KOERIERSTERS Distci&utie>h>ieuw$ 1 Bewaart uw noodkachef 1 SCHEERMESJES H. KLEIJWEG Gzn. Athdei uan Qmud GROOTE PRIJSVRAAG SCHIEDAM Geen verkoop van vuurwerk ,Zuiderdam" w rdt geborgen De scheepsramp van de „Christiaan Huygens" Kindertransport vertraagd VLAARDINGEM Collecte Volksherstel Cap die a.d. hfssel De paarden en de haver Bakkers op Koninginnedag Artsen in het kamp 3 Verkeersongevallen TELEFOONRUBRIEK Familieberichten Advertentifis L.A. en P. HENRY Vioolles HOLLANDS GLORIE Oud Katholieke Kerk Koninginnedag 194$ P, SOETERS- "COLLECTANTEN GEVRAAÖD ZUiVERLNG SPOORWEGPERSONEEL WINKELSTAD ..BLIJBORP" WINKELSTAD „BLIJDORP" VERSCHE VISCH, By den visehhaudel kan op ton 642J 300 gram vcrsche visch worden betrokken, zoodra deze voorradig is. VóÈrinlevering van deze bon mag niet plaats vinden. SPEENTJES. By de coasullaliebureau's voor zuL (telingen, kan Dien in da week van 2' Augustus tot en met 1 September, op vertoon van do baby-stamkaart een bon afhalen die recht geeft op het koopen ven één speen. Detaillisten kunnen slechts worden berbevcomaad legen inlevering van deze bons, vermeerderd met een aan, i*ï bonnen voor nog af te leveren ■pecnen. Voor bons, waar niet direct op kan worden geleverd, moor des. gevraagd een ontvaugbewijsje nan het publiek worden afgeleverd. AU» gegevens omtrent da adressen om openstelling der consultatiebureau^ zijn te verkrijgen bij onzen jnüeh, tmgendienst aan den Schiedamscfce Singel. Handelaren, levert bh óns de bonnen voor scheermesjes la. WU garandeeren U een zéér VLOTTE AFLEVERING VAN HEEL GOEDE MESJES. Groothandel WM. I! UYTEt V E CH S TH A AT !S4t> Telefoon 32385. Do verkoop van vuurwerk is bij verordening van den mili tairen- Commissaris verboden, tenzij met een vergunning van den Hoofdcommissaris van Po litie tc Rotterdam. Het rn.s* „Zuidcrdam" vgn de H. A. L+, hetwelk bij Wilton ïn aanbouw was en door de Duitschers half klaar in den Waterweg tot zin ken werd gebracht, zal worden ge borgen, Zoodra de berging voltooid is ,2*1 Wij ton het schip gereed ma ken voor den dienst op California JUBILEUM D. K. W» De R, K» Wandcisportverecnigmg D» K* W. herdacht Zondag hatr tienjarig bestaan met een jubileum- marsch van 25 K,M., waaraan 2Q0 wandelaars deelnamen, - De uitslagen luidden als volgt? lc prijs D.V.Tv. beker; 2e prijs Stïeds Hooger, beker; 3e prijs Ex celsior 20 1, krans; 4c prijs D.K.W.! piaquet; 5e prijs Excelsior 20 12, tak; 6e prijs k. N. J. B.» wandelaar: 7e prijs Verkenners, tak. De per soonlijke prijs als best marcheerende door mej* J. Muilwijk, Daarna volgde een uitgebreid feestprogramma. D. W. S. HANDBAL. 1 De waarnemend vdOfziHer van den öiidcrvflkgfoep detailhandel 5 haarden en kachels, caadt ieder g S san zijn noodkacbel voor den 2 1 aenstaaaden winter te bewaren. I daar de In dezen winter ver- krijgbare gemengde brandstof g g doorgaans Diet geschikt zal zijn voor de haarden »a kachels, welke gewoonlijk gebruikt wor- 1 den. Noodkflcl eitjes zullen van s den winter wel niet te koopen zijn, daar ze voornamelijk voor 5 de getroffen gebieden worden s gefabriceerd. Zondag 2 September zal D. \V, S. j g nasr Den Haag trekken om deel te E