G.G. eindelijk in Nederland Dat gaat naar Den Bosch toe De iijd! Een nieuw orkest D.F.C. verliest 1—4 VRIJ ONVERVEERD Inlevering van mandag 10 September 1945 ONAFHANKELIJK DAGBLAD VOOR ROTTERDAM EN OMSTREKEN 5e jaargang nummer 137 Dirigent Bertus van Lier Radiorede Prins Bernhard Bunkerbouwers onder de loupe Zonnestraal-collecte Franco ontruimt Tanger Onderhandelingen mislukt Verschilpunten bij hei havenconflict S.D.A.P. en de communisten Krasse financieele maatregelen op komst DICHTERLIJK AMBTENAAR WEERBERICHT er, maar gezond mwrnm Ons „Petekind" B.V.V. behaalde een royale zege in den eindstrijd om den Zilveren Bal Stort Uw geld op een reke ning bij één onzer kantoren. Storting nu is Uw belang. TWENTSCHE BANK'N.V. Redactie en Ad inluist r.: EENDRACHTSWEG 42 Tel. 25430 (3 lijnen) Abonnementsprijs p. week 0.3|t p. kwartaal 4,— losse nummers 0.10 HET PAEGDIL Advertenties: EENDRACHTSWEG 42 Tel. 25430 (3 lijnen) Inlichtingendienst: SCHIEDAMSCHE- SINGEL 42 Telcf. 27 S3 9 en 24399 Naar wij vernemen zal hier ter stede als onderafdeeling van het Rotterdamsch Philharmonisch Or kest een Kamerorkest opgericht worden. De leiding is toever trouwd aan Bertus van Lier. Het oude en nieuwe repertoire voor Kamerorkest, dat lang verwaar loosd is, zal door de uitvoeringen van dit orkest weer de volle be langstelling krijgen. Het zal nu mogelijk zijn symphonieën van Bach en Handel, Mozart, Haydn en die van hun tijdgenootcn in dc oorspronkelijke gedaante te lee- ren kennen. Bertus van Lier is tevens be noemd tot tweeden dirigent van het Rotterdamsch Philharmonisch Orkest. Zaterdagavond heeft Prins Bernliard een radiorede gehouden, lil verband iaat de oprichting van hot comité „Nederland helpt India". De Prins wekte alle Neder landers, die metterdaad kunnen deelnemen aan den wederopbouw van. ons Indë, op tol steuii aan dezen arbeid. - Hot bureau voor vooronderzoek collaboratie, heeft 15000 belang rijke zaken in behandeling; 1500 bunkerbouwers hebben den vijand geholpen. Op de in de periode voor <ïe Duitschers uitgevoerde werken, is 100 a 200 pCt. winst gemaakt, ondanks'. de Duitsche conlróle, die 8 pCt. toestond. Op alle mogelijke manieren is er ge knoeid, gestolen en gezwendeld, vooral inadministratie en. boek houding. Een speciaal corps, van 25 rechercheurs, heelt de zware taak, in al dit soort zaken licht te brengen. Nu de oorlog ten eind© is, blijkt hoe de menschheid .geteisterd is. Vooral de volksgezondheid heelt haair tol moeten betalen. De tu berculose is schrikbarend toege-i uomea, doordat de lichamelijke weerstand gebroken was. Het is .ons aller taak, deze gevreesde ziekte met alle middelen to be strijden. Hot Zonnestraal: Sanato rium te Hilversumtracht, medo door ar beids therapie, de patiën ten weer in hun gezin ca werk kring terug te plaatsen. Zonne straal bestaat:. nog,:, helaas met eer» grooter aantal patiënten dan 1 voorheen.. Op Zaterdag 15 Sep tember wordt eon collecte ge houden; Aanmelden tot 12 Sep tember bij de Zonnestraal Bu- reaux, .Vasteland 7, tel. 22002, en Resedastraat50,: (minimum leeftijd 16 jaar). Het Zonnestraal- devies is: „De sterken voor de zwakken". Maakt dit devies ook hot uwe. Volgens berichten uit Madrid hebben, alle Spaansche troepen het gebied van Tanger verlaten,- behalve twee MarokkaanscUe ba taljons, die de stad nog bezet- honden; De 'evacuatie geschiedde op initiatief van den Spaanschen hoogen commissaris, generaalVa- rela. »r Zondagmiddag hield de EcnheÈdsvak- beweging een vergadering op.het Afri* kmuuterplein, waar