Het herstel van de haven LEN IÜT Postzegels Deze heer uif Londen... Él.IJcLlll'iJj.-fc mnd v. ENGELENBURG BERKEL wm uphur I I Zoo gewonnen, JEN ERS ^lessen l\S Bij den wederopbouw wordt rekening gehouden met ontwikkeling van internationaal verkeer LS Een nuchter volk BEDRIJVIGHEID IN ONZE ROTTERDAMSCHE HAVEN ïden t.- óma AL tiek t ►AM PROF. VAN GENECHTEN AAN DE BEURT WEERBERICHT zoo geronnen B. J. DE HEER Coolsingel B5, Tel. 25774 VEILINGZALEN Soldaat of burger JUWELIER HORLOGER 'Bestelling van kantoarmachines Geldovervloed 2 3 gestoffeerds of gemeubileerde kamers OOkLS Heerenhuis in Haarlem DIRECTRICE STRIJKSTERS en STRIJKSTERSLEERLINGEN STUCADOORS Flinke Werkster iht der Tederl. chten elke e,naar rekt.de UBSUS itcriren svens Nog trilt Is ons de verontwaardiging na over de verwoestingen, die de vijand in Md 1940 en in October 1944 aan stad en haven heelt aangericht. Gedane raken nemen echter geen keer; het baat ons niet of wij bij de pakken neerzitten. Wij zijn voor het probleem gesteld onze voornaamste bestaansbron zoo droeltreffend mogelijk en in den kortst mogelij ken tijd op te bouwen en de mo- gelijkheden daarvoor zijn ons gegeven. Wij zijn vóór alles ©en nuchter volktoen op een of andere on verklaarbare reden de Duit- sehers in October van het vorig jaar ophielden met vernielen, hel> ben wg dat beschouwd als ©on geluk bij een ongeluk en toen ons land eenmaal was bevrijd, hebben wij' zakelijk uitgerekend, wat wij nog over' hadden, De op het oogenblik hard gewerkt, zoo hard zelfs, dat de buitenland' sche kapiteins zeer tevreden zijn over de snelheid, waarmede de schepen worden gelost. Toch bestaat er op dit gebied nog een tekort aan krachten, temeer waar het tempo nog met vooroorlogs'ch kan zijn. De arbeidsvreugde moet nog terugkeeren en die kan alleen terugkeer en wanneer in ieder, die in de haven werkt, het gevoel ven moet voor lederen geldschie ter in het buitenland een aan trekkelijk object zijn. Do vorming van een afzonderlijk, lichaam in den vorm van- een Port Autho rity of van een Havenbank ware daartoe gewenscht. Het is zaak, dat de haven zoo snel mogelijk wordt her steld. Indien alle krachten wor den ingespannen, zal dit in twee a drie jaar mogelijk zijn. Hoe onaangenaam het voor velen ook moge zijn, zal de wederopbouw van onze zwaar getroffen stad zelf eerst daarna in zijn vollen omvang kunnen plaats hebben. Als onze bestaansbron is hersteld en de regelmatige arbeid weer is teruggekeerd, kan er gedaebt worden aan een herstel of aan een verdere verhooging van ons levensniveau. zuivere kadetengte ten behoeve keft, dat dit werk vóór alles ge kerkt irgers iftdële ook ïsgeld jke van zeeschepen bedroeg 25 km.; hiervan is 14 km. gespaard ge bleven. Hetvloeroppervlak van loodsen, pakhuizen en veemen bedroeg 53 H.A., waarvan 33.5 H.A. behouden zijn,Het ongun stigst is het gesteld met onze overslagcapaciteit ton behoeve van massale goederen. Een groot aantal laadbruggen werd onher stelbaar vernield, zoodat wordt aangenomen, dat de overslagcapa citeit .van de haven, die vóór den oorlog, op ruim 70.000 ton. dagword - geschat, isgehal- issen voord. Het drijvende overslagma- terieel is echter bijna geheel ge spaard gebleven, de graanelevato ren zijn in de haven terugge bracht en de drijvende kranen, 1 die zich voor een deel in het buitenland bevinden, zullen spoe dig weer in de Rolterdamsche haven dienst doen. De overslag, capaciteit, juist voor een haven als Rotterdam, is zeer rekbaar; door