Verboden en illegale lectuur Deportatie -=VRIJ ONVERVEERD=r Enkhuizer Almanak was taboe ANNEXATIE RIJNLAND Woensdag 12 September 1945 ONAFHANKÉL1JR DAGBLAD VÖÖR ROTTERDAM EN OMSTREKEN 5e jaargang nummer 139 Belangstelling voor poëzie groeit vooral onder de jongeren SCMÏÏOAM Vergadering C.N.V. Openbare muziekuitvoering Jub:l2um-wedstrljd S.F.C!. Activiteit in de haven Medische hulp voor De „Volksauto" Het Film Kanon Scherm van 9 bij 12 meter Controle op Roergebied Vredesverdragen met asmogendheden Lava! als patriot Mislukte Harakiri Met bijlen' vermoord Bestuur van Oostenrijk Amerika-Rotterdam WEERBERICHT Redactie en Administr.: EENDRACHTSWEG 42 Tel. 25430 (3 lijnen) Abonnementsprijs p. week 0,31, p. kwartaal 4. losse nummers 0,10 HET PARGOl Advcrtenties: EENDRACHTSWEG 42 Tel. 25130 (3 lijnen) Inlichtingendienst*. SCH3EDAMSCHE- SINGEL 42 Telef. 2 7 8 3 3 en 24399 Er is een run naar „verboden" 'lectuur en een run naar de uit-' gaven uit het tijdperk der illegali- en leltBoeken, waarvan voor heen sommige zeer terecht niet werden aangekeken, worden thaiis stukgelezen, dank zij het leit, dal de een of andere duistere lignur ze op den index plaatste. Een zucht naar sensatie valt ook hier niet te iniskennenl Wanneer, zoo vroegen wij aan de directrice der openbare leeszaal te Schiedam, mé], S. C Bok, werd een hoek verboden? Dat ia in vele gevallen heel moeilijk te zeggen, want er werden vaak 'beslissingen genomen, die ik nooit kon en nog niet kan begrij pen. Wanneer ik mij tegen een besluit om een bepaald boek le verwijderen, verzette, was veelal het niets- en toch ook 'weer;-veelzeggende antwoord: dit böek wordt niet geduld, want de Ger manen kunnen zich daarmede niet vereenigen! De anti-Derde Rijk boeken werden direct uit de kasten verwijderd, de - Amerikaanscbe en Engelscbe; lee suur verdween-en blóe eerst in 1912, met uitzondering van die werken die véóf 1*304 verschenen zijn, een jaar dat ook zeer willekeurig was gekozen. Studieboeken in,.,'de». Engelsche taal, mochten voor ernstigedoeleinden en onder verantwoordelijkheid, van dé ]ei- dera rier- bibUotibeken juitgelceni; Woe den-'' UvWdaéélAVoot-kbim.ndc '*gé vallen:' moeien apart' geadministreerd .worden, terwijl geregeld een opgave hiervan aan de betrellende autoriteiten ver plicht wns! Ook studieboeken, .ge-, schreven door uitgeweken of „comniu- nistisch-gczinde" Du;t«chcrs vielen on der'deze bepaling. Op de boeken van Freud. waren de Duilschers zéér gebeten, die mochten dan ook onder géén.'beding aan het nubliek worden gegeven. Er. zijn kinderboeckn verbo-- den. omdat daarin staat, aldus mcj.' Bok; dal do Koningin oo 31 Augustus haar verjaardag., vïcrtt Den beroemden Enkhuizér almanak is ook de eer van het j verbod ten', deel. gevallen! De Centrale Vereeniging was,'dé be middelaarster lusechen 'de leeszalen en de Buitscbe autoriteiten: deze ver eeniging 1 heelt, zoover dat in haar macht lag, voel en good werk gedaan. -Het Christelijk Nationaal Vak verbond heeft een groote opón- bareV bijeenkomst op 14. (lezer georganiseerd in de Oosterkerk, Itoltenlamsche dijk. Als sprekers treden o.tn. op de voorzitter van het Verhond,' de heer A. Stapel- kamp en de predikanten A. Hoff- man en W. de Graaf. Het, Stedelijk muziekcorps geeft hedenavond om S uur een uit voering in de Plantage, Program ma: '1. Onder de Vrijheidsvlae, ninrsch, van Nowowisky2. .Ouverture Pique 'Dame, van Sup- pé'; 3. Die lustige AVihve, van Lóltar4. Lucia 'di Lnmmermoor, van Donize'li. bewerkt door Van Vleuten ft.