Kerstgeschenk een gekozen gemeenteraad? Hoe het geld in te leveren t Over Rusland Met de „onderonsjes" van "n colie?c van.viif ^et moet het afloopen Bijzondere bepalingen DOKIE DURF - SORTEERT GELD GÖtiÊ Liever dan de St.-Nicoiaas surprise van een benoemden raad RADiOGRAFiSCH SCHAKEN. De geldmoeilijkheden H00GE BESCHERMERS. Biljetten van 500 en 1000 gulden en zilvergeld herkrijgen hun waarde ,Vétóèê4?8$ IÉ ■BBBBI scheepstijdingen g ■v i' rv V*« v-i V,'i PROBLEMEN ROND HET STADSBESUUR (VIII) - „Je klaagt zoo graag", zei mijn vriend, „en daar heb je/ ook wei eens redenvoor. Je hebt nu uitgevon den dat je zoo graag wal meer van Rusland wist en je vertelt dat aan iedereen met een zoo wanhopig ge zicht, dalik bang word voor je gezondheid,.-Jé. hebt natuurlijk gelijk, maar je overdrijft Je kant je heel heel een vaag idee vormen over .Rusland, al is er tot nu toe nog nieuiand opgestaan die' je in 100 I bladzijden eens even vertelt hoe het no werkelijk uitziet in een land dal een paar maal 200 groot is als heel Ënropa. Necra Dostojewski, neem Gorki, neem Poesjkin, neem Tolstoi ter hand.. „Maar ik kan toch geen romans nit de vorige eeuw gaan lezen ais ik een beejd wil heb ben van het Nieuwe Rnsiand", wierp ik hem legen. „Waarom niet", zei mijn vriend; „wanneer je nu eons goed ingelicht wil worden over Dailschland en do Duitsche bevolking, dan meet ja Heinricb Heine gain lezen, die in hét begin van de 19e eeuw leerde en zooais je weet om politieke redenen verbannen werd. En als je wilt weten waarom de Duit- schere Rusland nooit verslagen heb ben wel, k.3 de roman van Leo Tolstoi: Oorlog en vrede. Je weet wie Tolstoi is: een beroem ie Rus sische schrijver, die in 1823 geboren werd op het landgoed van zijn vader, studeerde, tijdens de Ftossisch- Tarksche oorlog in het leger diende, veel hcett geschreven en in 1910 ge storven is. Oorlog en vrede is een van zijn bekendste romans; je moet overigens niet de Kederiandsche verutiing van Mej. wan der Tunk uit achUienhon- derd zooveel nemen, die' is erg ver velend, maar een moderne Duitsche of Fransche; in Oorlog en vrede.dus geeft, Tolstoi een breed beeld van het Russische leven tijdens Napoleon's veldtocht tegen Rusland. Je krijgt er kijkjes in do salons van het hof en in de soldatenkampen, je wordt meegenomen op veldtochten en je luisiert gesprekken af, je loeft met do Rassen alsof het je buren waren. En je begrijpt iets van de, taaiheid van dit volk,' van do Aziatische lankmoedigheid waarmee zij alles kun nen verdragen ea doorstaan, van" hun deugden en gebreken. Of bet na lieele- maal juist is, weet je niet, maar er ontslaat voor je geestesoog eeq menscb, primitief in zijn leven als gemeenschapsdler, maar veel minder vlak dan de measch uit de Wcsl- Europee3che civilisatie, geteisterd door groote hartstochten,, makkelijk verval lend in excessen, gewend aan een hard leven en in vele opzichten on mondig. Je weel niet' precies, hoe je jo uit moet drukken, maar het begint tot je door te dringen, dat dit volk ongeioofclijk sterk moet zijn; je ziet een enkei mensch loepen door een oneindig uitgC9(rekt land, waar het er niet veel op aan komt of je nu