?l Onze krijgsgevangenen gaan naar Manilla ranco moet Tanger ontruimen -EEVR/J ONVERVEÊRD Geïnterneerden op Java Profiteurs van den honger krijgen straf Woensdag 5 September 1945 ONAFHANKELIJK DAGBLAD VOOR ROTTERDAM EN OMSTREKEN 5e jaargang nummer 133 lokio wordt morgen bezet ,Chr. Huygens" zinkt steeds dieper WEERBERICHT SCHIEDAM Samenstelling Kies college Twee Sehiedamsche kampioenen Wandelsport De optocht op Koninginnedag Cokes 1 Die „arm.e" Hitler C.P.N. wil samengaan met S.D.A.P. Desnoods mef geweld usland en Amerika uitgenoodigd voor bestuursambten Arrestaties in Spanje Snoep over 2 maanden Kanker-kanker BEATRIX en IRENE NAAR DE „WERKPLAATS" Schepen oa reis \,"V Redactie Admlnlslr,t EENDRACHTSWEG 42 Tel* 25430 (3 lijnen; Abonnementsprijs p. week 0.31, p. kwartaal f 4.— losse nummers 0,10 HET E lRGDL Advertentie»; EENDRACHTSWEG Tel. 25130 (3 lijnen) Inlichtingenditr i, SCHIEDAMSCHE. SINGEL 42 Telef. 2 7 3 3 9 en 24399 Het totaal aantal geallieerde ■krijgsgevangenen op Java be vraagt, volgens; een radiobericht uit Batavia, 3.297 man, w.o. 1449 Nederlanders. Het aantal on Java geïnterneerden bedraagt 62.532 W.O. 59,095 Nederlanders, Er bevinden zich 3613 Nederland- scixe geïnterneerden op Sumatra. In dit bericht, dat op order van. het Japansche keizerlijke hoofd kwartier is omgeroepen, -werd medegedeeld ,dat 7.6 procent der gevangenen ziek is. Een groep van ca. 4.000 be vrijde Nederlandsche krijgsgevan genen, afkomstig uit kampen in Japan; Mandsjoerija en China, zullen in den loop van deze week irt Manilla arriveeren. De Ameri- kaansche autoriteiten hebben voor hen een speciale verblijfplaats beschikbaar gesteld. Deze krijgs gevangenen behooren voor het meerendee! tot de Kon. Ned. Ma rine ea het Kon. Ned. Oöst-Ind. ■leger, - Volgens' Domei, zullen heden de eerste Amerikaansche bezet tingstroepen. de gebieden rondom Tokio betreder; en Donderdag het stadsgebied zelf. De bezettings macht in de stad zal aanvankelijk ruim 3.0QQ man bedragen. De re- geeringsorganen en openbare li chamen zullen normaal blijven werken en den burgers wordt verzocht hun dagelijksche leven rustig voort te zetten. Amerikaansche troepen hebben de Mandsjoerijsche haven Daïren bezet, welke zich tot dusver onder Russische contröle bevond. Over eenkomstig het Chineeseh-Russi- sche verdrag zal Dairen voortaan voor het internationale verkeer gedpend zijn. Sabang bevrijd De overgave van Sabang is- aan. boord van bet Britsche oorlogsschip „London" tjeteekemï. Een detacbe- ment mariniers heeft de haven, van de Japanners overgenomen. Alle voorbereidingen voor het i Do „Chr. Hnijgens" zinkt steeds lïeper weg. De achtersteven van het. chip is geheel onder water ver- Iwcnan» terwijl een groot gat in den itxlern alle ruimen doet volloopen. leu is thans bezig de invemaris an het schip te bergen. De laatste pVarenden zijn hedenmorgen met ct marinevaartuïg „Nautilus" te lock v. Holland aan land gebracht. In scheepvaartkringen deelt men ns nog mede, dat de „Huijjjens'\ 1 oordeeten. naar de plaats *au het it in dc scheepsromp, waarschijn- ik door een z.g. „Oestermiju" is 2 troffen. De ic mijnen, met een vaar der soortelijk gewicht dan de jrmale mijn. zweven dicht boven zeebodem en stijgen vooral in de idiepe Noordzee door de zuiging ir een toevallig overvarend schip explodeer den tegen dc kick Weersverwachting tot Donderdag- oud; £waar bewolkt, met tijdelijke opkla ren, plaatselijk enkele buien, hier daar nog vergezeld van onweer, a koeler noordelijke wind Limburg aanvankeljj k vrij swak