en wij Massale landingen In Japan ons hamers en rest! 1- -EE VRIJ ONVERVEERD H. H. DE KLERK Zn. 'sa&a ni" Donderdag 30 Augustus 1945 'ONAFHANKELIJK DAGBLAD VOOR ROTTERDAM EN OMSTREKEN 5e jaargang nummer 123 Zee- en luchtstrijdkrachten in actie. Mac Arthur zet voet aan land m TOKIO Zondag voër Zaterdag de hoofdstad WEERBERICHT VERGADERING VAN VOLKSHERSTEL Van Heuven Goedhari Hoofdredacteur Noodelooze Bezorgdheid TT" Situatie ,,Chr. Huygens" vrij hopeloos Wie gaf nog niet voor Den Bosch? Aan onze kwartaal- j I abonné's /ZA K5 O e Gl Baai.3 VAN'' Redactie en Admlnlstr.: EENDRACHTSWEG 42 TcL 25430 (3 lijnen) Abonnementsprijs p. -week 0.31, p, kwartaal 4<— losse nummers 0.10 Advertenties: EENDRACHTSWEG 42 Tel. 25130 (3 lijnen) Inlichtingendienst: SCI IIEDAMSCHE. SINGEL 42 Tclef. 2 I S 3 9 en 2439 9 ^innnnnro \/orbl- 'tlcJen formeel do Japarischo ij P V CLl i L rjootbasis Yokosocfca aan do baai fan Tokio overgenomen. Inmiddels worden krachtige maatregelen. voorbereid doordo geallieerden om luit.-gen-eraal Ita- gaki, donJapauschen common- dant van Singapore, aan te. pak ten. Nu deze herhaaldelijk zijn voornemen heeft te kennen ge geven om door to vechten. Ita 3aki had van zijn onmidde! lijken superieur, maarschalk graaf Te- raulsji, hovel ontvangen om' zich aver te geven, maar hij ant woordde, dat hij zich. hiermede aiet kon vereenigen. Toraulsji gaf ham toon to verstaart, dal verdere tegenstand do eer van hot Japansche leger zou ixizoo- delon, •Met de formeelc bezetting van Japan uit zee en uit de lucht, is vandaag een begin gemaakt. - In dc vroege ochtenduren zijn de eerste eenheden van de elfde luchtlandingsdivisie, dié de spits vormden van de bezettingstroe pen, geland op het vliegveld At- soegi buiten Tokio. Zij begonnen met de eerste phase van hun 25 mijl langen opmarsch om het ^keizerlijke paleis aan de baai van Sagami in bezit fc nemen,' waar generaal MacArfhur, de gealfieer- de opperbevelhebber in den Stil- len Oceaan, die dezen ochtend in fapan is geland, zijn hoofd kwartier zal vestigen. Bo zon kwam juist op hoven. Tokio, toen de, in den strijd ge- harde luchtlandingstroepen het eerste enorme transportvliegtuig rip het vliegreld Atsocgl verlie-, ten. Zij werden gevolgddoor nog moer viermotorige luchtreuzen, dio de rest bevatten, van do rli- visiei dio als spits was uitgeko zen van dó geallieerdestrijd- krachten. Een bataljon is aan- fiivgovvezen om het keizerlijke pa- 4«w in bezit to nomen on genc- jy' raai Mac Arthur als lijfwacht to lLuflksu»nl T - T'Kcirt 'ris. cM aarikom3t~van de luchUandiugslróepen op het vlieg- veld Atsocgh begon 'de mach tigste geallieerde vloot jlio ooit bijeen is geweest, Lroopen aan land to zetten van het veertiende. „Marino Combat Terim" op do noordkust van do baai van To kio, vlak boven Yososocka, do vlootbasis. Er werd geen schot gelost en do landingenverliepen rolkomen vreedzaam Schout-bij-nacbt Carnov, slaf- ;hof van admiraal Halséy, heeft J- FÜJ IJ AM A VLOOT HIER BINHêH LUCHT LAN DIN GE- Z.EE.IANDINGE.M HET LANDINGSGEBIED BIJ TOKIO. Het gebied waar dc geallieerde landingen, zoowel van zee als van de lucht uit, plaats vinden, en dat door de Japanners moest worden ontruimd, is ge arceerd aangegeven. Veldmaarschalk .Montgomery zaïZaterdag 1. September voor gorten tijd ,con bezoek brengen, aan