MMItRiitKS LD KIK ieu<? ^Prinses I HARMONIE m ColöSSeiatn Frank Capra's ¥icioria ill M If di$tti&-u>tLe>H-izurWs nu BING CROSBY Rare Kostgangers y<omK mat -4 «ff extra rantsoenen a.s. Familieberichten LUCHTVAART TOUR N OOI WILLEM VAN DER LOOS HAMLET FILMPROGRAMMA'S vooi de VOLGENDE WEEK Advertenties C?EBPC££>£&S^ suiüt^ -zwt- i^éecztiuat- ^EMlEAMT- ?sf; ml Sli»® 11 YOU CAN'T TAKE IT WITH YOU silMI WlÊÊÊSÊÈÈÈSÊÊÊÊÉSmËÊSm. tfVlj-ït t fr e»«t i V v i v ;-'<*. isKH-Vvn#-**/ if f-v 'ffjps-v ««IMIIllinilllUlllllllllllUIHlttUllUflllllllilUltlllllUIIIHIIiniUD TEXTIELDISTRIBUTIE De distrjljutiekiing Rotterdam maakt bekend, dal jn verband met tie geringe voorraden uitsluitend voor zeer drin gende gevallen ingevulde aanvraagfor mulieren ingeleverd kunnen «orden aan de kantoren - Berkelstraat 31, Jou- bertstraat. U7 eii de kantoren in de voormalige randgemeenten volgens on derstaand schema: Donderdag ld Sept. Retzliks tot H. Robbers; Vrijdag U SepL. J. Robbers tot K. Roodorkerk: Zaterdag 15 Sept. I. Rooderkerk tot G Ross. Aan dit schema zal stipt de hand worden gehouden- Voor de. niet ge noemde letters zullen nadere publi caties volgen- Uitsluitend diegenen, wier nttntcn beginnen mei de letters R. en 3. kunnen blanco aanvraag formulieren afhalen. SCHEERMESJES R IC. Aangezien de termijn van inlevering van de sciieerme-jes-bonnen R 111, voor. de belanghebbenden wordt ver lengd tot 20 September,, dienen tie grossiers er zorg veor te dragen, dat de laatste opptafcvetlen Mil 10 uiter lijk 1 October 1945 in het bezit van rijksmelallum -zijn. De delaililslen .zul len bij hel onzcnden dezer opplak: do grossiers met laatsl- datum rekening moeten vellen aan genoemden hDtiden. EIERISOXNEN'. Het centraal distributiekantoor deelt mede dat detaillisten in eieren de bonnen D U'S, welke recht geven op het koopen van één .ei in bet tijd vak van-U tot en met ,20 September, dagelijks bij de dislrlbulieilienslen kunnen inleveren ter. ver! r jging var. toewijzingen. EN JONGE MOEF.DERS. ilededeeïing distributiediensl Schiedam: ..n.- Exira rantsoenen voor jonge moeders, wier kind gebo ren is na 31 Maart - *45 en a.s. moeders, wier kind ver wacht wordt na 2 Maart *46 doch vóór 31 Maart "46. Deze ontvangen nu voor de le maai extra rantsoenen. Mede brengen nieuwe s'amkaart en inlegvel van de moeder en eventueel stamkaart van bet kind. Uitreiking'vindt "plaats volgens onders aand schema: Maandag 17 Sept. A—B; Dins dag 18 Sept. C—Dj Woensdag 19 Sept. E—Fj Donderdag 20 Sept. G—JVrijdag 21 Sept. K—L; Maandag 24 Sept. M—O; Dinsdag 25 Sept. PR; Woens dag 26 Sept. S—TDonderdag 27 Sept. U—VVrijdag 24 Sept W—Z. VITAMINE D VOOR KINDEREN. Men is weer begonnen met de verslrekking van dit voorbe-jj hoedmiddel tegen Engelsche ziekte aan jonge kinderen. Voor'; de adressen en tijden der uit-"".; reiking gelieve men zich te wen den tot onzen Inlichtingendienst aan den Schiedamsehcn Singe!., 1 criootu: HTU.Y v. 4. HUMDEN ItU SAP. Walen burgerwee UI. Srhiewee UnhertruuWu JOOP RKNXTNO en LENIE VAX ÈETTOyv. Huwelijksvoltrekking Woens dag 26 Sept; a.s. te 10.39 u. Rotterdam, 13 Sept. 1945, Zwaanshals 278; Oiniertrouwu HUUERTUS JOH. SOO.MERS en KOSALLVA VEUDE1LNE. Ldmeyslraat 61 Aleidisstraat 93.