Postzegels Cbnstitueerende vergadering der Ned. Volksbeweging Franco's regienr wankelt ififegijft |e r Jllfll VRIJ ONVERVEERD Distri butiedienst reikt uit Bank reikt uit Vrijdag 14 September 1945 ONAFHANKELIJK DAGBLAD VOOR ROTTERDAM EN OMSTREKEN 5e jaargang nummer 141 &<Se dkaartenA en /nieuw geld Onze Koningin in Rotterdam? IPIIÉIIIIIIIIIÉII Geldkaarten B Collectieve uitreiking WOORD HIJZELF WANKELT MEE Coolsïngel B5, Tel. 257^4 „Dit historisch uur schreeuwt om groote politiek, om groot denken en werken" BIJZONDER GERECHTS HOF TE ROTTERDAM. Redactie en Admlnistr,: EENDRACHTSWEG 42 Tel. 25430 <3 lijnen) Abonnementsprijs p. week 0.31, p. kwartaal 4.— i I o s s e nummers 0.10 HEI PARGD1 Adv« rtentfes en Inlichtingen- di e n s t: SCHIEDA.MSCHE- SINGEL 42 Telef. 27 83 9 en 2 4399 Advert, uitsl, Tel. 27839. Het centraal distributiekantoor maakt bekend, dat in het tijdvak van Woensdag 19 toten met Dinsdag 25 Sep tember 1945/ de bevolking in staat wórdt gesteld, thans in omloop zijnde bankbiljetten bij de plaatse lijke disributiedlensten om te wisse len in nieuwe muntbiljetten'van een gulden en 2l/i; gulden tot een bedrag van tien guldenper persoon. Dé dagen/ waarop men zich. aldaar moet vervoegen, zu llen plaatse lij k na der bekend gemaakt worden. Op;deii daarvoor bepaalden dag dienL pej/ geziu een der gezinsleden (ld jaar of ouder) zich bij don distrir butiediensL to vervoegen met, len eerste: de stamkaart plus inlegvel van het gezinshoofdten tweede do. inlegvellen van de overige gezins leden;: ten derde: de bmmlstoffen- ka'art van het gezin. .Voorts-moei per gezinslid tien gul- den-worden ingeleverd ju bankbiljetten 'van MO, f20, f25 of f50. Inlevering van rintntbiljetlen van f 1 of f 2.50 en f 5, is niet gdeoorloofd. Er dient' voor gezorgd te worden, dat inlevering in gepast j,.geld plaats hoeft. - Beschikt' een gezin niet over vol- j£{" doende bankbiljettenom vóór alle pi gezinsleden de omwisseling te doen f-/ plaats hebben, dan moeten behalve Ir déstamkaart plas inlegvel van het gezinshoofd en de brandsloffenkaart, slechts zooveel inlegvellen worden mee. gebracht als noodig is voor do om* wisseling "van de beschikbare bank- jg-«. —bilj etten..v-^. st*- - Zij, die 'niet over voldoende bank biljetten beschikken, maar wol een geblokkeerde rekening bezitten wegens fógtrtev órde blijptteü;;- nen' bij hetVkanloor^'waar zij /dójbïl- /jeltenv van f 100 liebbcn ingoreverd, het: ontbrekende bedrag.: opnemen, te- gèn| overlegging van een schriftelijke verklaring van onmacht tot betaling, v Bijde inlevering der bankbiljetten verwijdert de distributiedienst van de inelgvellcn de.1 bonnen 25 (rechter- bovenhoek), en neemt deze in. Losse bonnen' worden; niet aangenomen.- Do .'uitbetaling.- der: hiêmvè muntbiljetten geschiedt aan de houders van brand* S. slof f enkaarten inbilj ellen va n een gulden, en aan de overige gezinsleden óin biljèltcn. van 2I/2 gulden. Zij,:.die,/niet in het bezit .zijn van inlegvellen, komen niet voor. ontwisse-, ling^ in aanmerking. Reclames dien aangaande worden niet in behandeling genomen;" 'v /'V Vooïiözullen tegen inneming van dé bonnen 51 (rechterbovenhoek) der brandstoffenkaarfen de z.g. „Geld- kaartcD A"Vworden uitgereikt, waar- op a door den distributiedienst het nummci van dc stamkaart van het gezinshoofd wordt Ingevuld. ''i-De distributiedienst kruist daarbij, het vakje 40L il van'/ de stamkaart -Van/het betrokken gezinshoofd af. De -verwijdering der bono én 51 van de brandstoffenkaart geshiedt door den. distributiedienstp losse. bonnen worden niet- aangenomen. Dezo geldkaarten A vdiénen - voorshands zorgvuldig te wordenbewaard Zij, die niet in het bézit zijn. van r.iO \vel ecnr; stamkaart -ak;/oe n/ bran ds to f f en kaart,komen, niet /voor;/uitxeiking.i,yan/.een géldkaart1 A dn /aanme^king. -Dbk.'wat dit betreft, worden-: geen - reclames m behandeling i*genomémKL'd^;^Vi/v-:i-^<./- •;^Üit^^Stkhtln|pn-.Het'- Parool" Am. -p*terdttm^iYeftegcnw,,''>:,vooc. Rotter! £ï™:Da'^e'>yties^.;Chcf-rcdacteur: Th.