Hulp-teams boven Batavia uitgeworpen VRIJ ONVERVEERD WSLDm Monetaire overeen komst met Londen Zaterdag 8 September 1945 - ONAFHANKELIJK DAGBLAD VOOR ROTTERDAM EN OMSTREKEN Se j'aargang nummer 136 140.000 Roode Kruispakketten naar Indonesië NEDERLANDERS GEKLEED IN LENDENGORDELS Mac Arthur te Tokio G.-G.'s komst weer uitgesteld WEERBERICHT Naar 30 cigareiien per week Het M. G. blijft nog CANADEESCHE LEGATIE WORDT AMBASSADE Burgemeester Oud spreekt in Amsterdam 1 Snel rechi „NEDERLAND HELPT INDIE" Nederland en Indonesië één gebied Burgemeesters HAVEN WEER OP VOLLE CAPACITEIT Redactie en Admlnlstr.r EENDRACHTSWEG 42 Tel. 25430 (3 lijnen) Abonnementsprijs p, week 0,31, p. kwartaal i- losse nummers f O.lO HETPARGOl Advertenties: EENDRACHTSWEG 42 Tel. 25430 (3 lijnen) Inlichtingendienst: SCH1EDAMSCHE. SINGEL 42 Telef, 27 83 9 en 24399 Medische hulpccnbedcn der ge' allicerden zijn per parachute te Batavia gedaald om de bevrijde krijgsgevangenen bij te staan* Tc Medan fPadang, Palembang en Benkoelen zijn andere steunvcr- een ïng seen heden gearriveerd. 140.000 pakketten worden te Brisbane in Australië gereed ge- maakt voor de distributie onder bevrijde Ncdcrlandschc cn geal lieerde krijgsgevangenen. Het Ne- derlandsche Roode Kruis regelt deze actie en zorgt zelf voor honderdduizend pakketten. Zij bevatten o»a. toiletgerei, postpa pier, vf^rbandmid delen, messen, zeep, kammen, spiegels, tabak en zakdoeken. Admiraal Mountbattcn heeft de Ja- panners ernstig gewaarschuwd, om de door hen opgerichte regeering der Indonesische republiek onmiddc- lijk te ontbinden. Dc gezondheidstoestand der krijgs gevangenen in Siam blijkt bevredi gend te rijn. Onder de 920 Neder- landers waren £ecn ernstige zlekte- v .gevallen, maar wel malaria, huid- riekten en zweren. Er bestaat een groot-; gebrek aan - Weeding en som migen beschikten slechts over een Jendcngordcl. Van andere.xöde.Jtotnen'.er ongun- - berJchtcn, rbiimen i Amerikanen*' die onlangs bevrijd werden, verklaar^ den. dat in Siam en 'üiriria 20.000 van v de 50.000 geallieerde krijgsge- iv .vangenen; door honger cn,'-ziekten omkwamen. 150.00Q koelies vielen als hongcrslachtoffers, Dc Japanners gaven hen zoo weinig voedsel, dat zij honden en katten aten om het leven tc behouden. Voedsel, dat door Amcrïknansche vliegtuigen boven Hondsjoc werd afgeworpc.n heeft bet leven gered van 2800 krijgsgevangenen, die den hongerdood nabij waren. Heden zullen de Amerikanen cn masse Tokio binnenstrooitien. Mac Arthur zal voorloopig zijn intrek nemen in de Amerikaansche ombas- sade. Hij 'deelde mede,-dut achttien divisies aan de bezetting van Japan en Zuid-Koreu zullen, deelnemen, in totaal ca. 500,000 man. - Men ver wacht, dat 7.000.000 Japnnsche sol daten1: zich in geallieerde handen zullen bevinden, als de overgave een voldongen feit is. Sjigemitsoe, de Japensche minister van buitenland- sche zaken verklaarde, dat dc geal lieerden Japan niet onder militair bestuur/ zullen stellen, maar zijn re- gcering zouden verzoeken zelf 3e leiding van het openbare leven, in handen te.) nemen. Hij begreep, dot de op-en-top oorlogsproductie moest worden stopgezet, maar hoopte, dat de vredcaindustrie spoedig hersteld zal kunnen worden. Inmïddels^hecft radlo-Dchli ge meld, dat MacArthur heden om 830 plaatselijkcn tijd te Tokio ïs aangekomen. Twee