- Huwelijksvollr. 26 Sept. te Rotterdam. Ontvangdag 26 Sept., Lumey- straat 6. '.P.J.V.CL Ondertrouwd; AART STRllUK en COURY N. .1. BOTS. Huwelijksvoltrekking Donder dag 27 Sept. a.s. Huw.lnz. «les n.m. 2.30 u. door den WelEd. /.eerg. lieer Ds. J. TI. Slelma In de Ncd. Hcrv. kerk, Hollaan, hoek Oudedijk. 's-Gravenweg 570. Lijsterlaan 31. Donderdag, 13 Sept. 1945. Ree.' Do. 20 Sept. a.s. van 35 en 79 u„ Lijslerl. 31 Op 15 September vieren 1'. II. E. VAN DEURZEN en C. C. IV. VAN' DEURZEN— van de Ree hun 40-jarige echtverceulglng. llun dankbare kinderen en kleinkinderen. R'dam. Middcliandtple'n 13. Op 18 Sept. a.s. zijn onze innig geliefde Ouders, J. AV. VERSCHOOR en J. E. VERSCHOOR—Pakker 50 Jaar getrouwd. Hun dankbare Kinderen en Kleinkinderen. Raephorststraat 155. Zakenman, begin October ver- Rekkende- naar..- ZWITSERLAND, kan zich nog met enkele zake lijke opdrachten belasten. Brieven aan lug. IIórs, Ver-*, sterplein 3, Vughf (X.- lir.l. •MAttbh reizigerscentralé bezorgt Uw offertes door geheel Nederland Tel. 720010 Den Haag, Mer- kusstrant 192. .MXDDLXST.VNDSlXRSL'S. Erkende middenstandseursus gevestigd Hoy ledestraat 23. te zijstraat Soetendaalsche- weg bij Bergweg-Ziekenhuis. Aangifte nieuwe cursus op Dinsdag- en Donderdagavond van 7.309 "uur. Ook Privéiessen. G. v.d. WIES, Tel. 49559. Cursus Chiropody Pedicure en algch.voetver zorging). ..De opleiding- vóbr het examen ter Verkrijging van het" N.A.C.-diploma be gint medio September. In schrijving en inlichtingen aan het .Voetverzorgingsinstituut- ,,TAP,MEDI", Mathenesser- laan 313a, tel. .3451)2. DebllksemsnelIeSpit- 11 res. de .geweldige Lancasters, de doode- lijke rocket-firing Typhoons, de merk waardige Hel icopters, U zult ze straks in volle actie zien op het 15 Sept. 2-5 uur n.m. op Vliegveld Ypenburg Den Haag Vijf Wings van de R.A.F.. waaronder 'n Nederlandsen Spitfire g Squadron,zullen deel-ss nemen aan deze groot- sche demonstratie. gg De opbrengst is ten sf bate van de Neder- s iandscbe slachtolfers van luchtaanvallen, tv, - s Ru" slecht weer tour- ziooi cru ,fag later. '=s Vit zal dan op 10 Sept. g vanaf S uur v.m. door de radio elk uur wrsr- 55 den omgeroepen, d- ToegangsJcaarten 'i I- SS.-. V 10.-, s.-, en 2.-, o.a. by hef bureau van dit blad IV.j en de Infcrmatiebu- reaux dp de spoor wegstations Ter herinnering eten onze tronioe en dappere mede- werksters. De rubriek -h'crnrr- etera'f la alleen be- ettmd oeor vroeg en aanbod advert Aloisjcs gevr. voor de clioco- ,lade- en "biscuitatdeeling. Be hoorlijk lóón, prettige werk kring. Aanmelden: De Heer, Galvanistraat 10, bij Alarconi- plein, dagelijks van 9-5 ui, behalve Zaterdag. - "in net zuider iMekenuuia le it otterdam zijn plaatsen, va- catit voor geilR'l, en ecnigé tiltwouemie vaeantiezasters. Soil, te richten aan wnd Geneesheer-Directeur. Setiifttam Heden ontving ik .r.et droeve bericht vla hel Roode Kruis van het overlijden van mijn Zoon. P. B. SCHERPEXTSSE, oud 20 jaar. Namens de Familie; P. B. SCHERPEX'ISSE Streelkerkstr. lta, Ftot- terdain-West. EEVACUEERDEN, die verzekerd zijn bij de VI. V. Z. te Gouda ^worden verzocht, voorzoover zij dat nog niet dedep, Jiun nieuwe adres op. te 'geven aan hel Hoofdkantoor te Gouda' of aan den- agent Asnur.kantoor. A. Janson, RoUerdamsche- dijk 165a,-Setiledam, AAN '.HETEN C. D. MOERMAN Belastingconsulent. Edlsonstrniit 2-7.Tel.