Joego-Slavië vraagt interventie van geallieerden Britten te Singapore geland Hulp voor Medan VRIJ ONVERVEERD Dijken bij Woubrugge bezweken Immmééméhiim ONAFHANKELIJK DAG3LAD VOOR ROTTERDAM EN OMSTREKEN Dinsdag 4 September 1945 5e jaargang nummer 13 2 Incidenten in Macedonië Civil Affairs" krijgt nieuwe taak Eereschuld wordt ingelost Admiraal Heifrich oppèrbevelhebber Penang en vermoedelijk ook Sabang reeds bezei WEERBERICHT Vaste programma's van „Herrijzend Nederland" De „Leerdam" thuis Prins Bernhard Gaf in Nolledijk gedicht Jongeman door nrojectiel gedood HET FA RGOL Redactie en Adminlstr.: EHNDRACHTSWEG 42 Tel. 25430 (3 lijnen) Abonnementsprijs p. week 0,31, p. kwartaal 4. losse nummers 0.10 Advertenties; EENDRACHTSWEG 42 Tel. 25430 (3 üinen) Inlichtingendienst; SCHIEDAMSCHE- SINGEE 42 Telcf. 27839 en 24399 Radio Bels rad o heelt li'den be kend gemaakt, dat de Joego-Sla- vischo regeeiing een waarschu wing heeft deen toekomen aart do Grieksche regeeting in ver hand mei de „vervolging ïii op groote schaal van tb bevolking van Macedonië ea de inciden ten aan de GrtokschJoego slavische grens". „Dv Joojro- Slaviseho regeeiing heeft pok de groote mogendheden van djzen stap in kennis gesteld en heeft hun aandacht gevestigd op de incidenten welke in Macedonië voorvallen". lladio Belgrado voegde er aan toe; „Do regeering van doV. Sv zich bewust van den ernst van don toestand, heeft voorgesteld twee commissies van onderzoek to vormen, n.l. in Belgrado en Athene, samen te stellen uit ge allieerde vertegenwoordigers, om 02J1 onderzoek in. tc stellen naar do grensincidenten, zoowel als naar do verschillende geweldda dige handelingen van de ko ningsgezinde fascisten. Onze ra- gecring hoeft het Arajrikaansche voorstel aangenomen, doch hoeft in een nota aan do geallieerden er op gewezen, dat zij verlangt dat do vier groote mogendhe den de Sovjet-Unie, Groot Britannië, do Vcrcenïgde Staten en Frankrijk in deze commis sies van onderzoek vertegenwoor digd zullen zijn." Op 1 September eïnd'gde de verantwoordelijkheid van „Civil Affairs" voor de voorziening van Nederland mst goederen, uit gezonderd aardolieproducten. "Daarmede eindigt echter nog met allo zorg van i „Civil Affairs" voor ons land. Zooats reads uit «nige persberichten bleek, tracht C.A. een weg te openen voor het verkrijgen van goede ren uit Duitschland, Zooals bekend, beteekent „Ci vil Affairs" in de geallieerde le- eerorganisatte: de zorg voor de hur'«bevolking binnen het ge bied, waarvoor de'legercmnan- <Innt verantwoordelijk is. Voor de uitvoering van deze zorg is een afzonderlijk corps van officieren in het leven gcraenen, voor een prooi deel bestaande uit oudge- d ienden uit den voriaen en de zen oorlog en verder 'uil een aan tal geüniformeerde experts. "Bepaald indrukwekkend zijn de cijfer? voor "wat „Civil Affairs" in Nederland heeft binnenge bracht. vooral als men bulenkt, dat dit in den eersten tijd, na do opening van de haven van 'Antwerpen, per vrachtauto van Norman dië uit moest gebeuren. Dit was tot 10 Augustus j.l. (17 O.OOO ton goederen, w.o. ölQ.OOO ton voedsel, 128 000 ton aardolieproducten, 6800 ton feeep, 4300 ton kleeding en schoeisel on 4700 voertuigen. Deze hoeveelheden zijn nog in aanzienlijke mate toegenomen. Ons volk ia drukbaar voor de hulp, d.e o.izü bondieiioötou en ook Zweden en Zwitserland in de hongerperiode aan oas land boden. Het is daarom begrijpe lijk, dat mei ook een slofLTjk blijk van waardeering wil g.veu aan het buitenland, o.i wat komt daar beter voor in aanmerking dan b leeman Bloemen, het s enige wat ons leeggeplunderde land kan schonken. Er is een nationaal Comité opgerich j het welk zich ten doe! stalt geldon in