HET PARGDL s» Gouverneur-gen. in Nederland VRIJ ONVERVEERD Weg Franco! öp» "J'vïu", Donderdag 6 September 1945 ONAFHANKELIJK DAGBLAD VOOR ROtTERDAM EN OMSTREKEN Redactie eo Admlnistr EENDRACHTSWEG «2 TeL 25430 (3 lunen) Abonnementsprijs p week 0.31, p kwartaal 4. losse nummer* 010 5e jaargang nummer 134 Advertentie* EENDRACHTSWEG 42 Tel 25430 (3 lijnen) Inlichtingendienst SCHIEDAMSCHE- S1KGEL 42 Telef 2783 9 en 24399 Java wordl de volgende week bezel van Mook naar Australië Jit Mt A V L Tjarda ven Starkenborgh Slacfaouwer, die on Unas door Amerlkaansche lucht eenheden In een Mnndsjaenjsch krijgsgevangenkamp werd bevrijd wordt hedenmiddag per vliegtuig in Nederland verwacht Tevens wordt Semcld, dat Lt generaal Terpoorten, e opperbevelhebber van dc Neder Jandscne troepen ten tijde van de Japansche invasie zich eveneens op weg naar Nederland bevindt Volgens tlo laatste schat!itig liodraagt het aantal Aederi inti sche krijgsgevangen m Siam 10000 man cn in Fransch Indo China 2000 man Verwacht wordt, dat de eerste geallieerde liidpafdeelingtn inden loot) van do volgende woek op Java zullen landen Zij zullen hulp ver oenen aan knjgsgevan genen en geïnterneerden Üe Lt fonvemotir generaal, dr H van look, is vandaag tut het ZO Aziatische hoofdkwartier naar Australië vertrokken n idat de voorbereidingen tot den terugkeer naar Ned. Oost Indic gereed ge köinen wanen De landingen to Singapore verloopen luslig Britsche en. c -v liKliocius troepen zijn metgroote Jï nnoihcid gedebarkeord en hebben do radiozender in, onbcschadig l den staat aangetroffen Alle Ta u panscho maatregelen zijn hmten wearing gesteld Hun troepen"kre I gen hevel zich te melden op liet voetba|wld Maarschalk Tsjang Kai Sjek l noodigde o a. een Nederland sche delegatie uit bij de o\erga\eplech 1 tigheden te Nanking tegomvooc dig to zijn. Amenkaansch* voorposten i Amarikaonscho mnrine heeft gevraagd dat een' uitgebreide ik es m don Pacific als zoo aar in gebruik zullen blo i ven Zij worden als onontbeerlijk scJionwd voor do veiligheid der S na. den oorlog Koditk A dak Hawaii Balboa Goeam do Tinion n Bonin on Volca nog roep do HioekiOQ Eilanden do ManoC en lo Phlhppijnen wil mon nis blij ion Ic Amerika anscho bases in bezit honden In den Atlantische» Oceaan wil do mnnne bases honden op Argentine Kew Fonndland de Bermudas Ptier la Rica en Cocosolo Do mmisfer von marine weigerde antwoord te ge JAN KOETSIER De tweodo dirigent van het Concor gebouw Orkest Jan Koet sver, hoeft ontslag uit deze functie aangevraagd. In een aan dm minister van Onderwijs Kunsten en Wetenschappen gercht schnj aai hooft luj de motieven vaar op deze aammge gcbasmnl is, nader toogehcht Zijn bezwaren gelden vooral do v, yze waarop de zmvonng door don eerera ad wordt behandeld Bovendien keert hij zich tegen de houding velko de oeTeniad tegenoaer Ru dolf Mengelberg heeft aange- 1 namen De raad van bestuur van het - Concertgebouw heeft de ontslag aanvrage met aanvaard WEERBERICHT Zwoor bewolkt met tijdolyke opkte ngen «nachts Iirlit bewolkt Ma Igo Noordelijke wind droog wow, temperatuur ven toen cr vragen gesteld wenlei oier baso» op Groenland IJslami of A oord Afrik i Verbinding met Ruhr hersteld Ernie schepen vertrokken Naar wij vernemen, is in te gen stelling met andere berichten reeds thans de vaarweg naar den Ruhr in gebruik genomen De eerste leege schepen zijn van Rotterdam naar Duitschland ver trokken, terwijl er een aantal schepen, met kolen geladen, van het Ruhrgebicd naar Rotterdam onderweg is Voorrang voor „goede" bedrijven Vaak zijn bedrijven tengevolge vin hun weigering voor den vijand tc werken m ccn ongunstig eo toestand geraakt vergeleken met die bedrij vin welke hebben gecollaboreerd Deze laatste zijn dikwijl» nog in het bezit van een meer volledige in staHutie of van grootere voorrnden en hebben daardoor in somtfffcc Be vuilen orders toegewezen gekregen welke de goede bedrijven eerder toekomen Teneinde dezen ongcwenscBten toestand tegen te gaan zal door het Ministerie van Handel en Nijverheid worden bevorderd dat bedrijven wclKl vnn hun prtncinti-clc houding lijden» do bezetting schade hebben ondervonden voorrang zal Worden verleend hij het beschikbaar steller van werkt