ciet KCEREESIBs LilXDR mm wmm 1 I ANFAPÉ DE SLAG OM ¥ictörïo g»sg Ï)i£td&idi&ïtieuivs CAPITOL BRDiHGSWESTEN ARENA. f™ Colosseum iiinsnóuDZEEP- SPORT- Bg VUB Familieberichten Advertenties Waalsche Gemeente Middenstanders en meer dan 125 jaar leverancier van onlelbare gezinnen in Heel Nederland" Sf'f" opleiding - voor diploma 11. Aanmeidrn* bij voorkeur schjiftrUjk Lu GencesbeerHlirecteur - aigëïïü ont- MÖMOPOLi SCHIEDAM Nieuws Theat&r JIUJITSU REINIER HSlSKfR FILMPROGRAMMA'S VOOS DE VOLGENDE WEEK KLAAB VOOP STAUE GeSPO&ë&Sï «www* ii ■■uuuwj«im«in»iiiuMii&iimuimmitiM» TSR PLAATjIHG DlSTlXiBLTiE- KA^TOOH 13<teCiLJ£. ^1*4 Tan 1 September *.f. |b het kantoor 13o;ehje 8 vc^>?aat,-t naar het kantoor Hxajsche Vwr 2£> (achter Riwihuis). In verbanj hiermede j3 het kantoor Boscltje <V öonUerUaj 30 Au;u*lus na 12:30 rntr voor het publiek pes loten. TEXTIELDISTRIBUTIE. Uitsluitend in 2eer "dringende ge vallen .kunnen ingevulde aanvrstaj!- ïormulieren. worden ingeleverd aan de kantoren Iterkelstroat 31. joubert- ttraat 6< cn de kantoren in dc voormalige randgemeenten volgens Onderstaand schema: 3 September 3945 van 9— 10.30 begin N t/m Ncefs, 10.30— 11.30 Necle t/m Nicburg, 1130—12.30 Nicdccker t/m- Nieuwmeijcr, 13,30— 14,30 NieuTfpoort t/m 'Noordenhos, 14.30—15,30. van Noor den de t/m Noot man. 15,3016.30 Nooy t/m Ngpjes. Dinsdag 4 September .1945 van; 9.00 —10.30 Nijs t/m eindeN. Begin.. O. t/m Olgers; 10.30—Tl;30 Olie t/m Oorschot. 11.3012.30 v*n Oorschot t/m Oosterwerff. 13.3014.30 Oostcr- wijk t/m v«n Os. K.. 14,30—15,30 van Üs, L. t/m Ottink. 1530—16,30 Utto t/m Ouwejan, - Woensdag 5 September '45 van 9.00 —10,30 van Ouwel t/m OweL I0J0— 11.30 van Oxci t/m einde O, Begin P, t/m van de Pas, 11.3312,30 Pas cal t/m -Pelctier. 13.30H.30 reigers t/m Peters, JLt 14,30—15.30 Peters. F, t/m van Piershil. J-5.301630 i'iersraa t/rh Pleit. .Aan dit schema zal stipt de hand worden gehouden. Voor de-niet genoemde letters zul len nadere publicaties volgen.. Ncder- bndsch Volksherstel is bij dc heoor- dcelïng der aanvragen ingeschakeld. Oude cn nieuwe stamkaarten mede brengen. Op alle aanvraagformulieren moe ten het nummer v«n dc eerste distri- buticstamkaart worden ingevuld. Ü*jTtUILJXG BONNEN VA. CANTIEG ANGERS. In tegenstelling met oiïïc publicatie iruako omruiling van bonnen door vacant j(gangers wordl thans ter ken. nis gebracht dat -vanaf heden geldige boanea van do bonkaart uitslöiterjsl kunnen worden- omgeruild op bet Dia. tribulieknntoorvan de plaats waar men zijn va can tie .doorbrengt Een ran^oen Fngcl'chc huishoud zeep is thans vastgesteld op S oz. (ca. '22~i gram), Engcïsche huishoud zeep is ook verkrijgbaar op de - nieuwe rantFoeaboimen met bet opschrift .,eeu rantsoen artikel n'\ .Per ranteoenbon van artikel A is 3 rantsoen £n- peBchohuishoudzeep rkrijgbnar (ca* 20 gram). £TCIFERS, liet Centraal Biste: htïtiekanloor dee't, in aansluiting- aan de honncn'ij:t voor do periode van 2 Le.m, 13 Sep tember mede, vlaL de lucifers op bon A GG6 eerst