fe I: MAC ARTHUR NAAR JAPAN Bezettingszones verdeeld VRIJ ONVERVEERD W- 4 Duitsche herstelbetalingen Biljetten-circulatie ingekrompen van 5 tot 2.7 milliard MINISTER L1EFTINCK GEEFT UITLEG STIJGENDE PRODUCTIE fff! v 'V m1111mi ÏSSfllw II - Woensdag 29 Augustus 1945 5e Jaargang nummer 128 v i&U Amerikaansche Japansche SCHMELING ZAL HETER WEL IN SLAAN officieren krijgen bedienden 3sè:?sWM WMïf WSSMlWtM|ïi;#v®« - - 1 - - wMmm V mm® Grotius herdacht Red» r tie en Admin is tr.: EENDRACHTSWEG 42 Tel. 2343G [3 lijnen) Abonnementsprijs p. week f 0.31. P- kwnrtsal ,f 4.— losse nummers f 0.10 V™ Advertenties: EENDRACHTSWEG 42 Tel. 23430 (3 lijnen) Inlichtingendienst: SCHIEDAMSCIIE- SINGEL 42 Telci. 27 8 39 en ,4399 fvt^: eis Generaal. MacArthur is aange- komen op het eiland Okinawa op doorreis naar Japan. Admiraal Halsey is aan boord van het Amerikaansche slagschip „Missouri" gisteren de baai van Tokio binnengevaren. Tevens zijn drie hospitaalschepen de baai van Sa gami binnengestoomd om circa 36.000 krijgsgevangenen te evacuecren. De slagschepen ..Du ke of York", „Java" en „South Dakota" -zijn ter hoogte van Yokohama voor anker gegaan. Penang op Malakka, iigt onder het bereik der kanonnen van het slagschip „Nelson". Een la- pansch officier kwam aan boord om besprekingen te voeren. Te Sa bang kwam eert Japansche ge delegeerde aan boord van den kruiser „London", Russische troepen bezetten de zuidelijke helft van Sachalin en een aantal eilanden der Koerib lengroep. GeneraaL Mac Arthur heeft heden in oen order aan het Ja- pansehe keizerlijke hoofdkwarlier -de.Tokio nauwkeurige opgave ver strekt van de gebieden, welke de Japanneezen. aan admiraal-Mount- batfctv" moetenovergeven. .De or der zeido: Do bevelvoerende Ja pansche commandant en allo grond-, zee-, lucht- on hulp krachten op de Andamanen, do fficobaren, in Birma, Thailand, Fransch Indo China ten Z. van de 10de breedtegraad, op Ma lakka, Sumatra, Java, Bali, Lom bok en Timor, Bocroe, Coram, Ambon, Kai, de' Aroe-eiianden, Tanimbar en de eilanden in de Alloeren-zee, Celebes, Halmahei- ra en Nederlnndseh Nieuw-Gui- nea| inbeten zich overgeven aan den geallieerden opperbevelheb ber in Z.O. Azië. Sovjet berichten melden, dat de Japanners, alvorens zich ui! som mige steden terug to trekken,' Chinecsche politieke gevangenen. Maar is hij zelf wel zuiver Max Schmeling, de beroemdo Duit- echo kampioenbokser, heeft als eer&to Dui Lecher in dc 13r»tschek bezet tings, zo no een van do belangrijkste posities gekregen op het gebied ran do her- cp voeding van de Duilsche jeugd. Hij zal literatuur- uitzoeken, uitgeven en toezicht houden - op vertalingen. Max Schmeilng de echtgenoot van de filmactrice Anny Ondra die meegedaan heeft ann do Duifsciic landing op Kreta, sloeg in litëG in New York, Joe Louis, flj verklaarde toen, dit te danken te bobben aan zijn „Fuehrer", wiens gedachten bij hem ware ngeweest, cn hot zou het grootste oogenblik in zijn leven zijn, als hij dezen hij zijn terugkomst Zou mogen ontmoeten De uitgeversfirma, waarvan hij stille vennoot was, heeft nooit aan nazLpropaganda gedaan, maar toch. vermoordden en de gebouwen, waarin openbare diensten en mi litaire installaties gevestigd wa ren, in brand staken. Poeslief De Japanners te Yokosocka sloven zich uit, om de Ameri kanen van dienst te zijn. Zij boden aan alle bureaux, welke de bezettingstroepen