongestrafte N.S.B.'crs en hun h an hang niet terug wenscben voor zij beoordeeld cn berecht fcijn, maar pok, omdatdergelijke yer$lapprnt2en jegens den vijand oogenbUkkelijk reacties van andere slappelingen te weeg brengen, zooals bovengenoemde gebeurtenis op het Telegraafkantoor» een staatsinstelling w*ar toch zeker geen twijfel mag bestaan over dc gezindheid des personeels. Als er een personeelstekort is de meisje* zullen graag tweemaal zoo hard wil len werken! Instcdc van vrijlating te overwegen, kan men beter met de allerdringend ste spoed op berechting aansturen, Infusschentijd - komen de kampen waarachtig we! klaar en zullen "de N.S.B.'ers waarachtig niet hang be hoeven tc zijn, dat zij Duitsch be handeld zullen worden Dat ligt niet in onzen Nedcrfandschcn aard. Tot zoolang echter geen compromissen cn geen verslappingen. Het uitvoer/lid com*té v;m het 1.0, C. besloot te Londen de oerslvolgén-de Olympische Spe len in 1948 te hou den, Echter %vend nog niet be paald in wdfc land de spelen zul len worden georganiseerd. Hier over zal schriftelijk worden gc- siemd. Uitnoodïgingea tot het houden van de Spelen werden ontvangen uit Lausanne, Londen, Los Angelos, .Minnespolis, Phi ladelphia ©a Ba timore, In dc *Fgc'oopch «eekrijn te Berlijn 50 personen i*n dé gevolgen v»n. typhus overleden. Drie miliioen Berlijners zullen binnenkort ingeënt «orden. inmiiimiiitiiiniiiiiiiiiiuutiimimiimiHirinmniiniiiliiiitat! Het woord ..steun" in den zin, 5 3 dien het heelt gekregen in de periode -vtn vóór den oorïog, i 1 kent de „Stichting mO~-19I5"' niet.- Hét begrip „steun" kent de Stichting wel. wanneer daar- 3 mede wordt bedoeld, dat wij el- 5 kinder zedelijk en tnaatsehappe- i iijk tot steun moeten zijn. Een re- deiijk herstel van het peil, «aar- f gop een door actief verzetswerk! S'getroffen gezin leefde, voor het-3 1 noodlot toesloeg, is een eiscH. s dien dc Stichting wat dé ie- 5 niging van. den - stoffelijken nood 3 hetreft zich heeft gesteid. I Helpt mee, dit doel althans te bereikenl ïiiiiuiiiiiiiJiiiiiuiiiiiiiiiiiiijminiaiiiuiiiiiMHiiiBiiiuniiDiiiïi

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 1