Tfuimilium. iH'1'iiiii'iiuii.KiiiMnriimniniiiiii"1"1 ntmdn «au een groot handbaltour-J - nooi. dat door Athene georganiseerd» Dirigent verDOGSn Dg positie van de „Chrisliaan Huygeas" op de Zuidbteenbauk, is 'door bet afnemen van dc wind verbeterd. Het schip heeft oen to grooten diepgang gekregen, om het den Jfieuiven Waterweg op to sleepen. De bevelhebber dór zeestrijdklachten te Londen, zal over de bergingswerkzaamhe den beslissen. Hot heeft in de bedoeling ge legen oen groep kinderen met de „Huygens naar Engeland te brengen. Er is nu nieuwe stagnatie ontslaan en ouders, wiens kinderen binnenkort zou den vertrekken, zullen met uit stel rekening dienen te houden. D'" KLM (Pasjagekantoor Cool, singel 115) bericht ons, dat zy met inzuig van 28 Augustus, voor fulich. tingerl cn reserveeringen, weer tele, fonisch te bereiken is Onder 29230 (2 lijnen). uitwiiiiiiiuuumiiwiiiijiiiiiiiiiiiimuiiiiHiiiiiiiutiiiuuiiiiiu Ex.poIitipke gevangenen, dio in 1945 uit gevangen, en conecnlralie- kampen zijn ontslagen en die deze week nog geen pakket ontvingen, doch meenen hiervoor wel In aanmer king te komen, moeten zich vt-voegen bij hei ftotlerdamsch Comité voor ex. „unieke! gevangenen, Boschjo S. Het NederJandsehC' hospilaalsohip „Tjitjalengka", rnaakl deel uit vnu de geallieerde laisifingsvloot voor Tokio Hel Amerikaansche bureau van oorlogsvoorlichling zal binuca drie maanden worden opgeheven. In Egypte zal in den loop van September de slaat van beleg wor den opgeheven. Byrnes heert medegedeeld, dat de beslissing van de Bufgasrsche re. zecring om de verkiezingen to ver. dagen is genomen niet algemoeite instemming van de vertegenwoordigers van do regeerinz der Vereeïtizde Sta len en van de Sovjekregcoring Ie iolia. De Ver. Staten hebben alie restrictie betreffende de productie van pennicïiline opgeheven. In Frankrijk zal de verkoop van brood vtij zyn vanaf October aan. staande. zal worden. Aan dit tournooi zullen niet minder dan 60 elftallen deel nemen, D.W.S., dat met meerdere elftallen ingeschreven had. zal slechts met 3 daraes- en 2 heeren- elftallcn mogen uitkomen, 0e Schie dammers zullen reeds 's morgcus_ 7 uur per boot vertrekken, om op tijd in Den Haag aanwezig te zijn. De SftchliAÊ Nederiandsch Volks herstel to Vlaardmgen, zal op 31 Augustus een collecte houden, welker opbrengst ten bate zal komen- aant de noodlijdende bevolking der door oorlog geteisterde gebieden» Volkshcr. stel doet een beroep op de Vfeardmg. sche burgerij, om op dezen dag oen offer to brengen nun hen, die in vele opzichten zooveel meer te lijden hebben dan wij, die ons huis cn onzen haard nog hebben. Er rijzen te Capelle klachten over do verdcelinj van de door N.V.H. beschikbaar jodelde goederen. Volgens zeggen van hen die het kunnen weten, is een groot deel van de uitgereikte goederen niet te. ;cclitgckoemn bij de echte oorlogs slachtoffers, maar bij mensehen. van ivie men redelijkerwijze kan aanne, men, dat zij zich nog wel een tijdje hadden kunnen redden, althans beter zich kunnen behelpen, dan zij die heeiemaai niets meer bezitten. Dal de goederen niet op de juiste plaats belanden, is ook voor de gevers te. leu-stellend. Sectie voorlichting' 