vandaag of morgen een be paalde handeling verricht en je leert De Nationale Advies Commissie heeft de regecrUig geadviseerd, ta December verkiezingen te houden voor den Gemeenteraad en In AprU van ^het volpende jaar voor de Pro vinciale Staten en bet Parlement* Dit advies Is een kwestie van. afwe gen geweest* Er bestaan nu eenmaal feen ^objectieve maatstaven voor de bepaling van hef tijdstip der verkie zingen, tenzij dan In de elschen van de kieswet* Als de kieswet volledig zou moe ten worden geëerbiedigd, dan zou er voorloopig heelcmaal geen verkie zing worden gehouden, want eer de kiezerslijsten volledigen betrouw baar zijn, eer wij men de be roepstermijnen ten volle aanvaarden deze onaantastbaar zijn. dan stroomt nog heel wat, water door de Maas. Zelfs het vraagstuk; van het papier voor de stembiljetten, de pot lood en, om mee te stemmen, de hokjes om in te stemmen, de gamel len om de stemmen te verzamelen, speelt- een belangrijke rol. Het staat wei vast. dat nöch voor het einde van dit jaar, nóch in het voorjaar 1946 een feijlooze verkie zing kin plaats vinden. Men moest dus een -knoop doorhakken en er is misschien, hier en daar wei eens raar gehakt. jliegL houders, zooah wij dat in Rotterdam kennen (aJJeen omdat de oude wet houders als zoodanig niet te hand haven waren!) is natuurlijk een on ding. Adviseercnde colleges met een niet duidelijk omschreven taak, lichamen, onbekend in de wet en door geen traditie gesteund, „onder onsjes of niet. moeten zoo spoedig mogelijk verdwijnen, en vervangen worden door direct gekozen niet benoemde organen, Daaroverbe staat geen twijfel* De vraag is alleen: wat Is zoo spoedig mogelijk? Als wérkelijk in December vei kiezingen worden ge houden, moeten de candidaten- lijsten in October worden Ingediend. Dan moei het politiek gesprek in de gemeenten op gang gekomen zijn en mogelijk tot een, zij het misschien voorloopig, einde gebracht. Wij mcenen* dat onder de om standigheden dc nood-gemeenteiraad achterwege kan blijven. Als dc, kies mannen benoemd zijn het zal,.ons benieuwen hoeveel vischcolleges en belangengroepen een lijst bij 'den burgemeester hebben ingediend!?! cn als zij een raad hebben samen gesteld,; zullen wel eenige maanden verloop en zijn. Het Kerstgeschenk van- een ^gekozen raad isons liever dan een i>L Ni col a as-surprise van een benoemden raad, WEDSTRIJD AMERIKA— - RUSLAND. Onlangs is een eerste schaak wedstrijd per radio tusschen de Sovjet-Unie en de Ver. Staten gehouden, welke een groot succes is geworden. Dit heeft de Ame rikanen aanleiding gegeven de Rossen voor te stellen, voorlaan Teder., jaar eén dergelijken.. wed strijd te houden. Deze hebben dit 'Ocrsie.' aanvaard en levens een beker-beschikbaar gesteld. Samenwerking noodig -/ Minister. Lieftinck doét een bi' roep op alle.betrokkenen, qi door onder.inge sameniveriiagdë moeilijkheden, die zich inilëa voordoen 'gedurende de in.eve- n'ngsneek, tot het kleinst mdge-v lijke minimum terug te brengen. Zoo zou hij het bijvoorbeei'd; iea zéérste op prijs stellen,, indien de werkgevers bereid warëniaaa;..-j,- bun arbeiders, die niet';'6vërvoi4i 11 doende geld beschikken om zichi. de f 10.