Ingaande 26 September verliest alle bankpapier zijn geldigheid VRIJ ONVERVEERD NIET OPPOTTEN! Geboorte der vredes- economie Donderdag 13 September 1945 ONAFHANKELIJK DAGBLAD VOOR ROTTERDAM. EN OMSTREKEN 5e jaargang nummer 140 Geen zorgen over I, de spaarpotten Juicht niet' te vroeg zwarte handelaar! Zoo gewonnen, zoo geronnen m m as Advertenties en Inlichtingen* dienst: SCHIEDAMSCHE. SINGEL 42 Tclef. 2 7 8 3 9 en 24399 Advert, uitsl. Tel. 27839. Redactie en Admtnlstr.: EENDRACHTSWEG 42 TcL 25430 (3 lijnen) Abonnementsprijs p. week 0,31, p. kwartaal 4. losse nummers 0.10 'iy&ZL.- een inwisseling vaa den I /zinken pasmunt is vooi-ióbpig nog g,,,*afgezien. Prof.-Lie£tinclcVdoet een é*:-,-rb©r©©p.-op;u: aJiotv ora j ken geld' iiu'ni e t te gaan op- - petton. Daarmede Verstoort ge v. het kleino betalingsverkeer en berokkent ge uw medeburgers grooten last, méér dan wij op het oogenblik kunnen, verdragen. Het .vooroorlogsche zilvergeld blijft zijn gelding behouden.Voor de spaarpotten, die uit zulk L geld .zijn samengesteld, behoeft men'; zich dus geen zorgen te i- maken. 'V Al. is do getroffen regeling er! op' gericht om de geldinléve- ring zoo snel en zoo goed' trio s' 'gelyk ;te doengeschieden,toch f: zal het publiek gr zich van be wust^ moeten zijn, dat dé kof •ménde weken het personeel van de; ."banken; uitzonderlijk zwaar i zai worden 'belast, ïn verband 'daarmede doet "de'minister'- een beroep op allen om verzoeken tot "uitbetaling of; overschrijving Van '.'bedragen, ten laste, van '.vrije of reeds geblokkeerde bank rekeningen van nu af lot na het ■Vind van de inleveringswocktot "het; uiterste minimum te beper- iken. ïijllc'; denk' hierbij,: zgido do. mi- Tister,'rnet namo aan de over- 'Schrijving .tón' behoeve van de be lastingontvangers,. opdrachien, 'dié' ik in het algemeen zoo- als 'u zult begrijpen' tenzeer- sté toejuich,' maar die vee! extra ;!-!-'werk veroorzaken, dat er de eer ste. weken niet bij kan. De be lasfmgonU'angors' noodig ik uit ■met 'de daaruit voortvloeiende vertragingbij de vervolging re- 'Ykoning to -willen hóuden. Het is', h i et do bedoeling der régcéring, óm u ten aanzien van i" ft het'.ingeleverde geld - to onloige- hen! Een déél er. van wordt .voor - belastingbetaling gerescr- Teeni, oen deel. zal het karakter van.':' 'een spaarsom ontvangen, V'.waarop rente:; kan worden ge- v.kweekLDe rost zal voor zoover -het; niet terstond na do v'inlevéringsweek wordt. vrijgege- ren'.'— aan. bepaalde 1 bestemmin- 'genwórden gebonden, die in het kader van het herstel tóclaalbaar Op Woensdag 26 September, vandaagover veertien dagen, verliest het thans zich in omloop bevindende papiergeld zijn geldig heid. Deze maatregel heeft betrekking op: alle bankbiljetten uitgege ven door de Nederlandsche Bank, alle zilverbons en alle muntbil jetten, die door de geallieerde troepen zijn medegebracht, en die vooral in het Zuiden des lands in omloop zijn gebracht. Met ingang van denzelfden dag worden alle tegoeden bij ban ken, spaarbanken en giro-instellingen geblokkeerd. Dit is de kern van de beschikking geldzuivering 1945- Het be hoeft echter geen betoog, dat éeh "zoo ingrijpende maatregel door vele andere voorzieningen moet worden aangevuld, wanneer men een ontwrichting van het economisch leven wil vermijden. En kele van devoornaamste vragen, diein 'dit verband ongetwijfeld bij, a sullen opkomen, zal ik. thans gaarne beantwoorden, aldus mi- nister Lleftinck. r- 'V- Gedurende j de inleverings- week en waarschijnlijk nog: enkele dagen daarna, zal er vrijwel geen. contant geld in omloop zijn. De ervaring in het buitenland heeftgeleerd,' dat gelijktijdige circulatie van oud en nieuw geld: in hooge mate onge wen sent i fa, omdat de, zwarte:- handel dau .zeker probeert zijn oude," besmette 3iÏÏ g eld;;ftegm;jiiieu w>-jtrgêaiüivèhl geld ;.