-633.7f Voor spoedige indiensttreding gevraagd bij de Exped. Macht, de navolgende vaklieden: Wapensmeden, Monteurs, a. motorvoertuigen,b. radio, instrumentmakers, Terreirimsters (landmeters),. Smeden, Smidsleerlingen. Metselaars, Slagers, Timmerlieden, Schrij vers a. algemeen, b. steno, c. technische diëtist, Autolak kers, Carrosseriebouwers, Betonwerkers (starters). Koks, iMotorrijders (ordonnans). Apothekers, Teekenaars. a. tech nisch, b. topografisch, c. bouwkundig,.Cauffeurs monteur. Chauffeurs seiner,. Eleetriciens, Mach. bankwerkers, Teer ling monteurs. Lccrbewerkérs (reparatie uitrusting). Smid- bankwerkers, Vulcaniseerders, Instrumentmakers, a.' alge- meen, b. schrijfmachine, c, radio, d. - telefoon,Telefoon controleurs. Mijnwerkers,.-.. Ziekenverplegers, Machinisten, a". graafmachine,, b, bandrep. machine,c. 7 motor radio, d. brandspuit,- Schilders, decoratie, Bouwvakarbeiders, Lood gieters, Sanitair werkers. .Zagcnstellerï Plaatwerkers. Schoenmakers. Stokers, Magazijnbedienden a. algemeen, b, telefoon, c. technisch. Mecanicien 7 (telefoon). Hulp-- richters (cenige kennis v.' landipeters). Draaiers. Auto monteurs, Chauffeurs (óp te leiden voor waterman), Las- schers. a. acytelcen. b. elcctrisch. cc:-r' Leeftijdsgrenzen: 18 tot 36. jaar. Persoonlijk aanmeiden:- Aanmeldingsbureau voor Oorlogsvrijwilligers te Schiedam, Stadhouderslaan 54. Het Hoofd' A. O.. v. A. W. PEUCHEN. Vourilrachl met fragmenten uit Sha-espeare's Maandagavond t7 September i945 „Vereenlglngsfokaal", Xw. Haven 155, Schiedam. Zaal open 7 uur. Aanv. 7.30 precies roegangsprijs fl. 2—-. bel Inbegr. Kaarten: Boekhandel' Wnemans. Gerrit Vcrfaoonstr. 12 en aan-de zaal. fJiaconessennuis vr. Keuken assistente huishoudkundige, - P, G: Aanmelden bij de Best.- Zuster, Westersingel i 15,- des morgens 10:11 uur, "s avonds -.om .7 -uur. Aau ne i'arucuuere ii.ü.n. A, Westersingel 30, wordt met ingang van D October gevr, een leeraar voor 20 uren wis kunde en 5 uren Natuurkunde. Brieven, (geen stukken) aan den directeur der scliool, den heerP. den Eerzamen. Spreek uren Dinsdag 3—12, Donder- Üas- 104-^12 en Vrijdag 24-3 Grootbedrijf te Schiedam vr voor de afdeeling loonadmi nistratie eenlae kuntoorbe- dienden en voorts een tetetor niste. Sollicitaties onder no. :-iii hnr c. d. blad, wie kan iducuuugeh geven omtrent Ue verblijfplaats van Georgette Lignler. ItenC du Lao„ Pnstenrstr. 40a. I.elden: Wil persuuu, uie umsuug- avond It Sept., i iu uur,- uit cabine van auto, die ge parkeerd stond In Osseweistr., i lederen motorvest en blauw - colbertjasje heeft gestolen, zoo',1' sportlef zijn om foto's van; 7 bokswedstrijden en papieren;;.' die zich in portefeuille "en- xakagenda plus toto's aan mil terug. te zenden, daar. deze. voor mij van groote waarde zijn. Het motorvest,geld- vulpcn en polshorloge mag behouden blijven, v. Einde- ren, .Zijdewindestraat 42a. Gevr, net dagmeisje oi;11. werkster, '2 ft 3. dagen p. w. Aanin.