— nieuw ge»'d1 per per-/' U so on aan te schaffeneen schot- to verieenea. Verderf is hef van veel .belang, dat de tleju^ Sr;j Hunne Koninklijke Hoogheden Prin ses Juliana eti Prins Bernhard, znllen .het Beschermvrouw- en Beschermheer schap vande Noderiandsche Jeugd Gemeenschap/.aanvaarden,/-/:. Overwegingen De communisten wilden eerst 'zeer spoedige verkiezingen, maar zijn nu voor een zeker uitstel. Principieel® overwegingen en berekeningen van politieke kansen na de mislukking van de Eenheidsvakbeweging en in het vooruitzicht van een moeilijken winter loopen doorëén. De Neder- landsche Volksbeweging wilde uitstel van verkiezingen, maar steunde ten slotte de gedachte van snelle ge meenteraadsverkiezingen. Gebrek aan parlementaire routine is wellicht oorzaak, dat deze verandering van inzicht wat; snel en ongemotiveerd kwam. Wij hebben in deze'rubriek voor een rcdelfjk uitstel gepleit, opdat de partijen-intern, met zich zelf; tot klaarheid konden komend' opdat zij zich met elkander konden verstaan en opdat zij met de wonderlijke en verblijdende figuur van; de Neder- landsche Volksbeweging geen par tij, maar beweging, draagster toch van groote gedachten, basis voor een krachtig regeeringsbeleid in het reme^ konden komen. .Wij hebben echter steeds gevoeld, datpeoo spoedig mogelijk ceii eind moest komen aan noodoplossingen Een raad van vijftien adviseurs ia V handel zoo "noLdig door hetjer-J leenen 'van. crediet, zijn. viste! L klanten in' staat stelt hun hopb'. male aankoopen te vèmcHlen. 'j Werkgevers kunnende-'overhad/Stf en zichzelf van di .nst /zijnj'/dw.Mf! hun arbeiders eh. employe's if/j staal te stellen via hun deling het nieuwe geld te krrjïi gen en het Oude geld in te lé*, veren. dat het de kracht geeft ïn een groot ruw land la leven en tjjd te hebben! Intusschem zie je eon leger terug trekken dat telkens verslagen wordt en een leger optrekken dat telkens overwint, en na iedereo nederlaag komt het verslagen leger dichter bij de overwinning; je volgt een'oorlog waarin het strategische genie van den lieer Napoleon slaags raakt op leven cn dood met ?en ontzaggelijk land en een onuitputtelijk volk. En je be denkt met vreugde dat Hitler's gene rale staf zj-ch niet voor literaiuur .interesseerde en deze roman onge lezen liet- Want anders was dc oorlog misschien unders vertonnen". A. KOSSMANN. bankbiljetten van de Neder-; landsche Bank, die reeds cerdct aan den omloop waren onttrok ken, zullen in de inleverïngsweek nog kunnen worden ingeleverd, met uitzondering slechts van aÜe biljetten van f 100Zeer bin nenkort zal een nadere beschik king worden gepubliceerd,welke de mogelijkheidopent; om biljet ten van 500. en" 1000 gulden, als nog in te leveren, onder bepaal de zeer strenge-voorwaarden.; De minister is niet van plan, dc mcnschcn die' gerechtvaardigd dit bezit hebben verkregen, de dupe te laten worden van hun indertijd genomen besluit, ..deze biljetten niet in te leveren«..