van 0 Le.m. Sep tember a.S- bij de winkeliers ver* krijgbaar zulien zijn*. KINDEREN KRIJGEN EIEREN, liet centraal distributie kan! óór mankt bekend, dat met inzaag van «5 Sep' i (ember a.s. in de provincies Noord- Holland,Zuid-Holland en Utrecht 'de bonnen D Z»d3 >aa de Go noodkaart cn E 15 van het inlegvel g»]di*.a*n voor het h«open un één. ei pep bon, bij een handealar, die eieren op ranteoenbonneri voor 2ieken pteeyt te verkoopen. Dezè bonnen mogen niet worden voor-inseteverd. In verband met de bevoorrading van den handel, moet er rekening mede worden gehouden, dat de eieren niet overal reeds op 3 September ver krijgbaar zullen zijn. De eieren zullen echter, in den loop van het tijd\ak van 3. t e.tn. 13 September a-s. ge kocht kunnen worden- VOETBAI- lïc-t programma voor bondag liel Zilveren Voetballourfiooi loidl: 10 uur: Ncpttnus—Be Quick, (Zulplien): 11.15 uur: Enpchede— ?par!a: 12.00 uur: Her.-ic'.ee— B. F C.; 1.15 uur: N. E. C.—Feijenoord5 uur R. F. C-12. V. V.; 4.15 uur: Xerxer't Gooi. 1 KORFBAL. Do jaarlijksche ontmoeting Dordrecht rtiiUoiiai. aal DioalagaTOivl a.*. .5.® »«r g*cp*«lii wetvleg in let kader v«n de DordUche reest»eek, op D* sportpark ai n den R-cveg. ATHLET1FJL Op do Ncngto Sintelbaan worden Zaterda- en Zondag de Zuid-HolUnd. rche athlctiek kampioenschappen houden. CRICKET. Ilermos-D.V.S., dat de Rotterdam, scbo eompelitic met een £cmiddc!d8 van 2 beëindigd heert. ontvangt Zon dag lot besluit van liet cricketsoiroen een. aeer sterk Engelsch olfui onder Capt. Rrodhurst, den son»oorder ran do Free Foresters in 1936. Voor do Hotterdamsclic cricket, competitie wordt Zondag -esoer.u. V. O. C.Hermes-D. V'. S. Zoudog rindt een ericketvredstriid plaals tnssehan V. O. C. I en Her mns-D. V. S. op Let term;" Ilermre.D. V. S. Ilermes-D. Y komt voliedig uit, V. O. C. niet Daan Ingolso en A. Terulel. Vsrloof d/Knim god COURT J. WETTER3 «i TlaD SMITH Rotterdam, t Sept. 191*. .SascnCmrasInge! JSb. 1* Serenukc lid. Concy Ilill, Gloucester. England. üetruuwd: GEILIRD JAJIIX en ASSIE VAX HES ELSHOLT De Heer en Aio vrouw G. Jamiavan dcu EbLout annken mede namens wedcr- zljdjcbe familie voor de vele Llfikan van belanarstplling bij Lttn Luwelijk oadervonden. Utreclit, M Augustus 191S. Llintnarkt a 1» A L A C E lederen avond 8 uur: OE SPIN Een dolvermakelijke pricsel- trescJiiedeuis in 9 bedrijven. Spuming! Ilutaor! Emotie! Bespreek rroegludie uw pinat- Sen. Het loopt storm! Zondag 2.30 u. matinee. Bespreken.* •3 dagen vooniit, ook Tel. iS320 en bespr.tiur. Uilot, Slachekstraai, Op 1 Sept. hoopt dc keer - C. L. <Se Jong den das >v itrdenken, dat bij vóór 33 jaar in dienst trad bü de 'K.V. Mij. t. v. d, 7 KAP- PELHOF HOVINGH. Schiedam. Baan 133 Zondag S September, voor- BiiaaaK 11 uur: Da. G. DE WO De \vnd. Directeur van den Gemeentelijken Geneeskun- digen-cn GerondLeidsdienst maakt bekend, dat met in gang van, *0 Augustus 1Ï45 alle 'repalriferenden rich vour geneeskundig onderzoek die nen te melden aan Let Cen traal Gebouw voor de Volks gezondheid, Baan 170, Kantcr 97 tussclien 9 en 12 uur Y.m., of 2 en i uur n.tn. Jrc wnö. Directeur van den Gemeentelijken Geneeskun digen- en Gezondheidsdienst maakt bekend, dat van 1 September 1945 af, weer ge legenheid is voor kostelooze koepokinenting van kinderen beneden de 2 jaar en wel op: Maandag. 