aan de leden tnic- dedvelinj; werd gedaan van hel mis lukken der .onderhandelingen tuss^hon de E.V.C* on de Sclieepvaarlverccnj- £iii£ „Zuid" -en van liet besluit tier vertrouwensmannen om de lusscbcn- konisL van hel college van Rijksbemid- dclaars in te roepen. De punicn, waar- over. geen overeenstemming kon wor den bereikt, betreffen o.a. De wachtgeldregeling; do 40-urige werkweek; de vueautieregding voor losse arbeiders; dc vaeatilieloeslag; het niet aannemen voor. een taak; hel instellen van ecu zuiverings-com- mfesic met vertegenwoorigenis van de arbeiders; de verplichte organisatie; de gelijkstelling van de loonei) der vaste en veem- on expedilje-arbeidcrs met die der losse arbeiders. De vergadering nam een motie aan, waarin scherpe afkeuring wordt uitge sproken over het trage tempo der on derhandelingen en over het absoluut onvoldoende resultaat dór besprekin gen, De motie is ler kennis van den minister van Sociale Zaken gebracht- Ter partijconferentie van dc S. tD; P. te Amsterdam, verklaarde mi- ïister Drces, dat de samenwerking net dc communisten moest worden ifgewezen, alhoewel dc. communisten vermoedelijk Veel sterker' zullen zijn luit tevoren. De communistische nschen bij de Kabinetsformatie jjin- jen te.ver. De heer Drees had gaarne ;ommurtistcn cn anti-rcvolutiounuirei .n de regcettng gezien. >4} De rcgecring is bereid op fïnan- ïicel geoicd zeer kr«s in tc grijpen. De gctdsancerin gkomt spoedige Daarna volgt de registratie der ver- nogcis, de. vermogensbelasting cn dc acffing ineens. Het zal moeten blij* een hoever dc rcgecring bereid is in ie kapitalistische bezitsverhoudingen .n tc grijpen. De dichter D. A. M. Binnen dijk, tot dusver leeraar aan het Barlaeus-Gymasium te Amsterdam is benoemd, tot referendaris van de Afd. Kunstzaken ten stadhuize aldaar. Geldig van Maandagavond tot Dins- dagavond: -: L'. Mooi herfstweer. Ochtendmist, over dag zonnig, droog en vri] warm. Zuidelijke wind. Het begint er op te lijken, dat de Amsterdamsche tijd niet in ons midden terug zal kearen. De Duitschers zijn begonnen den boel in de war le sturen in Mei 1940. Het gelijk zetten van de Nederiandseho klok met de Duit sche was een van de eerste din gen, die zij gelastten. Het gebeurd©. De orde is nooit hersteld. Ook niet na de bevrijding. Dat was geen verzuim, maar voor de vrij- naking van onzen Tijd kwamen de Canadeezen ietwat onge'egrn. liet voornemen bleef echter in pol to. Ergens in een verborgen lade op het departement van Bin- nenlandsche Zaken aan het Bin nenhof lag een ontwerp Kon. Besluit, dat het herslel van de orde beoogde tegen 8 October Het ligt er nog en het zal er wel blijven liggen ook... Immers in den loop van den zomer kwam er uit Londen een bericht, blijkens hetwelk de Eti- gelsche dubbele zomertijd tegen 10 September wëar een enkel voudige zomertijd zou worden. En er was een verzoek bij om solidair te blijven, .om óók dien dag de klok een uur terug te zet ten. Frankrijk zon het ook doen, èn België ëii -Noorwegen, Als wij dat".nu niet leden, zou dat. een boel narigheid veroorzaken voor liet vaststellen van' reis schema's der militaire transpor ten en vliégdienstcn. .Men is in Den Haag gezwicht vóór dien aandrangje bent bondgenoot of je bent het niet! Op 16 September gaat dus de klok In. geheel West-Europa een uur achteruit, d.w.z. wij voeren den Midden-Europceschcn tijd weer ia, die 40 minuten scheelt met den Amstcrdamschen Tijd. Maar oE het daarbij blijven zal Op 18 November slapt En geland van zijn enkelvoudigen zomertijd af, om terug te koe ren tot den Greenwich-tijd, dc» klok der zoelioJeu. Frankrijk, Bel gië en Noorwegen zullen dat hoogstwaarschijnlijk ook doen. Zal Nederland achterblijven? Dc der tig ministerie-de wenkbrauwen; die Den Haag tolt, zijn er nog uiet over geEronst en het Is dus nog geen uitgemaakte zaak, maar. wie Azegt.... SPORT-REVUE Zondagochtend kwart over elf ïs de Gouverneur-Generaal van Ned.