igen machines grond stoffen cd Wmtneer het niet moge Kom er maar af! (News Chronicle). rat positte van den Spaanschen Caudillo wordt met do week benarder en welke democraat zou er om treuren' Aan het hoofd ge komen met bloedige hulp van zijn ftahaanschc en Duitsche geesteer wanten heeft bianco sindsdien den Jspaansehen dictator uitgehangen ui zijn volk dat zich bezig was op to richten uit bet Middclccuwsche feo dalisrae waarin het gevangen wen teruggestooten politieke volk van lijk i schakelen zal worden ovcrwo of tijdelijk kan worden gc door zijn orders bi) andere onder tc brengen Boven SCHIEDAM Tehuis voor NSB kinderen Naar men weet zijn de leden Nat. Soc Jeugdorganisaties beneden de 18 jaar met gtintcrnectd Men en o t zeer terecht van de ndcrstcllmg uit dat die kmdc niet verantwoordelijk zijn voor dc fouten ook m opvoeding van dc ouders De P O D beeft een bureau Jeugdzaken opgericht dat belast is met het toezicht op bedoelde kin deren politiek en sociaal Het bu rcaiKgaat na in welk milieu zijn pu pillen vertoeven wordt dat niet goed geacht dan wordt een beter onderaak gezocht dc meeste jongens en meisjes hebben bij familie vnen den of m kindertehuizen een plaatsje gevonden "vncmmg in een gezin wordt dc voorkeur gegeven Velt gezinnen hebben zich reeds bereid verklaard kinderen v«n ge interneerden cd op te nomen Het Jeugdzaken heeft noe ver ie gezinnen noodtg die be reni zijn eventueel tegen vergoeding £cn of meer kinderen op te nemen Men besefte dat Jeze kinderen toch al vet-l missen aangezien hun ouders afwezig zijn Het Bureau Jeugdzaken dat ge •estigd Is Singel 22« geeft gaarne alle gewuischte inlichtingen en ziet de opgaven van gezinnen met be langstelling tegemoet Kranslegging te Kethel Kethel viert zij het dan ook wel een beetje Hat zijn hevnjdmgs feest Gistermorgen trok door Schie dam een lange tleunge en kleurige stoet van feestende inwoners uit Kethel Bil de Plantage werd een oogenblik halt gehouden en een der bestuursleden let.de een krans aan den voet van het tijdelijke monument Voor hen die vielen' 1 eden van de N B S hadden bu het monu wacht betrokken Jo van Ammers-Kuiier uitgesloten Tot 1 Januari 1953 Sectie Voorlichting van het M G deelt mede dat de tererand voor Letterkunde mevr Jo van Ammers Ktiller in de gelegenheid heeft ge ateld zich ter zake van hare beo dfng als letterkundige In den bezet tiagstijd te verantwooiden Mede naar aanleiding hiervan de Raad van mecnlng dat mev Van Ammecs Kuiler door vrywlllig te voldoen aan de voor het lidmaat schap van dc Kultyurkamei gestelde vereischten en hiervan gebruik te maken om te publlceeren voorts door baar lidmaatschap van de Ne derlandscb Duitsche Kultuurgemeen schap alsmede In het algemeen dooi haar houding tegenover den bezetter en zijn handlangers hier te lande (men denke byv aan haar brief d d 1 Junt 1940 aan Rost vnn Totmlnge»), op onverantwoordelijke wijze de Duitsche en nationaal socialistische zwerende mate heeft bevorderd daardoor bet nationale verzet tej s vijands verfoeilijke dwanguet des heelt veizwakt Op grond van een cn ander spreekt dc raad als zijn oordeel uit dat mevr van Ammers Kuiler Ten eerste dient tc worden tilt gesloten van iedere publicatie hetzij van oorspronkelijk dan wel vertaald werk alsmede van bet samenstellen van bloemlezingen cn het doen of laten opvoeren cn voordragen van cctilg door haar geschreven werk ivn^vATit \«n het mededingen naar zij het ook in manos Hallo Boerenkaffer" Ook de gedemobiliseerde Duit sche soldaten zijn gevoelig voor buitenlandsch vrouwelijk schoon aardig Engclscb ft" - welyk schoon an twoordt d landsch vertaald Hallo b sproken vron itwoordt dan ge - *-• faced Neder vertaald Hallo boeren De jt tweede dient te worden uit gesloten van het aan dc markt bren gen of doen brengen van reeds ver L ncn werk of herdrukken in derde dient tc worden uit ge :n van ieder ander optreden openbaar op het gebied der kunst hen en vak loopende besluit dat zij ooor punucnuc deze uitspraak in dagblad cn tijdschrift ook ut bet openbaar zal worden gelaakt Het bovenstaande oordeel preju deert uiteraard in geen enkel op :ht op een eventueeU rechtspraak it betrekking tot politieke ver jpen. van Nedetlandschc burgers EEN