EERSTE VERJAARDAG THUIS Geen geforceerde betalingen mei nieuwe middelen Aubade-traditie in eere hersteld iPü VRIJ ONVERVEE=- Na vijf jaar van ballingschap Zaterdag I September 1945 ONAFHANKELIJK DAGBLAD VOOR ROTTERDAM EN OMSTREKEN 5e jaargang nummer !3Ü Bijna 20.000 oranje-ballonnen aan vele kilometers draad en duizenden vlaggen WEERBERiCHT Een feestdag begon Aubade TRUMAN WAARSCHUWT: Stabiele monetaire verhoudingen gewenscht KNOCK OUT" voor de start Redactie en Admlnlstr.: EENDRACHTSWEG 42 Tel. 25430 (3 lijnen) - Abonnementsprijs p. week 0.31, p. kwartaal 4»— loss e nummers 0.10 HET PARGOL Advertenties: EEXDRACHTSWEG 42 Tel. 25430 (3 lijnen) Inlichtingendienst: SCHIEDAMSCHE- S1XCEL 42 Tclcf. 2.733 9 en 24 39 9 We hebben nu langznnnèrhund onze schade op bet gebied van feestda gen wel ingehaald. Allerlei nationale, regionale en locele festiviteiten, opgeluisterd door rood-wii-blouw geschilderde biscuitbliks, papieren vlaggetjes, slingers en guirlandes, die de viaag deden rijten,waar al dat materiaal vandaan kwam en weer alles ondergedoken moet zijn geweest, hebben wc meegemaakt. En we moeten zeggen, dat er met vaak primitieve middelen en ondanks het gemis aan traditioneels Ingrediënten als drank,, oliebollen en haring, een betere stijl van ieesivïerën groeiende is, die hoop geeft .voor de toekomst, Maar deze eerste Koninginne dag sinds jaar, thans op be vrijden bodem gevierd, heeft toch •een ander karakter gehad dan 1 e voorgaande bevrijdnes-jubol- dagen. Er tvas de echte oude sfeer van 31 Augustus, maar toch ook van een meuweron geest dóórdrongen. f liet oude lied zegt, dat het maar éénmaal in een jaar Ko ninginnedag is, en dat werd nu weer bewaarheid. Onloochenbaar is de groei van het nationale be sef in dien zin, dat ook bevol kingsgroepen, die zich vroeger op dezen dag afzijdig hielden, nu meededen. Hot G.E.B. heeft in belang rijke mate aan het slagen van het. feest meegewerkt. Slot ver bazing vraagt men zich af, waar die illuminatiehallóns vandaan ko men en op gezag van ïr. Romer kunnen wij u oftlhul'en. dat niet minder dan negentienduizend oranje ballons op verscheidene plaatsen van de stad waren, „on dergedoken". De vroölijke snoe ren langs do singels en op aller lei onverwachte plaatsen, lever den oen sprookjesachtig effect en terwijl wij naar al die pracht keken, en volop genoten van de in volle glorie brandende straat verlichting. de. uitstralende ..étala ges en burgervensters, voelden wij ons als vroeger do provin ciaal tjes zich moeten hebben ge daan^ als zo eens. een dagje in de groo'.e stad kwamen doorbren gen en hun.oogen uitkeken naar al dat licht. Want, zo'oals men weet, had Rotterdam vóór den oorlog het onbestreden nationale kampioenschap op vcrlichlingsge- bied ITet feit dat Bpfdorp en Hiïle- gersberc uitgebreide afzonderlijke feestelijkheden organiseerden,, mede in het kader der bevrij dingsfeesten} droeg ertoe bij. dat de Rotterdammers ditmaal uifge- b reide feeisgenietingen hebben kunn'cn' smaken.. Maar, zooals do voorzitter van het Comité voor Nationale Be_ langen 's ochtends in de Bur: gerzaal van het raadhuis op- Weersverwacbtinz incdp-rileeïd door het K.N.M r, te De Bitti C.eklij van Zatcrciaiaivond tol Zondajravond. Zwakke wind .gedeeltelijk bewolkt, overwojentl droog, koude nacht, over- vrij warm. merkte, nu is de tijd gekomen, dat