r l: Stroom van goederen naar Europa Duitschers uit Nederland Vrijdag 7 September 1945 ONAFHANKELIJK DAGBLAD VOOR ROTTERDAM EN OMSTREKEN VRIJ ONVERVEERD =- 5e jaargang nummer 135 Amerikaansche plannen C0NGRESB00DSCHAP VAN PRES. TRUMAN WEERBERICHT Kleeding voor Nederland Koningin gaat in Scheveningen wonen l Overbodig geld storten op bank of giro! Onze' wereld G'G heden verwacht Beukelsdijktunne! wordt voltooid Andere oorzaken Parade in Tokio Vijf maanden niet voor de radio Redactie en Administr.: EENDRACHTSWEG 42 TcL 25430 (3 lijnen) Abonnementsprijs p. «reek 0.31» p. kwartaal 4- losse nummers 0.10 IET PARC©! Advertenties: HENDRACHTSWEG 42 Te!. 25430 (3 lijnen) Inlichtingendienst: SCHIEDAMSCHE- SINGEL 42 Telef. 27839 en 24399 President Truman heeft een boodschap aan bet Amerikaan sche congres gericht, waarin hij de Amerikanen den weg wijst, hoe men een ongekend Imo gen levensstandaard kan he reiken. Truman verklaarde zich een voorstander van particu lier initiatief, vooral op het gebied van do landbouw en industrie. De rcgecring zal dit initiatief aleunen met liet be schikbaar stellen van gegevens omtrent volledige tewerkstel ling en mogelijkheden van het scheppen tot nieuwe .werkge legenheid. Tevens zal de rcgccring ccn stabi liteit in de openbare politiek trach ten tc bewerkstelligen. Kr zat voor rang worden gegeven aan die zaken, die de normale arbeidsgelegenheid het sterkst stimulceren» Het congres» aldus Truman, moet zoo spoedig mogelijk goedkeuring hechten aan dc tusschentijdsche hulp .aan Kngcland en de andere geallieer den, in verband met hun onzekere positie, ontstaan door dc opheffing ven dc Jccn- cn pachtwet, wij wen- schen dc stroom van goederen naar Europa zonder onderbreking te band* haven! Xhs' j>resi<ient vïócg, 550. mil- lioan dollars als verdere l>g- drago van de V. S. voor do Uimra. Een omvangrijk: program ma voor do nationale veiligheid is noodzakelijk, o,m, een con- Iróle 'op dc atoomenergie. Bin nen- en buitenlandsche reeders moeten in staat worden gesteld Amerikaansche schepen aan te koopen. - Truman verklaarde, dat de gealli eerde vrienden onmogelijk bun 42.Q0U millioen groote leen- cn pachtschuld contant kunnen betalen. J lij drong aan op ccn spocdlgcf vorming valt een federaal instituut ter handhaving cn aanmoediging van wetenschappe lijk onderzoek in het zeilde tempo van dc laatste jaren. Roosevelt's programma voor nationole publieke werken moet doorgezet worden. Dit omvat o.a, dc ontwikkeling van de energie-mogelijkheden der Columbia- Missouri en Arkansas rivieren cn de irrigatie van dc centrale CuÜforni- &clic vallei. Truman wees op de noodzaak tot demobilisatie vah overbodige strijd krachten. ontbinding cn afwerking der oorlogscon tra eten, het vrijmaken der oorlogsindustrieën voor de vre de «productie. het opstclJcn van richtlijnen voor prijzen cn^ loonen» teneinde infiatlc en oneerlijke con currentie tc voorkomen en opheffing van idle overbodige rcgccringscontrö- le, om de omschakeling cn expansie van het bedrijfsleven tc bespoedigen. Wcikloosheid gedurende d<m overgangstijd is mogelijk, doch als alle economische problemen moedig onder oogen worden ge zien, is de opbloei van een enorme induslrieelo activiteit hiervoor een onfeilbare remedie. Do president stelde voor oen steunregeling voor den overgangs tijd voor alle werkeloozen vast te stellen met een maximum uit- keering van 25 dollar per week. Uitbreiding ven dc werkzaamheden van dc im- en cxporlbank worden voorbereid. Truman vroeg het con gres de oorlogsvolmachten der re geering tc verlengen, desnoods tot Licht lot half bewolkt droef weef, tets warmsr, zivakko wind. Vooruitzich ien: liet iaat iich aanzien, dut het rustige drooge weer nog, ecnige da