Ameri- kaansche regimenten vormden een ecrewacht van het station naar dc ambassade- Het ondertcekcnde protocol van de Japansche capitulatie is per vliegtuig naar Washington overge- bracht cn aan Truman ter hand ge steld. Duitsch becstmensch capituleert Vijf Amerikanen zijn tijdens een speurtocht door onbezet Japansch gchied op een groep van 100 Dultsche militairen gestooten. die zich ver borgen hielden. Onder hen bevond zich Joseph .Meïslnger. die tc War- De aankomst ran den gouver- neiur-generaal ran Ned. Oost-In- dië is opnieuw uitgesteld. Hij wordt thans Zondag te 11 uur to Eindhoven verwacht. V^ Wnrnv zwakke later mit|Ue ooale- Jijke wind .aanvankelijk licbj bewolkt, in den' loon van den dag toenemende bmco'kinjr, te-xen den avonl kans op; - enkel?" plaatsejijko onweersbuien. schau 100.000 Joden heeft laten ver moorden, Amerikaansche transportvliegtuigen zijn bezig met ccn hunner grootste luchtoperatiés. Binnen ccn maand zullen zij SQ.QQQ Chineesche soldaten- vamii thet binnenland naar Sjanghai. Nanking cn andere kuststeden cn provincies' vervoeren. Omtrent dc tabakssituatie wordt In het weekblad van den Economischer* Voorlichtingsdienst „Economische Voorlichting" o.m. medegedeeld, dat in het Westen des lands vier groot© depots gevestigd zijn; namelijk te Amsterdam, Rotterdam» 'sGravenbago. en Utrecht, welke eveneens bevoor raad zijn. De-totale bevoorrading der depots omvatte voor de Industrie in het zuiden 4.006.000 rantsoenenen. voor de industrie tn bet westen 1.500.000 rantsoenen, zoodat in totaal 5.506.000 rantsoenen beschikbaar ren. Het aantal rookers in het western Oosten -en .-Kooiden. - dc*-> lends bd<. dra gt^3/350JKW, bttkg*» iade depot» 'thans 2,3 rantsoen-aan wezig is. KHierdoor is bust ^mogelijk geworden, op 30 Augustus voor het gchcclc. land 2_,bonnen raan tc. wijzen» waarmede dc distributie begonnen werd. Tengevolge van hèt.'feit» dat in het Zuiden slechts op kleine schaal kerf tabak wordt geproduceerd, terwijl d'e kcrFindustrie in het Noorden des lands pas einde. Augustus producten zal kunnen al leveren, dsbij deze eerste distributie de verhouding tus- schen dc drie tabaksproducten nog abnormaal. De hoeveelheid vim rorid 5.500.000 rantsoenen bestaat n.l. voor 40 pCt. uit sigaren, 52 pCt. uit siga retten cn slechts 8 pCt, uit tabak. Normaal zijn deze verhoudingen 30 pCt, sigaren, 30 pCt. sigaretten cn 40 pCt. tabak. Zoodia de In Engeland gekochte sigaretten zijn aangekomen en zoo mogelijk gebanderofleerd, zullen zij in de distributie worden gebracht en kan de.voorgenomen rantsoeneering van ll/t rantsoen per week worden bereikt*.'V-'v - Do socto voorlichting; van het Militair Gezag deelt, mede: Teneinde het M.G. dat zijn bevoegdheden ontleent aan het besluit op den bizonderen staat van beleg van 11 Sept. 1943 in do gelegenheid te stellen zijn bestuurstaak ook na T- Sept. *45 op beperkte schaal tc blijven utcefencn, heeft de regeoring be sloten den bizonderen staat van beleg te verlengen. Deze maatregel is noodzakelijk gebleken, omdat de situatie in ons land nog niet geheel nor maal is en vele burgerlijke, over heidsorganen, de assistentie Van het M.G. nog niet kunnen nvssen. In dé „Ottawa Citizen" deelt Frank Swanson méde, datDins dag in diplomatieke kringen van de Canadeesóhe hoofd-tad werd vernomen. dat de Canadccschole: gate in Den Haag