bezet der bevrijding j Siom vólk -= VRIJONVERY Parade te Colombo AMERIKA BLIJFT i heer Brood l Dinsdag 28 Augustus 1945 ONAFHANKELIJK DAGBLAD VOOR ROTTERDAM EN OMSTREKEN 5e jaargang nummer 127 GELAND; Sjanghai onder Chineesch bestuur Briische vlooi voor Sabang Ruim mjllioen man blij ven onder de wapenen A. DEN DOOLAARD TE ROTTERDAM N.S. krijgen meer wagons iMëer suiker, 1 Pas op voor slechte jenever Max Blokzijl voor den rechter reid, ouderwetsch feestprogramma c - WEERBERICHT Kransleggirig op Noordsingel Televisie op komst Redactie en Adminisir.: EENDRACHTSWEG 42 Tel. 25430 (3 lijnen) Abonnementsprijs p. wcelt O.Jl, p. -kwartaal 4. 1 o a s e nummers 0.10 VAdvertenties:'rd 1 EENDRACHTSWEG '42 Tel. 25430 (3 lijnen) Inlichtingendienst: K.L.M.-G E B O U \V COOLS1NGEL Tetef. 2 7 S3 9 en 24399 T>o eerste Amcrikaansche be zettingstroepen zijn gisteren in Japan geland. Dtó eerste g-oep bestond ••■•uit. 150, ingenieurs en specialisten op bet gëb.cd van luchtvaart on verkeer. Zij heb- ben tot taak het vliegveld Ab soegi, op 30 k.nr.-van-Tokio, in gereedheid te brengen vóór, de aankomst van Mac- Ar- thur. De AYnerifcaanscne vloot, welke de baai van Tokio-bin- non stoom de, zal a.s.. Donder dag 10.000 mariniers ontsche pen in. <io vlootbasis Yoko- soêka, Er liggen reeds 400 geallieer de schopen in de baai van To kio voor anker, w.o. ook Ne- doriandschc. Mijnenvegers zijn druk bezig de wateren Toor To kio van mijnen to zuiveren. Generaal Yamashita, wiens troe pen op Luzon nog lievig weer stand boden, beeft bekend, ge maakt, dat hij bereid is. te ca- pi tulearen„ De .Japanscïie troep en. op "Bougamvillte hebben de Ava^ pens"' neergelegd. - Na acht jaren Japanscbo bê-r zetting," is Sjanghai weer onder Chinoesche controle gesteld. Le den van do Chineesche onder- grondsche beweging hebben voor- loonig het bestuur van. de slatl op'zichgenomen, - - De Britschc OostlnxTsclie vloot ligt thans voor Sabang. Oorlogs schepen, w.o. vliegdekschepen, ontvingen de opdracht ten spoe digste naar Pcnang te varen. Generaal Mac Artliur deelde mede, .dat het Zuidelijk deel van; Korea en de hoofdstad Iveijo s Ifet ppperlievel van het Ante- rikaansche leger, heeftden weaisch Ie kennen gegeven, dat de mobilisatie zou voortduren en heeft geweigerd den terug keer tót het civiele leven te ver haasten. Het is de bedoeling,: dal 2.600.000 man onder 'de wape nen. blijven. .Dit is negenmaal bet aantal soldaten ran voorden oorlog. Men verwacht, dat deze maatregel in het Amcrikaansche congres op ernstig verzet zal sluiten. President Truman vorklaar- de, dat de toestand ia,den Pa cific nog vete élementen van ge vaar in zich - bergt en dat het ge- desorgan iseerde; 7 Europa eèn moeilijken w-irilér met weinig brandstof,- voedsel- en - k'ecding gehouden moeten: worden. In een vergadering, die georgani. scerd wordt door den Bond van Kantoorpersoneel „Mercitri'Js", zal op Donderdag G September in' do l"ti. vièm-llal de, bekende schrijver A. den,Doolaard spreken over bel onder, werp: „In wat Voor wereld leven .wij". ;V. Varn' göalliezrdqV.iijdokuil