gen zal aanhouden. ITet nieuwsblad van dc Goodyear Rubber Company te Akron in OOhio, bevat een op roep tot bet personeel van deze onderneming, zoovee! mogelijk kieedingsstukken voor Nederland lo verzamelen, gezien dc sehaarschto aan schoeisel en klee ding waaronder do Nederiandsche bevolking te lijden hoeft. Als oen van onze bondgenooten in dezen oorlog, aldus dit blad, mogen wij verwachten dat do Amerikanen bereid zullen zijn hot lot van do Nederiandsche bevolking zoo veel mogelijk tc verzachten. MinimmNiimumiuiuiitiiiiimiuuümiiimcMiimmiiimiiiin. 11.11. do Koningin zal mot g I ingang van 8 Sept. baar in trek nemen in een villa te g Scheveningen. De Koningin zal aldaar voorloopig vertoeven, in af-1 I wadding van het gereedko- men van dc herstellingswerk-1 zaamkeden aan de „Kuvgen- g hoek". ïimmn nmmiiiiin ruim iiiiminimmimnnin i mtri iinitjiitiir bcnaalde limieten. Een twee-jarige militaire dienstplicht voor mannen tusschcn JS cn 25 jaar is gcwcnscht, Dc president besloot zijn boodschap met cr op tc wijzen, dat er in de komende tien jaren één tot anderhalf mil Hoen buizen in de V. S. moeten worden gehouwd, hetgeen ca. zeven miUïöcnMolIar per jaar zal opeischen. Dit geelt gelegenheid tot het inves- tccren van particulier kapitaal -cn arbcidsmogelijkhcid voor ccn millioen arbeiders. Vluchtelingen van vóór 1940 uitgezonderd Plannen om alle Duitschers, wier aanwezigheid hier niet langer ge- wenscht kan woiden geacht, op ordelijke wijze naar hun „Heimat" te doen repatrieeren, bevinden zich bij de regeering en hei Militair Ge zag, dat tc dier zake tevens als ver» bindingsschakei met de geallieerde autoriteiten fungeert, in een verge vorderd stadium van voorbereiding» schrift „Commentaar". De uit Dultschland afkomstige vluchtelingen, die voOf den oorlog met vergunning der Nederiandsche regeering hier gevestigd waren, pui len In het afgemeen de hun vroeger verleende bescherming blijven ge nieten. Voor zoover zij gedurende de bezetting gedeporteerd zijn en hun leven gespaard is gebleven» zullen zjj naar ons land terug mo gen keeren, indien zij het onderzoek naar hun politieke betrouwbaarheid met goed gevolg passeeren, In ons land bevindt zich nog steeds een groot aantal Duitschers, zegt dit blad, die, enkel omdat zy geen bepaalde misdaden op hun ge weten hebhen, wellicht dc verwach ting koesteren, dat zij thans, na het einde der vijandelijkheden, hier ver der ongemoeid zullen worden gela ten, Zij beseffen niet, dat ten onzent nog slechts plaats is voor diegenen hunner, die door hun doen en laten in dc nfgeloopcn- jaren blijk hebben gegeven van volledige solidariteit met het Nederiandsche volk en het aldus daadwerkelijk hebben ver diend, in ons midden tc mogen blij ven. Verdeeling van groot grondbezit De Duitscho autoriteiten in Saksen hebben bevel gegeven alle boerderijen en grondbezit van meer dim 250 acres, zonder schadevergoeding in beslag Ie ne men. Het land'zal verdeeld wor den in stukken van 12 acres voor landarbeiders en uitgeweke nen uit Polen. De boerderijen en landbezit, dat behoorde aan voor malig© nazi-autoriteiten, zal zon der ex gelet wordt op afmeting, verdeeld worden. IN EEN witgeschilderd vliegtuig kwaiaea de -Japarjüdie gèneranl'Noc mat» en de schout-bij-nacht Tsjoedo op iet vliegveld van Rangoon CBr Indic) aan. waar. zjjvoor hun.