- Ramaker Druk R. A .M. Rcclants. ScK!cd:imf,;ï V .V: Het ligt in het voornemen van H. M. de Koningin, in den loop van de volgende week een bezoek te brengen aan Rotterdam. Gezinshoofden of alleenwonende personen aan wie geen brandstoffen- kaart is uitgereikt en die in verband daarmede bon 51 van die kaart niet kunnen inleveren ter verkrijging van een „Géldkaart A" kunnen een „Géldkaart B" aanvragen. Zij dienen zich hiervoor echter niet tot den distributiedienst tc wenden, doch moeten bij het postkantoor een aanvraagformulier voor een géldkaart 6 afhalen. Dit aanvraagtormulicr moeten zij vervolgens uiterlijk up Zaterdag 22 September a.s. ingevuld 211 ondcrtcekcnd cn onder overlegging van hun stamkaart indienen by. de bank, waar zij hun geld wenschc.i tc. deponeeren. Zij ontvangen dan van deze bankccti. - „Géldkaart B". waarbij dc bank In het vukje 4Ö1 A. van dc stamkaart dc aantcckcning1 B plaatst. Ook personen,die geen hoofd .van. èen gezin zijn, doch den leeftijd'van 21 jaar hebben bereikt enzelfstan dig inkomen genieten van meer: dan 100 per maand, kunnen,, indien zij hun geld niet op de rekening, van het gezinshoofd, doch op een afzonderlij ke rekening wenschen tc storten, op de bovenomschreven -wijze in hét be-, zit'komen van een „Géldkaart B". Werkgevers worden desveilangd In staat gesteld, ten behoeve v*n*,huni rpersoneel «tt-de kden^aa ^ïfrKgezïiiT waartoe de werknemers behooreu, 'de Omwisseling van bankbiljettenIn nieuwe muntbiljetten toMeen bedrag van tien gulden per persoon collec tief te doen plaats hebben. De; werkgevers, die hiervan wen schen gebruik te maken, - nemen - dc bonnen no. 25 van de inlegvellen, van dewerknemers in. Ook de stam kaarten van de gezinshoofden onder de werknemers en de bonnpn;51. van de brandstoffenkaarten vét^rdtógi^tin- ncn der werknemers woédgfir' ingeno men. T De bonnen van het Inlegvel worden geplakt op opplakvellen en bij - de distributiediensten ingeleverd. Dc in* mitiiintiiiiiiiiiuiimaiimmuiiiiniiiiuuiuiuimiiiiiimiimELi I BESCHKIONG I GELDZUIVERING, Dc minister van Financiën, 1 1' overwegende dat het noodza- kelijk is nadere voorzieningen te trelfen ter zake van de 1 geldztuvering, gelet op het K. B. van 3 Augustus 1945, heeft de „beschikking geldzui^ vering 1945'' het licht doen zien* Dc bescbikking zal in. j het Staatsblad worden ge* plaatst en trad op 13 Sep tem' ber 1945 in werking* Van de I - inhoud dezer beschikking kan j men kennis nemen bij onzen, s Inlichtingendienst, Schiedam- f 1 schesingel 42. -f J mriiiiniiicniiiiniEiiiiiiiiiiuiiiiuHHiuiiiiiiiiimniUEniiiinniii D£ LAATSTE EER aan twee hel den der vrijheid. Donderdagj.l, wer den op dc begraafplaats Crooswijk voorloopigbijgezet twee /Rottcrdam- sche illegale werkers. Frits Rudolf Ruys (Mackay) eii Marinus y/ d. Stycp '(Rob),-y K^ Pólcider Rotterdam, die door dc bezetters zijn gcfusil- ".icérd/: levering der inlcgvclbonncn moet ge schieden' in veelvouden van vijftig bonnen. •--:Dc bónnen van dc. brandstoffen- kaart worden eveneens geplukt op opplakvellen en bij dc distributie- diensten ingeleverd. De inlevering der brandstotfenbonnen behoeft niet in veelvouden te geschieden.' Dc inlevering heeft plaats op .door dc distributiedienstcn nader a&h4 te geven dagên<De in te wisselen bankbilj etten worden in gepast geld afgedragen. De distiibutiedicnsten nc- men/de th .te leve'ren bonnen^jn.