- mevr.Konteyn-Kti>- pers, iiofiaun tl i - Verkoopcr en étaleur (étaleur bekend met decoratie) worden gevraagd In: courante manu facturen- eri beddenzaak. Br. ant vol:.inl. en ops- WW- ónder lett* ÏL.'A.S. aan Nfjgb fc van nitm.ir. Kracmuchiiis. Uitgeverij zoekt, voor haar maandblad contact inctv' il lustratief teekenaar en ont- werpêr en met jeugdige schry- (vers)sters op alle -gebied (muziek, techniek, Korte ver halen, enz.). Br. met proef- schets (event; proefwerk!i.-on- ilcr no1,;943 |uir..:v.- d. htail. Zeelieden. Zij. die met mijn man, Jan Berwald, op het s.s. Pennland gevaren hebben, en Inlichtingen over hem kunnen geven, verzoek ik dringend zich met mij in verbinding te stellen. Wed. M. Berwald-Bas, -Jurueerlii'str. t1fi. R'dam-Z. Voor uw deelneming, ons be toond bij bet overlijden van onzen innig geliefden Zoon, Broeder, TB'ehuwdbroeder en Ooni. JOHANNES VINK. betuigen wij u onzen harte- lljken' dank. M. VINK. E. VINK—Rietveld. R'dam," Sept.- 1945. dankbetuiging. Hiermede betuigen wij onzen dank aan Tam., kennissen, buren en'cliön ten voor de deel neming bij bet overlijden en begraven1 van onze Innig ge- liefde 'Dochter .-L BETSIE.' v. LOYE. Rotterdam,- Sept. 1945. Dellstraat-.34; - ,"77 - Naar de Grooté VHegdemonstratle te Ypenburg per motorboot „Volharding". Afvaart; Matbenesserbrugrop Zaterdag 15 Sept. te ll uur. Na afloop der-feesten terug naar Aelbrechtskade. Kaar ten verkrijgbaar aan de boot. Tnllclttingeu -Tel:44482. U slaagt gemakkelijker m bet; leven met een advies Tan de :.-"afdecling HOOGERE POSITIES !'(E i". v. Zak. en ind. Adv.) lisSJlWjTjirfiufisSTzsEÈYiéaZèestrtfASj::; Den Haag,-Tel. 110536.,, eea rilra van vroawca met een atalea herder uitgebreid ^oorprogrnaxsn. (Oentle Sei) Midd^toeg.elkea letft»♦a'Tond 14 J.Cobbb open oa lo uur* DagelijV» 2-7-9.15 uur. Ztterd^ 7-9.15 uur. Zondag 2-430-7-9.15 uur. To^gJivg UuftlH PROLONGEERT Of HAD MY WAY Of btt LEW IS, adembenemende lucbuentatie (looping the loop) a ui, j PKOLOMCEEHT Cv rilm waarvan aaerIlea E AK Her getutat -Zo Zijn «i," «ilHE BAXTES THOMAS MITCHELL ÏO I 2oth.Century fox-RegiexLlojd Bacon-Prod-Sao Jotie*' Op öet tooceeliCOVERT VERHEUL aln aoltst o-o-v-Arenn—ork.H Dag-2-6.45-9»15 u.Zondags 1.^0-4-6.45-9.15 u.&oaaa's opend van Xo .uur aX-Telefonlecb kunnen geen plaatsen 1 den^«pro»e^^^_^: Toegang el icen leeftijd. V A DSTT^VI PR£D ASTiiaeen RITA HAÏiyOfcltH in VAril I Bill «en «ervelwlnd van dana r zan^ 1 PROLONGEERT^ «A vroolijim.ia 7 (ïou *«r» n.v.r lovattax) aet AUolpha M.njou -Tavier Cugae 'en sjjo orkaat 5p h«t toon.etl Capitolork.o.l.v.JiCï gjJYB.lan. bat orge: KFf^PCiy/? I 8 AHfl/vv,BIJ HES. Dag. 1.2-6.<5r9-15'" «iZon- f Caga t.:5o-«-6.45-9.l5 u.Toeg.elïen teefi *U vertoonvo d« grautaea «p.eirila vaa dasen tUd ren 9.1r toe o.t Miessr booïet Alle Teertijdaa. Pag«l.l.So-3.7a aur.Z0aaags p-3.i5-5.45-e oar. -z tt E,A T B r 8cbi edanscheweg 19 - cart cooper th V ««li fllia utVbet aart gegropca- Of aas toooaolt BAHÏHlkY 1 PAJtTHraiR.is alnuteo nonacaa.' -0sg«ltfia ootlnre 2.15 uur,'s avond» 7 en 9.15 jur. "7 zonjngg matinee 2 uur,4 +Zo uur,*a avonde 7 en 9«15 <tur x i s q v s1 .".'.••'V'ri oanKoiaatGlftArt Sederland"*- li' Ppriaao-v.a."