PRODENT KOERIERSTERS Musis Sacrum wordt vernieuwd BOEKHOUDEN dtibcibutiCKieuws DOK1E DURF j j. n. b; tremessen v ■7. 8glS@^m^E®S®8PML-* Opbrengst collecte f 27.000 Oranje-feesten Kethe! <aWR5M&-BtitGÏE5È Aangifte oorlogspleegkinderen Werk aan den winkel D PRODENT «s paraat! Familieberichten 'Advertenties Marianne Vermaas i-v. 1 V'-v V MMttnRM|lp|HH ""'a5- SCHIEUAÜU Schiedam krijgt moderne uitgaansgelegenheid Musis 5ïicrum "-r wio durft het ontkennen? r™ is. oud en werkelijk „der dagen-zat'V Uit is geen wonder, nis men bedenkt, dut de laatste tien-; tallen jaren aan dit ongeveer een eeuwoude gebouw, zoo «ooit als muts gedaan is. Do lm id j go direcLióod.v- den hoer J. W. de Gróót, heeft tot eou grm- Uïgo restauratie vaii Musis vbacruity besloten, zoocfatalleen do buitenmuren en die nog voor een gedeelte» -* en hot dak. do oude blijven. Een groot deel van het perecol 111 aan de Lange Haven zal aan M us is tv orden toêgev oegd, terwij i aan de achterzijde van het gebouw twee vleugels worden bijgebouwd. Dc voorgevel krijgt een moderner aanzien. Bisnêdep komt o.a. een foyer itmt buffet en twee bars. X)c ióöncélzaal bencileu wordt uitge breid en voorzien ran oen tooneel mei moderne» aecomüdulie. Ito ven komt eveneens een groote zaal met tooneel, foyer en toieliteu» Ju tegenstelling met de zaal benedk-n, komen, hier geen rijen fauteuils, maar stoelen mol tafeltjes. Men hopjit dit nieuwe theater in December voor het publiek to openen Sehiedaut zal iUm een mooiuitgaangs* gebouw rijk zijn. Max Croiset komt Max Croiset. die na dó eerste voor dracht van ,,De Géduciilo'* van Leonid .A nil rejew te Schiedam, zooveel succes oogstte, zal a.s. Zaterdagmiddag in het JïonppoJe theater, -nogmaals, met dil boeiende stuk optreden. PRAKTIJK DIPLOM A De nieuwe cursussen vangen deze maanct aan. V Inschrijving en inlichtingen aan ons iesgehouw HEEMRAADSSINGEL 111/ TEL 30898 De opbrengst van de collecte van »/Ncd» Volksherstel" en „Stichting 1940—'45, heeft opgebracht £19207.150 op lijsien, 17S74.71 almntquljecto, to- iaat f 27.082,01^ welk; bedrag, .na onderling overleg, geheel aan do Stichting „1940—'45". ton goetio komt* De Bnurtvoreeniging K, Onuestaivn^ Oosferstruat, Overachieschestraal. Sin gel, Stationsplein, heeft hel overschot yah hun feestviering een bedrug van f aÖ2.56 geschonken aan Nederlands Volksherstel» Nederlands Volksherstel, hfd. Schie dam, heeft 3. se liepen., .elk inhou dende .300 ton meubilaire goederen liatir öosihurg afgezotidep.. Kort nieuws v In den nacht van Zondag op Maandag Js ingebroken iir een druk kerij bier ter stede, waarbij een schrijf machine word ontvreemd. Bij een inbraak in het gebomv van het dagblad „Trouw" to Schie- dn m» werd uit een gold trom mol een bedrug van f 1750.— goslolom in tnSüif&-a& E X A M E Pi O P LEIDING Keihei houdt hedenavond, Woens dag en Donderdag, Oranje-festiviteiten. Hedenavond is er concert op het dorp. Het progrii mma voor Woens dag e» Donderdag is ids vo'gt: - $.20 znnshulde en défilé; schoolkinde ren voor don Burgemeester. 9,00. vertrek optocht praalwagens, met ruiters, komen pl,m. ld uur lungs >iugel. Broersvcst. B K. Laaiu Rem- 1 brandtlaan, VJa«rdi«gérdtfk» Damlaan- .'a Middagskinderfeest V- VA Ju ruls t volksdansen. Domlcrdag: i) uur vertrek 75 ver sierde tilbury's enz., met 40 ruiters,; komen pi nt 9.45 uur langs .Singel, Lange .Kerkstraat» Darn, Daniiaaa. 