en meer wagons voor hel goederen vervoer m Nederland--uit de Wesl-Europccschc „pcfol" van spoorwegwagens wórdsE", beschik baar gesteld, Behalve, de kolenwagens, die in Limburg worden gebruikt, zul len 1.5000 wagons :tcr_ beschik king worden gesletdi Te voren bedroeg dit aantal ongeveer 13.000. - Ook voor hst teizigérsvervoer - I -v Het zoo karkhjf suikcn-ar.t; socn is dan cjntRdijk verhoogd. Voortaan zuljbn personen 1 van "vier ouder 400 f gram suiker pet/ veertien kda-;| dagen -ontvangen;,,'Dit is dus f een verhooging van 150 gram, 1 Tevens wordt er in het I yervolg 2S00 gram brood per 1 week- verstrekt Dit beteekent een verhooging van 400 gram f is 'eonigc .vergttojjikkelijkiiig te ,1 per week. Het biscuitrantsoen verwacht-n, dootdiit S reizigers- is jeehter vervallen.' treinen, elk met S03 zitplaatsen, ter. beschikking zullen wur.icn ge p r zijn honderd tri ecu argumeh- T1 tcn. de- meeste ul tc berde ge- steld, n.l. 5 treinen voor hel Door de verhooging van het I suikerrantsocn is het peil in.| het Westen gelijk gebracht Westen, 2 voor liet Oosten mi1 met dat van d; rest van Ne-i Noonl-Oos'.en, en' 1 voor het Zui den 'van ons land. Acht dooden op een bruiloft. De bruidegom' en zeven brui- lofstgasten zijn het slachtoffer geworden van methyl-alcohol- vergiftiging. De bruiloft had plaats in het dorpje Gemraenich, dat op .enkele; kilometers afstand van Vaals over de Belgische grens is gelegen. Er waren zeer veel. gasten aanwezig ea et wer den! borrels ^geschonken van twij- brudöftSéderi 'rzichv bij véle 7 der 'gasten'de gewoneverschijnselen van vergiftiging door methyl alcohol voor, tengevolge waar van vrij spoedig na elkaar acht personen, waaronder de bruide gom zelf, zijn overleden.; Bij een twintigtal andere gasten deden zich eveneens deze verschijnselen voor. Verscheidene hunner wer den blind enmen vermoedt, dat het aantal dooden nog zal toe nemen.- dérland. Mas Blokzijl zal op II Sep tember a.s. óm, 10.30 uur voor hét Bijzonder Gerechtshof te 's-Gravenhage terecht staan. Hij heeft ruimschoots den tijd gehad, zich op deze „brandende kwes tie" voor te bereiden. Met hém zal de oud-N.S.B.- burgemeestervan Wassenaar, jhr. de Blocq van Schcltinga, voor het gerechtshof verschijnen. Jjl|l!!ll!lljlllill!!ilü!llll!lllllll!l!llllill!!ill!ll!!l!ll![|illll!lilll!!lli!lllll||lill|jil!llitlll||!||||[|||!l!ili|ji|||jil||Ji|||i|IU|lil||!||j!||l!|!J|]j door 'Ameirikaanscb.e troop en wor- j KON1NGINNE-FEEST Ml t van. de -lange-- reeks feestelijkheden/ die onze stad den laatsten tijd S hebben y eken merkt» Het feest* programma..: opgesteld door de zelfde commissie, die de bévrij- ditigsfeestcn organiseer de, fs wel- isivaar sober gehouden, maar =j toontonseen. grootc verschci- denheid rjói gebeurtenissen. 