van dienst zouden kunnen zijn aa, in functie te doen blijven onder Ameri- kaanscb toezicht. Er kwam een Japansch excuus binnen,', omdat in de huisveslingsbarakken voor de bezettingstroepen sléchts kook kachels van oud model beschik baar waren. Het meest verbazing wekkende aanbod was, twee clubs beescitikbaar te houden voor de Amerikaansche officie ren, compleet met Japansche .be diening. WEERBERICHT Weersverwachting geldig van Wocns- dagavond tot Donderdagavond: zwjutr bewolkt, plaatselijk regen en onweer, vrij warm, zwakke wind. Duitschland moet zijn herstel betalingen aan, de Vereenigd© volkan gedaan hebben voor 15 Februari 1948, aldus kolonel Jefferson op den tweeden dag van de conferentie van mili taire besturen, die thans te Frankfort gehouden wordt. Over bet overbrengen van industrieën, zesde kolonel Jefferson, dat er een beslissing zal worden geno men weifco industrieën naar de Oostelijke zöne zullen worden overgebracht en wanneer dit zal gebeuren. Men heeft voorgesteld de geheele industrieën over te brengen, zoodat er geen deden van industrieën nutteloos zullen overblijven, omdat een mogend- head eon deel van de machine rieën opgeëischt heeft. De over brenging zal dus geschieden op een totale basis. De grondslag' waarop de her stelbetalingen aan de kleinere volkan zullen geschieden, is nog niet vastgesteld.- Op weg naar siabilisaiie •v.. nDoor' dé" Intrekking n vanf-^de bank- cjt muntbiljetten van hon derd gulden is de positie wan de schatkist veel sterker geworden en de regeering ziet, ondanks be paalde onvermijdelijke moeilijkhe den voor het bedrijfsleven, vol vertrouwen een spoedige algeheele saneering van het geldwezen te gemoet", aldus verklaarde de mi nister van financien, prof. mr, P, Lief tin ck, in een uiteenzetting voor A*N.P.-Ancta over dc sa neering van ons geldwezen# Gaarno had do regeering tege lijk mot een blokkeering van de bank en girosaldi de inlevering van allo bank- en muntbiljetten geza- menlijk gelast, doch dit bleek op korten termijn onmogelijk en wet om de volgende redenen* .In do eerste plaats verkeerden de voorbereidende maatregelen' van do vorige kabinetten nog in een te weinig vergevorderd stadium* In dc tweede plaats waren er moeilijkheden ten aanzien van de uitvoering der regee- ringsorders* YVat het papiergeld betreft, werden zoowel in Engeland als in Nederland opdrachten tot vervaardiging van bil jetten gegeven. Het verkrijgen van. het daartoe benoodtgde papier was het eerste probleem terwijl verder ook do vereischte arbeidskrachten voor dit werk, dat bijzondere vakkennis Vraagt, niet dadelijk beschikbaar wa ren* Ten aanzien van bet in~ hel buitenland, aangemaakte zilvergeld,'dat göleidelü k':na&r opslagplaatsen^-. ia "Ne derland wordt 'overgebracht, ziet do regeering zich voor het «gevaar ge plaatst, dat bij uitgifte daarvan een groot deel zal wonden geëxporteerd of omgesmolten. In verband hiermee üs het voorshands niet raadzaam dit geld in circulatie te brengen. Als dorde moeilijkheid moet nog worden genoemd de aanwezigheid van vreemde strijdkrachten in Nederland, voor wio de last van inteverings- en blokkeeringsmaatregelen niet to groot kan worden gemaakt Met het verkregen papier geld kon de schatkist het ^recht streeks bij de Nederlands che Bank ondergebrachte echatkislpapier, dat be gin Juli tot een bedrag van. bijna f600 miliiocn was