öm: tó ruilen; liet zou het beste zjjn,a s. geen nieuw. geld iti omloop kwam, voordat al het oude geld uit de markt is, dat is dus aan het einde van do in'everingswcok. Wan neer dit beginsel in volle gc- strengheid werddoorgevoerd, zou gedurende meerdan een week het betalingsverkeer ge heel stil staan. Om dit tevour- komen, zal ieder gezinshoofd in staat worden gesteld voor af, dat wil zeggen vóór 2G Sep tember, een "klein bedrag aan oud geld tegen nieuw geld; in te wisselen. Voor hen, die niét leven in gezinsverband, wordt een gelijke mogelijkheid ge schapen. Dit nieuwe geld zaïworden uitgereikt door de distributiedien sten tot een. bedrag van tien' gulden "pér persoon. Een gezin van .vijf personen kan dus de beschikking krijgen over f 50. Het genoemde bedrag is bestemd om gedurende de' in'cveringswoek 'de ^normale huishoudelijke uilga-, ven te doen. Grootern betalin gen, ..dié i ia de inleven ngs'week- vervalIenfCzuUeri -noodgodwongen tot na.die week, moeten worden uitgesteld. Geen looobetaling. Op den Zaterdag in de in- leveringsweek zal de normale we- keüjksche loonbstaLlingniet kun nen plaats' vinden, om de een voudige reden, dat er op dien dag geen betaalmiddelen beschik baar zullen zijn. Da werkgevers wordeii uitgenoodigd oin, voor zooveel zulks verantwoord! is, ioonvóórschotten te verleunen, opdat b.v. groot» gezinnen inder daad in staatzullen zijn per hoofd f 10.-oud geld tegen nieuw geld ni te wisselen. Verder zal al liet noodige worden ge daan om ervoor Ie zorgen, dat Diverse vvrrassingen tcorden in petto gehouden Do rcgocring beschouwt de goMveir- nieuwing als ocu uiterst belangrijke zaak en op grond (Laarvan acht zij zich gerechtigd - legen ltcri. 'die .haar bedoelingen trachten te doorkruisen, met grooto gestrengheid op te. 'treden.' Op overtredingen van de voorschriften .Zijn.-. zware straffen gesteld, zoowel van stratrechlelijkcn als' van vermo'-. gcnsrechlclijkcn aard. liet Is hokend,. dat velen hopen slimmer to zijn dan do rogeering en hot; is mij, aldus' de minister,, evenzeer bekend, van welke sluipwegen cn manipulaties zij zich bedienen'.' Ik -heb onlanps een ano- Itlonïcn', brief 'ontvangen vanIemand, die jrt ij boonend -- bedankte voor do gelegenheid,die hij, terwijl do geldzujv.gringop zich ilet wachten, moor,do, to hebhon gevonden om zijn zwart© gold in veiligheid te brengen, legert'deze lieden zeg ik: juich niet te vroeg. Het- zal u iblijken, dat wij (divers© ;- verrassingen voor u - in putto hebben, di© voor u niet plezierig:. :zu!lon'rijn. Het goedwillende deel van de bevolking roep ik toe: Laat U niet in met hen, die in de.afge- loopen.jaren ons volksleven heb ben vergiftigd. Gaat niet in op aanbiedingen, die U zouden kun- nèn worden gedaan, doch helpt daarentegen de regccring het doel te bereiken,, dat zij zich in het belang van bet land heeft ge steld en met inzet van al haar krachten zal najagen. De geldv'ernicuwing is op komst. Ik. heb u haar opzet en haur doel in grooto lijnen geschetst. Wy