31. G. deelt uedn - 1. De eereraad voor de muziek heeft ais zijn meening te ken nen gegeven, dat den dirigent M. Adam tot 5 Mei 19L8 verlof moet worden onthouden om als dirigent op te treden, omdat hij mede gewerkt heeft met den vijand door bij den radio-omroep in Hilversum le dirigeerenver der bleak van zijn verkeerde gezindheid uit oen sollicitatie, die hij inzond bij de Ned. kamer opera. T.a.r. mej. Corry Bijster meent de raad, dat haar verlof tot op treden moet worden onthouden tot 5 Mei 19-16, op grond van haar medewerkingaan de Ned. Kameropera en hij den Neder- rijnschen landdag te Arnhem. 2. In het algemeene oordeel door den eereraad voor de too- neclkunst ten aanzien van de acteurs die de nieuwe orde met terdaad hebben gesteund, moe'en ook worden begrepen: Justus Chaulet, voor 5 jaren geschorst, ;n Ad. Hcerings, voor 2 jaren --c-schorst. Op Konirginnedag zullen <Je bakkerswinkels te Rotterdam ge_> sloten ''zijn. De bezorging üao huis vervalt eveneens. - In het artikel „Bij de A'.S.B.j., in het kasap'Y «in doktarca Y noemd, de gedetineerden Hansen"-» Bisschop. De gedetineerde artsen'zj echter R. Stoop uit Vlaardiiifsc S! C. J. van 'tlloog uit Rotterdam 1 - z Gisteren is het een dajf gswèEt', van motorongelukken. De ,sg.iartM. militair iv. d. T,, is iQ de jj" schaerlstraat tegen een fouw aange.- „TTJET parool» j U KUNT WEER BELLEN: BLOEMENMAG. PIETLKS. Zwart- janstraat <1, hoek 2e Pijnacker- straat 40140 tnl. over deze rubriek verstrekt onze adv.-afd., TeL 25430, reden ,dat dwars over de sfraut spannen was. Hij werd gereojiQ. Bd 23.jarige L. J, y. d. w de 45-jarige A. J. K-, zij a op Franschelaan met hun M0(0, den kop geslagen Beiden beren a»n hersenschudding, W. T. H. werd aangereden door een motor en kroeg ceft hcrsaEchui ding. J. V. werd op den Oostzeedijk eveneens aangereden, door eea hij word met een iinkerdijbeeah en een hersenschudding naar bet YT kenhuis vervoerd. Volgens de Amerikaansche radjn omroep zal een oemmissie van r d," iers voor Japan vertrekken om «a rapport samen te stellen hetreffendo e dJapansche oorlogsmitdadigers. HOOG- en LAAG WATER." te Rotterdam, 29 Aug. 19452 le H\V. 9.42 u. ie LW. 5.35 u 2e HW. 19.47 u. 2e LW. 17.53 u. Geboren CORNELIA CAEOLtSA. A. JIOSTERT. A.EX. 'Zicdses des Plantes. Iteuenrtlschelaan 20. Tijdelijk: Zinkrnhuls Eudokia. 4'czloofd: CORRY VOS cn JAN. C. BOUWEN 1—5 L.IC.P. „Jantje". Douwe Steenstra, lt'dam, 30 Aug. 1945, Receptie 25 tl, Söellernanstraat 37. Ondertrouwd: A. S. C. TI10.HJ' en TRUUS VAN EIJK Huwelijksvoltr. op nader te bepalen datutn. 22 Augustus 1945. It'dam: Brlelschdaan 250 a Vlaardlngen: Parallrlw. IS/7. Getrouwd: Mr. L. E. PIETERS en COCKV B5HSI. Dra.Soc. Geo gr. Rotterdam, 28 Aug. 1945. Toekomstig adres: N-.ve Binnenweg 132. R'dam Overleden: I. J. GUNNEVVEG. Directie en Personeel J. v. d. Toorn Co."? Ijzerhandel N.V., - Rotterdam. Rotterdam, 25 Aug. *45. Tandartsen. Praktijk hervat. aangeboden. Nelly Katz, Win. Buytewechstr.iat 147b. *>i-n n'ftnm Het bevnjdlngsiied t/ij uitne mendheid wordt Woei.siag- avond 29 Aug., ter Inieldnig van onze Nationale feestdag, uitgevoerd door Scbled. Chr. Mannenkoor In de Groote Kerk aan de Lange Kerkstraat. Aanvang 7.15 uur precies. Verder een geheel Nationaal programma. Orgelist: Jac. P. Bekkers. Spreker: Ds. K. de Bel. Kaarten A 50 cent verkrijg baar bij de boekhandel. Ei} des avonds aan de Kerk, l)am 28 Schiedam. 