- Odst-Indië, jhr* mr. O. W, L; Tjïardn van Stnrkenborgh Stachouwcr in ge zelschap van .luit.-gcneraai H. Ter Poorten (commandant van het Kon. Ned. Indische leger bij den inval van de Japanners in Ned. Oost-Indië) op het vliegveld Welschap by Eindhoven aangekomen. De landvoogd werd bij zijn aankomst namens ïl. M. dc Ko ningin begroet door Prinses Juliana en namens dc regeering door den mi nister-president prof. ir, W. Scher- merhorn cn den minister van BuRen- landsche Zaken, R. Van Klef fens. Kort na zijn aankomst is de gouver neur-Generaal per vliegtuig naar Schiphol doorgereisd, terwijl It.-gene- raai Ter Poorten zijn reis naar. Den Haag zou vervolgen. Voor den vierden dag in successie hèerschtc "cr een feestelijke stemming eén.: sfeer van gespannen, verwachting op het vliegveld* Ditmaal had het gezelschap dc ze kerheid, dat het. wachten niet ver- üecfsch zou,-ïi]n.\Trouwens» dc aan komst van dc - machtige viermotorige Liberator, .wdn r m c e de reis van Cal cutta-; af- was gemaakt» cn v: die' v's"wpchtcnda itv Londen was opgeste- gcD, liet niet lang op. zich wachtcrk; '.y.crc «fes - k M1 vt Nn dc ohtvangst-ccremonie nam de gouverneur-generaal afscheid van de aanwezige autoriteiten om samen, met dc Prinses cn de ministers om twaalf uur in een vliegtuig van het tvpc Dominie, tc vertrekken. De eindstrijd om den Zilveren Bal werd een levendige» forsche kamp, die tegen de verwachting ln, door ons „petekind" B.V.V-, met royale clj'ers zelfs, gewonnen werd. Zonder twijfel hebben de Bossche naren speciaal aan ons Rotterdam mers ccntegenprestatie willen le veren. Zij speelden pittiger dan op de beide vorige Zondagen. Linksbuiten van Beek, die in alle standen goed kan trappen, had zijn ouden vorm wccr-gevonden, hetgeen in twee doelpunten tot uiting kwam. De nieuwe midvoor Rubens, die in Bel gië en Zwitserland heeft gespeeld, was allerminst een openbaring, maar bracht door, zijn temperament toch meer leven in de B.V.V.-voorhoede. Voorts was* de rood-zwartc verde diging uitstekend op dreef met stop per-spil Krijgh, een broer van den vrpègercn- thans invaliden midden voor. cn aanvoerder v. d. Sluis als uitblinkers.' Dc ruim 1000Dordtsche supporters die met drié autobussen, twee boo ten cn per. fiets, naar.Spangen waren gekomen; hebben" minder genoegen van hun favorieten gehad De anders zoo hechte D.F.C.-achtcrhaede had ditmaal verscheidene zwakke oogen- blikkcn, welke enkele doelpunten kostten, In dc voorhoede werd Mijn- ders streng door Ton Donhuyzen bewaakt, tcrwyl hij. weinig steun van zijn buurman cn anderen „vete raan" Punt genoot. Middenvoor in Veld, die vorige weck ook in hef veld was, maar voor wlcn ten on rechte den raam van voorzitter Scheepsbouwer was opgegeven, kwam er evenmin aan te pas cn van dc befaamde schoten van zijn neef- rechierbuurraan-na am genoot was cr niet één goed gericht. Het begin was ai dadelijk emotion- nccl. Een felle kogel van Punt kon Saris net over dc Int wippen. Het daarop volgende diagonale schot van Dc Roo was Saris al gepasseerd, maar werd door v. d. Sluis uit het doel gekopt, doch toen, na vier. minuten spelen5»" bij den derden keer Krijgh's hand redding moest bren gen, schoot Mijndcrs denstrafschop in (1—ILV.V. herstelde zich, kreeg ccn paar goede kansen cn Rubens zelfs ccn zeer eenvoudige, doch hij faalde. Het aantal hoek schoppen op het D.F.C.