-.ont-. yangsÈAjéht'verstrekken aan dè ^érk-; Uii tb U jett Cii/van een y-gulden., Inr^ïiRj^^'kfi^O^stUfcé mu ntbïfr1 jetten-/;van 2Vé/g ul den inpakjes vari 400/ stuksLD es verlangd ku nnen v déze, pakjés/i'tcrplaatse - wordennageteld reclames achteraf omtrent verschil len kunnen niet worden -aanvaard/ De werkgeversr-teókenen een kwitantie, waarop i-zij tevens verklaren, dat de omwisseling uitsluitend: ten behoeve van dc gezinnen hunner werknemers is geschied. - - De werkgevers ontvangen even eens dc geldk&ajtfen A. voor houders van- brandstofffchkHartcn ten behoe ve van hun personeel. ,'v Werkriemérs zijn niet vérplicht aan dezé- collectieve inlevering van hun werkgevers - deel -.te-;nemen.-.///:'//:/;; De Spaansche beeft besloten het ministerraad decreet van de zegevierende democratieën onmogelijk, wordt. Spanje wordt op het gebied der inteniafionale politiek en het herstel van de wereld economie genegeerd. Span- April 1937 te annuleeren. Hier- j0 :sverd uitgesloten van het lid- f 1 f\ *v«»- *1A "3 A E.d n7n n .li rt l #^^RZAMËLÏNGENÏéK':// //t/ LOSS EPUSTZE GELS <ph //tégen hoogen prijs le koop gevr'. door wordt dc fusie van Carfistcn en Phalangisten ongedaan ge maakt.1'!. De Spaansche regeering Is Ier tevens toe overgegaan het herstel van het internationale regime te Tangcr teerkennen, zij het met veie tegenwerpingen. Zij gaf uit drukking aan haar verlangen, om samen tc mogen werken met dc gemeenschap der volken.; Steeds meer büjkfc. dat „ei Can- dillo" moet zwichten! voor een steeds sterker, wordende: bjinen- en'buitenlandschó pressie. Tij dens den 'strijd om do macht en gedurende Hitler's voerspop- !d ige jaren heeit Franco zich int de oogon deri wereld herbaalde-, lijk -gecompromiltoerd,:.!door zijn streven te vereenzelvigen rhet de verfoeilijke naiionaal. socia listische- wereldbeschouwing. Steedstjopnieuw lieeft hij de-ge! iaU^^'i^é^S^orlpg&v.aK^^n^^Bc^ètia^: merd,-' door de Duitschsrs .en Italianen -allerlei faciiiteilcn te verschaffen. Franco ziet- ,-,nuch; ter?,datzija positieliisschea maatschap der vereenigde vol ken: v Spanje mocht niet deel nemen aan do besprekingen over dostatus. - van -langer. Franco retireert en-mot zijn retirade wam kelt.-.een- der laatst ovcrgeleven. fascistische _bohyerken. Het is 'mdgciijkj^dar Frarico zich in dc oogen 'der geallieerile mogend heden wil, rehailiteeren, door ge- leitlclijk/dè totalitaire wetgeving' te ondergraven en/zijn landgc- nboten meerdere democrat ischo vrijhedonteverschaffen. .Men mag echter niet vergelen, dat Franco de bakens verzet, om dat het getij verlóopen is.' In Mexicoén Frankrijk wachten de Spaansciiè'v.répohiiekeii' „op -een küns, hém vanzijn diclaloriaJe. troon-; te stooten. Franco speelt ceri hoog- spel, met o.a. de Sjiaan- icht tieralei s nz Hef komt ons voor,, dal hij zijn spel- uiteindelijk zai verliezen. Een bekeerde' dic'ator ra's leider van een deioocratischcn staat is en blijEfjjeijudden van een -verjongde democratische were'rlreronstruc-. tie een onaannemelijke figuur. nr R&MMIMR &AN 14FT rllsli"S er-'"9 «n gaando worJt gcli'ou- I U/lliliIHW i\ni\ IIL.1 Overigens openbaart zich da* vernieuwingswil ook in dó oude par- tijen/ W ij kunnen daarvoor alleen 1 maar dankbaar zijn, zooals ook voor het nlfiiwo leven, dat zich in kerken "en. geéstclijkobewegingen openbaart- Do N.V.B. ïs hot ontmoetingspunt ■van verschillendo geloofsovertuiging, en "levensbeEchcUwln^/mèidliet /doel efksar/~ go&steiijk yi'ieabnlbïoélén^: en eamea to dwerken/'V/ i.