een ambas sade zal worden. De nieuwe am bassade zal de derde zijn in Europa. Voor dan Vrijzinnig Domocra- tischen Bond, afd. Amsterdam, heeft burgemeester rar. P. J. Oud gesprokenover Vrijheid en De mocratie. In deze rede hoeft spr. gelegenheid gehad er op te wijzen, dat hij liet fout vindt, dat deze regeering, waar hij overigens allo waardeering voor hoeft, de verkiezingen steeds uit stelt. Aan de hand van dedisiri- butiestamk'aarten zou een nood- verkiezing mogelijk zijn. Aangaan- de de partijgroepeeringen. merkte spr. op, - dat een - nauw- samen gaan van Vrijzinnig- Democraten sa -• S.IJ.AiP. mogelijk'zou zijn, als de S.D.A.P. een algemoene deinocratischc .partij - wilde zijn zonder, het volstrekte program punt van de algeheele sociali satie vanhet bedrijfsleven. Daar- too zullen ;de Sociaal Democraten oclder niét overgaan.- niiiiiiiiiiiiiitiiatiiiciitiimiHuniiiiMiiiiiiiiMHiiiiiiuiiaiiiiiiiii I De Tsjechen weten snel 1 recht te spreken. Dr. Joseph 1 Pfitzner, die onder de Duit-1 scho bezetting burgemeester van Praag was, is gisteren binnen drie en een half uur schuldig bevonden, ter dood g veroordeeld en opgehangen. Toen het proces begon, legde timmerlieden op het plein voor het gerechtshof do laatste hand aan een stevige galg. 1 Een enorme menigte woonde de executie bij. HiintmnmiiMMHiitiMiMiMiHumiRmHisninfliiiiniHiiiir Te 's-Grarenhage is 'opgericht het Nationaal Comité „Nederland helpt Indië, dat alle organisaties die Indonesië willen heipén, om vat. Prins Bernhard heeft het eere-voorzitterschap aanvaard cn zal hierover hedenavond een radiorede houden. Voorzitter is •J. C. E. baron van Lyndon, vico- voorzitter- van- het Hoode -Kruis. J "V L J" - EEN NIEUWE INUNDATIE ontstond toen door. dijbreuk bij Woubrugge de 'Voor-Ofsche polder onderliep, en. een dag later door verdere dijkdoorbraken meer dan 1100 hectare kwam blonk te staan. Het gat heeft men inmiddels kunnen dichten. Gisteren is tc Londen ccn En- gelsch-Nederlandscbc monetaire overeenkomst onderteekend, ter hervatting van den handel fus- schcn het stcrlinggcbied cn Ne derland met het Nederlandschc Rijk Overzee. De wisselkoers wordt vastgesteld op 10,691 Ncd. guldens 1 pond sterling voor Nederland "(hetgeen een voortzet ting is vandé tot dusverre voor loopig vastgestelde verhouding), terwijl voor Ned, Oost-Indiê cn Wcst-Indië de koers gehandhaafd blijft 'op j'.éO gulden in het pond sterling. Nederland en het Nederland- sche 'Rijk Overzee zullen voor raadéén Ncdcrlaodsch monetair gebied vormen.' Inwoners van dit gebied.'zullen hun sterlingbczit vrijelijk overal in het stcrlingge- bicd kunnen uitgeven, terwijl in woners van het stcrlinggcbied vrijelijk hun guldens overal in het Ncdcrlandsche monetaire ge bied zullen kunnen uitgeven. Voorts is bepaald op grond van de' besprekingen te Londen, dat eventueele voorraden rubber, tin," oliezaden, suiker enz.. Welke zich In Ned. Oost-Indië bevinden, naar de wereldmarkten verscheept zullen kunnen worden, met ge bruikmaking van Singapore als entrepot. ;v:: De Nederlandschc Bank zal 'n bedrag in sterling aanhouden van maximum 5 millioen pond ster ling, terwijl de Bank bf England dienovereenkomstig een bedrag in Ned. guldens zal aanhouden van -maximum '53.450.000 (dit bedrag laat onaangetast Neder lands reeds .bestaande, stérling- saldi,welke itfjdens