-docl nam toe, Perm doorzetten cn goed werk van van Beek werd tenslotte door ccn laatste tikje van Swanenberg voltooid (11). Onverwachts ont stond het tweede B.V.V.-doclpunt» Dorus Donhuyzen passeerde naar van Beek cn diens schuiver was Groenevcld te machtig (1—2), ïn dc tweede helft, heeft B.V.V. den boventoon gevoerd. Bij ccn voor zet van rechts maakte Groeicvcld een fout cn "van Beek kon, hoewel in lastige positie, inschieten* Kort vóór het einde bracht Rubens in alle rust den stand op 1—4, zpodat ook een bïnnenspeler een duit in het, scoringszakje deed. Voorzitter van Hasselt reiktemet een uitvoerige toespraak den bal, die voor de eerste maal naar het Zuiden gaat en den tweeden prijs uit, terwijl door den Senaat van het Rotterdamsche studentencorps den trnditioneclcn lauwerkrans aan *t winnende elftal werd aangeboden. Een voorwedstrijd Sparta-juniores Feijcnoord-juniares werd door de Teijenoqrders met 3—1gewonnen. (Adv.) Kees van Hasselt reikt de Zilve ren trophcc uit ann den captain van B.V.V* - Om het S*V*V*-schild Dc eindstrijd om het S.V.V.-schild tusschcn S.V,V, cn Eortuna eindigde na een ^ëlijk opgaanden strijd en dito score met 5.V.Y. technisch iets beter in 44. In dc verlenging scoorde S.V*y. het winnende doel punt. Sparta speelt Zondag tegen Ajax in Amsterdam; op 23 dezer voigt de return-wedstrijd in. Rotterdam. Athletiek Bij do op de banen van de „Nenijto" gebonden athlctiekkamjiiocn- scliappen van do R.A.K., werden de volgende resultaten behaald: Kogelsiingeren: J. Reeuwijk (P.P.), 39.00 M.; koïeïstooten: L. Pronk (S. V.V.), 10.79 JU.; Hinkstapsprong: A. Bijleveld (D.O.S.), 12.40 31.; llariiloo* pen 200 M.r Gerard Schaap (D.O.S.), 24 sec,; Hoogspringen: Corn. Rusclcr (S.V.V.), 1.61 M.; Discuswerpen: Jan Bakker (Hermandad) 33.02 M.; Ver springen: G. Rusclcr (S.V.V.), 6.03 M.; Polsslrjkhoogspringen: Jaap Marke slein (P-P.), 3.6U MSpeerwerpen: M, van Wijk (P.P.), 44.14 M.; 200 M. hordenloop: C, Rusclcr (S..V.V.) 23.2 sec.; 400 M. hardloopen: Jaap Dukker (D.O.S.), 63,1 sec.; 100 M.; N. Steen- beek (P.P.), 11,7 sec,; 800 M.: Fr, Wolsink (Hermandad), 2 min. 6 sec.; 1500 M,': II. da Swart (D.O.S.), 10 min. 26.9 sec.; 5000 M,: J. Boer© (Minerva), 17 min. 0,2 sec,; .4 maat 100 M. estafette: (P.P.) 46.S sec. De dnmos-atbleUckverCenigïng „Hol- iandia", Jioudt Zondag, aanvang 12 uur, op do Nenijto-sintclbaan, natio nale wedstrijden, waaraan de beste dames- en heoren-athlotcn uit Zuid- Holland deelnemen. Korfbal Do Rotterdamsche Kortbaibond or ganiseerde 1 Zondag wedstrijden voor jeugd- on asdpïranten twaalftallen. Do uitslage nluidden; Jcugdafileeling 1: le pr. Hel Zuiden, 2de pr. Spangen; Jeugdnideeling 11: lo pr. Succes, 2c pr. Dc Spartaan; Jeugdafdeeling III: le pr. Actief, 2c pr- Hillcsiuis; Adspirantenafdeeling I:. lo pr. Het Zuiden, 2e pr. Het Westen; Adspirantenafdeeling II: le pr. Rozenburg, 2e pr. Wion: Adspi rantenafdeeling Hf: le pr. Soprwers, 2e pr. Succes. Volgens radio Warschau is een massagraf gevonden, waarin men de lijken aantrof van 20.000 menscben (vrouwen, kinderen, grijsaards), die door de nazi's met mitrailleurs wor. Bij onzen inlichtingendienst liggen gegevens Ier inzage omtrent Neder iandseho krijgsgevangenen in Japan- scho kampen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 1