11—12 u.. Baan 170 (Koepokinriehting) - Dinsdag 1S-—16.30 u., Meck- lenburglaan 49. "Woensdag 1112 u., >.G. J. JIuiderstraat 102. Vrijdag tl12 u., V. d. Ilaonaardstraal 19. 1513.30 u., Hulppost Maashaven. Dc oude bekende Uiddca sUudscursvis van de Koberi heuinstr.,' opgrjirht door de Vroren vu* Jtrnedwgk van f.ujt,blijft gevestigd in de school 31ll>l>IXf,A.\Ti.STRAAT 67. 4 Lesuren p.w. Lesgeld ft. 5. p.m. De lessen worden ge geven d or Hoofden van Scholen, een leeraar Boek houden en een Mr. 1* dc Hechten. Engelsehe lessen v. beginners cn voor opleiding lCantoordiploma. Boeken in bruikleen. Laag lesgeld. Ook technisch Engelsch. Honder den. geslaagden. Aanvang September nieuwe klassen. Aanm. spoedig klutluutesser- plciu 43a, Tel. =3074. SCHIEDAMSCH HANDELS INSTITUUT. Rotterdamsehedijk 225a Telefoon 67642.. Steno Typen Talen Boekb. Middcnsf.opl. Engelsch convers. N.V. Eerste Schietlamschc Begrafenis-Verccniging is wederom telefonisch aangesloten onder no. 6 8205 Voor piëteitsvolle begrafenis-verzorging cn crematie. Kantoor: Brocrsvest 103 Schiedam Tel. 68205 Settit'dnm Vryz. Godsd. Prediking. Kerk Ned, Prot.' Bond, Schiedam, Weatveat 90. Zon dag 2 Sept. 10.30 uur v.ro. Dr. J, B. Schouwink, iierv., Schiedam. NIEUWE TOEWIJZINGEN Paardenvoer, Geitenvoer, Varkensvoer, Veevoeders. 'TREURNIET Möïcu „de Noord", Noord- vest 3S. SPOKTFONDSENBAD „SCHIEDAM". Van 3 Sept. af dagelijks van 7—21 uur geopend (bchou- dens do cluburen). Voorloopig Zondags geslo ten. Wederom gelegenheid tot lesnemen. Vrijdag 3i Aug. en Zaterdag 1 Sept. is de inrich ting gesloten. MANT *£T£K^ VEKZOfiGOt WAAS r htri/wcrtxc MM tr OtiMHt fftrtewi. Ot r»5rWi 'Jtoertm*-: »tcr«" U alleen b+- cemd voor vr&ag' en aanbod Lcdenrarcnfabriek A. Vuher Zn„ Vijverhofstr. 8".'98 H'iiain, vraagt Nerllwtf- n» nant. matbinrstikntrvii, be nevens 'gcroutiaccrdfi werk kracht, die eventueel later leiding kan geven. Aanm. tusschen 8 en lï uur en I en uur. Viivcrliorslr. no. werkmrlaiea S'our spoedigst 2 gevraagd, hoog looa. Itestau- runt Welmar, Schiedamsehc- iru-f! 44. apoibckcrs-asS. s-Gra- uuruuunccrde gevr. Kegentcsse-apothcek, Kegentesselaan venhagc. in de inrichtingen Ende- gecst, Voorgecst on KLijngecst te Ocgstgeest. bij Leiden, mnen zoo mogelijk tegen Sept. U.S., geplaatst worden^: la de Gestichten Endege«t Voorgeest cn m het sS nu» Hhunocest te bi; Leiden, tunn« geplaatst: le. Gcaipu'0/^ V crplccastor», m tijaeIijv^ dienst. Dij ai» geschiktheid kan viJte a'R- slcüiug volgen. ïe. bw£". ▼ce! vrijen tijj wensebt deze den witk„ over bc.