staan aan den vooravond van eeo maat- regcl.xdie' hier »te< lande-nog nimmer is heproefd cn die, naar ik hoop, in .de toekomst nimmer zal behoeven te worden herhaald. Ik: verheelmij niet. dat ons volk een weck tegc- rnoet gaat. waarop het ,- zich met groot overleg zet moeten voorberei den; cn waarin zich"ongetwijfeld nog tal;iyan moeilijkheden zullen, voor doen. Het belang, dat met het wel slagen van de geldvernleuwing wordt gediend;. ;is echter:oneindig vcct grooter.daii het ongemak,-.dat-zü zal veroorzaken. Gij hebt in - de achter ons liggende jaren getoond, dat; gij een oorlog en oorlogseconomie hebt kunnen:door.itaan. Toont thans, dat gljoertegen opgewassen; zijt om ook lie pijn. die dc geboorte van een vredes-evonomie 'met zich mecbrengt, moedig te*-verdragen. zoo spoedig mogelijk na het eind van de inleveringsweek >p 4, 5 óf G October dus jen dubbele loonbelaling zal kun nen geschieden. Ook dc maand salarissen over September zul len pas in de tweede helft van le eerste week van October kun nen worden voldaan, -evenals de uitbetaling van wachtgelden, pen sioenen en lijfrenten e.d., alles natuurlijk in nieuw gold. Wanneer iedereen in de inlever] ringswèek zijn volledlgen kasvoor- raad ter inlevering zou aanbie den, zou het in hooge mate twij felachtig zijn of de kantoren, die daartoe zijn bestemd, snel genoeg den stroom zouden kunnen Ver werken - het in te leveren geld immers bestaat- uit verscheidene honderden millioenett biljetten. Het departement van .financiën, heeft u reeds herhaaldelijk aan geraden uw overtollige kasgeld niet; in huis ta©«ho»den,- maiir dit naar een bank, comraission- nair of spaarbank- to brengen, "dan wel - di tte "storten -»bij^ 'ecu gtró-itlstelliïigV Deze handelwijze moét thans zóóveel mogelijk wor den toegepast om'to voorkomen, dat men god uren do do iitlcve- ringswoek het werk niet aan zal kunnen. Er is daarom bepaald -j en ik deel u dit met bizon deren nadntk medédat parti culieren gedurende de iuleveriurtK- vveek niet meer niogeu dan driehonderd gulden per ge zin. Voor alleenstaanden geldt hetzelfde maximum, Een ieder moet' er dus voor zorgen, dat hij; voordat de inle vering begint, zoo krap mogelijk bij kas is. Van nu af aan is het van het allergrootste belang, dat u zich volledig overtuigt van dc hoeveelheid geld, dié u en uw huisgenooten in contanten f heb ben en dat u het overbodige be drag tijdig dus vöór 26 Sep tember a.s. 'stort; bij dc aan gewezen instellingen Men kan eveneens gebruik maken van de mogelijkheid om zijn geld-te bestemmen voor ecu vrijwillige zekerheidstelling, - we gens reeds vervallen of nog te heffen belastingen, wat het voor deel heeft, dat men dan een rente! kweekt. Ik herhaalalsde officieel© inlevering begint, wordt nogslechts een bedrag van ten- hoogste driehonderd guldenper gëzin of alleenstaande aangeno men. Voor de bedrijven geldt déze beperking niet. entegen zallcn met alle kracht worden ltelct; -het is mijn stellige overtuiging, dat de geldzuivering dc boste maat regel zal blijken, die lot dasverre ter bestrijding van den zoo gebatcn zwar ten handel is genomen. Het zou, met dit doel voor oogen, onverstandig zijn d© bijzonderheden -omtrent het vrijgeven van geblokkeerd geld reeds thans bekend to maken. Kader© nicde- dectingen daarover kan men tegen bet eind van do inlevcringsweck tege moet zien. Do maatregelen, dio dan zullen worden getrotton, zullen er ten vollo op gericht zijn om het econo misch leven weer vlot te doen ver- loopcn. Hiermede meen ik de belangrijkste vraagpunten, die bij n zullen zijn ge rezen,, kort te.hebben beantwoord. ;:r De beste maatregel. ;i«:Zoodra;.do inlevering Is voltooid wordt zooals ik reeds aanstipt©!