1 '5v Ochtends ^worden .van alle stadstorens; ;i reveilles geblazen, e/t spelen :;dc eariJ/oris koraal- Smuziek, Omladit, uur wordt er eenvlaggcnparade gehouden, waaraan de B,;S. deejnemen z«l- b Van negen tot tien uur houdt men in alje 1 kerken diensten. Dc traditïonccJc;V. aubade voor het stadhuis, en de daarop volgende H toespraak vin den burgemeester geschiedenv om elf uor, wairn* =- de Cool singel weer het bekende beeld zal vertóonen van dcfllee- s rende verecnigïngen cn jeugd- S 'organisaties,, s - Middags 'om half drie con-; eer teert het Philharmonisch Or- t;,kest .in de - Rivièrahal. Er zijn trouwens nog meer muzikale at- s tractics op /dezen dag,/want om =E acht: uur/ "s /avonds brengt de jkapel vendc r politic stafmuzick ren gchoore op het trappenhuis S"van dc /Koopmans-beiirs. Dan mogen wc in dit verband bet concert in de Koning.innc-kerk niet vergeten, dat van half zes tien bezet. Het noorJelijke deel j s komt onder Russische controle. - lit oun radiorede zou Tsjang Kai Sjok verklaard hebl)en, dat.'g de Pescadores e-n Formosa bjj j China zouden Avordcn ingelijfd. ij Ter viering van-het einde vaii den oorlog, weid te Colombo een - groote ovenvinningsparade gchou- g v^^nz=r VRo^gmnkt".'0t haH -^«1 aan//Aan ca par<id5 nam^n do- ,n<.n beschouwen ais het slot tacliemonten van do Noderlaiul* 1 5c]io marine doel, welke een uit- siokendeiï indruk maaktenV v -.. Onder do hooge geallioerJe officieren, die de parade af namen, bevonden zich lt,-admi raal Helfrich on Lord Louis Mountialtfeii;; - Capitulatie op Hahrtaheira Do commandant der Japanscho LroejKTi op IIaimabelra,, die 37.000 jmlïiaireti ondor zijn bevelen - heeft, tcekehde -eveneens deca- pitujalïevoorwaarden. Do ofiïcie- re.i moesten hun sabels afgeven; Te Rangoon is gisteren na-, mens graaf Terautsj i, den Japan schen bevelhebber in Z.-CL-Azië, en admiraal Mountbatten/ de ca pitulatie-overeenkomst ondertee kend. Nederlandsche vertegen- u-oordigears waren aanwezig. -. Geldig van Dinsdagavond tot Wocns. dagavondi Toenemende bewolking. Plaatse]ijTc. regen met kans op onweer* Opnieuw koeler. Jfaac Zuidwest, .omgaande wind. or dl en waaraan o.a. bierman Bcsselaar s cn een vrouwenkoor medewer- ken. Ook de sport wordi., op dezen dag niet vergeten, de Wlelfcn» ncrs-Verccnieinü-,,Üe Kotterdam- sche Leeuw organiseert wed- strijden rond het circuit Van de Oude Plintagc; de van cuds be- s kende „Hondc ,van Feycnoord" zal verreden worden;- motorren- ncn achter het Stadion^komen s aan dc beurt,- maar ook"* dc wa- tersport viert dezen dag hoogtij, want dc rocivcrccniging .;Vi- s king" heeft plannen uitgewerkt s tot het houden van -kano-wed- s strijden cn een gondclyaart in dc Dclfhavcnsche Schic cri^ de Cool-;* haven, waarvan de «opbrengst ten bate zal komen -van, de i>etic;; „Rotterdam helpt den Bosch*\/ Van half zes tot balf .zeven is tr voor den hoofdingang'A-an s de Beurs volkszang; /begeleid door een koor' en de Politie- Harmonie/ r Als muzikaal flot van 'd e zen/f e cstd a g ^bl «en de' padvinders'; om tiëii -uur" des avonds éerf;taptoe ,-i*.vQ0r1het Raadhuis/ cii het Witte Huis. ,;/S Des avonds zal de stad op grootc sch aal gcïlluinincerdzijn cn zelfs dc gasflambouwen, van voor den oorlog /zullen /er/1, toe medewerken, om" ,dït lïehtfestijn tot een waardige /sluiting te ma- ken,//--•:/,.'-T'-«i -• /■Nog zie ik hem mijii werkkamer op het' depariemoiït van Justjlie in Arlington House in Loiiden binnen, komen: .kwiek, met een opgewekt bijna.T jopgcnsaeliU?; gczicld. en twee vroolijke oogen achtereen brik Nog hoor ïkr zijn eapplg Zuidelijk Ne. derlandech - met de gezellige g's, cn nog pree i es h oor ilc de. lal rij ke ver. halen .over zijn illegale werk en zijn réis' nnai" Londen. Pa ier If leys was een vu orl ref f elij k vfirze Lsj i»a n, mol een hart van goud iliit nllcszins op de rechte plaals za|. AH zooveel in hou. don/ aangekomen NederJiindffs had hij wat .mofile >oni zijn dra.li tft vinden in. die/verkillende ambtelijke sfeer, dit* zoo; fol, afstak togen don gloed van ,'t yèrzèljivverk. Toon ik hem den tweeden keer za«rdroeg li.ij de maj oorsiitii form. Hij VwaA in den staf var» Prins Bern. ha rd ópgenom en en h ot is in ij n va^ te ovodufginEv «lüt Je Print Pater Bleys znl f'/gmlenken met vriendschap <?n i^unkhaarlmid- Paler Pdeys was jon?. Zijnf'fpro?rum- vermelde 'n tieefe r»H*ks van ^plamiën.; waarvan Vb ij er; enkele direct;.na zijn torngkcimst in'hel va. dorïa'nd is gaon uitvoeren:.; Te midden van a] 'dië geestdrift en al. dien werk. Jffst vóór oas land hce/t de dootl bem overrompeld. Een. Qogenhlik valt er diepe 'stitlë in allerlei hartens ..'Palor' II leys •/is/nicl meer:/ De bevrijd in? waarvoor lnj zoo; krachtdadig heeft meegevochten, mocht hl; nog zien. Hel 'lierstcl en dc vernieuwing heeft hij. niet meer aanschouwd. /Die Item gekendhebben draden dé her?/incrinj? aan écn eerslcrangf.vnderlandcr met zich; mee. De Landelijke Organisatie, van/ Onderduiker? verliest In 11 leys ceji./ van- haar al Ier besten. Maar heel ons/volk heèfl. reden tot rouw: want uit hef vaderlandsclie hout, waarnit Pater Blcya was gesneden, snijdt men er maar zoo weinigen. H./.T. v. H. G. briicht, üm over te'gaan tot verkie zingen, zelfs minister Sthcrmcrhorn heett cr zijns ondanks? een ge leverd, cn tang geen slechtl Ik. zou, koo kwam hij betoogen, ten aanzien van 't annexatie-vraagstuk den volks wil graag vernemen. Prachtig! Heel ^democratisch, fcrg roor de hand Iig- "gend. Alleen.,,, hoe moet dat dan? Uoordat re hooi cn te gras op ver gaderingen moties pro cn mótieS contra worden aangenomen en; daar na ,.tcr kennis van dc bevoegde autoriteiten" gebracht? Maar wat zégt dat? Dat iü veel minder nog dan een referendum, bij ons trou* wens gelukkig ó6k een onbe- .kendc instelling «Neen, minister ijchermcrhorn weet het Zoo goed als wij hetweten; de NedcrlaniUehc' de- mbcratisehe, staatsinstellingen ken nen op den kop af één methode om den volkswil tc vernemen: dc zaak, waRroinhet gaat. voorleggen «au'de volksvertegenwoordiging, - Die, /<n die alleen, kan spreken namens het gcheclc volk. Ook over annexatie. Wil dc regeering den volkswil over: dat hoogst belangrijke probleem ver nemen cn zonder die vertteming beslissen zou een kaakslag voor dc democratie zijn rfan moet zij er voor zorgen, dat, eindelijk, het Ncderland- schc volk zijn stembanden, zijn spreekorgaan herkrijgt: dat cr der halve een volksvertcgcflwoordïgtng optreedt. Nit 'is het volk stom. Ja, maar cr komt nu toch een noodpurlcmcnt? Üacht wat/ zóóver zijn wij nog niet.Er is voorloopig ccn commissie, belast met dc zuive ring van het parlement. Een eerbied waardige commissie, zonder twijfel; de voorzitter der Eerste Kamer, 8ö jaar, van de Tweede Kamer,_^63 jaaL van den Raad va^/Statc, 73 jaör, 1 van de; Nationale Adviescommissie, Tlj jaar,,; en van de Grootc Advies- Lcommipsje.