opgeiooepn, in enkele weken geheel aflossen, terwijl zy er tegelijkertijd in slaagde, sedert begin Juli .een voorschot van f 13 millioen af te betalen en in de plaats daar van, blijkens de weekstaat van 20 Augustus een tegoed van f309 mtiïioen te kweeken. Door dit alles is dc bankbiljetten circulatie ingekrompen van tfiv milliard tot ongeveer f2700 millioen op 20 Augustus. Toch is dit bedrag nog altijd een veelvoud van do vooroorlogsche hoeveelheid van om streeks 1 milliard, waartegenover men echter riet mag vergeten, dat het prijspeil in den oorlog met ongeveer SQ pCt. ïs gestegen, zoodat \ook meer chartaie ruilmiddelen ncodig zul len zijn. Ir. Vos voor de radio De minister van handel en nijverheid, ir. tl. Vos, hoeft .een toespraak voor „Herrijzend Ne derland" gehouden. Spreker constateerde, dat de kolenproductia) stijgend© is. Per dag worden In de Limburgsche mijnen thans 19.000 ton kolen geproduceerd en het is to ver wachten, dat dit getal nog zai stijgen. Daarnaast bestaat er oen koieninvoer van 75.000 ton per maand uit do V. S. Daarbij komen de kolen, die uit het Roergebied geïmporteerd worden. Wat de import aangaat, wees spreker erop, dat do invoer van katoen en wol bevredigend is. >3 aanvoer van. rubber be langrijk voor do banden- en. schoenenindustrie is nog krap, maar een verbetering is te ver wachten. De bolenaanvocr maakt het mogelijk dat er binnenkort voorloopig twee eenheden brand stof ter beschikkiing gesteld zul len. worden en, het ligt in do bedoeling van do regecring, dit getal nog to verhoogen. Tezamen met de binnenland- sche huidenaanvoer zal do pro ductie binnenkort 340.000 paar schoenen per maand zal bedra gen. - Omtrent do Bouwmaterialen verklaarde minister Vos, dat ere kéte baksteenfahrieken spoedig weer op gang zullen, komen en ,daU.dalJaWcai^l>vaiujioodglas bereids begonnen'is. De metaal industrie kreeg een grooter kwantum kolen toegewezen, het geen o.a, van beteekenis is voor do productie van machine's. Da zout-induslrio is weer op gang gebracht, zoodat do vol gende maand het zoutrantsoen op drie a vier ons per persoon en per vier weken, gebracht kan worden.' Getracht wordt volgende maand ook een extra-toewijzing voor de inmaak tor besclnkking te stellen. Wat de tabak betreft, merkte spr. op, -dat dit een artikel is, dat ons deviezen, kost. Tabak is evenwol zulk oen groote volks behoefte, dat zij oorzaak is van den zwarten handel. Do regoe- ring is voornemens het tabaks rantsoen op den duur te bepa len op twoe pakjes, sigaretten, por week of oen overeenkomstig rantsoen tabak. De regeering hoopt op deze wijze aan den zwarten handel paal en perk te stelten. Dc Chr. Huygcns is op een mijn geloopen; een hall uur - na de ramp begeeft de bemanning ztch in de booten. y-:-. .y-y-ybS f' Hugo do Groot, dio 5n den nacljt van 28 op 29 Augustus 1645 als hannefinj op twee on zestig-jarigen leef lijd ia Hostock stierf, vormde ia de drie eeuwen na zijn dood het onder; werp vau zooveel boeken en studies, dat wij vandaag met een enkel- woord, kunnen volstaan. Als elfjarige stu deerde liïj aan dc universiteit In LeL den, op zijn veertiende jaar vergezelde hij Oldenbariievcldt met oen diploma tieke zending naar Parijs, op zijn vijf-, tiende promoveerde hij in do rechts wetenschap te Orleans en op zijn zestiende pleitte hij als advocaat aan het Hof van Holland en den Raad. van