Amsterdam. Do veldmaar schalk zal dos .morgens 11 uur óp bet vliegveld Soesterberg aan-. komen en daar worden ontvan gen door Z.K.U. Prins Bomhard, met wienhij zich naar hot paleis Soostdijk zal begeven, om ver- rolgcns door If.M. do Koningin lowordenontvangen. Tevens, zal do. hoogo gast dan ion minister-president ontmoeten, om to 11.45 uur metdezen sa- men naar Amsterdam te vertrek- ken. Na oen korto. wandelrit door 3e hoofdstad, van p]m. 12.15 tot L2.45 uur, zal hem vervolgens door de rogcering een noenmaal ill hot Amstel-hotei 'worden aan geboden. Na deze lunch, dio den veld maarschalk gelegenheid zal bie den mot .de leden dor Nederland, jcho regcering en andere hoogo functionarissen van gedachte to wisselen, .zat hij om plm. 14.00 uur naar "Schiphol gaan, om Van daar uit met een gereedstaand 0 vlieghjijr te o vertrekken. V 'AVécfycïVachtlngi geldig van Don- i| derdasavond tot Vrijdagavond: zwaar bewolkt. plaatselijk ecnigc regen, g zelfde temperatuur, zwakke wind. Woensdagmiddag had te 's-Gra- venhage de - eersto bijeenkomst van 'doabestuursraad tevari'-Se- Icrlands Volksherstel plaats,on der voorzitterschap' van Prinses Juliana. Do aanwezigen werden, welkom geheeten door. den regocringscom- mibsaris van Neder ands Volks- stel, mei. :'Ë- E. Menton. Hó: dool .spreker genoegen, te mogen wijzen op' do' gebcurto- nis, dat Hare Koninklijke Hoog heid Prinses .'Juliana thans we derom gereed,,staat, de leiding van de nationale zorg in handen te- nemen, .zij, die reeds twee maal eerder het Nederlandschè volk. leidde op het pad der naastenliefde. Na; de inleidende woorden van den regeeringscomrnissaris voor '.Volksherstel, sprak H. K. II. Prinses Juliana, en zeido o.a.: „Deze groote taak aanvaard ik met schroom, maar tevens "in 'vertrouwen, dat de voiksherstei- gedachte niet anders kan zijn dan een inspiratie, ook voor do presidente van den bestuurs raad. Daarom verklaarde ik er mij na'eenig overwegen toe be reid, 'toon minister Beo!,ondér wiens competentie .dit., viel, mij .er voor: uitnoodigde. Dat minister Droes dit later bestendigde, waardeer ik ten zeerste."'. In Volksherstelkomen alle acties ..tot elkaar: do illegale en de voor- en na-oorlogsche legale- 'Do zorg voor onzen meilo- mcnsch willen wij betrachten in een. grooten tijd- in een g-ooten nood. Allen zijn. oorlogsslacht offers. Dit is een actie van allen, /oor. allen. Daar de hoerscbende ellende niet alleenuiterlijkis, maar, erger, tevens .voor velen innerlijk, bestaan or voor Volksherstel op geestelijk, zedelijk, sociaal on cultureel terrein, enorme moge lijkheden, dio voel. durf. en tact, in een wijd open geestesoog vor- eischen om: 'aangepakt te wor den. Dit gebeurt" reeds, hier, en daar, en dit opent perspectieven, lie onberekenbaar groote moge lijkheden bieden voor ons volks leven, en,via ons volksleven, zoor ons rijk, en, als voorbeeld, .oor de wereld. Zoolangniet alleen goodwill U/paar pok.geippfons ..voprldrijft, zoolang zullen?' wij- ons- góerirust" jennen, niet totdat .een volksher stel zijn beslag heeft- gekregon, in de meest wijdschb en. groot- scho bctèekenis van dit reods klassieke woord. Moge God ons runnen zegenen in, ons werk,' al dus bosloot do Prinses haar rede. Amerika wil helpen Tijdens de vergadering kwam, sen vertegenwoordiger van het American Relief Fond, „Help Holland", do heer Cruger, bin nen. Nadat deze door prinses Ju liana was begroet," sprak hij met do volgende wóórden do verga dering toe: „Amerika wil Ne derland; helpen met a! zijn be schikbare middclen.