|>r.ir»t«dJI«^9 ovérw't.niïing«re«st-ft tv Lsrvl-n - ie «Indatrcep ca d»ritlv-r-o bct- «earotnoa» vliegtiilg-rriio Eern- aard spreekt.voor Ir«o«-Brigade.. 7;1*. In tosvosgtny caa vólltdlg progrson» erruucu- rauiu. \vti neer, uie in Mei 1944. aan den Staten- weg 147c kwam, teneinde voor; een dreigende nulszoeklng te waarschuwen, zich nader beJ kend maken.? Br. no. 952 bur, v. d. bi ad. - ■77^7: Parooi-iuuaeweriier vr. woning te buur, event, geschikt voor,; dubbel bewonen, en dan te"; ruilen tegen kleinere wonlng*"' m Centrum. Br, no. 951 bur. van dit-Blad. 7- -..V - tvuuiuurruiiiuu .oBzucul- aOor ad vocaal, v.d esiibóds Wj par- tlcuiieren, llr. no. dis li.v.d.bl opiiiagrinnixe te uuur aange boden. onlg. Bergweg. Br. No. 727, har.' V. .d. bl. v'7;-377; uevr. gemcuu.oi ongeiueun. kamers .- met gebruik wan keuken,' op. goeden stand. Kr. No. 1.15, Bur. Cossec, Burg. de XTUeneuveslngel 34, H'bcrk. - -7 i aungemun vraagt gein. ZR- slaapkamer met voll. pension, ilerst Kralingen.' Br. So, 714 .bur, v.. d. bi. -|.77 Tu kuoji aangeboden woon schip, ligfil, in Drenthe, mits 7 overname van huwen woning ,inet huisraad (In Rotterdam). Inl. Hudsonstr.209a, v. d. Sloot! re koop 1 uangeu. wit; eniuiUe kolentumut» met, oven. Rey- nart, Oeeuschestraat öl. Xe ,6. uur tio. 63. - 7";K; Aiuweiuk. ;NetLu joiigm. vseun., - z.k.m. m. n. jongewed. of; alleenstaande jonged. tot 30 1 Br. No. .753. bur, v. d. M. urmgenu een oimeer. armilv;; banken te koop gevr. Gok -. verdere met bew. mach. ver rekening nu of later. H. Vaar-, ties, Voorburgstr. 100. R'dum ach leuam. Uevraagü eemge nette pers stem. Hoog loon. Aanm. 8-5 u- Wasscbérij Spronk, NOord- vestslngei 83-85. Scbicdam. tievr. juiigste uuillendu, iieist tnet eenlge kantoorervaring. Aanmelden 12-3 en na 5 uur. N.V. Eerste Schled.Bewakiugs c dienst! B. K.-iaan ,192. -i T« koop uiiero-ineetk)ositett«ffi<^;S en- enkele paardenhnSkrkmem*SXt;;7 A. .v.d.- Elooc;, A'rof. Onneslnan ,143.- .■.f eN;:* "S'ayi T« koop vtaeliheugei met draal, lecfnet. kanus.'dobberSjjy^g, êh' slik. Jongebreur.i-Vóorner) scheslraat 38. ^1"-? 77 <Je kunt bet. toch niet meenemen) - met JEAN ARTHUR eit LIONEL BARRYNIORE T'elelonlsch wordcn,,, geen plaatsen im3proken. 7| Brangt^ geduranie Véén- weélti d«"''grDOtsch«; ouflioal-3tio*' van P1DL *HlrQlAir an - tya -77 ,!iXCKST BOO tret «a •JULï OARLaUB :- »etfkÖagea,1.45-4 *4 8 uur» Zondag t l-?-5 5oba 8 uur. ;,Ca»aa dp« n:- v nnaC :lo uut llp^Oèaii^tèleXöón-?^'" "''•1 te koop een ooscuut.Hang klok, kleine volière.', hódden- mand.'Mevr. H. Becker.--Wil-?, iemskade 11.. lievraagd snioniugeoaiiiuru, m 4 8. llr. no. I 17 b. V. ll. l'l- Te huur gevruugd. Nu ;nog mogelijk: uw overtollige woon ruimte, op eigen initiatief-" to verhuren.' Binnenkortworden., u iilervoor--dóor het Bureau; Huisvestmg personen ;v«an-ö gewezen; UUksambtcnaar hu wel Ij fcsp lan nên "zoekt een vrije étage, gedeelte.v.-;woan" 3>?T-W ïuTs of enkele kamers;;ipet f^^ keuken.7 Br. no. S bureau vanditiibiad. wie .runtneerenscn., :ro;; 42 of m.- 45. Verleende,Aieida-, straat .80b. "ZK diï ■'I KttUioMjfgevriffidoor ecutpaai z.) k!nderen.:om samen;;te:be- wonen

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 4