State* Op zijn dertigste weitf. hy^ pensionaris van Hotterdara- Als remonstrant en volgeling van:- Oldenbarneveldt, werd hij ïn 1619 ge- vangen gezet. Iedcreon kent het ver haal van zijn vlucht uit Loevenstela en 2ijn verbanning daarna en kent althans d© til eis van zijn geschriften, .,Dö more LibrumV en de ,„Do jure belli et pacis". Zooals „Do mare Librum" el echts een hoofdstuk van c?n grooter; werk ia, vormen deze geschriften slechts een klein deel ...a zijn oeuvre. Behalve vele werken op historisch, rechtskundig en reli gieus gebied, Bchreef hij vclo ge dichten en drie drama's in het latijn, waarvan Vondel er een vertaalde* l i i l 1 Wa'.l Hugo 'do Groot ons nu !nog, »V)0 jaar na zijn dood, to zoggcu heeft, zou ik willen samenvatten in N 66n woord: Verdraagzaamheid* Grotius was een held der verdraag zaamheid, dio overladen werd met da haat der onverdraagzamer»* Hij' wilde do strijdvragen der volkeren oplosecn door verdragen, waaraan men verplicht was zicU tö houden- Een' verdrag verzekert het ia vredo naast elkaar bestaan vrui verschillende statui jjunten en belangen. Volkenrecht bó. teekent een ordening van verdragen, boruslend op principes, waarover mon hot onderling in vrije discussie oeng worden kan Grotlus, strijder voor verdraagzaamheid en daarom tegen rechteloosheid, was de grondlegger van zulk een systeem, en daarmeo van een democratische verhouding tus- schen do volken. Grotïus streed voor verdraagzaam, held in den godsdienst en bouwde ook daarbij' een. systeem, waarop hij meende, dat men elkander zou kun. nen verstaan. Dit kostte hem ook hier den haat der onverdraagzamer», dio strijdend voor de suprematie van éën standpunt, hem beschuldigden het andere standpunt voor te staan. Do verdraagzame en bemiddelaar, die op dezo wijze door alle partijen aange. vallen wordt, komt eenzaam to slaan* Dit was dan ook het lot van Grotius, Do Groot meende, dat de staat do verdraagzaamheid tusschen ver. legen woordigers dor verschillend o re ligies moest handhaven en ook van daag gaat het er om of wij" nis burgers van den Nederlandschctt Staat elkander, op religieus gebied ncodge. dwongen vrij moeten laten or dat wij dit als leden der Ncclorlandsche Volks- gojneonschap in oprechte verdraag zaamheid en ecrhiotL voor elkanders overtuiging vrijwillig zullen doen. In. ternationaal gaat het erom of enkcfo volkeren de wereld luin wil zullen opleggen of dat alle volkeren door onderlinge overeenstemming tot een voor allen geldend volkenrecht zullen komen, zooals Grotius dat voorstond. Do verdraagzaamheid van Grotiu9 was geen beginselloosheid. "Wij kunnen vanadag, moor dan voor den oorlog .waardeeren wat dit open lijk voor zijn meening uitkomen be. teekemie. Had Grotius met zijn scherp, zinnigheid, zijn groote kennis en zijn geniaal kunnen zich eenzijdig aan do belangen van een vorst willen bin den, wnro htj katholiek of contra, remonstrant geworden, een schitteren de loopbaan voor hem zou hebben opengestaan* Zwijgen, over zijn. be. ginselen zou hem groot voordcel heb ben gebracht* Hij verkoos echter open en eerlijk' to zeggen, wat hij tot heil dor menschhheid. to zeggen had* Daar hij een groot man was, heeft dit zijn roem en, wat meer zegt, do invloed van zijn denkbeelden gedra gen tot in onzen tijd* J. Al HONDIUS. aai a l i I i A% ,V« i f, f- 4

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 1