veranderlijk). landen op de vliegvelden te Mcdun en l'adang waren op den eersten September gereed. Zoodra er door officieren contact gemankt is met de krijgsgevangenen, zullen telegrammen aan de familie gezonden worden van den volgenden inhovid: „Ben behouden in Britsche handen, hoop u spoedig te zien,*'. Deze telegrammen zullen gevolgd worden door twee briefkaarten met gelijke tekst, n,i, „Ben thans vrij en behouden in Britsche handen, hoop u binnenkort terug te zien". Op deze briefkaart ïs een adres ver meld, waarheen de post voor de be trokkene gezonden Kan worden. Met algemeenc stemmen is dc lijst van kiesmannen samengesteld 4op cqu vergadering, welke onder vüöYziftfer- schap van den wnd, burgemeester Bosch is gehouden. De lijst is thans ter goedkeuring oorgezoncn ftaii den Commissaris der Koningin. Zoodra die is afgekomen, zal het kiescollege kunnen overgaan tot do samenstelling van don tijd el ij ken raad, welke, mar als bekend mag worden verondersteld» nvt $1 Imin" zaï bestaan. Voor hel sUiatécx&mcu R slaagde te Den Bosch, mej. >L Stogeinann, alhier. Od do Sintel baan lo Rotterdam, werden de Zuui-I o l Ia ud^che kayi pioe n schappen athletiek gehouden, georga niseerd door de Z.H.Iï. Aan de/.o wedstrijden werd (Lor S.V.W met groot succes deelgenomen. Keïlio Zwiers wist met gemak op het nummer GO M. meisjé3, irt den tijd ran 8.5 sec. het kampioenschap to bemachtigen en Chris Uuseler liep 2Ö0 M. in 28 6 sec. en werd hierdoor kampioen. ïn het ess tafelt e nummer 4 maal 400 meter, bezette de S.VV ploeg de vierde plaats in den tijd van 4 tuin. 10,5 sec. Do S.W.V. De Sehiedamsche Wan delaar heeft haar activiteit weer terug gekregen- Zondag heeft zij deelgeno men aan de bevrijdingsmarschen, wel ke uitgeschreven, waren door den Jï.W.B. en georganiseerd waren door de W-K.R. te Rotterdam. ,,De Sehiedamsche Wandelaar" vol bracht dé tocht goed en behaalde een groeps prijs. Twee groepen van de afdeeling R.K.W.S.V. „DKAV.", hebben even- eens aan bovengemelde tocht ran 25 K.JI* deelgenomen, met hetzelfde suc ces als haar zustervereenïging. Het bestuur der Oninjevereentging maakt bekend, dat door de jury voor den optocht op 31 Aug. de vol gende prijzen zijn toegekend: Afd. verccnigingen: Jongel. Vereen ,,dc Heere zai 't Voorzien" le prijs. Roodc Kruis 2c prijs, Rimrtverceni- eing ..Het Westen 2c prijs», Padvin ders 3e prijs, Oranjegarde 3e prijs, Excelsior 3e prijs. Af dueling reclame: Daniël Visser en Zoon en le prijs, Dekker 2e prijs, S.S.O-D, 2e prijs, Soomers rijwiel handel Groenelaan 3e prijs, Fontijne 3e prija. Bovendien verkreeg de Brandweer de eereprijs. De vaste afnemers van cokes, die ten kantore van de Techn. Bedrijven der Gemeente Schiedam zijn inge schreven (onder no. 391—7401 op de distributiestamkaart) moeten bun ko« Jenbonnen 45 BV en 46 BV op Don derdag 6 September, Vrijdag 7 Sep tember of Zaterdag 8 September a.s. aan het loket kantoor Gasfabriek. Dwarsstraat 42, inleveren, waarvoor brvUzen zullen jsordea .AlOftgcven, In de hongerperïode Is hef her haaldelijk voorgekomen, dat men- schen, door honger gedreven, hun kostbare bezittingen hebben gesuild legen, levensmiddelen. Degenen, die In het bezit der levensmiddelen walen, hebben vaak op schandelijke wijze misbmik gemaakt van den nood hunner medeburgers, die voor kleine hoeveelheden levensmiddelen somtijds voorwerpen van booge waarde hebben afgegeven. Ecu dergelijke .transactie le vert op grond van do destijds bestaande eeonom'sche wetgeving oen strafbaar feit op. Het zal voor den officier van ju-bt'ö