GOED VOORBEELD In tuindorp Vreewijk dat van ilte oor ogsgeweld gespaard is gebleven liooft zich «en com missie gevormd die zich ten doel stelt een collecte te liouden onder do liewonorti welke ten bate ztl komen van de Stichting 1910— 1945 Moge dit voorbeeld uavol ging vmdesi t omdat zij In zalige onwe lendheid verkeeren over de be teekenis iTiiiiiiniHimiiMiiitiiri iiiiiumiiiiiniTfiiiniiiiiaiwHmiiiimT Van Dalsum en Storm naar Rotterdam In het kader van de tooneel organisatie die zich onder leid ng vin het Rijk in Nederland gaat voltrokken, zullen m Amsterdam, Rotterdam en Den Haag gezel schappen worden gevestigd Naar ons ter ooie komt ligt liet in de bedoeling dat Vlbcrt van Dal sum en Paul Storm de leiding van een to formeeren troep voor Rotterdam op zich zullen nemen Aangezien de gezelschappen re gelmatig op tournee zullen, gaan, is er geen aanleiding tot vrees dat deze winst voor Rotterdam eon verliespost voor do hoofdstad on de rest van Nederland be- feckent Kinderen naar Zweden Aanstaande Zaterdag, 8 Sept, zal een groep van 500 kinderen, w aarondor 324 Rotterd unselio mor Zweden vertrekken Het transport w ordt verzorgd door Denemarken en het reizen ge Scbiedt in autobussen De kmde ren zullen deels in gezinnen duels m Ueme kolomebnizen worden ondergebracht cn C tot m iarden in het buitenland ver bljjveo Het ligt m de bedoeling om half September wederom een groep van 150 hinderen naar Zweden te zenden i duizenden al J gc^angcniiscn De ruines _-i burgeroorlog zijn. grooien i nog ongoslechl al pronkt Ma good geveegde parken goed toeziet ontwaart al ié tcekencn van een alge verarming Achter een fafade jd m samenwerkw-g het gouvernement c- J der rijkaards verat Dc begundad het bpaan woord voor Gestapo loert overal maar kan een illegale bo weging die vooral in Barcelona tiert den kop niet indrukken In de vut oorlogsjaren was i ranio brutaal pro Üuitbth Hij had er mets tegen dat dt Gestapo auto uitstapjes van 1 ranknjk tot in de Noord bpaanscbe stadjes ondernam teneinde vluchte lingen die meenden het vcege lijt voor Hitier te hebben geborgen alsnog in te rekenen De buitenland sehe vertegenwoordigingen van de mogendheden in oorlog met Duitsch land werden roet den nek aangekc ken hem dc invasie bracht bianco tot nadenken Hij begon kwasi de mocr&tische allures te vertqoncn met de monarchisten te onderhandelen cn vrijheidsbeloften af te leggen Zal -- in slagen de troefkaarten gclands bpaansebe -. spelen dat hij zich ven kan"3 Het laatste nieuws hem slecht Tanger moet hu men Lt is dus gelukkig - aim dc welwillendheid vj I' allicerdcn maar naar elk tisch oordeel moet franco weg. T-TIJ Is een zuivcringsgoval Het ■kA zal slecht voor den vrede zijn indien een man die zich ten koste j van bet leven van honderdduizenden van zijn lundgcnootcn jn het zadel j liet zetten door dc dictatoren en I die heel den oorlog fout is ge wecst in zijn ambt bluft Slecht voor den vrede cn slecht voor Span ie want het Spaansche volk zat a! leen tot opgroei komen en alleen uit zijn achterlijkheid worden verlost met hulp van een democratisch een mo dern democratisch regiem niet door een bla8sk#kentroep die onder den caudilo nimmer tets anders hcejt. gedaan dan dc elementaire rechten van het volk met voeten treden Vr&8 HOOG RN LAACr WATER 1e KW 534 u le LW l24u 2o II \V 17 3b u 2oL W 13 522 u MEDEDEELING VAN 1 TIE OCEAN ACCIDENT GUARANTEE CORP. Ltd. Houders van per 15 Mei 1940 bulten werking gestelde polissen, die de ver zekeringen weder van kracht willen doen worden dienen zich ie wenden tot betHoofdk der Mij te A dam Roktn J51, Tel 44CE3 het Bijk. te Den Haag Mau- rltskade 1, en het Bijk. te Rotterdam, Schledamschesingel 52c, TeL 2H60 of tot de betrokken agenten 28 Aug 1945 De DIr voor Neder!, Louis Heyman Damwand voor de havens Voor het afdammen van bouw putien en de constructie van een grootc hoe letd stalen damwand noo- Dezer dagen is de „Dlwe er in geslaagd voor het de Rotlerdamsche ton stalen damwand te koopen, welke nog dit Jaar aal wor den afgeleverd Hierdoor is de grootste hinderpaal voor het op groote schaal beginnen met het herstel der vei woeste kademuren «lt den weg geruimd

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 1