-Tot dusverre vormden transportmoeilijkheden, een vertraging en stagnatie in de huipvorleening aan Nederland. Spreker maakte,gewag van zijn groote fcewondwing .voor hetgeen in bijna vier maanden tijds in ons land tot stand is gokomen aan het werk van 'wederopbouw on herstel. Toon, hjj onmiddellijk na do capitulatie in Nederland aankwam, vond hij alles.''in een toestand van groote ontreddering on nood. Nu, bijna vier maan den' later, zag hij overal weer tcckbuen van he'rstel. Getroffen had' het den heer Cruger, dat de kinderen weer zingen en spe- laii en de ouderen niet meer zoo een zorgolijken trek op hun ge zicht hebben. Hij wenschtc het Nodorlandsche volk met deze ver andering geluk." Prinses Juliana dankte den Op 27 Augustus is als hoofd redacteur van „Het Parool" opge treden Air. G. J. Van Ilouvon Goedhart. Waar deze zelf eenigo jaren tot dc Paroolredac tie in bezettingstijd heeft be hoord, behoeft het geen betoog, dat zijn optreden allerminst be- leekcnt, dat „Het Parool" en Pietcr *t Hoen, de waarneraend- hoofdredacleur, thans zouden-" worden gescheiden!Integendeel, do nieuwe hoofdredacteur, dia in 1943 samen-met."andero Parool- vrienden, waaronder.;onze onver getelijks mederedacteur Mr. Kers do Groot, eenigo hardnekkige pogingen deed om Fioler 't Hoen uit zijn gevangonsclxap te bevrij den, is met dezen zoo nauw a ah „Het Parool" verbonden, dat hijzijn blad zonder Pieter 't Hoen ondenkbaar acht Maar. Pieter 't Hoen/reeds door aller lei polilicken arbeid in belang genomen hij is o.a.Iid der N.A.C. zal dan ook, wel verre, van, „af te treden", de lezers van „Het Parool", blijven voorlichten on zich daarnaast 'meer tijd kunnen .gunnen om deel te nemen aan den poliüeken ppbomvarbcid, waarin hij altijd do drager van hét eigen geluid van „liet Parool" is \geweest. T^E onlangs Lcnocmdo directeur van den Regccringsvoorlichtings- dlcnst. dc heer P- Wansink» schrijft, ex officio of ïn ledige uren, artikelen ïn „,Dc Groene en Dns, in het laatst verschenen num mer van dat blad, een blik op z»jn meening over dc taak der pers m dezen tijd. Het is een somber land schap. In plaats van bij te dragciv ,tot het herstel van rust enver trouwen cn een toestand van vrucht dragende evenwichtigheid", waar naar de schrijver en, zoonis hij ge makshalve aanneemt, het ganschc Nederlandsche volk. haakt, ziet do heer Wan sink de pers cn met name die .welke uitsluitend de Illegaliteit in haar wapenschild voert" naarst^ bezig de lezers op te hitsen. Want vonden vroeger de in het publicJt levende stemmingen haar weerslag in dc bladen thans „geeft veeleer menige krant dq richting 1aflnl "waar" ïn deze stemmingen zich kunnen ontwikkelen" bedenkelijker nog: het komt voor dat de pers „met meer of minder groote .opzettelijk heid gevoelssferen creëert De heer Wans ink wijt dit niet slechts aan dc toenemende gecnervccrdheid der kranten. Hij ziet crook cm .aspect in van den strijd om ,.hct behouU van recent verworven posities cn het streven naar hcroverinc van oudé. tijdelijk verloren üegane pioat- scn en exploitatie-mogelijkhe den", zoodat