den: oorlog zijn ontstaan, welke saldi echter thans voornamelijk worden ge bruikt voor het - betalen van den méést dringenden invoer. £2 U herinnert u nos wet die prachtige persiflage van Radio Oranje op den burgera eostersstoom- cursus van Mussert: A^CiDjE^G» meester ik ben lid. van de N»S»B. Goed zoo jongens, met dc nieuwe orde kun jo Irarrcgemeesterworde. allemaal lid van de N.S.B.I En zoo zijn burgeraecstcr geworden veekoopers .bakkers .slagers en andero baantjes gas ten van het circus Anton» Nu zijn zij achter slot en grendel; do machtsdroom is kort geweest Ort do courant meldt nu heele reeksen van vacatures; Wio wil burgemeester worden? Vóór 1940 ging bet met de burge meestersbenoemingen heclemnal niet goed. Onbekwamen die geld hadden of kruiwagens konden een gemeente krij gen. De salarissen waren en zijn nog een aanfluiting. Een dorpsbur gemeester ^verdient" zelfs nog minder dfcan zijn veldwachter of zijn eerst» ambtenaar. Wïo geen „eigen midde len" hoert moet m&ar^niet meedingen Aan dezo welbckendo vadcrlandscho schrielheid is bet mede too te schrij ven dat er na Mei 1940 zooveel slap pelingen onder de burgemeesters ble ken te zijn. Is het nu beter? Wclnccn. Nog de zer dagen werd aan een sollicitant voor een burgemeestersplaat» ge vraagd; Hebt u eigen middelen? Do sollicitant had ze. Mooi, dat was een punt in zijn voordcel. Democratie? Neen, plutocraticl 4 P N als; er dan eens een burge meester liier. of daar niet van lijn/.salaris -kan rondkomen? elukkig: corruptie ïs-*bier in Nederland alttfd zeer hooge uitzondering gebleven, (vervallen) maar wel ontstond bet misbruik en het tiert nog welig dat zulk een burgemeester een paar volontairs „ïn opleiding", neemt .die hem lesgeld betalen moeten en djo dan voor het Rijk zit te werken. Er zijn burgemeesters d»e op dezo tv ij zo ccn" aardig© bijverdienst kwoekem Ver- oordeclcn? Neen, dc fout ligt in Den Haag. Wil men een eersterangs cörpe, dan moet men bereid zijn to betalen. Het is on-democmtiscb, dat do Grond wet iedereen tot elke landsbediening benoembaar verklaart en tegelijkertijd do practischo regeling allóén „men* schen met geld" in aanmerking doet komen. En omdat hot on-democratiscli is, behoort verbetering in dezen wan toestand geplaatst to worden op. het programma van den minister van Bin- nenbindscbo Zaken van het kabinet van herstel en vernieuwing. A. Vous Dr. BEEX' Bollörilam is weer in staat 10 mllioesi Ion stukgoed te verwer ken, gelijk voor den oorlog. Van de SO drijvende kranen zijn er nog 55 aanwezig. Ook wat den di ree ten overslag betreft, slaat Holterdam zijn mannetje; tien a vijftien millioen ton per jaar kan verwerkt worden.; Alles wat met graan ve-band houdt is nog intact on n dit opzicht verkeert Rot terdam nog in dezelfde gunstige positie van voorheen. Deze optimistische j geluiden zijnafkomstig van ir. N. Th. Kóoimans, directeur van het Ge meentelijke havenbedrijf. De Rotterdammers zullen déze mededcelingen met genoegen ver nemen! riiV: Do Jïipansche vertieren bij 3e— (rer cn vloot bedroogoR 5.083.000 man. Bij do geallieerd» luchtaanvallen zijn 241.309 mensèiien gedood cn 313,041 gewond.. Bij liet uitbrekenvan den oorlog had Tapan écn Bchcepstonnago vart ;6.380.000...0pi t- Aug,; was deze teruggebracht- tot1.660.009.:;,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 1