to zamelen voor don aankoop van bloembollen ca heesiers, welke zullen worden gebruikt om in do grnote steden van Zwe den, Engeland, Zwitserland, Ca nada en Rusland tuinen aan te leggen. De plaatselijke afdeel ing te Rot terdam van dit comité, dat zich noemt: „Bloemen, tolk van ouzo dankbaarheid", zal van 4 tot 9 September staa'. collectes hinden, zoodat ieder zijl bloempje hij kan dragon. ..Ook,-liggen er -inteekon- hjVten bjj diverse winkeTers ter beschikking, terwijl bij lm gen eveneens kunnen worden gestort bij R. Mees Zoonen, te Rot terdam, ten gunste van het be doelde Comitc, per bank- of post giro 6400. De bakkers zullen hun medewerking verkenen door de verkoop van waardebonnen. Moge deze actie een succes worden Mot ingang van 25 Augustus j.l. is litiUüiuhL-adniiruni J. Th. Furstnec, in vcrbaml mol zijn bcnaeminj lot lid van dea Uaid van State, eervol ont heven uit zijn functie van bevelhebber der zeeslrijdkrachlen. In zijn plaats is benoemd vice-adimranl C. E .L. Hei frich, die tevens niet ingang van dezen datum bevorderd is lot den rang van luitenant-admiraal. Tot dus ver bekleetle admi-u.il Heifrich-. de functie van bevelhebber van onze zeestrijd krachten in het Verre Oo^en. Onlangs zijn in Engeland door de Koninklijke Marine twee torpedobo >t- jagers overgenomen \uu de Britsche vloot, n.l. H M.S. „Scorpion" en IJ.M.Si „Scrapis", die in den loop tan de?e maand officieel zullen wor den omgedoopt in Ilr. Ms. „Piet Hein* en Mr* Ms. „Korlonacr", di* bestemd zijn oni naar Jndië te vcr- Irekkcu. Op 3 SopL om 8 uur ia Hr, Ms. „Jacob van lleeintkerck" uit Amsterdam vertrokken. Nadat gisterennacht, tengevol ge van dijkbreuk de 90 H.A. groote Voorofsche polder (e Woubrugge onder water was geloopen, isie den loop van den dag ook de dijk var de Ruigc- kade bezweken. Ten gevolge hieraan st uir. nu do Lagcnwaartsche en do* Brui- maarsch-o polder, welke tezamen 403 ha.gr zijn, oncter water, even- a's da Achthovenpolder, gr. 377 hn., de Boespolder, groot 9J ha, do Voorofsche polder, eveneens 90 ha., groot, ei de Vlictpo'.der, groot 196 ha. Personeel van l\ip- tand en van de provincie is met man en macht aan hst werk om do gaten te sloppen. Tot nu toe '/jjn nog geen milita"ren voor do hulpevrleening gerequireerd. liedwltclijl? bewolkt, hier on daar ochtendmist, in den namiddag plaat selijk enkele regenbuien met kans op onweer, rnj warm zwakke wind. Met ingang van n,s. Zondag zullen <!e uit/cntlinjen van „Herrijyend Nederland" worden saniengoHeld naar een vost programmaschema. Opdat de radioluisteraars er profijt van zuilen trekken bij liet vastnetten van do urc*3, waarop zij van hun kleine slroonirantsoen het railiolocstel zui len inschakelen, deelcn wij de be langrijkste punten van dit schema mee Eiken Vrijdagavond (van 14 Sep tember af) zal men van 815 tot 8 30 kunnen afstemmen op tiet politieke weekoverzicht van den hekenden commentator van „Radio Oranje", L. de Jong, die ook op Dinsdagavonden op denzelfdcn lijd een vrugenkwar-. tier zat verzorgen, 'j? Zondagsmiddags om 14.15 uur is er een uitzending over do wereldliteratuur en om 21.15 uur een regelmatig weerkeerend program ma van proza en poiizie uit den bezet tingstijd. Muziekliefhebbers kunnen rekenen op lichte klassieke concerten, eiken werkdag om 8.13 uur, en een symptionieconcert op Zondagmiddn. 15.00 uur en Donderdagavond 20,15 uur. Verdere voste rubrieken zijn: het filmpraatjc van L. J, Jordaan, Zater dag om 15.45 uur, liet kwartier voor do vrouw, iederen werkdag, behalve Zaterdag, om 15.15 uur, de snorlru- brirk. 