's Middags volksreésleii. 's Avonds 5.30 uur volkszang o.l.v, J lovr.,; Grim berg—H uys er. De feestelijkheden worden gehouden op het terreinaan het Noordcin.de." BHANDSTOFLtONNEN 45 EN 4B B.V. NOC. TOT 11 S LPT KM BEU INLEVEREN. In aansluiting aan het. vorig pers bericht deelt do brandstoffen commis si o - nietlc, dut dc bonnen 43 BV. eii -is BV. tot uiterlijk .11 Sept. a.s. dftor hyl publiek to Rotterdam en Schiedam bij de fmadolaars kunnen worden in- geleverd. 7 ZEEP VOOR KLEINE KINDEREN Voor het tijdvak van 30 Sept. tot en met, 13 Oct. in de provincies N.-Holtand, 'Z.-Holland en Utrecht, voor kiuderen vau .0 ei t jaar twee stukjes eenheids-zeepverkrijgbaar Wor den gt^ldd. Bon Jv IS van het inlog- vel moet men uiterlijk 8 Sept.- in leveren. Men gebruiko tloze eenheids- zeep voor zichzelf, daar rlew> niet zöo geschikt is voor kleine k'nderen en een gedeeïLe van de beschikbaar ge- sleldo huishoudzeep om de babies lo" wijstcheik 1'. KOERIERSTERS vinden den weg. teder, die een Joodschkimh oW vondeling of een nndor oorlogsplooj- kind 'bij zich heeft 'genoinón of vèl'- zorgt, moet daarvan aangifte d^en. Dit geldt ook, indien hél kind - als eigen kind of onder een andoren vatschenluuini is ingeschrevCJi. va. Db aangifte dient te geschieden 1>U de commissie voor oorlogspleegkin deren oT Ier gcmeénl|-secrctarie.' liet ti iet-nakomen van doze verplichting wordt boschouwd als een inïsilrijf er» gystraft niet gevangenisstraf van ton hoogste vier jaren. De Eiuugifto dient tc geschieden vóór 20 September XD45*; Verbinding Rntterdam-Cappelle aan den Ussel Do dircctiü der'Rotter<hinischo Elcfr- tHscho Tram niaakt bekend, dat auto- buslijn E,/welke do verbinding onder houdt lusschen UotteHlam ,{Oostp?ein) en Capelle a.d. IJsel v.y. met in gang van Maamlng 3 Septeniber 1945 weor in dienst.'is gesteld.;- "iV- Van Maandag t-e.ni. Zaterdag zal op lij n E een hatf-nur dienst wonlen gcrcalen, terwijl opv Zon* cn Feest- dagen-.geen dienst wordt gedaan.' Vun Capello wordt van d uur af elk vol half. uur 'Vertrokken, terwijl van Rotterdam (Oostjdein) vuil 0.4Ó uur af om. kwart, voor cn - kwart over het heel e u ur u fgerede u word L Do laatste dieust vanCapello ver- Lrekt op Maandag Lc.rn. j Vrijdag oni 19.30; des Zaterdagsoni 18 uur. Dc laatste dienst van. Oostpletn vertrekt op Maandag Le.m- Vrijdag om 15.45 uur; des Zaletxlaga ,"oni 17.15 uur, V'; 3, „Zeg, als je nog- eens/wat weet. leukerd'*, zei Dokié een beetje kwaad, ik schrik- me een compleet kameel'". i. v ,,\Vwwas op wwwer naar U toe, meneerf DurE", stotrerde Punt. ..De baas vraagt,tkr bedpeJ de H.C-, ik bedoel de Ho, de Ho* de hoofdcommissaris Breed uit laat vragenof U sul... oï U su.,., oE U subiet bij hem wil komen. Hij hèb wat!" 1 „Wat heeftie dan?" vroeg Dokie, terwijl hij in stapteen^ het met een' vaartje naar 'het hoofdbureau van politie ging. „,De sé..„. de sé.*,. de- semiwe", zei. Puntfc „D"r is wat aan het handje. Hij telefoneert alle ka.*., ka,.ïF: kanten uit en loopt als een wi. als een watrus heen cn weer,. We krijgen er allemaal" de k. ;k^koors van"» voegde hij er somber aan toe» s'-' ,»Aha" dacht Dokie^ „Ik voei het met mijn hakken, dat et wat te beleven valt» Een beetje opwinding zou me best tijken", v._ K Regeerings-voorJiébtingsdjen^it; heeft genoeg werk aan den y^in- V; keil Vóór 1940 en in 'Londen; was ;de .voorlichting matig, en niiiger*; verve* lend en ambtelijk. Wil zij vut krij-^j gen op het volk»,dan moet zfi zich.