in economische zaken mogelijk zijn, alsnog een strafproces aanhan gig te maken. De mogelijkheid bestaat dan dat de verruilde goe deren verbeurd verklaard wor den. Op grond van deze nietigheid is degocii, die de goederen op doze'wijze "'verkregen beeft,, ver plicht tot afgifte, geheel los van het eventueele strafprocc-s. Waa neer deze persoon hiertoe niet vrijwillig bereid is, zal hij via een terugvoideringsache door den burgerlijken, rechter tot terug gave verplicht kunnenworden. Belanghebbenden kunnen, .dus op,,,twee manieren "te werk gaan zij -zuilen - zich tot den" 'offièier- justitio kunnen wenden cn zij kunnen zich tot een ndcocaa' wenden om een burgerlijke pro cedure aanharydg te maken. niiiuiiiniiiiiiiuiiiiMiuiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiHmiiiuiiiiiiiiiitii Iedereen beeft in dsn loop f -van den. oorlog Hitler's be- 1 scheidenheid leeren kennen. 1 Ook wat zijn salaris betreft was hij een „bescheiden" 1 man. In liet jaar 1941 nam hij genoegen met een ho- 1 1 norariutn van slechts 26 mil- 1 hoen rijksmarb. I üimnimiaiiiimmiiiimiiiiiiiraniiiiiiimmiiiiminmiiimiiii De partijraad van de commu nistische partij Nederland (De Waarheid), heeft aan het partij bestuur ©n de conferentie van de S.D.A.P., een schrijven ge zonden. waarin wordt voorgesteld een blijvende samenwerking tot stand te brengen in de aclie voor de naaste taken, die deze tijd voor ons volk stelt. Voor gesteld wordt de vorming van een commissie uit beide partij besturen, die ook dc mogelijk heid van samengaan bij de a.s. verkiezingen onder oogen kan zien. Teneinde door samensmel ting van - beide'partijen tot een grooto -sterke arbeiderspartij te •geraken, -zou aan -de commissie mede kunnen worden opgedragen £*ptt gemeenschappelijke princi pieel© en organisatorische grond slag voor zulk oen partij uit te werken en aaa do leden voor !e leggen. Amerikaansche, Britsche, Rus sische en Fransche delegaties hebben van 10 Aug. tot 31 Aug. geconfereerd over de kwestie van de toekomstige status van. Tanger. De delegaties kwamen tot vol ledige overeenstemming. Voor zoover het Spaansche troepen betreft zal de Spaansche regee ring Tanger moeten ontruimen. Tanger zai weer internationaal besluurd worden volgens de conventie van 1923, Do V.S. en ie IJ.S.S.R. worden uitgenoodigd aan het bestuur deel te nemen. Een. officieel rapport wordt binnen veertien dagen verwacht. Over zes maanden zal een conferentie van gevolmachtigden gehouden worden, teneinde een definitief statuut voor Tanger op te stel len. Spanje zal hieraan slechts kunnen deelnemen, als het op dat tijdstip een democratisch© regeericg heeft I Inmiddels hebben de diploma tieke vertegenwoordigers van Engeland en Frankrijk ie Madrid de Spaansche regeering rnlge- noodied maatregelen te treffen voor het terugtrekken van haar troepen. Te Londen is men van meening:, dat indien de Spaansche regeering weigert hieraan gehoor le geven, zij hiertoe gedwongen zal worden. - In Span ie zün verschillend© ordfrwttdscbe beweginren O-ge rold. To Jaca in de provincie Huescau .werd .