- Doornroosjes; Bruids-' vaart,'van Rhoder; G, Jabetklan- ken, marsch;. van Ubél. In \-( rii ,r,1 i he! 2" ar 1 e stom tan de votinc'ii's S r, i 'V 1 i I |jjv'rl b 'iurn c' r d t g ne n s erke S.V.V. comb na ie. Ze kon- evenwel niet voorkomen, dat duizenden boeken uit de leeszalen verdwenen zijn die er nooit meer in zullen terugkceren. De politie moest ook vaak controleerend optreden, doch de samenwerking daarmede was van prcttigen aard; de controle van den Öicherhéitsdienst was daarentegen niet maisehl In de openbare gebouwen, vertelt mej, Bok, mochten geen foto's van bet Koninklijk Huis, zichtbaar voor het publiek aanwezig zijn. do S.D. was daarom zeer vertoornd, dal ik een postzegel, waarop do beeltenis van Hare Alacjsleit voor kwam, in een lijstje op mijn bureau had gezet De groote lust om lo lezon houdt bij het publick nog steeds aan. Een verheugend verschijnsel is, dat de. jongere lezers (15 jaar tol en met 25 jaar), veel meer dichtbundels ter lezing vragen dan dat vroeger hel geval was. De illegale poëzie geniet in het bijzonder de belang stelling der jongeren. De meest geliefde auteurs zijn Bor- dewijk, Willy. Corsari en: Cronih. Naar de werken van N.S.B. schrijvers, zooals Jan Eckhoul, wordt vrij weinig gevraagd. Over één ding is de direc trice der leeszaal,mej. Bok, ont stemd: het aantal boeken, :- dat ge stolen of zwaar' mishandeld wordt, groeitmet dén dag en dat .Is ook de reden dat bijv. de ingebonden vol ledige jaargangen van „Vrij .Neder land" uit Engeland niet ter inzage worden gegeven. Meerdere maatregelen zullen worden "getroffen,, teuzij en luien .we ,.dit ..matr hopen 1 MAASSLUIS Vrijdag 14 September. *s avonds -8 uur concerteert ln de Rehoboih-Kerk Koos Bons, met medewerking van een klein koor, onder leiding van G. C. Kouwenkoven eh dea hoboïst Jaap stotijn.,-; - s In de afgeloopeti vier maanden zijn in de haven van Rotterdam de volgende aantallen schepen binnen geloopen: Aangekomen schepen: Mei 40, letto reg. ton 55.000Juni 101, netto reg. ton 281.000Juli OS, letto reg. ton 240.000; Aug. 145, letto reg. ton De achteruitgang in Juli is te wijten aan de havenstaking, waar-, door een aantal schepen naar an dere havens is gedirigeerd. Het tonnagecijfer van Augustus is nog niet bekend; aangenomen kan echter worden, dat liet de 300.000 ton verre te boven gaat. De volgende hoeveelheden goe deren werden vanaf de bevrijding tot 1 September in do haven .van Rotterdam gelost: Stukgoed .615.000 ton; graan en meel 490.000 ton; kolen 100.000 ton; pyriet eu fosfaat 56.000 ton; petroleumproducten 150.000 ton. Totaal 1.411.000 ton, In September kan een verdere toeneming van het aantal binnen komende schepen en van de hoe veelheid aangevoerde goederen worden verwacht. iiiniini(ii]iuuitiiiiiiuiiiutiti|iiiiiiiiiiifiuaiiiiiiiiiiiiitiiitllili!l P. .verneemt uit het g Britsche hoofdkwartier in Duitschland, dat dezer dagen I door een geallieerde commis-1 sie aan de Volksautofabriek te Fallersleben, de grootste 1 autofabriek van Europa, op-| dracht is gegeven, voor de vervaardiging - van 20.000 1 volksauto's. Do order moet in elf maanden zijn uiige-1 voord. Voor' het einde van het jaar zullen waarschijnlijk reeds 4000 gereed zijn. Deze auto's zjjn bestemd voor ge-1 allieerde ambtenaren, het le- ger en de doktoren. Tiinititiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininitiniinniiiiiniiiiiiniiinitiiiiiiiiitii Amsterdam heeft de première be- lecEd van iets, <lit met alleen in ons land, maar in dc geheelc ge reld nog niet is vertoond: dc bios coop-voorstelling op den Dam door raiddei van het Phiiips-fim „Kanonn en een projectiescherm van giganti sche afmetingen. Het beeld was voor iedereen duidelijk en scherp tc zien en het geluid was overal te hooren. Het scherm, dat een afme ting heeft vanbij 12 meter, dat ia vier maal zoo groot als het grootste bioscoopscherm, werd ge- Vandaag zou het eerste medi sche team van de Indische ka- 'roer van het Roode Kruis naar Nederlandsch Indië vertrekken, om daar aan. gevangenen, geïn- 4erjioerd«i, ;alsook- aan; de Indo- nésisch'e' itovbrEfng'tddn'' zód driA- gend noodigeri geneeskundigen iBpsfand te verleenen. Met dit eerste team gaat mee dr. Doo- renbos, die straks de leiding over alle, uitgezonden eenheden zal krijgen; De N,S.B.