^trec» pen dc capitulatie-voorwaarden heb ben getcckend. Het ministerie van financiën deelt mede: Houders van kasvoorraden wordt van avege bet ministerie van financiën den raad gegeven, hun niet strikt noodige geldmid delen zoo spoedig mogelijk te storten op bank- of girorekenin gen. Niet alleen zal dit een vlot verloop van de komende geld- sanecring bevorderen, doch ba bovendien zal zulks in het eigen belang van de storters blijken te zijn. Den Doolaard aan Hel woord De schrijver A. den Doolaard, die in den oorlog voorai hehendheid lieeit verworven ale eliot van radio Oranje, Ueett gisteravond in een door „Mer- curiua" beleade vcrgadèriBg in de Jtivièro-hal rijn visie gegeven op de wereldproblemen van nu en in de toekomst. Jtct eerste godcello van zijn beschouwing zou men met de eigen woerden van Den Doolaard, het failliet van een illusie kunnen noe men. Dit bankroet vindt do spreker heljeiraanid in de Sovjet-Unie. Met tal van voorbeelden toont hij aan, dat liet cenige groole land van het Europcosche continenl. het land ts geworden van monschen mot en zon der aclelasschen. De technocraten en do bureaucraten hebhon er het raono- "polie van do mocht gekregen. Wat we echter noodig hebben is een slnal van sterke burgers. Dot is democratie. De krachten van den enkeling dienen duidelijk naar huilen te komen. Er moet een samengaan zijn van aüen, die willen strijden met geestelijke wapens. In een vereeniging van Chris tendom om socialisme ligt onze ecnige kans op behoud van den vrode. Prinses Juliana bij dc ontvangst 11,11. de Koningin heelt aan prinses Juliana verzocht, na mens haar don gouverneur-gene raal van Ned.-Indiii bij zijn aan komst op vaderlandschen bodem te verwelkomen. De gouverneur generaal van Ned. Oost-lndiü, jr. mr. A. W. L. Tjnrda Starkenborgh ütacliou- wer, is op zijn vliegtocht naar kei. vaderland, gisteren te Mar seille geland. Op hol vliegveld te Eindho ven waren in den namiddag roods maatregelen getroffen om j'nr. mr. van Slaikenhorgh een passende ontvangst te bereiden, daar algemeen verwacht werd, dat de reis van Cairo naar Eindhoven in een dag zou wor den gemaakt. Om 4 uur waren de minister president, prof. ir. W. Schor- merhoru, en do minister van bui tenlandsche zaken, dr. vanKlef- fetns, met het Lockhoed-toestel „Friesland" uit Den Haag ver trokken. Zij landden \eerst op Schiphol, waar zich IT.Kli. Prin ses Juliana bjj hen voegde. HK.H en de beide ministers kwamen om kwart voor zes op het vliegveld Eindhoven aan. Inmiddels kwam evenwel uit Londen de. tijding, dat het ver wachte .vliegtuig een tusschenlan- ding to Marseille had germ aki cn, naar verwacht werd. eersl Vrij dagochtend de reis naar Neder land zou vervolgen. De tunnel Statenwcg-BeutUisdijk wordt ntgebouwd! Dat is het ver heugende bericht dat ons vandaag bereikte. Zooals men weet, bestaat het tunnelcomplex uit zes afzonder lijke doorgangen, twee voor snel verkeer, twee voor stadsverkeer en twee voor voetgangers, liij het uit breken van den oorlog was men druk aan den bouw bezig vn in het eerste Oorlogsjaar kon er nog druk aan worden verder gewerkt. Alle door gangen konden worden afgemaakt op één na die voor het .snelverkeer be stemd was. Het materiaal was aan wezig, maar de Duitschers sloegen er begeerige oogen op. Men wist het te redden cn nu begint de firma 3. G, Stcensma, die het werk onder toezicht van dc Nederiandsche Spoor wegen en voor rekening van dc ge meente Uitvoert, aan de voltooiing te werken. De verwachting is, dat de tunnel in het aanstaande voor jaar gereed zal komen. Record-collecte Do door liet comité „Wegge voerde Rotterdammers" lusschen 8 ©n J3 Augustus hier ter stede gehouden buis aan huis collecte, hesfl, dank zij de' medewerking dor Luchtbesckerarng^dienst Rot terdam, een record bezorgd. l>e opbrengst van f 90.000 is n.l. do grootste,1 ooit in oen Neder landse he gemeente behaald. De aJdeolmg Rotterdam van hel Roodo Kruis zal nog nadere mededeclingen doen over do be stemming van deze gelden. R.T.M." rijdt weer ^De R. T. M, heeft haar dienst op de Zuid-Hollandsche cn Zecuw- sche eilanden' hervak Er wordt vier maal per dag