-n Do eenige uitzondering op de ongeldigverklaring is, dat de Ne- derlaudsche Spoorwegen 'tot en met 30 September gerechtigd zijp. oud hankpapiêr aan te nè- met_ Dit is uiteraard bepaald, ten einde het reizen ook ge-Ju-, rende de inieveringstveek moge lijk te maken. Wat betreft de uit te reiken geldkaarfen, wijst de" minister er op, dat do ge'd kaarten a. en de geldkaarten b., wat hun waarde betreft, gelijk' zijn. Het oude papiergeld kain bij de kantoren der posterijen en bij de leden van de bedrijfsgroe pen, effectenhandel, handelsban ken, landbouw-credietbanken en ^12.;Het-waseer volkomen uïtgeputte en verdwaesdë £ok'c'. de/voJgcndeAmorBen in het/ Torenhooflsche i btaunuis bij den burgemeester op/bet matje stond "om .verslag uit te. brepgcn van. de wondernjke verduiste- ï.ring ;van;, den hoofdcommissaris Breeduit., Toen' hij alles .had verteid. oolc vaQ.de dCKjr pzof./Piklik oaderteekea- dreigbrief, j-besloot: hU I somber: .'.NouS hebben ze" j;dpmste burger.j.van/Torenhoog.'tochï ontvoerd.:,'/; Hierop s burËtm,;;*tr;r. dle zeH;: den commissaris /bad h!finhj.el DuTf* Zooiets te zeggen geeft geert n,«. rt belcedigt commissaris; Brccduiti llc verzoek u EefoH spaarbanken, worden inge'everd. Ten aanzien van de kléinere gemeenten, waar voornoemde in stellingen niet aanwezig zijn, bestaat 'de' mogelijkheid, dat de inlevering 'bij de burgemeesters plaats vindt. Ten slotte zal ook inlevering bij de belastingkanto ren mogelijk zijn. De wijze waarop. /••;:Van bijzonderbeiang, is het, dat de Loaders, van geldkaar' ten ten hoogste: driehonderd gul den mogen 'inleveren. Dérhiuis- ,ter adviseerdè daaromdringend, er .zorg voor. te dragen, dat men het bedrag,: dat. men. boven driehonderdgu den 'cdn'ant geld bezit, uiterlijk 25 September stort j» yjeen commissionnair, bank, spaarb ank of giro-instel ling. Voor een vlotten gang van za ken is het geivenscht, dit zoo spoedig mogelijk te doen.' „Hoe eerder, hoe beter", ailvisoert dn minister in dit verband,- De inleverïgsmogelijkheld ten behoeve van afwezigen is van belang voor diegenen, die nog gelden, onder zich hebben' van' ön- dergedokenen cn gedeporteerden, waarvan nog niet bekend is of zij terug zullen komen< Er zijn n.l. nog. tienduizenden Nederlanders zoek; /Voor bedrijven geldt niet de be- perking» dat maximum driehonderd EuUien mag „worden inge)everd';4-y De minister heeft een spéciaal verzoek, gericht tot de géallieerde d et a al m e es ter s,vooral r n iet m ede tc "werken, wanneer 'door bemiddeling van buitenlandsche militairen j/pogi»- gen worden ontlernomen.' de inlcvc- ringabepalingcn te ontduiken* „Volle dige medewerking; van. die ziide- Is toegC2egd. Geadresseerden van een aangetee- acnde 'zending, die blijken» het post stempel van het kantoor van ont- vangstop of na-. 22 .September te .'-.be stemder plaatse is aangekomen, zijn ia"*— -or deze. zending; te weigeren, -'cze bepaling - werd opgesteld om te vermijden* dat een schuldenaar-zijn schuldcischer met oud papier op net Uatste oogenbllk opscheept- Het zal "niet „mogelijkV zijn door middel van postwissels, die than? worden f verzondcnVen; waarvan de geldigheidsduur/toteen later tijdstip begrensdis,-;na het tijdstip van de inlevering In nieuw f geld tev Incas- 8eere^;^^^;j g|De inlnistó^wces er op£dat het oudé zilvergeld' thans, ook wettig betaalmiddel is hetgeen het voor/onze .'eigen regeering /'ook sfeeds" is .'gebleven. De minister voelde er-niet; veel voor, om. dlf geld, dat zich nog in groote hc ■Dan naar de Bank Het publiek worcltdri-,- verzocht bij het tvegbrunzea ria overtollige kasgelden naar b: ken; spaarbanken, enz., niet-* de loketten te verschijnen inet groote bedragen ongetelde//|èfe volkomen doorelkttar liggeade>; coupures.. Sorteert de verschillen^ de coupuresdus bijvoorbèeldl albiljetten van. 110.