^ van de modernste hulpmiddelen óp de modernste wijze bedienen. do llehtclijk: zure a a n me r kingen;' waarmee- de heeren Brugman» Wansink in v beurtzang het gehalte# vande pers te lijf gaun, is geen% courant gebaat,; Niemand kan beter IK dan wij weten» ••hoeveel er aan v dc-- pers mankeert, en als i dc hecrcn Brugmans en Wansink ons motyen-:- avond verlossen van een leentjebuur politick, die onverccnigbaar is mhf-* dc belofte, dat de iUcgale pets v0iUD haar kunücn züu krijgen; als 2ij 0nV;%: aan drtemaal zooveel papier helnen kan en met de journaHstcnzuivcnnuS laten opschieten dan «uilen wiM een dagblad leveren, dat hen ver wonderd doet staan, - FM „Give us thè tools and we Win «i finish the job ken" SChe' met "W sPcldcP"fc- Ef ümnég aan den rejJeermasvootUcbhngswfntc; Buvoorbceld; Zet eens «n, eerste rangseampiLiinc op tejen dc vrA-i. kink vim het tri.jn- dijn-beRrip" Leer de mensehen eens, d-, st!;lcn dieven maakt! .Bijvoorbeeld: Schrijf. Mn ptii5v,Kaa u>t - hoofdprijs: fiets mct h„nd(.S - voor dc tien beste wederopbeew- leuzen cn laat die aan alle'.hoornen'- spijkeren. Bijvoorbeeld; Geef het onderwij zend personeel de richtlijnen voor een verlevendiging bij dc jeugdvan die elementaire vormen van fat soen. tucht cn orde, die in vijf jaar bezetting onder den laars zijn geloo- pen. Mogelijkheden bij dc vleet. Ze aan. te pakken is aanmerkelijk - nuttiger dan dat gcfctncl en gezemel over een pers. die „nog niet" op het „vercischtc peil" i,s aangeland. D^t komt in orde. De illegale pers overwon, alle moeilijkheden. Le gaal geworden, vreest zij niet óón obstakel. Dat zullen de lezers èn dc Regceringsvoorlicbtingsdlenst spoedig genoeg ondervinden. Alle voorbereidingen zijn getroffen om op "het eerste sein de productie van Necriands meest gebruikte tand pasta Prodent. direct te kunnen her vatten. Nog even geduld dus en U zult straks weer als voorheen iede- -ren ochtend cn avond in het be lang Usver geïondheid Uw tandeu kunnen poetsen met Prodent, de heerlijk schuimende tandpasta. tandpasta met dispergon tegen tandsteen Geboren; Petrus Gerardus den Boef (Pieter). Rotter dam, 1 September, Vijver- holstraat 15a. Tijd. St. b'ran- ciscus-Gasthuis, Kamer no. 33. Schiekade SO. Geboren: ELSJE dochter van 3. KONING M. M. a KONING— Poppeziin. Schiedam. 3 Sept 1945. \Vestvest 62 E. Getrouwd; \V. DE WILLIGEN Rcs. Ie Lt. der InK cn M. J. MINDERHOUD. Schiedam. 4 Sept. 1945 De officicelc bijzetting van Coioelis Hollaar," overl. 28 April 1945. oud 85 jaar, wedn. v. Hendr. Jac Ritmeester, zal plaats hebben Donderdag 6 Sept. 2 uur jn het familie- Prai op „Crooswijk". am. Corns, Hollaar, Diergaardcsingel 27, Rot terdam. Op ISSept. a.s.. zijn onze innig geliefde Ouders JV W, Verschoor en J. E. Ver schoor—Bakker, 50 jaar ge trouwd. Hun ^dankbare kin deren;' en kleinkind er en. R. J. .L. van Ru yven Arts voor hartziekten praktijk' hervat. Dr. van Leeuwen Vrouwenarts, geen praktijk tot 18 September. Hexlgymnaste* Masseuse praktijk hervat.' American Steam Lountlry G. v. d. Lindestraat .1820 behandelt wederom fijngocd en gezïnswaschr minimum 15 kg. winddrcog. Brengen en afhalen. Heden overleed nog zeer onverwacht zacht en kalm, na een ceduldic eedraeen lijden ome lieve 3Ian, Zoon, Behuwdzoon, Be- hurvdbroedcr en Oom, de heer A.XDHÉ L0.VDE5L4>', in den leeftijd van 3G jaren. Uit aller naam: J. C. LOMDEMAN- van Leeuwen Schiedam, 31 Aug. t E>X 5. Lange Nleuwstraat 139. Corres ponden tie-ad res Vlaardingerdijk 215. De teraardebestelling beeft plaats gehad op Dinsdag 4 September op de Al- gemeene Begraafplaats. Z-AVOMWIULOSCUOOL .Mulo Algemeene Ontwikke ling Engelse,'!. .Aangifte: Voor-Donk 19. Randweg 146b. Spoed cewenseht. Do you speak English? DO IT N04V! Populaire schriftelijke cursus Engelsch, 30 lessen doos bet Handelsinstituut Van Rijsr wijk, Postbus 15, VeenendaaN Anno 1930. "U krijgt Uyr ieeraar thuisgestuurd3 Gram matica in vlotte sfijl, uft- spraak, idiomie, familiebrie ven, gesprekken, spreekwoor den en Ieesstukjes f 35.— ineens: of vier termijnen k f 10.—That will do! l FAILLISSEMENT Bij nadere beschikking vin den E.A.Heer R echter- Commissaris in bovengenoemd Faillissement is dé vérifieatie- vergadering bepaald op Za terdag 15 December 1945 te 10 uur. R'dam, Rochussenstr.119a» De Curator. Mi. J. Aj Roest van Limburg DERDE HaNDELCONCERT KONINGINNEKERK Boczemsingei, op 6 September, "s avonds 8 uur. Solisten. Louis VAD Tuldei, xang, Jaap Sfotijn, Hobo, J. H. Bésse- lflör Jr., Orgel. Toegangsbewijzen 1.20» programma's 0,20. Kaarten. Kcrkckantuor, Schepenstrnat 67, aan het Kerkge bouw en bij Muziek- cn Bockhamiel (zie aanplakbiljetten). P A S S A G E o* 1* v. TuscLinski Concern Dag, 2, 4,30, 7 en 9,15 uur CHARLIE CHAPLfN m de grootsche film -'..'V DE GOUDZOEKER (Gold Rush) Toegang aüc leeftijden, Op het tooneel als speciale1 attractie ALEX DE HAAS. U. N. R» R» A..' United N^ations Relief and Rdbabilitadou Administration The Administration have a number of vacancies for short, term employment to be fitted for service abroad; Stenographeis, Clerk-Typists Perfect knowledge of English-speaking» reading and writing- required. Typing speed, at least 40 words per minute, without errors. Shorthand speed 90 words pet minute. Age limit •28 tO .45-'F'"'.'.'.-'; ''y'-' :'D'" v- - v'VDrivers. -r Adequeta experience in handling all types of cars/and lor ries» thorough knowledge of mechanics and repairs. Good knowedge ot English and German essential. Age limit 20 to 45. All applications must be made in writing before Septem-. ber 15th to U.N.R.R.A 11 Carl van Bylandtlaan The Hague, giving full particulars of past experience, qualifications and a certificate of political reliability. No applications received after September 15th will be considered in; any circumstan-. ces.,:" -F':. .y S, D. A. P, -FEDERATIE ROTTERDAM* De Ministers W. DREES, S. MANSHOLT, Iri H; VOS en oud-Minister Ir. ALBARDA, spreken op 7 SEPTEMBER a.s. burg Rodenrijschestraat, 77, J* v. d. Stelt, 2e Reserve boezemstraat 13, N. C. Nauman, Groeninxstraat 12. W. v. d» Vlerk» Middenhoefstraat 17» A. v. Maanen,jGarnissesingel 24Ic. Adri Pomptr» Breeplein 5» A. More, Rosestraat 190» J. D. v. d. Kootj, Ta anders traatll, J. Hendriks, Milltnxstraat 18, W» B, Lagendijk. Pastoriedjjk 220, P. E'rooland, Paltroklaart 25» St-biebrock. J. J. v; d. Kolk» Breitnersingel 71HiUegersbcrg. J» Hoogland. Hordijk 159, IJsselmonde» ,C. D. Heikoop» Pc» Mauritssingel 5, Overschie, A. P. Boekhandel, Goudscnesin-: gel. L. v. d. HsspeL Amelandschestraat 14a, DANKBETUIGING. A: Namens 20.000. Nederlanders» die illegaal Engels hebben geleerd, spreken wij onze dankbare "erkentelijkheid uit jegens den heer