's Zaterdags 21.15 uur, de uil zending voor de zieken, dagelijks van tO.15 tot 11 00 uur en de ochtendgym nastiek, 's morgens om 0.15 uur, Naar wij vernemen za! binnenkort een omroepblad gaan verschijnen. Do Fransehe minister van jn«t't'c verklaar', dat Frankrijk in den ooriog ■45 procent van zijn nationale ver. mogen heett verloren, de nationale schuld steeg tot 1G00 milliard. De bezetting kostte 8S0 millia-d. 1.785.C01 huizen werden vernio'd. 5050 bruggen de helft der groot cstations. De helft van het vee, driekwart der landbouw, werktuigen in verdwenen. Na oen afwezigheid v in SVg jaar, is .do Royal Navy terug- gekoerd- in'Sirrgapore,de 'groot ste vioolbasis v;ra het Verre Oos ton. 24 uur nadat do mjnenve- gers niet hun. werk ïn 'de Straat van Majakka waren begonnen ging adm'raal Sir Arthur Power, de opperbevelhebber van do Oost-Indische vloot, op den krui ser Cleopatra, voor anker ter hoogte van de bas s. Toen liet vlagt; es chip aanliet ■noorde'ijkc einde van de Straat van Malakka den doortocht be gon, gaf «in Japansche torpedo jager te verstaan, belangrijke do cumenten aan boord te lubben, liet waren de kaarten van Sin gapore en and re havens. Zij wer den aan boord gabracht van de Cieopatra. Mij lenvegers voeren voorop «rt deze werden door een Japansch vaartuig voorafgegaan. Reeds heeft admiraal Mount- batlen den Japanse hen comman dant gelast uit te varen Zoodra de eerste schikkingen zijn vol tooid, zal oen Britsche strijd macht aan land gaan. Marines zijn aan land ge gaan te Penang, nadat een. vlootmacht onder bevel van vice- admiraal Walker do haven was binncngeloopcn. De overeenkomst voor de bezetting werd g e toe ken d aan boord van Walkers vlaggeschip, de Nelson. Ook zijn do Roya! Marines vellicht reeds aan land te Sabang. De formeele intocht van de eea 11 lee rile troepen in Tokioe is binnen een week of tiert d.igen te verwachten, en binnenkort zal generaal Mac Arthur zijn hoofd kwartier verplaatsen van Yoko hama naar do Amerikaansche am bassade in de Japansche hoofd stad. Gisteren is eveneens de capitu latie van de Bonïn-eilanden een feit geworden. Domei meldt, dat de Amerikanen landen te Ta- loyaroa, op het eiland Honsjoe en te Tsjïboc op het eiland Kinesjee. Do Japansche commandant van Lttzon, generaal Yamashita, raf zich met de resten van zijn strijd macht over aan de generaals Welles Wainwright on Percival, die on- sion" langs uit krijgsgevangenschap te rugkeerden. Liberators wierpen ïtoodc Kruis voorraden en medicijnen „boven. - Medan uit. Zoodra -de 'vliegtuigen hoven de stad be gonnen te cirkelen, liepen de bewoners de wegen op. Sommi gen wuifden met tafellakens. DrieMuur hoven Bangkok In Bangkok wapperen de Ne- derlandsclic, Britsche en Ameri kaansche vlaggen boven de krijgs gevangen kjunpen. Transport vliegtuigen m:;t doktoren en me dische hulpmiddelen zijn reeds gearriveerd. Volgens Domei zal Japan spoe dig vier miilioen werkeloozen tellen en zullen de voedselrant soenen verlaagd worden. Men meldt uit Tsjoengking. dat er een voorloopigo overeenkomst tot stand is gekomen tusschen Tsjang Kai Sjek's regeering en de communis'ische regeering van Mho Tse Toenq. Er zou - een kabinet gevormd worden, waarin alle partijen vertegenwoordig! zijn. Na «au afwezigheid van ruim vijf jaar is het SS15 br, reg. ton metende stoomschin „Leer dam", van de Hol land-Amerika Lijn, in zijn thuishaven terugge keerd. Tiet schip had een lading van 7000 ton tarwe, alsmede een groote hoeveelheid stukgoed aan boord. De kapitein is <le heer Boshof, die reeds eerder m~i een ander schip Rottendam heeft aan gedaan. De „Leerdam" hoopt over tien dagen met em Wine bloembollen naar New-York te vertrekken, om daarna de regel matige pi-ndeUltenst tusschen New-York en Rotterdam te on derhouden. Je New-York liggen tweeën- twintigduizend boeken in de