improvisatie is het zeer goed mogelijk, deze capaciteit aan merkelijk op t© voeren. Rechtvaardige trotsch Wij mogen terecht trotsch zijn op hetgeen reeds vier maanden na de bevrijding ten "aanzien van de haven tot stand is gekomen. •Alle havens zijn - thans voor het verkeer toegankelijk en ook de versperringen in den Nieuwen Waterweg zijn.reeds goeddeels op geruimd. Geen schip hebben wij behoeven \te weigeren en wij kunnen met een gerust hart zog. :gen, dat zoöiets ook nooit zal' ■gebeuren, omdat het het vaste. 1 voornemen der autoriteiten is, bij den opbouw en bij de verdere uitbreiding van de haven een phase vóór, te zijn op de ver- kec-rsontwikkelïng. Iedere haven kent echter haar j':, flesschenhalzen en onze haven. kenter" twee. Ten eerste moet jjde opslagcapaciteit ,zoo, snel mo- gelijk worden aangevuld. Er wordt- op het oogenblik ,yeel stukgoed - - aangevoerd. Het ia niet -altijd* ..mogelijk' dit- stukgoed snel te,' x spuien, mede, omdat do rogeering 'voorbeen rechtvaardige ver dee-' ling daarvan moet zorgdragen, ïvAati /de opslagcapaciteit worden5 daarom op het oogenblik groote oiscben gestéld; - j ■-- jv/ri.Een tweede flcsschenhals wordt gevórmd door den factorarbeid. In de' Kotierdamsche haven wordt daan moet worden en dat daar van een betere toekomst van ons land afhankelijk is. De vraag rijst, op welke wijze de haven zoo snel mogelijk kan worden hersteld. Daarbij mogen wij nog niet met rekensommen voor den dag komen. Do haven- outillage moet- grootendeels in het buitenland worden gekocht en daar wij nog niet in staat zijn met voldoende-eigen export-' producten to be'alen, zullen ere-, dieten moeten wórden opgenomen. Met reden heeft men zich afge vraagd, waarom Rotterdam voor- dit doel zelf geen leerlingen in het buitenland kan opnemen, im mers de wederopbouw van een prachtige natuurlijk gelegen ha- Naar d© procureur fiscaal van het bijzonder gerechtshof mede deelt, zal prof, mr. dr, R. van Ge-nechten, de vroegere procu reur-generaal bij het gerechtshof te 's-Gravenhage, en commissaris der1 provincie Zuid-Holland, op 3 October a.s. om 10 uur terecht staan. HOOG- en LA'AG WATER te Rotterdam, 14 Sept. 1945. Ie HW, 9 52 u. Ie LW. 3.45 u. 2e HW. 22.00 u. 2e LW. 17,47 u. Zwaar bewolkt, of geheel bedeki, tijdelijk rozen, laler opklarend, iels koeler. Mallge, aan de kust krachtige Zuidwestelijke wind. miiiimiiiitiu miiuiiiwtjiimiiiritniiiiminiMiiiitimiwMiiiiiiiiiutiiinitiiwiiiMiiaiiiHuiiimuiiimitiinnnmiiim Is een van de laatste Neder- over een week kans het als refo- landschc Mohikanen die het groots remtaris-ptus-aetetaseh te verlaten, waier kwam overgestoken om zich En deze heer mijmerde: naar het vaderland te begeven. hoe wij allen ons allen kén- Ovor Piccadilly lag alreeds do den in Charles .Street; matte vochtigheid van 't najaar en hos wij allen it© sport der lad* In Greenpark was de stille rust die "derhoven ons In 'loog hielden aan 't sterven van het jaar Voorat- In Stratton House: gaat Zelfs Netherlands House", hoo wij allen onzen allerbemin- die groote, patricische bedoening nelijksten glimlach - plooiden, aan Charles Street leek ontluisterd wanneer alwéér een excellentie ons Niet door het vallen der rosse bla- minzaam schouderklopte; ren, doch door de schemering der hoe wij allen zaehtkens huiver- goden. -. den wanneer alwéér een geheim- Slechts enkele eterren-met-hat- zinnige geslencüdc openbare brief kerC'zalen fluisterend bijeen, [n de verscheen, gericht tot en tegen