—Tf}bj| elkaar, legt alle. bjijetten jpetï dezelfde zijde imvenmaak/eed^ lijstje,: hoeveel biljettenfaa j; e.ke. coupure worden aangeboden Aangekomen 13 September. Empire Tigaven; nEg. yaaGiaifi^l mouth,S.H.V.,boei. 8,JeJig//^^' Marie Maloney, U.S., van NeirpiidS New*,. Hott, Ocean, Waalhav»n':KSi| koein. Aangekomen 14 September. - f. Heron, Ned., van Fuwey,/,Hanjmsi/,// siein. Schieiiaven, mét pijphuita- Malmoiius, Zwed-, boei 7, niel.oiij!- olie. - i 'Agi'ena, Ned., van Londen, Mülicr, Parkhaven,, mei stukgoed. "j* Vertrokken- n Tltea naar Goole -t-? 'y-' Kola Gedeh naar Londen Geörge Farieaghnaar//Anteerpejv Jan "Lievent-" naar": Canada.Kfflsp Vi Het9.Q. ,\f .f3terdam';ivan;dê/,H/Abji| is door v.' d. Tak's br.-ginyjy'n; ieggepompt cn werd ji«teföit»«*KL. Wilton Schiedam gesleept, schip goreapreerd zal 'O' veelheden bij het publick bevind,| in te laten leveren.Tn dit.veib^u»| was demededeeling inferessam;^ dat de Duitschérs indertijd Blechts ra 2 pCt/van hét zilvergeld hebb^,j binneagékregea, - Ter overwinning - van ''•«k/'WÉËS» heden bj| het verrichten koonen bijwinkeliers, verdient;"^ aanbeveling, dat deze ten"e. ,^0/5 van' hun cliënten tijdelijk/ een ning openen, waarop dé /asnkoop^a kunnen wördén tgedaan, terwijl publiek' bovendien wordt nnngeriia r* zoo r mogeigk'.voldoendenvoorf?;^M„ te slaan. ZeS-eS Wat .de eyehtucelo tnueiiï'ev^:;/ voor den /staat betreft on».naifK-L*s nccring geld tc Iccncn, hetgf' 'de sanccring in/ België yodrtJ-gs^ lijkheden ;theeft /ppgeleverdi/yi^g^ !l fe -vvt.kll UII uc; |{CUIUft>.tUUW*-l' na;de saneering voorloopig.'de^oOonaja bron voor staatsleeningen. zal /T/ RnVPri/llan Irnn 'm'ffn rfVArilcrC'i B minister er - pp.'r-aat.", deM ka>PS.,r.ï vanhet;rijk" thans nóg 'al gutuuït-ji; terwijl ef.,bo vendien'op kan/V0'".,: gewezen, dat;-de de.:staat rzal )kJ®rS, ieenen uitj.hct geblol«keerdft:g«ld^jJ|| minister.er'op/daL than ëvènd de .1 et/gel 'ng ;v oron voor staatsieeningen. "i.1 Bovendien kan men dc verdere Èf/ behoeften'" van den"'' staaf/dek** behoeften'" van den door de"-belastinginkomsten en', sneller e te laten vloelen- Bijv de;, vaststelling .van persoon Voor de /saneering DC5c.jTn >aar gestelde bedrag van. 10 1 «an nieuw: geld, heeft men zlch. lsijw leiden /door-.de/overweaing.'/dat'U' bedrag voldoende is om het distrioc- ticpakket,'" dat: in': de. inleveringswee? verkrljgbsarzalzijn./te/kunnert/koot It-n.v De cvcntucelcmoeiUjkhcpcn^cü jïzwaren/'/die'hêt.-publiekïvcrdefv deze/'week/zou/kunnentdndervinae». mócteDbeschouwd'worden.'/alSi.T-y®; offer,vdat.;inhet/beiang /yauÉde/?*1 .neeringTvan'/bns'Tgeldwezen'i/dientgu :S/ V VV MS/ '>ys\ it A"/

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 2