- Ons wezenlijkó' en primaire? doel ligt achter en boven de 'politiek. Het gaat ons om liet winnen, van een wereld van geestelijk gezag, om innerlijko gehoorzaamheid, zetlelijokn lucht en levensstijl, waartoe groepen van verschillende confectie en over tuiging elk hun bijdrago hebben ta leveren. In dit optocht eisclien wij van onszelf en anderen een poging nu gróót te denken, boven de onmid dellijke politieke problematiek uit. Do sociaal-paedagogischó taak is wijder -dan do politieke. De verantwoordelijkheid in dit his torisch oogenblik is groot; zij is alleen to aanvaarden door wio radicaal dur ven zijn en diep weten, dat achter allo concrete, economische, politieke eu sociale vraagstukken en strijdpun- ten, geestelijke beslissingen liggen. Hierna deeMo dr. Banning niede, dat per 1 Oclobec een nieuw orgaan van do X.V.B. zal vorscliijnen, alsook een ^Ppulaiir weekblad. Dczo uitgaven zullen, worden gecombineerd met een grootscbeepscho najaars-actic, niet al leen als propaganda voor do X.V.B., maar tevens om do menschcn in Xc- derlaml rtj p te maken voor de a.s. Kamerverkiezingen c« hen op to wek ken om het ministerie te steimcft in haar aangevangen werkzaamheden van vernieuwing en- herstel. In Bellevue: ic Amsteidam wordt de constituecrende vergdderïög^/'van, de Nederlandsche Volksbeweging/ge houden. In zijn openingsrede zeide dr. W*/ Bannjng gisteren over. het Lontstaarr^arr-^deëi^dri^VollüSbeweghig dat: op 3/ lAug. 1942 een vijftigtai/gij- zelaarsTvnn het/kamp St. AVichicIs- gestel tezamen - kwamen om de ge dachte van een, straks no dc bevrij ding te' stichten, volksbeweging tc o vei wegen. Na bet ontslag uit do gijzeling ontstond, contact mot groepen uit do iHegaUleït/Zcn.na eenige jaren van voorbereiding// werdop 10 Mei lO-ük-JtósioieiLfdo -uitgewerkte Wat ons in do N.V B, stnnenbrengt zoo zeide spr., /ia bovenal de gccs- lijko nood van /oiu? /yotk en do - vaste overtuiging, dut er van licrsiel geen. sprako zal zijn, tenzij wij op'nieuvv do gehoorzaamheid .leeren aan vaste normen/ tenzij de vrijheid Wordt ver slaan/ als inuerlijkó, gèeslolijkjc tucht en/levensstijl/ ^/.i. 1 - '.v...' Do ontplooiing van1 iederp persoon lijkheid, kan glecliLs geechiedcn in ge- zo nde, rèchtvaardige, ioci ale verhpu-, dingen en wordt onverbiddelijk ge- po luistvóór.'"-, do:;noodzaak het epo- nouiisch Icvciv/ te/f docn Jbcheèrschen. door/tlo geinepnscljnp. Hij/ die; dc'zaak zoo zïek/kbnH/in -felle oppcs'tie: fe^h het-'kapita!ismc///dat.:/oon':/hardon. on-' barmhartigen geest van individualisme, material isme, macht- en genotabegeer. to ontbonden heeftover dcaarde, waarin- allo diepcro geestesleven ver kommert en verkwijnt. .Voor-lalloozen in oos-Xederlandscho .volk blijkt .do geestelijke armoede, do inzinking/;, nergens duidelijker dan in do vérstarring on onmacht van het "politieke;;leVon, <)ut georganiseerd was naar/ beginselen/ .die .in onze verhoudingen van thansonvruchtbaar; onwaarachtig./zijngebleken. Mcnschen van verschillend geloof en klasse hebben In den strijd tegen den bezetter schouder aan: schouder gestaan.Zouden ;w(j thans niet schouder/aan schouder kunnen staan in den strijd óm?/sociale gerechtig heid^ in een praktijk ;.van concreten opbouw?/. Hot bijzonder gerechtshof zal oji 20 en 2t Seplombor weder om zitting honden te 's-Gravon- hage. Op 24 September komt het-naar het'gerechtsgebouw al- PPnab'eklnmf meermalen Je vroos, aldus TSanuinjr, <lat men zóóiecr met restauratie bezij'is, <Jat men rer^eol. hoezeer:: dit.^ispaiscli'Uuc'Bclireeu'L om jroote politiële, om groot denken en- werken.--.'Bij do oudo..„-póliticko pnrliicri'i' bcslaat kennelijk een cri- - r'EWL' II JnAl Ai Cl ^CtGVUlagVuU U til" Historisch uur. hier, waar een aantal zaken uit Rotterdam éu'. omgeëin^ aan de ordo gesteld'zullcn worden. HOOG- en LA VG WATER te Rotterdam, .15" Sept., 1945. Ie HW. JlO.-lO u. Ie :L\V. 6 2D u; Het ïï'heel goed, dat" dozo veroni- 2e IIW 23 0G u 2c L\V. 18 31 u.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 1