-ers naar Indonesië of Suriname? Dat Schcrmerborn daarover denkt, heeft Nederland te lezen gekregen uit een, overigens later weer inge trokken, bericht van Ass. Press. Wellicht komt ooit de tijd, dat dc Ncderlandsche dagbladpers bij de regeering op een wat hooger plankje komt te liggen. Het vraagstuk zelf moet in alle nuchterheid bekeken worden. Wij nemen aan, dat de regeering zou kunnen besluiten, dat al die N.S.B.- ers, die voor meer dan bijv. drie jaar interneering krijgen, hun tijd in Suriname; of Indonesië zullen „uitzit- ten". Dit „uitzitten" moet dan wer ken, zelfs hard werken zijn, met be hoorlijk onderdak en voeding, een poging om deze lieden althans iets van hun afdwalingen te doen besef fen. f. Met name in Indonesië is het mo gelijk werkkampen te stichten en na do Japansche verwoestingen zal er aan werkobjecten geen gebrek zijn. Na ommekomst van den internee- ringstijd moeten de gestraften kun nen terugkceren. Een buiten de wet liggende extra- straf, die een terugkeerverbod voor de rest van het leven inhoudt, ware onverdedigbaar cn het argument", ontleend aan de beeldspraak van onze koningin, dat cr voor deze lie den „geen plaats zal zijn in het va derland",: heeft ,gccn waarde. Van meer beliang is de vraag, wat yormd door met paraffine bestreken 1 tI mct de gezinnen der geïcterneef- kartonnen platen. - I den moet gebeuren. Meenemen» zou- De toeschouwers kregen eerst een den wiJ zegB=n, Ginds complete film van de kleine prinsesjea te zien, toen deze nog ïn Cana^a^jp- ren, daarna, vplgden pog eenlge^óp- natnen .van de Koningin on van on- landgenooten In den vreemde, allemaal bp n a men,- die Voor^het eerst In'-6ns^- land Twerden^vertoond." Daar na werden eenfge documentaire ,cn teckcnfiltns vertoond. _rDe bekende Belgische international Voorhoof, is gearresteerd Vegens handel in goederen toébchoorende aan het Amerikaanschc leger. Naar aanleiding van de confe rentie der ministers-; van; buitcn- landsche zaken te Londen,' heeft de ,/l'imes" eeninterview weer gegeven met generaal De Gaulle,; waarindeze een nao we Engetsch- Fransche sainenwerking bepleit. Engeland en Frankrijk; aldus De Gaulle, zijn beide imperiums, en democratisch in dier voege, dat iiun beschaving en instellin gen zijn gebaseerd op „Ie res- pect de ia conscience hurnaine", den eerbied voor liet mcnschelijk geweten. In de cullureele en economische samenwerking tusschen Engj'a-td en Frankrijk zijn Nederland,'Bék' gië, Italië, West Duitschland en in normale omstandighedch ook het Ibcrisclte schiereiland; be trokken. X De loop van de Duitscho vi taliteit en agressiviteit is west waarts gericht ën djarom zullen om tville van de militaire pn politieke veiligheid, Frankrijk, Eri- ëelrind, Bc!g:ë en Nederland, het Rijnland onder gcmmcnlijke s'ra- tegischc cn politieke contrAle moeten nemen. Het Rijnland moet 'voor eens en alt'j:!" van het lichaam' van den Dtii'schen >f>at'4 wórden afgesTtc'^n en; d? .h?wó-j ATi mviea wr'n. da' .lvti toe komst :,n iet mct. di van Du i toch 'and »nmon «raat Inliep d? lan cJp'Vj Viiprvoor he'; ~teonkoo!ge* jbifi'l yan de-• R-ihr-..van- vitaal '-•••- - 7 -tor' in-l ■'-".^'a-fl'-r y.'prc".- 'vn intor-miio- naal 'behper over dit gebied te bevestigen,zouden zij een geza menlijk bestaan hebben, tvaaxuit samenwerking van bet geheele Europecsche, continentuit zou kunnen voortvloeien. i: Het Britsche ministerie van bui- tènlahdsche zaken verklaarde, dat 1 de vergadering van ministers van büiteniandsche zaken te Londen op haar ëèrstev, zitting is over: eëngekomen, dateerst de pro-, htemeri, j'die dóór; deconiererilie van Potsdam maar de vergade ring zijn verwezen, door haar ■zullen worden behandeld.Hier onder behooren het opstel len van Sde' vredesverdragen met Italië, Roemenië, Bulgarije, Hongarije en Finland en het voorstellen van regelingen van de! belangrijkste territoriale geschillen, die zich voordoen ;mii het einde van den Oorlog in Europa. Dit heeft de -conferentie van Potstdam voor geschreven als „de onmiddellijke belangrijke taak'! van doverga dering. De rechter van instructie heeft Laval aan' den tand gevoeld over de wetten en decreten, welke liij 'óndert rekêndë, lij lens zijn functie ini do'. Vichy-regeering. rLavaldeelde ntétle, dat hij dubbel spel i spexjide. ilij röór;a *i: fs.eerdcïdè,. E'auschëppli tie,' tomdat ól Dui Dch 'rujd ?ze aód :rH, pn 'er S.