-ehllïend, produeticf lc znakcmTn bi/z'it rijbewijs es sclirfjfmachine. v -^"i ',eer uitT* a»nWefl. No. ,34. bur. v. d. ld. Woulngruil: groot bêhca^ en t..inCT; Ltamers' kcu^cn P! v 11 Wcslen voor huis l! h ',0!?le' felnweg, liefst benedenhuis. Br. No bur, v. d. bl. 084, Eerste Verpleegsters, In het bezit van diploma A en B, Brieven te richten tot den Op neesh cer-Pirecleuf. Vanaf Vrijdae 31 Aug,nieuw programma, o,a„ een geestige feekenlilnx met het varkentje ,.1'orky Pig", een variccrcnd programma Aanvang vanefuur. Cassa open 1] uur.. lu Ui: oemeejneHjke ittneü- ling Endegeest c.a. te Otgst- geest, wordt ..zoo spoedig mogelijk gevraagd, com in wonende tafelJuffrouTT, aan wie tevens het toezicht op dö zusterskirucfs Is opgedragen. Leeftijd niet beneden 23 jaar. Salaris volgens verordening. Schriftelijke sollicitaties te richten aan den Administra teur. - Aiuht.vrourr zoekt bijver- dtehstc ais cassifre incas seersier of dergelijks. Br. No. 673. luir. v. d. bl. Gevraagd met spoed,g m oeden staat zijnde motor- nacabanden (3'JOxlü of He?13/'*, Ao"bieringen aao wf<4*1 Ecndraclits- Te.' koop gi'vr. goed onder houden wandelwagentje. In T. Veld, Giraffestr. 20. Kral. Veer. NIEUWS AN 's-Gravendijkwal 141b. I SEPTEMBER AANVANG NIEUWE CURSUSSEN. Voor Dames op Dinsdag, voor scholieren op Woensdag middag, Donderdag cn Vrij dag van 16.30 lot 17.30 uur, voor Jfeercn alle overige dagen en uren. Aparte clubs voor beginners en gevorderden. Inschrijven, dagelijks aan de school. Prospectus, op aan vraag. SOLLICITATIE IIU-P- POLITIE ROTTERDAM. Zij die solliciteerden voor dc hulppolitie (toekomstig .agent van politie) te Rotter dam, aldaar werden opgeroe pen en geen lijsten ter in vulling hebben gekregen, moeten worden geacht voor- ioopig niet voor deze functie in aanmerking te komen. De wnd. Hoofdcom missaris van Politie, II. M. O. A. STAAL DE TRAM brengt II naar Palace. Zorrter- hofstraat b. d. Noordslngcl. Ook Zondagmiddag 2.30 uur: DE SPIN. o.I.w.Ttisefcl ÜajstiJti. 2-430-7.9.15- uur; E3 GHOOTSCHS FIIM «.arc» ilaiïl Coxicerar'» (GOLD KtJSH) TOEGANG EIKEN LEEFTIJD, 'Op het toOAsel &I® üpe(ïia7.e attractie ithx de Haas GIN&ER "COöERS in iiaar nieuwste file '£T«n,Dicle and. Karry) oef George tttTRPHY,Allen MARSHALL en Bargeaa. UESEEltH' Tcegan^ eiken leeft.Op hat tooneeltwesena encrci auccua geprol.FRANS r»SCHAIK net een speciaal veraoek-repertoir. Cap.orJc.Oal»v^jACK REYS.A.h.orgel HARRY V.B3XKKH.Dagel. iu,Vrijda/; II Aug.en Zofldag l.^o-*-6.4^»9«15 PROLONGEERT '*«eM.1.15-3.l5-2oa<aag ,1-5■15-5*45-3 noraTelef flaatotoesprelcing.TQegans ellcen leeftijd,Tel,2S326. ïa tet kader van de navy-weok1 preset teerea de «rootat# oorlogafilfl fer cee ia natu.url.tke kleuren (Testera 'Approaches) van 9-5o tö- 21 uur. EEA5NA EUR3IS -..KAT FHASCIS ia cllitaire caatrcgelen in AfriJtn.ta# oorbereiding van de inval iA Slclli», 'Verder uitgebreid prograsoanaarin een GEKLEURDS T£E£E3FII2fi van In ons NIITJfS o.e,landing van Austr-troepen in Ralik-Ra- pan-Ontmoeting tuesefcen Koning George ea'Hres.Tru21a.1- BB9 2HE4TES .0? Bns"tosfl(el!/> &ïhieaaa:aïhe««e 1} isifhh&t'b id+S tel. 30754 JH/UU "eccentric KflieaisuTs. 0«ae1l|j.