wo het feesten moeten sla ken en jallen aan den slag die hen te gaan om te werken aan onze toekomst. Hel volk heeft nu zijn lang begeerde „btood en spelen" ge kregen. Het dagclijksclie brood' mogen wij houden, de feest-attri- j buten r kunnen voorloopig opge- j borgen worden. Wij gaan aan het werk. Om nogmaals genoem den spreker aan te halen: „Wij moéten werk geven, werk.zoo ken, werk vinden,, en als het er niet is, werk schoppen 1". Om acht. uur in den. ochtend weerklonken van tal van stads torens reveilles. De' ijle' klanken rolden over de nog rustige stad; carillon-getinkel parelde .over de straten, en op den Admiraal de Huijterweg hadden zich velen verzameld, om. de. vfaggenparade bij te- wonen.- i Tijdens dc speciale i diensten In do kerken hing er nog een zekere stemmigheid in do stad, waarvan de straten ook dooreen fikscho regenbui, die menigeen met bangheid voor hot verdere verloop -van den dag sloeg, een veriatien aanblik boden. Maar gelukkig bleek het maar een bui, en tegen elf uur stroom den duizenden naar het hart der stad, dm Coolsitigel, Een zes jaar lang onderbro ken traditie werd daar in eere hersteld: de aubade. In de bur gerzaal van het raadhuis hielden mr. K. P. van de Mandeis en burgemeester Oud toespraken, d ie door geluidversterkers op den Coolsingel goed te volgen waren, waarna het aubade-koor verschil-1 lende N'edcriandsche liederen zong. Verschillende stedelijke autoriteiten, eenige geallieerde of ficieren, Kedertandsclie militai ren, aanschouwden het défilé, dat vervolgens langstrok, en waaraan Bhmonlnndsche Strijdkrachten en een zeer groot aanfal padvinders deelnamen. Het middaguur was inmiddels aangebroken en dat is de tijd, dat de Rotterdammer voldoende „los" is gekomen, om vorder den dag naar eigen smaak en ver kiezing in feestvreugdedoor te kunnen brengen.. Men maakte dan zijn keuzo, de een van flarseeron langs de feestelijke straten, en vooral de jeugd, behoort1 hier toe, anderen bezoeken een feest- concort, oen sportgebeurtenis, ©en buurtfeest, of maken per (ram oen rit door de stad om zooveel mogelijk te zien. 's Avonds waren er op diverse punten muzikale, evenementen, waarvan do volkszang :een voor naam deel uitmaakte en we maakten de opmerking reeds bij een vroegere gelegenheid ver blijdend Is het te constatecren, dat de vreugde zich meer en meer op deze wijze begint té uiten, inplaats van het oudo „hi- ha hi-ba hi-ha" Het fcest is voorbjj, vandaag is do waxe werklust nog niet te- ruggekeerd, want Let is tóch maar een halve Zaterdag-na-liet- bal(de Ililleger sberg e naren heb- beit^: ook'jvandaagnog feest),tór-. gen Jaznnon \\*o.~nog; yföttrus- tm, maar ]aIon wij elkaar be- lovcn, dat we Maandag een flinke periode van onverdroten aanpak ken gaan beginnen! "NTA vijt jaren ballingschap vierde J-N -Koningin Wilhqltmna haar ver jaardag voor Let eerst weer in het vaderland, waarnaar zfi heel den langen oorlog lang hartstochtelijk hectt terugverlangd. Alleen 2 ij -r- het zijn er overigens velendie in de jaren 1940'45 het voorrecht vim persoonlijk contact kenden, we ten, hoe diep het verlangen naar. den terugkeer in het hurt van tie Konin gin heeft ge led d. Elk gesprek han delde over den toestand „thuis1" dc Koningin gebruikte nimmer - een andere uitdrukking en geen Ne derlander, .waar ook ter wereld, kin heviger tfïbben meegeleefd