*5 -wnnimmdó, "ep'aiitst zouden diobito-'. Wjj' tóijfclea er 'aan;:,of de Frinschen djze patriottische ;daad zulle 1 waardeeren. Tojo,Japansch preniier, tijdens den verraderlijken aanval op Pearl Harbour, hóeft zichzelf door do borstgeschoten, toen Ajmeri- kaansch'e officieren hem kwamen arresteeren. Op een tafel lagen tweó mes sen in witte 'harakirikleeeden ge- •rtükkeld. Volgens den behandelen den Axnerikaansche geneesheer zal Tojo in loven blijven. Do geheele Fransche bevolking van Langson, iuIndo-China, on geveer- honderden menechen, w.o. vrouwen en 'kinderen, werden door." de Japanners met; bijlen vermoord, toen het nieuws van de Japansche overgave dezen bui tenpost bereikte. Het communiqué, dat door de vier geallieerde opperbevelheb bers te Veenon is uitgegeven, vermeldt do oprichting van een geallieerden raad voor Oostenrijk ,en- van'..een uitvoerend - comité van vier jgeallieerda -afgevaardig den té Vv'eenen. Een intergeal- lieerde commandopost Is officieel m M'eenen opgericht. Tijdens de eerste zitiing van den "raad .zijn - eonige besluiten 'gwionton, o.m. ónheperktebewe gingsvrijheid':, yan' het spoor en wegverkeer in het geheele land en het verhoogchvan de voed- se'rantsoenen op 23 Sept. Drie ipórt'eke parijen,; rü. d? commu- nisfische, de socialistische 1 en de volkspartij, zuFert ver'ofkrijgen over' het gehoede land actie* te voeren. strafkampen inrichten, waarin het .fliannelïjk deel „mobiel" zij en ver plaatsbaar naar andere, elders lig gende werkobjecten, terwijl dc fa milie-aanhang in relatieve vrijheid (geen volstrekte vrijheid I) leeft.-1 Een oplossing in deie richting ia beter dan een, waarby men zich bij ons in Nederland de noodzaak van aanbouw van enorme kampen oo den hals baalt. Bovendien levert 2ij, indien ook de gezinnen medegaan, hier een wel kome bydrage tot oplossing van het huisvestingsvraagstuk. dat in. Indone sië en Suriname niet half zooHüpend is els hier. De Sheppard Steamship Compa ny is do vijfdeAmerikaanscbe: mij-, die een dienst wil; openen tusschen Amerikaanscbe havens en Nederland en Beligë en wel eens in do. tien dagen van New- York op Rotterdam. De Bemstoin lijn heeft voorgesteld twee dien sten per week van New-York, Baltimore en Philadelphia naar. Rotterdam voor passagiers en vracht. De Black Diamond-lijn is van plan een vrachtdienst le ope nen van Hampton Roads; Bal timore, Philadelphia, New-York en Boston op Rotterdam. Dc South Atlantic Company wenscht twee vrachldienstroules op Rotterdam van Amcrikaansche havens. ONGEVAARLIJK BLOEDBAD. Ter gelegenheid van haar 40-jarig bestaan heeft de Afdceling A van de „Vereeniging Rotterdam", een vereeniging tot het verleenen van Eerste Hulp bij ongelukken. Dins dagavond inde Blauwe Zaal van het Beursgebouw een ouderlingen wedstrijd gehouden in verbandleer. De deelnemende groepen, in totaal 15. gaven blijk van een groote In teresse cn kunde in deze weten schap. hoewel de opgave vrij moei lijk was. De aldecilng heeft haar Eractisch nut reeds bewezen in het unapark uan het Hofplein, waar men niet minder dan 1300 ongevallen heeft moeten behandelen! Overdag meest zwmr bewolkj, net hier cn daar qonigen regen. Ann de kust vrij 1 krachtige, in dc ovciee doelendes lands matige Zuidelijke winil, weinig vomniioring vjin :vternpe- ratuur. Plnatselijk, kans op ochtend-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 1