At VAN LEEUWEN—BROEK SMIT, algemeen di recteur van het Nederlands Talen Instituut te Rotterdam», die persoon en bedrijf riskeerde om de duizenden onder duikers hun verboden lessen te blijven sturen. Eerst toen hij, zelf door de. Groene Politic werd opgejaagd, begreoen wij zijn opofferingen. Nationaal Comité Cursisten N. T. L Ter herinnering ».n oruc frouwe cn etappe ft mede- 'tneknr n. D» rr.bzick .JTocricn «er»" ta alleen be- atemd pcot orttng- tn aanbod advert Geraecnteltjke Amfcnchtsseiiool voor den Scheepsbouw Oran- jeboomstraat 298, Rotterdam. Gevraagd ,voor. spoedige in diensttreding: a. een tijdelijk leeraar voor de practlselie vakken voor 35 klokuren per week; b. een leeraar voor dc practisehe vakken voor pl.m. 31 klokuren per week; c. een leeraar voor liet vakteékenen en de bijbelioorende vak- tbeone voor 2S klokuren per week; d. een leeraarvoor beschrijvende meetkunde voor 9 klokuren per week. Wette lijke bevoegdheid vereis ebt. Salaris volgens Rijksregeling. Nadere inlichtingen bij den waarn. directeur. Sollicitaties op zegel vdór 15 September a.s. aan den Burgemeester van Rotterdam. De HAV Dank te Schiedam vraagt op haar kantoor voor de afdeeling orcapisatie een tlhik persoon (mn!.), leeftijd 25 jaar. Brieven met uitvoe rige inlichtingen uitsluitend schriftelijk aan de Directie, Importhuis „Maco"; Hoeve- straat. .7, Rotterdam. (Meu belen,..huish, art., speelgoed) vraagt voor direct actief vèrtegenwoordiver. C.,r Jatnïn N.V. vraagt- voor direct, nette inetsjes boven IS jaar, voor inpakwerk en lichte fairiekswerkzaamheden. Hoog loon. Zich aan te melden iederen werkdag na 2 uur (behalve 's Zaterdags), Huso de Grootstraat 41. Gevraagd aankomend lie- diemta op fabriekskantoor te Schiedam. Schriftei. soli, in uitv. geg. No. 156, aan kant.- boekh. ..itereurlus", Hool- drift 55. Rotterdam. üevtaagu: net meisje lot a uur. Te bevragen: I.eede 34. Gevraagd te lliliegersoerg, zelfstandige dienstbode voor dag of dag en nacht. Inlich tingen Loede 34. R'dam-Zuid. Uij tiet itijssinkoophureau Ls vacant de functie van Directeur. Salaris f6670 tot r"69C. sollicitanten tnoeien den leertijd van 35 J. hebben bereikt, dienen tcchuisch on derlegd te zijn cn te be schikken over conuoerciecle ervaring en een- uitgebreide warenkennis. Het bezit van den graad vau economisch doloramlus of van het di ploma. van werktuigkundig- ingenlcur strekt tot aaubc- vctlng. Sollicitaties met bij gevoegde getuigschriften, wor den ingewacht bij den Mi nister van Financiën. d ti T sl tr ri S' cl tv V( rt de be Ri ee sc vc ge I boi L me de Dordlscne Industrie- en Huis houdschool. Gevraagd zoo spoedig mogelijk 2 leernressen Na voor volledig lesrooster. Sollicitaties te richten aan de Secretaresse van het Be stuur Mevrouw T. A. Uden van Droosevan Foreest, Oranjelaan 83. Dordrecht. .v/i ietiftm OU W'asseuerij Sprotik is plaats voor eenfge nette manci'lsters. Hoog loon. Aan melding: 85 uur. Noord- vestsinïrc! S3—85. Schiedam. Gevraagd uettc bediende voor het bezorgen van meik. Aanmelden na 4 uur J. Brcu- gcm. Schiedamschcwee 117, Kethel. SCHRIJFMACHINES, TEL- EN REKENMACHINES kunt U t/m Donderdag a.s. bestellen. Bel ons even; Fa. HAAK, Telef. 48437—369Ï1, Schieweg 50, R'dam. D liej ehi flwt 0(j Ier an pvi et oc In it ik •tr< Wüü orn z »di< i J»n 'ii o ond Zwi •er d«* s I L v»

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 2