het Geestelijk BOed onzes volks, naar zijn gezaghebbend oordeel, eenvoudig wordt misbruiKt als inzet bij een vulgair gedrang o» de dubbeltjes. heer Cruger met enkel-: bewogen woorden voor- zijn medeleven met Nederland, on het werk dat hij voor ons Ituid in- Amerika heelt gedaan. „G oef cms do hamers en spij kers om onze huizen te herstel len, en wij doen do rest", al dus do' prinses. Do situatie van de „Christïaan Huygeiis" begint e'r vrij hope loos uit ter zieni Het blijkt, dat liet schip ten gevolge van dc oX- plosio in het midden." is. gebro ken, welke breuk steeds verder doorzet. Mon begint do hoop te laten varen het schip nog te kunnen bergen. De kapitein is evenwel nog aan boord, omdat mon hct'scKip pas op het laatst mogelijke oogenblik wil - „aban- donnceren". Wanneer het schi.p verlaten, wordt, verliest de maat- r chnpnij n.l. liet recht op het schip.) Omircnt de oorzaak van do ontplotling is nog niets met zokerheid bekend. Men wacht do officioelo scheepsfapporten-af. HET blijkt aan den hiict Wanslnk 11 te zijn ontgaan, dat de nieuwe pers bevrijd is van dc commercieels banden, waarin dc oude, vooroor- 'töftiiche vrijwel in haar fieheel gevan gen zat. Hij keert de zaak tenminste ora en laat ook verder niets na om Jè doen uitkomen, dat, hij qua men taliteit, ondergÉbracht" moet worden ïn dc groep van hen, die, weemoe dig .terugdenken aan het rustige, evenwichtige tijdperk der „oude. tij delijk verloren gegane'" kranten, terwijl zij kregelig, het werk der nieuwe kranten gadcsïaan. Deze,uit iouter conservatisme geboren vijan digheid, lijkt ons geen practischc eigenschap voor iemand, die met de leiding van den Rcgecringsvoorlich- tingsdienst is belast, maar wij geven toe, dat dit meer een probleem is voor den heer Wansink daa voor ons. Slechts dit: „alle uit dezen hoek komende ..bezorgdheid" over de competentie der nieuwe pcrs_ vinden wij even roerend als overbodig. Laat de heer Wansink zijn eventucclen invloed maar- aanwenden om ons meer papier te bezorgen. Wij zullen dan wel een krant makén, die de lezers cn misschien zelfs den direc teur van den Rcgeeringsvoorlichtings- dienst bevredigt. Dc inzameling van góederen voor Den Boschr is nu beëindigd. ZijV dio niet thuis waren oT om andere rede nen htm voor Den Bosch besterado goot3eren,ï nog niet hebben kunnen afgeven, worden verzocht vanaf a.s,. Maaniidg hun adres op to geven aan:. Nederlands Volkctibersiel, Maihene&scr- laan 414, (Telefoon no. 30219,-30272). De goederen zullen dan alsnog wor-. den afgehaald in dé weck van 3—8 September 1245,. Ml U| M1MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIHI IIIIHUlid tlllilllllHltl II i Om met bet afgeven van kwar- 5 taolkwitantïcs gelijk tq komen I met het kalcndcr-kwartaalé zullen wij eind van deze maand een I kwitantie, afgeven over het téfc 5 1 Jan. L94Ó verschuldiyde aboh- nementsgcld, zijnde 5.45. Abonné's, die. ter vermijding van incassokosten willen gireeren. g I kunnen dit doen door 5.35 (in f ons blad van Dinsdag stonÖ abusievelijk 5.33 vermeld) óver te bocken. op onze rekening bij dc Amstcrdamsche Bank of dp 1 giro 1153 van deze Bank- MMljllHtllMHIIMHIIII tllMltlllllllllMIIMIMlIlItlllMIIIIIMI i. >"iiv.-=yi M'i s f V.t-v» V.-if. ♦iT'» a> v>r \-%!t V- v

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 1