« 2.15-7.915 UUf. ZofVtïao 2.4.3Q-7-9.t5 uur jg» AKXB BAXTER THCL'AS grootsche ourikale show eet PACTL VRtfflUf JE en film waarvan Anerilca fier getuigt: "Zoo Zijn Wij" jtKXB BAXTER TH0KA5 MITCHELL in" I (Th(? .Sullivans) I 2otil.Century Pox-RegieiLloyd Bacon-Frod,Saa Jaffe. Op het tooneel»GOVEHT VZEHEDL sla solist 0.0-v,Arena*-ork, I Dag.2-ff.45-9*15 u.ZondagB 1.5o-4-6.45-9.15 \t.Kasna's ge opend van lo uur af,telefonisch leunr.en geen plaatsen war-j den besproken. Toegang eiken leeftijd- Een grooteche autlka; 0(Strike up the BandJ Dagelijks 2 - 8 uur,Zondag 2 - 4.50 - O nuf* Telefonisch worden geen plaatsen besproken* VRIJ Lag 3X AUSDSTUS -VOOSSTiiLLIBSK» AL3 OF ZOJTDAOI Brengt deze week PfiAKC CaPEa4S. neeaterwerk Te keup gevraagd uwerg pinclitrtjc, hefst reu. Koiie- man. 4Vin. Bu*yievvechstr. I6q Te tiuur gevcaagu uuor JUUK Ociupuar ^eu Slaapt tas e (011- Bx. ujj. "l)Uf"" d. bl. Mm Belouidue. Diegene, ule inlirbllngen tan Terslrekken, welke leiden lot tcrugbekomen vui inijn motorrijwiel, ont vreemd Donderdag 23 ytug. Beukelsweg voor pand 89, merk Hercules (baelis motor), l'ror. No, ]I 03330, moior nu. 153122, Frame no. 1298, ontvangt bovenstaande hc- beloonltig. Discretie verze kerd. J. C. StofteLs, Witte van Haemsledcslraat 18. ttelge regenjas, iu lak blauwe das, achtergelaten in trans- purtauto Dinsdag '28 Aug., K'damDen Haag, 's mor gens V.30 u. T.b.t.b. Verbaan, Werkhocfstr. 17, R'dam-W. Wil jufiruuw nic, Dinsdag middag pl.m. 3 uur in liet kolfiehuis Coolbaven 91, damestascli heelt modege nomen met oude cn nieuwe distributiebescheiden deze t. b. t. b„ daar ik zeer gedu peerd ben. J. llaspers-Ilap- polde. Tlarddcaverslr. S4a. It. 11. Oalebuuüer». Wie helpt een gedupeerde caféhouder aan een zaak (er overname, of als zetmeuschen. Br. No. 678. bur. v. d. bl. Net persoon, 42 j. P.G. wenscht kennismaking met net meisje of jonge weduwe, tusschen 30 cn 40 j. I3r. No. 683, bur. v. d. bl. 3vh tftlnm Wie helpt Jongelui die wen- sehen lc trouwen aan een woning of gedeelte van woning met gebruik van keuken. 13r. No. S 1065, hur. v, d. bl. Wie ruilt beiiedenn. OslaOe- iaan voor vrij bencdenh. of bovenli. omtr. O.-Malhenesso. Br. No. S 1064, bur. v. <i. bl. Verder uitgebreid voor-. progrEesEo.Toegnug mid dag eiken leertje,nvoni 14 Jaar.Oasse geopeodv lo uur of. (Battl, of Britain^ Cedurenie êên week grachti$e epeelfila Deoelrjk» 2-7>9,15 ovr. Zrterdag 7.9.15 uur. Zondig 2-4.30*7-9.15 i •tóï COOFZR en JGAB LS^LIE Ongelijk» 2-4-6 uur. Zondig 1-3-530-8 t Heer zoekt koslliuin, huiselijk verkeer en vrije slaapkamer, bij nette menselien. Geen be roeps. Centrum stad. Br. No. S 1063, hur. v. d. b)., Lange Haven 141. Wie ruilt /..g.a.n. bruine ü.- sehoeucn, m. 40 voor 39, liefst bruin. C, Waltman, Noord vest singel 69. 'Te koop: klemt: Ituudkur op gummJewielcn. Adres te bevr. Nu. StOOt, bur. v. d. bl., Lange 'Haven 141. Verloreu: gunden oorring, uiii- trevtng K.O.-iaan. T.b.t.b.: K.ü.-laan 14Ub.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 4