conversatietaal en nog maar cenigo G er brandy; tientallen actctasschen zoo niet hoe wij allen rondsclmifotend in symbolen der opperslo excellent- don Londcn'chen wiiilemiist, dnch- lield;- dan toch voorboden der ton nan HuUand-óvor-de-zee. met ministerabilitett peuzelden het zijn luchten die klinkjaar gestolpt dagelijkscho middagharinkje met stonden over do weiden en zijn koffio-len-noen. - hosechen en zijn zuivere sleden en In het vliegtuig, gezeten "mijmer- zijn stille dorpen do koebeesten de deze heer; dampend in 'Lveld de breede Hoe altes een einde moet ne- rivieren met het .traag bewegen men: Zelfs de glans" en glorie van van donkere schepen op het grijze Wio jn Arlington' House en, Strat- waler - zijn menschen en zijn - ton House-vlugge stapjes-hemel- 'ongelijken, verbeten sfrijd. waarts hadden, gemaakt opde' .En'deze heer uit Londen, in 't - Vervolg pag. 1. zeer weinig zal worden in aebt genomen, in een deel van deze behoeften moet de staat recht streeks voorzien en daarom is het onvermijdelijk, dat bij een deel van deze koopkracht aan zich trekt. Dit kan langs den weg van belastingen en van lee- inngen. Beide middelen zullen worden toegepast. Een deel van de opbrengst zal worden besteed voor vermindering van de staats schuld, een ander deel voor de financiering van het herstel. Op de besteding van de bedragen, di© daarna beschikbaar blijven en die bestemd zijn voor parti culier gehruik, zal ©en zeker toe zicht moeten worden uitgeoefend om de ecptïproischa ontwikkeling in sociaal en economisch verant- woorde banen te leiden. De lijd is voorbij, dat door een ieder naar persoonlijk goeddunken over het geld, dat hij in het maat schappelijk proces heeft verwor ven en met het bezit a®n welks vorming de gemeenschap hetzij direct, hetzij indirect een zoo belangrijk aandeel heeft gehad, vrij en ten eigen nutte mag wor den beschikt. Dit geldt in het bizonder voor de huidige om standigheden, waarin door het gemeenschappelijk ervaren leed en de groote schade, die is aan gericht aan de national© wel vaartsbronnen, ieder van' verant woordelijkheid voor het welzijn van volk en natie sterker dan ooit moet zijn doordrongen. De toepassing van dit beginsel behoeft in geonen deel© t© lei don tot een verlamming van par ticulier initiatief. Integendeel, de regeering beseft zeer goed 'dat zij niet de wijsheid in pacht heeft en dat zij zeker met in staat is alles tot in de kleinste détails van één centraal punt uit te organtseeren. Een n ai Vwo samenwerking "in conslructieven geest tusschen particuliere en officieel© instanties is en blijft van do allergrootste beteekenïs. Do krachten van initiatief en vindingrijkheid, van durf en door zettingsvermogen, die leven in d© maatschappij, kan ons land in deze tijden minder dan ooit ontberen. Do regeering draagt echter do laatste verantwoorde lijkheid en het is haar taak het kader te scheppen, waarbinnen do maatschappelijke krachten, zich kunnen ontplooien. (Ingezonden mededeelïngcn) VERZAMELINGEN EN LOSSE POSTZEGELS tégen hoogen prijs te koop gevr. (voor oude Passage) W. Buytewechstr. "159-161 Dagelijks gelegenheid tot inbreng .van meubelen, tapijten, goud, zilver en juwcelen, kunstvooi- werpen, antiquiteiten, schilderijen dezelfde schriftelijke cursussen; ENGELS, FRANS, DUITS. Vlot spr. cn schr. ïn 4 of 8 mnd. 2,50 p, mnd. Steno, boekhoducn, middenstandsdiploma, Ncd. taal en corr. Opl. practijb ex. Engels cn Boekhouden. NED. TALEN INSTITUUT, R'DAM Eerst