gereden op olie lijnen in beide richtingen* Het Rljkskolenburcau heeft de R. T, M, 60 pCk van de bertoodigde brandstof toegewezen en het zal dim ook van den aanvoer der overige 40 pCt afhangen, oF deze diensten icdurendc den - gebeden winter gc- landhcnfd zullen kunnen worden. Cn nu hebben wij er genoejf vanEen ^re^orin^voorlicUlinps- dien-T* is een nobele zaak, zoolang hij nobele dienaren heeft. Maar wij hebben er een die bet als zijn voor* naamsLc taak net af tc geven,, tc smalen cn ic hakken op de „nieuwe" dagbladen. Dat zijn bladen als Trouw, Parool en Waarheid Dat zijn bladen, die dood en betreuren op lange rijen 1 Dat zijn bladen die 5 jaar lang: onder dood olijk gevaar verschenen en die zich verweerden tegen dc infame volk*vergiftiging va nvle r.uu Ie" pers.; van de N K C. onder Iïuyts, de Tele graaf onder een rij van SS-kerels, het Handelsblad onder lloojrtcrp. Dat zijn de bladen, die vijf jaren lang: uit Londen bejubeld cn aangemoe digd werden Dat zijn de bladen waar aan de rpgeerinj, ook uw rcgecriiig". mijnheer Brugmans, een eerlijke kans beloofde. Wyat ïs pre«!clii'1d0 Gij weel vs een cn ander vuil mijne heren v.tn den regeer! ngevOftr.ichLiig^dï^ifctt. Uw resecting heeft aan per&znivering n-g nwls üednun Uw re«cerlng heeft het Handelsblad en gelukkig onder prima leiding, "terug doen komen. Uw regee- ling is onmachtig om ous» meer dan een zielig vodje Ie laten maken. Uxv regeerlng dwingt ons, on? werk te doen in vreemde omgeving temid den van vijanden, die zich in e'ko sabolagekans verheugen. Uw regee in? laai ons er mee ophouden. Gij woei hcL Maar omd it gij liet weet ts het geniepig om thans weer in n\v „Com mentaar", uw lezers te vertellen, dat de nieuwe pers zoo schamel weinig ruimte aan de .Tapan^ebe eapltulalie besteedt, zoo weinig ,dafc uw dicn«t wel tot nadere publicationidde'en ziyn toevlucht nemen moet« Gij taal geen kans onbenut om den indruk to ves tigen, dat gij gebeten zijt op die bladen, die „door materiaaisehaarechte en andere oorzaken" beneden peil blijven. Gaat uw gang maar bceren. De nieuwe pers komt er toch en als zij, ondanks u is groot geworden, zal ?ij zich herinneren hoezeer gij u bebl ingespannen om van den eersten dag de goede verhouding tu«schen overheid en dagbladwereld te be derven. AVel moge het u bekomen. Als omlerileiil van generaal Mae Ailhurs triomfalen intocht lil Tokio, zal moreen in het cen trum van de Japarisehc hoofd stad, heymneudo vlak voor het keizerlijk paleis, een groolscho parade van de Amerikaansghe strijdkrachten gehouden ivorden. De commissie voor de zuivering van het radio-omroeppersoneel heeft be sloten, dat het aan een leder, die, hetzij individueel, betzij in georga niseerd verband, na 1 April 1941 datum waarop de Nederiandsche Omroep geacht wordt een nationaal» socialistische instelling te zjjn ge worden voor de microfoon Is op getreden of den omroep op ecnlgcr- lel wijze naar buiten heeft vertegen woordigd, verboden zal zijn geduren de een tijdperk van vijf maanden, Ingaande 5 MeJ 1945 en eindigende 5 October 1945, voor de microfoon op tc treden of den omroep naar buiten te vertegenwoordigen, behoudens in bijzondere door de commissie te be- oordeelen omstandigheden. BOOTEN NAAR ENELAND. Driemaal per weck zal de gele- [enbeid bestaan voor burgers naar ingeland te reizen. De schepen Vienna, Prague en Mecklenburg va ren regelmatig van Rotterdam op Harwich, cn kunnen op elke reis twintig Nederlanders meenemen, die van clc Nederiandsche autoriteiten en den Britschen ambassadeur een permit respectievelijk visum daartoe hebben verkregen. Slechts voor belangrijke doeleinden zal een dergelijke reisvergunning worden verleend.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 1