met „thuis" dan zij. Vijf jaar lang heeft dc Koningin letterlijk eiken Engeland-vacrder met persoonlijke gastvrijheid ontvangen en in dikwijls urenlange gesprekken over „thuis1" ondervraagd. Geen dé tail was te gedetailleerd. Niets werd overgeslagen of vergeten. Veel meer dan dc ministers; het deden be schouwde de Koningin het persoon lijk contact met overgekomen Ne derlanders als ccn onmisbare bron voor vergelijkend onderzoek naar dc toestanden in het vaderland. Toen de Arnhcmsehe luchtopcratic misluk te en het duidelijk was, dat het ©ogenblik van haar terugkeer nóg niet was gekomen, is de Koningin bitter bekommerd om haar Volk co diep teleurgesteld voor zichzeU ge weest. Hoe had zij niet, bij het be gin der bevrijding.' in aanwezigheid van haar personeel op het grasveld van haar uiterst bescheiden verblijf dc vadcrlandsche - vlag gchescben in da. door. allen gedeelde overtuiging, dat het einde nabij wasl Nog ccn winter^ nóg een voorjaar, moesten tv 3^4 J omkruipen, Toen kwam het groote ©ogenblik. En nu, 31 Augustus 1915. volgde dc eerste verjaardagsviering in het vaderland. Het is volkomen de Koningin, dat zij dien dag voor taan niet als feestdag, cn als zoo danig slechts den bevrijdingsdatum wil laten gelden. Dit jaar evenwel werd Koninginnedag een daverende feestdag .En dat is goed. Want wer kelijk: deze terugkeer was een feest waard, Arider Koningschap TN de Londcnsche jaren is het A Koningschap van beteekenis ver anderd. Niet dat die verandering in elk opzicht een verbetering is ge weest. Maar het ontbreken van ei ken vorm van volksvcrtcgcnwoordi- President Truman. hoeft het Anierikannsehe volk onverbloemd medegedeeld, dit iedere poging om een contante betaling of^een gelijkwaardige regeling van" de -ld milliard, dollar bedragende schuld der 'vereouigdc naties, voortvloeiende uit de hulp die zij krachtens do leen- en pacht wet van de V. S. hebben ont vangen, fc forceeren, een ccono- misclie chaos zou veroorzaken, die tot oen derden wereldoor log zou leiden. De president waarschuwt dat alle eïscheti voor betaling der schulden de fouten van den vrede na den eersten wereldoor log zouden doen herhalen en een rampspoedig effect zouden hebben op handel en financiën van do vercenigde. naties en van de S. zelf. Betaling van. schulden van oen zoodanizen omvang zou onze voornaamste bondgenooten in dezen oorlog brengen -tot wanhoopsmaatrege len, zooais voor den oorlog ge nomen zijn door de landen van do as, die exportoverschotten for ceerden teneinde ons terug to betalen. In. een wereld,, aldus overbelast met een onproductieve schuld, zou eenige uitbreiding va nden buitenlandschcn handel en van de' beleggingen in het buitenland van de V.S. vrijwel on overkomelijke hinderpalen ont- 2 ie pag. 3. ging. het ontbreken oofc van regeer kracht eooveel in het kabinet-De .Geer els in het kabinct-Gcrbrandy. drong vanzelf bet Koningschap naar den voorgrond en accentueerde daar van de bcteekenïs. Waar staats rechtelijk alles op steeds lossere schroeven kwam te staan, dook de neiging op tot ontplooiing en aanvaarding van eert persoonlijk Koninklijk regime. Niemand kan vol houden dat het zóóver is gegaan. De onfeilbare constitutïonecle zin, -der Koningin eigen, liet daarvoor geen ruimte. Maar als vanzelf rolde de staatskaros langzuam-aan dc parle mentair-democratische helling