illegaal, nu nationaal. Bon Gratis proefles van no. 39 naam adres te N.B INNENWE G 127 Rotterdam KALVE RSTRAAT123 ■•'■■vóvAmtterdam Inlichtingen omtrent de mogelijkheid tot bestellen van kantoormachines, zullen wij op aanvrage gaarne ver strekken. RHYS* nandclsvercenlgïng N.V., Eendrachtsweg 4, Botterdam, Tel. 27!1127112. ladder der biSrarohje., ijlend vliegmasjien, bepeinsdehoc- I Jjf'de. Pak.ker> neergezeten 2ser h(j vjjr jaar ]ans, In alle Hef- hadden z.j met en omtrent hun cn Iet.d In n!!e worsUmng en oVwv jver kon. met. geklaagd worden ,,-innin b!i „He goed en alle i ui, n i" ,Pnr90' mllns kwaad van dut kleine opéénge- 1 i?' C "tettemn was,,hi:l drongen' Nedertamfechc samenle- «ri i Fegrl;I1,n root da carrière. vinkjc-in,den-vreemde tu«schen fell ristcren kapitein Ple- s,m„ ,A.erker5 on !utde carriêris. - torsen ,kon noemen - mocht- over- lcn, verlangd hod naar dit oogen- - morgengebalkt a'e de rr.njoorPi»- blilcr "den weerkeer! naar huis. tersen, de Zalerda^scho .msai - reng in Netherlands -House ver-; 'orberenr .Heeds glansen groon cn grijs en'^t2[|vcr van water in dc diopto cii b Wio^ vandaajr als, hoofdcommies V Nederland, mijn Nederland -Mexbqrough lïqase," belnid. liop Toonbegon het daleri- n, uiiiiiimti(iuiunuLiiiiritNiiiiiuiiiiiMiiiiiMiiiiNiiiitiiMuiiiiiu4uiiiiriEiiiirumitiii«uiiiii>iiiuiiiiiijiijitiiiiii!Ut iiiiiiinmuiiiiiiiiïï (Vervolg pagina 2) Gedurende do laatst© weken kwamen de geptaalste bestellin gen los. Wij hadden de moeilijke vraag t© beantwoorden, of de hoeveelheid, die wij aan het eind van deze maand ter beschikking zuilen hebben, voldoende kon worden geacht, om de inwisseling van het resteerende geld te doen plaats vinden. Ik ineen thans dat d© stap vandaag over veer tien dagen verantwoord is; he denavond is in verband daar mede de beschikking geldzuïve- ring 1945 in hot Staatsblad ver schenen. Uit hét feit van deze aankondi ging bljjkt, dat de regeering met de getdziüvering niet als een verrassing, als een donderslag uit helderen hotnel wil komen. Dit biedt, van het standpunt van de regeering uit gezien, hot voor deel, dat de ingrijpende operatie, die wij gaan, toepassen,, beter kan worden voorbereid en- toege licht, 7 .Het voordeel voor u allen Is, dal ge tijdig rekening-kunt hon den met hetgeen er van u zat worden 'ver'angd en. dat de maat regel aanzienlijk vlo.tcr ,.zat kun-' nen. verloópcn dan wanneer, u zooals bij de in'evering der honderd gu'den b'lje't -n het ge-al was zoudt. werlen verrast. Gevraagd door 2 dames met kcukca of kookgelegenheid. Br. no. 944 bureau van dit blad. J BEtER^ERZORGDE WAAR in ruil aangeboden voor boven- of benedenhuis pjm. 70 p. mnd. te Rotterdam, Br. no, 3795 Adv. Bureau BRIL. Claes dc Vrieselaan 23, Rot terdam. voor- strijkzaal van scoomerij Be vraagd tegen maximale belooning. Brieven onder no. 1405 Adv.-Bur. N.V. vJi. Van Staal en Co., Schlc- damschesingek 4Zd, Rotterdam. Chomlsclia WasscitrrU en VerverU vraagt voor direct Bedrijfsleider, Eenige Strijksters" en Aankomende Wasscher Hoog loon. Brieven no. 930 bur. van dit blad. gevraagd tegen boogste belootiing. Aanmelden dagelijks, van 8.805 u. bij de N.V. ïtoeloft's Ultstoomlngs- Inrichting, Matlienesserdiik .420. gevraagd voor Noord-Brabant en Zeeland.- D.- Moermnn's llomvbedrUt, 's-Gravendljkwal 59. - GEVRAAGD: voor üe morgenuren of eenige dagen per week. Salon Hooghuiö. Stad houders weg^ 87. - - s - - '-±v} s 'tx i'/ V V

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 3