—.- met een verdero 1 bcsehikbaarstêlHng van. nieuw pnpiergold begonnen,- ter-, wijl levens de. geblokkeenle bank- en girorekeningen volgens bepaalde,maat-, slaven, d.w.r. geleidelijk en naar be- hoerte,- - zullen - worden vrijgogc-ven. ilet spreekt 'van ;zelf,vdat de geldzuivering niet mag;leiden tot een vaatloopcn 'van. het ecanomiscb verkeer.!Daarom' zal voor alio rtconomlsch gowensehto en gerechtvaardigde transacties vojle- digo belalingsmogelijkheitl' vvortlen ge- opend. Ongewenschtetransaciiea daar- Het nieuw verworven roerende bezit, in den vorm van. werktui gen» duurzame gebruiksgoederen en kostbaarheden» zcidc prof© Lieftinck in zijn radio-rede» zal aan een onderzoek worden on derworpen* Het overzicht» dat wij <ëp deze wijze hopen te verkrij- - gen» zal in hooge mate behulp zaam zijn om dc winsten, die zijn voortgesproten uit den zwarten handcJ» en de inkomens» die zijn verdiend door degenen, die hand en spandiensten hebben verleend aan den vijand en misbruik heb ben gemaakt van den nood van hun medeburgers, te achterhalen* Ik geef U de verzekering, dut het ministerie van .Financiën met deze lieden en met hen, die er aan heb ben medegewerkt om dc zoo ver worven rijkdommen te laten onder duiken* bijzonder weinig considera tie zal hebben.. Verder kan men ver wachten .een', zware; hcFfing op nile door de buitengewone omstandighe-' den, van dc laatste jaren verkregen vermogensvermeerdering,terwijl nog' een verdere vermogcnshcffing ineens in het vooruitzicht is.r -j t- Over de controle op de .besteding van het geaccumuleerde geldbezit* ,dic de regeering zieh door de inle vering van het papiergeld verwerft* sprak ïk al tnét een enkel woord in verband tnet.^de déblokkeering vort; de bank- en giro-tegoeden. Afgezien van de bedragen, die noodzakelijk zijn voor loonbctalingcn* pensioenen, wachtgeldene.d*, en voor de finan ciering van het loopende handels verkeer, zal de besteding van deze tegoeden in Se eerste .plaats gericht moeten worden op het herstel cn op! dcy. herwinning van Nederland's plaats in dc wereld,, Deze gedachte heeft reeds toepassing gevonden, zooals de mccstcn uwer bekend zal zijn* met betrekking tot de uïtkee- ringen wegens geleden oorlogsschade, waarvan dc hervatting aanstaande is* Het zou hoogst ongewensebt zijn, indien deze uitkeeringen, die zijn bc- slëmd om 'dc verwoeste woningen, kantoren cn fabrieken te herbouwen, om de bedrijven 1 aan nieuwe instill- latics to helpen, en dc voorraden aan te vullen, om dc huizen weer tc mcu- bilccrcn ch; in dc klcedïngbehoefte tc voorzien* voor directe! verbfuiks- doeleinden 'zouden worden gebruikt: of op andere wijze aan hun beoogde bestemming zouden worden onttrok ken. Heb; zelf do argumentisvan. toepassing op het geld* dat ha dc in levering cn blokkeering straks -voor déblokkecring dn aanmerking zal ko men. Debehoeften* Er beslaat', een ontzaglijke belioófte aan nieuwbouw on aan- .vulling of vernieuwing yan in stallaties 1 en voorraden en het gevaar isgroot, dat als 'men! de -bevrediging daarvan vrij laat, de. rangorde der dringendheid/

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 1