af 'cn begon 2ij zich te bewegen in de rich ting vnn een Koninklijke verantwoor delijkheid. Het gevaar daarvan is Koningin Wiibclmma nimmer ont gaan. maar het was nu eenmaal zoo, dat bij den overtocht van de Regee- ring alle middelen om den wagen in constitutioneel spoor te houden on vermijdelijk waren achtergebleven. De Geer was een lamentabele fi guur ronder kracht, cn, erger, zonder Êcloof in dc zaak van de vrijheid. >e eerste Londcnsche dagen moesten zich al kenmerken door het manne lijk optreden van de Koningin wier verzekerdheid omtrent de overwin ning geen uur gewankeld heeft. Het parlement ontbrak. Weg alle van die kernpassage uit dc Grondwet: dc Koningin is onschendbaar, dc mi nisters zijn verantwoordelijk. Wie zijn verantwoording niet kwijt kan, draagt alleen academische aanspra kelijkheid. Dc Engelandvaarders, voor wie de Koningin persoonlijk Oranjehaven" stichtte, vonden bij haar het: gehoor, dat het Kabinet tijdnood? meende niet te kunnen beschikbaar stellen. Zoo rees in de Koningin, ccn eigen beeld van 7ithu5ü"> cn een knagende angst, dat eenige regccrin«smafttregc1 voor „dc menschen thuis schadelijk of ge- vnarlijk zou kunnen zijn. Geen won der. dal het Koningschap wies ui aanzien qn. invloed. Geen wonder, dat hoeders van ons constitutioneel hcstcl wel eens fronsten. Daarbij kwam. dat het gros der Engeland vaarders; weinig politiek geschoold, tc zeer dc neiging had om het beeld van eert hechte, onver breekbare „eenheid" uit tc stallen en dc voor stelling tc wekken, dat dc tcrugkcc- rende Koningin een volmaakte eens gezindheid vinden zou. "LfONTNGIN WIUÏKLMINA kent -TK haar Volk ZOO door en door, dat het gevaar vnn mistasting ten aan zien van zijn werkelijke verlangens haar niet ernstig bedreigen kan. Te ruggekeerd in het Vaderland heeft zij met volkomen constitutïonaliteit een nieuw kabinet doen vormen, bet oude beginsel van de onschendbaar heid des Konings cn dc volkomen verantwoordelijkheid des ministers keert terug; tc sneller naarmate de Regecring het houden vnn verkiezin gen krachtdadig bevordert, liet Ne* dcrlandsehc Volk geeft zich maar weinig rekenschap van de redenen., waarom, het Koningin Wtlhclmina zoo grooten dank verschuldigd is. Zou het beseffen, wat het offer van vertrek in Mei 1940 bcteckende voor haar. die het bracht; met welk een verbijsterende werkkracht de Konin gin zich vijf jaar lung in het tot van Nederland heeft verdiept: en hoe zij. m Engeland dc hardheid van bet verzet persoonlijk gesteund, de lam lendigheid persoonlijk bestreden heeft het zou tevens Tets gevoelen van wat er in het hart der Koningin, moet omgaan nu 6n Nederland én Indonesië herrijzen uit den nacht vart de verdrukking. Hoe ook getemperd door dc schaduwen van gister dc zon van morgen zal warm schijnen, ginds en hier. nu Koningin Wilhel* mina haar verjaardag vierde in ons Nederlandsch midden. Thuis] - Sclimclinp's baan!je als her- opvoeder der Dtritsche jeugd, gaat met door. Er blijkt hier een vergissing itt het spel te zijn. Do Britsche Controlecommissie onderzoekt nu. wie hem deze taak heeft opgedragen. Nog sterker.' Do uitgeversfir ma Hnmmcricïi en Lessen, waar- bij bij finarltieel geïnteresseerd, was, mag niet publiceeren voor- ze zich van Max ontdoet. Schme-, ling begrijpt er niets van, zegt bij

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 1