©en hevrndinas- comité ingerekend, beslaande uit doktoren, advocaten, ea., voor aanstaande burgers. Te Saragossa werd het comité van de „republi- keïnscli soc. dem. partij" gevan gen gezet. De cacao- en chocoladefabrie ken zijn al ©enigen tjd geleden voldoende bevoor-aad met caeao- boonem, maar doordat kolen en suiker nog ontbraken, ken tof nu toe niets worden geproduceerd. Thans is men zoover gevorderd, lat alle Nederiandsche cacao- en chocoladefabrieken een voorraad je kolen, hebben. Negen fabrie ken in het Zuiden des lands hebben bovend'en suiker ontvan gen en zijn d.us weer in bedrijf. De overige fabrieken volgen ia de komende weken en men ver wacht over anderhalf of twee maanden de cacao- en chocolade artikelen in. distributie te kun nen brengen. Thomao Martn gaal niet terug *De romanschrijver, Thomas Mann, is niet van plan, zich weer in Duitschland, zijn geboorteland, ia vestigen, hoewel het mogeljk is, dat hij zijn oude vaderland een bezoek zal brengen zoodra de omstandigheden het veroor loven. „Ikweet niet waX ik voor Duitschland zou kun nen doen", aldus Mann. „Zon- der twijfel zou ik er vele vijan den vinden verslagen vijan den - maardaardoor nog ge vaarlijker"» T aat qus toch ecu streep zetten omier al dat gekanker; over al <lie omieugdetijkfieden en ondeugden van dezen bevrijdingstyUI Vijf jaar gele den snoefda Seyss-lnquart in Den Haag. Straks staat hij terecht als oor logsmisdadiger* Vijl jaar geleden pochlö Mussert op zijn Goudsherg, Straks lioorl hij rijn verraders vonnis Vijf jaar geleden zus do toekomst roetzwart. Maar één, ding wisten wij zeker: alTes ging berg-af. En iiider. daad: vijf jaar lang i3 het berg-af gegaan, harder en harder. Wio ia do dwaas» dio nog geen vier maanden na do bovrij'ding altea weer »jOor- maaV' eieebt? Do kankeraars hebben hef door gaans over do kleine dingen de3 le vens. Zï] verdoen er kostbaren tijd mee. Wi&* wijs is» probeert een jaar of wat vooruit to zienen ziiic het beeld van d&n in to 'scherpen. Dan zullen alle fabrieken volop draaien. Dan zijn er fietsen en .auto's. Dnn rij den er hypermoderne treinen met 150 K.3T. snolheid. Dan is er geen Militair Gezag. Dan zijn do Canadee- zeu weg. Dan is "Walcheren weer één bloeiende welvaart. Dan gjVin wij weer kersen eten in do Betuwe. Dan stiUn dc Limburgscho huizen weer overeind. En dan? Geon gekanker meer? Voor ons hangt dat af van do \mag of tegen dien tijd het volks verlangen naar democratische maatschappij- vormen in. een praktische progressie ve politiek zal rijn omgezet. Dat is een oneindig belangrijker aangele genheid dan één van do onderwerpen, die do heJendaagsqhe kankeraars onledig houden. Richt uw aandacht op do fundamenten van het nieuwe Nederland! Maak uw omgeving en zoo noodlg md( wakker voor het kloppen van een nieuwe demo- cratisclieu en ïn den diepsten zin van het woord socialistischon t'jdl Ilelp het moeizaam proces van de doorbre king der verstardo politieke verhou dingen tot een goed eindo l© bren gen. En voor do rest: weik hardt Al leen zóó- doet gij Jets voor hcrrij/onl Nedeilaud. Alléén zóó maakt gij u verdienstelijk, voor de nationale kan- kerbe^trijdingl ==-"i£-7- Bij deii terugkeer van het Prinselijk Gezin op Soestdijk is terstond als een van de eerste problemen aan de orde gekomen, het onderwijs aaa de beide oudste Prinsesjes Beatrix en Irene. Onlangs hebben Prinses Julia na en H. M. de Koningin via eenige onderwijsautoriteiten nader kennis genomen van het werk op de school van Kees Boeke te Bilthoven. Kees Boeke xs ten paletze ont boden en heelt een demonstratie gegeven van zijn methodiek. Een definitieve beslissing dieoomtrem schijnt nog niet genomen te zijn, doch te verwachten is, dat Bea trix en Irene, zoodra de school geopend wordt, op de „werk plaats" aan den arbeid worden gezet. De „Salando" is op SI Au?, te Rotterdam aangekomen, de „Sibajak" op 2 Sept.; de „Van Hontborst" is op 3 Sopt. van Rotterdam naar St. Laurens rvr- trokken,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 1