^der^-: Illegaliteit*. Jeyftijd.^ ons onbekend," maar stellig' dc Bcn- /jamin van dit gezelschap. Die com missie zal ongetwijfeld met zeer grootc voorzichtigheid te werk gaan. Daarna moet er aangevuld worden,/"' Hoe?. Dat. hangt nog ietwat m dc lucht. Is die hetle procedure afge werkt, dan hebben wij. een „nood- parlement". fs het dan nog niet mooi genoeg? r Door her Comité voor V-rlich- tirut vort- il?n Noordsingel hot iriif'i.iltef génoniTn orrd een kor! e*. herdenki ngs pjórlti icli' i'l t.e houden od do plaats, waar in 1941;«£n"Engc'8ch vliogluig tlial- de. Deze. Iterd-nking zat plants vinden op 29 Augustus 'des 's avonds to 8 uur voor liet ge bouw. van do Beeldbank, NEEN, het is niét mooi genoeg* henerzijds niet, omdat de grond-- slag ondeugdelijk is* Die grondslag hïijtt; erkénning ytin het wettig be staan van een parlement, dut. acht jaar geleden „voor vier, jaar" werd gekozen. De heerenJegalisten moeten er artikel 85 van de Grondwet maar op nakijken. Anderzijdé' nie^, omdat_ men wél, met allerlef >ophjsfieier kan betüogen, ;dat de^ vierjarige -zit-, tingsperiodo. vaji de Kumcr .van PJJ7 alken maar „onderbroken"'j$ (voor 'n jaar of vijf 11), zoodat dc heeren nog een' staartje te goed hebben, doch.*niemand kan ontkennen, dat al die onderbrekïngsjuren de^ tijd vïlict heeft stilgestaan. Dc Kamerleden zijn'* vijf jaar ouder geworden* Dat wil zeggen: in dc huidtgc Kamer is het geslacht van tussehen de 25 en de 5U pruetisch niet' vcrtegcriwoor- v digd. Is dat billijk, na vijf jaar, die a den ouderwordende vroefi-oud en den jongere vrocg-rijp 'hebben ge maakt? De vraag is rhctorisch. ilct is niet billijk. Slechts door eandiduten. 1 uit de jongere gefederen te stellen ikunncn wij bereiken, wat bereiktmoetwor den: dat ritet Nederlard-lyi7,. maar NedcrJand-fyu vertegenwoordigd zij. Waarmee nan het reeds zoo,r<klem- mende argument van behermerhorn nog een argument is toegevoegd: vóór-vcrkicringcit. .Moge het helpen!/ De directeur van de.afdeellhg onderzoekingen van ;dc ..Colum- bia Broadcasting S^tem" hcèft: volgens'A. P. P. medegedeeld, A dat men begin 1946 gereed zal komen met de constructie -. van televisie-ontvangers,.jwelker pro jectiescherm de afmeting ral, heb ben van 'een krantenpagina,, of, jn lagere .prijsklasse, van eèn tijdschrift-pagina. Voorts "trnéldt hetFransche Nieuwsbureau, dat een rapport, van Barthelemy, den. vQornaamsten Franschen pionier op het gebied van televisie, over de „iconoscope", een televisie- apparaat, aan de academie van wetenschappen te Parijs is over handigd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 1