30 Augustus a.s., *s av. 7 uur. Herdenkingsdienst voor de ge vattenen. Muzikale medewerking: Mevr. M. BaJcker-de Jager, sopraan. S. \V. J. Schade v. TVestrum, orgel. Koningfnnckerlc, Boczemslngel nm. half vier» Medewerkenden: Mevrouw Sophie Both-Haas, Soptaaru Sfoot Vrouwenkoor met Orkest onder JcidtnjJ van Mevrouw M. C. Grimhcrg-Huyser. Aan het Orgel: J» H. Bessclaar Jr,+ Toc- Sfliigsbcwijzen t 0.50. ProRramma's f 0.20. Kaarten bij: Muziek- cn Boekhandel Uïc aanplakbiljetten. ijigirenniayazijn Verplaatst van Broersvest 57, nakr overzijde Broersvest 48, (Voorheen Hijmans fotohan- del). 'y - bTIüHTlNG NEDERLAND'» VOLKSHERSTEL, STICHTING 940—1945. Voor de groote straateollecte.-dle op 31 Augustus a.s. wordt gehouden, worden dringend nog vele Gaaxne aanmelding op Woensdag 2a Aug. aan de U.V.V.- kantoren RochusJcnstra.it 78, Heemraadssingel 24, Roemer Visserstraat 18; Ger. Scholteijstr. 128, Croosw^lngel 50, Vredebofweg 63, Dordtschelaan 140, Btriak 7, Teselschestr. 18, Tolhuisstr. 27, Oranjehoomstr. 306, Gourz&ndscheweg 56. Voor hen, die niet eerder kunnen, zal bovendien gelegenheid, zijn tot aanmelding op Donderdag 30 Au8- "kan 1417 fit 1921 uur, dan echter alleen aan de adressen: Dordtschelaan 140 ca Oostzeedijk 2Qi. District Rotterdam. De Directie der N.V. Nedcrlandsche Spoorwegen deelt mede. dat door haar is benoemd een Adviescommissie voor de zuivering van het personeel van de Nedcr landsche Spoorwegen in het distriet Rotterdam welke commissie als volgt is samengesteld: Ir. P. 51. Quist, lid-voorzitter S. J.-Kolk,'lid K. Tigchelaar, lid P. K. H. van *t Sant, lid D, van Gin kei, lid Drs.' I>, Bpender. secretaris De bevoegdheden van deze commissie strekken zich •lit over het district Rotterdam, hetwelk omvat: alle standplaatsen binnen de Gemeenten 's-Graven- hage, Leldschendam en Rotterdam, alsmede alle standplaatsen gelegen aan de lijnen: Vogelenzang (exel.) - Rotterdam D.P., Leiden - Leiden Heeren- dngel, Den Haag H.S. - Loosduinseheweg „Schie dam - Hoek van Holland, Rotterdam D,P. - Moer dijk (brug), Dordrecht - Leerdam, Moordrecht aan sluiting (èxcl.) - Rotterdam Maas, Moordrecht aan sluiting (exel.) - Den Haag S.S., verblndingsbaan Den Haag S.S. - Den Haag H.S., Renbaan Achterm-g, Rotterdam Hofplein - Den Haag II.S., verbindings- banen te Rotterdam, goederensfation Feijenoord, ILsselmande Rangeerterrein es de handelsterreinen. Gerechtvaardigde en terzake dienende gegevens be treffende de houding van het spoorwegpersoneel in voormeld district gedurende de bezetting kunnen schriftelijk worden ingediend, uiterlijk tot 15 Septem ber a.s., bij" den Chef van den Algemcenen Dienst der Nederlandsche Spoorwegen te Utrecht. Desgewensehl kan men zich met Inachtneming van genoemden datum ook rechtstreeks wenden tot den secretaris der commis sie, 2e Hoofdgebouw der N.V. Nederlandsche Spoor wegen te Utrecht. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen Le Veusudil ileleu-liiu us trie m de Zaanstreek vraagt voor spoedige indiensttreding As sistent voor den technischen bedrijfsleider M.T.3, werktuig bouwkunde of electro-lechnlek Leeftijd ca. 25 jaar. Sollici tanten hebben zich eventueel aan een psychotechnisch on derzoek te onderwerpen. Eigenhandig geschreven brie ven ia. pasfoto ond. No. 1829, aan J. v. d. Weg, 'Tjaskerlaan 66. Rrhiebroek. Koning tnttedag- Feeatconcert des namiddags te Ü.3U uur ta-geven door het Rotlcrdamich Philhamoniich Orkest Werken van: Beethoven - Berlioz - Grieg,- Boedijn. Vocrverk. toegangskaarten f 1- tjmSOAug,.' Portiers- loge Hiergasrde, fa. Snoek, Cooisingel A17 en fa. Simonie, Betjerl.laac 2S 31 Aug.: uitsl. Pomeraloge Diergaarde. i Eindpunt lijn 3 - Ter trnr.nc.-rnp «en onze croucoe en rfeppere mede. lofrkrlerz. ,D# nitriek „ftoeriEz. r ff rr it alleen 3e- tlamd reer «reep. en Bonhod advert Cheni. Stoomerlj H.Ü.S.A., Rochussenstraat 48 vraagt voor direct Chem. wasschers, Clicm. strijksters cn persers. Aamn. tlneel. 95 u. Voor spoedige, event, later, In diensttreding gevr. Oeiliplo- meonle en Lcerllng-Verpk'vg- sters, tevens een Not 3Iotsje voor gewoon huishoudwerk. Verpleeghuis, Dlr.e P. C. de Heus-.iffifraat, 't „Hof van Moerkerken", Mlinshpcrrntand Jong getrounu arts (bpec.) z. k. practijk b.h.h. zoekt 2 of rueer kamers met keuken gebruik. Br. No. 1027, Boekh. Bart OiifsDcl. Noord«!nce! 62. Echtpaar z, kinderen zoekt gestoff. of gem. kamer(s) met kookgelegenheid, v. d. Broek, Bergsehelaan 129a, Tel. 4144 7. t muist, 22 Aug., ruwn. ter rier, wit met bruine kop, don kere rug, naam Barry- T.h.b.b. G. v. d, Hehden, Kon. Emma- plein i2, tel. 22860, of Berkel- s rrant 3a. Heer zoekt rustige kamer m, vol), pens. Liefst omgeving Middellandstraat, Briven No, 819, bur. van dit blad. vrloreuzilv. rammelaar. Gaande GoudscherijwegTol- iensstr. T.b.t.b.v. Duyven- bode. Tollen=str 67a. Verloren: Rijksweg, Utrecht- Rotterdam (Reeuwljk) ge leende tent (A. Shelter). Ï.B. t.b, neatrljsstraat 36b. V erturen: op leest Jubileum- pieln H'berg, zilveren schakel armband. T.b.t.b. Leeuwerik- laan 32, H'berg. SchU'flum To ruil: Mooie Klnilerw. tegen frame voor kinderfiets (f, p, st.) waar normale wieten In passen. Ook te ruilen tegen Heerenscli. m. 45 A 46. FTi Haversohmidt- laan 5. Gevr. zit- en slaapkamer od zit-sl.kamer, met ol zonder pension. Br, No. S 1050, bur. v. d. bl.t Lanae Haven 144 Eamllie uit Zecluud wenscht cle wintermaanden door tc brengen in Schiedam en zoe ken daarvoor een zitkamer m. slaapkamer m. gebruik van keuken of geheel huis. Aanb.: p/.i A. Kruit, Oostslngei 106 Te koop een 1-pcrs, sladpk.- ameublement (pitsch-bine), eenig aardewerk, theemeubel stoelen, enz. L. de Coligny- straat 32. PracnUge moderne Dultsche Plano ter overname. Stan- dmrt. Westvest SO. Tel. 67569. Alevr. bluveiiuurg-Ruttemuu, 'L'. Oemstr. 1, vraagt nette liuin In de huNhntiding. e Hui -Meisje gevr., van 8a uur. Zondags vrij. N.-H.erv Br. No, S iü47, bur, v. d.,bl„ Lange Haven 141. Een ietlcr kan hieraan gratis deelnemen. Alle inlichtingen hieromtrent rindt U op de affiches bij de winkeliers van

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 2