Nc- derlandscho (aal gereed vow ver- schelling naar Nederland, liet zijn voor het meerendeel boeken van r\e tijd, Èn dc Prins, zij houden niet van doekjes-erom; dc lezer, en do schrijver, e\ennün. Yo!ge hier dua oen enkele opmerking ,dio vóór 1310 wel* liehl ,,on^cbiu4ke.ijk'* van o,iö dhartlg' hcjd geacht ware. Gelukkig, er is icU veranderd Eerste punt: Prins Bernhard heeft in Londen een voortrcfefhj k-N cd er. land-che mentaliteit aan den das Z"*" te^d Bang ia hij nooit geweest. Tegen slanders, ook als zij, gelijk J. Gans, hel wapen der verdachtmaking han* teerden, ontmoette hu met evenveel genoegen a!s ndderlijkhei l. Hij ia wars van ambtenarij, heelt het land aan lieden zonder geestdrift, en hij gelóóft met hart en ziel aan de Nc- derlantUehc taak en zaak. Tweede punt.' door een door den Prins nimmer gewilden toeloop van qua&idllcgajen, bijeengeltomd om do „gróotlicid" \an eigen groep te de- monglreeren, licbben de B S. met den eerslerangènaam behouden, d|en zij haddencn erdicnden. Wie, in het Zuiden, de ftootirocpen heeft bij gewoond, met evenveel geestdrift cn moed als weinig schoenen en wapens; wie den Aiiterikaanschen lof over die troepen in Limburg heeft vernomen, die laat het uit zijn h.irt, generalise**- remlfamaloiid over ,,de B. S.+' tc spre ken. Nooit had er onderschei 1 lusa 'hen ïhS. en illegaliteit mogen ontstaan Dc opzei was, dat de B.S. uitsluitend ille galen zouden omvatten, al zouden slechts drie uit vele groepeeriugen <H, V.V., O D„ K,F.) die illegalen leveren- Dal het anders i? geloopen, i? j'ani* mcr. Do schuld van den Prj.is is het heel bepaaldelijk niet. Derde punt: dq liquidatie van do B.S. stelt voor vele jonge kerels het probleem aan de orde: wat nu te gaan doen? In sterke male moet die vraag ook hij den Prins opkomen 1 tij is en Kan voel meer dan zijn offieicele po sitie van hem onderstelt. Hij js, ge lukkig, jong en wilskrachtig cn hij Iaat zich niet op dood spoor rno* geeren. Vierde punt: de Nederlandsche Rc- gcering zou ernstig tekort schiepen, zoo zij voor den Prins geen mogelijk- heden schiep om zijn bekwaamheid, zijn goodwill, zijn vaderlandsliefde in dienst van de herrij zing van het Ko ninkrijk Ie stellen. Hoe' Wij wijlen do vraag met vragen beantwoorden. Waarom geen verzoek aan den Prins, om een officieel bezoek aan bevrijd Indonesië lo brengen? Of om in Ame rika de publieke opinie oen denkbeeld te geven van Xederlands aandeel In zijn bevrijding? Laatste punt: rlït is een urgente aangelegenheid. Maar hoe zij ook be handeld wordt, de Prins zal een nieu we taak nlieeii dan lot eon nieuw suc ces maken, zoo hij om /icli heen ad viseurs heeft, die bet volk door en door kennen, en die er niet in willen noch kunnen slagen om lu-selien hem en het volk wanbegrip en nooieho/en nfsland Ic laten onlslaon Dubbele taak voor de Regeer!ng: onderneem iets en doe bet goedl Zondagnacht om twee uur en acht minuten werd het eerste van de vier gaten in de zeewe ring van Walcheren gedicht, het gat in den Nolledijk nabij Vlis- singen. Er wordt thans hard doorgewerkt om den nieuwen Jijk veilig te stellen. H. M. de Koningin en dc minister van Openbare Werken, Ringers, wer den van het heuglijke bericht het eerst in kennis gestel.'.. Vrijdagavond 31 Augustus werd de Necbrlandsche auteurs en hoven-ïihVnfkA -Koos uit Bcycilan<f h.!( .vx .,i t ri i sJacutorrer van een ontploffing die (IlOTl. €rscll)HOfïtlG élflCvfiTltl^crl J veroorzaakt werd door een Proi^'fiel in het Enqelsch van Sumner! dat door ccn totmitor onbekende oor- boek „Time for deei-j Jxrtpj5d"/d,c- ^"1°" Trri I Op slag gedood, terwijl cnke»e nnde*» personen verwondingen opliepen

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 1