Bemoedigende vooruitzichten van productie en invoer Bül DfctdfhUietiieuws FLAT Minidijie feekenaars Qfficietié ])uêiicaties Motorrijwiel Net meisje of werkster meisje Banketbakker EEN VROEGE SINTERKLAAS Cigaretten, schoenen, fietsbanden alles wat we wenschen in aantocht Ir H. Vos zorgi voor verrassingen Oorlog op Schouwen d™n«»r° td De :d"!eéte- bahoefte be- draagt eeliter ongeveer;^ milHéenf' Capelle tl. Ussel „PAARDEN EN HAVER" SCHIEDAM Gerard's Cafeteria Organisatie van metaal bewerkers Emmabloem-cbllecte Gevorderde rijwielen VOORDRACHTAVOND Jeugdbijeenkomst MARTIN J. LEYGER Sr. 2 5 90 8 WONINGRUIL Ie KAPSTERS Aankomend- en Leerlingen tevens Manicuren Rectoraatsoverdracht H an de Ishoogéschoo I Schii{uende fezets VERTEGENWOORDIGER Naaisters FOTOLABORANT G. G. voor de radio kantoorbediende (vr.) De journalisten die er b$ waren, en pok gïj thans lezeis, zult hoogst verrast zijn over de mededeetingen» die if. H. Vos, de minister van Han del eo Nijverheid gisteren deed in een persconferentie. Niet alleen de j oorlogsslachtoffers. In October komt weet scheerzeep in de distributie, evenals scheermesjes- De productie van zeeppoeder wordtbinnenkort hervat "r L'; - --Vj'-Vx; EN GLAS..,.. Uit Belgi? zijn 60.000 M** vlak glas aangekomen. Per maand zullen voorloopig KXXOOÜ 'M*. ingevoerd kun-, nen worden* De directe behoefte bedraagt evenwel 12 millioeo M£. Het tekort wordt aangevuld door den rockers, de fietsrijders (en wie ryn J oisch aan de tuinders in het Weslland dat in ons tand niet?),' ook de huis moeder, ^igeniyk iedereen b bij deze bijzonder belangwekkende meded te lingen geïnteresseerd v. De productie van den invoer van cigaretten en van steen kool, zëide ir, - Vos, neemt snel en gestadig toe, betgeen zeer ten goede komt aan het bedrijfsleven van ons land- Aan de V medewerking van de tèngeische re geering en het Engelsche Roods Kruis hebben Wij het te danken, dal zeer binnenkort twee ,gxtra rantsoenen Eh- gebche cigaretten zullen worden, loe- gewezen, v;: 'V:-- :-.\v vDe 'Nederlandsche koten productie U gestegen tot 19.000. ton per 'dag. Men verwacht, dat de invoer uit Duitécb- land 'en van overzee deze maand ra eer dan 2 milliocn ton zal be dragen. De rantsoenen gas en clec- tricïteü voor kookdocleinden zullen echter nier terstond worden verhoogd, r&e'W'tiaar allereerst-de industrie meer op gang.f- met worden gebracht Ten .behoeve V;>an de Nedcrlandsche mij- ,-nen wordt op bei' oogenbiik in Duitsphland 9000 M^* mljnhout gekapt, waardoor de eigen productie - van steenkolen weldra r aanzienlijk kan -worden^Opgevoerd^:; De kolentoowijzing voor de t^tiëlmdu^frie v wordt van - 5000 tot 1Ö.0OO ton .per maand ver- hoogd* 1 i s.?r den - gemaakt f mot :de'_Voorzieni njf van detextielproduetenvoor de burgerij doch er zal natuurlijk nog eenigen i tijd overheen gaan .voor de producten; 1 op de markt zijn: Deze ma*niJ echter - zak nog, een .deel vande. óorlögs*: slachtoffers aan kleeding geholpen kun nen worden, terwijl spoedig" in geringen omvangi weer babypak ketten verstrekt v^itilen^ worden;; •r.'OOK SCHOENEN..".: Met de distributie van" schoenen wordtdeze .maand eenaanvang ge- maakt in 'het eerste van vijf distric- v ten: Elk dezer districten ontvangen 340.000 paar schoenen op1.400!000 in woners* De Nedertandsche regeerlog heeft^ In Amerika een mililoen paar schoenen voor volwassenen gekocht^ -waarvan de .Vdistributie weldra tege- yjnoët kan .worden gezjeii.- Er zijn - ook; in Am er ika onderhand el 1 ngen ge voerd. over kindemchoéi^VÏ- L* en andere tuindersgebieden, om tuin dersglas af te sta an EN DE KRANT...; De .journalisten en wellicht ook de, lezers, werden tenslotte verheugd door de medcdeelïng, dat de kranten- papierfabriek te Velsen deze maand wéér gaat draaien, terwijlde invoer van papier uit Canada1doorgaat. De dagbladen zullen derhalve spoedig groot er kunnen worden. 1 Ten heb oeve van de diamantindtis- trie,- tenslotte, wordt thans weer" ruwe diamant uit Engeland aangevoerd. De eindproducten worden uitgevoerd ten einde deviezen te 'scheppen. Schouwen en Duiveland ver- keeren in nood. Ratten en mui zen zwermen over het land. en op initiatief van: hel dep.' van handel en nijverheid:wordt er een ■- ri w! e sphe campagne teg n d 'ze met nazi-gewoonten besmet: te dieren ontketend,Zg i-reteri n.t. alles kaal. Aon de bewoners wordt gratis vergiftigd lokaas oil 'gereikt.- hetgeen zij niet tegen hun familie, - maar uitsluitend té gen bet bruine én grijze gedierte rn-ïgèn aanwenden! Groote schade werd reeds aangericht. Alle ge bouwen zullen deskundiggézui verd worden. te.:. EN FIETSBANDEN:;.: De tegenwoordig, binnenlandschépro- dnctle van rijwielbanden bedraagt .'5-000 bulten: en 60.000 binnenban- jten per maand. In Amerlka zij r.een half millioen binnen- en bulienbmdon aangekocht, doeh de aflevering, Js vertraagd. Een 16; pCt van ..deze banden is aangekomen. Debevrijding I van In don es i:1, waar vrij vee! vruwc rubber terstond ter beschikking schijnt 10 zullen komen,zal, naar men: verwacht, spoedige!:: verbetering hier to lande, ten gevolge hebben. Do onmiddellijke -behoefte' aan rij wielbanden'. In nas iand bedraagt 3 VmüHoenbiriner.-Veh'.evenvee! f buiten. banden.;ATeI<iUfslellend was de t^od- eroap, dat er ,di(.' jaar wei niet op - -meuwe riebieii -gerekend zaf kannen 'ont^n^In^ 1918 t'echtér -zullen voor niwioIen>gereed komen. m ^^^fis^^Snderdêelehfivoor: tnk®roerd,zoo.iat in - p: iv^i-h6'!: vol^nd - jaaf een mülioennleuwe.flet»enverstrekt:knn-: V!:w 00 .to„ •v®r:,0f; doaode, ZOO .".vep- xr.;. 'f'f,®' ln Vos- dan Import te - bewerk- .stenigen^.va!,. 3000 vrachtautoVi vae fi^MiAmorlkaanscIie'g legér Vint?: Fninp: :;i, t?'';6000 opgevoerd vkannen? worden. 9®k uit Enze'and verwacht men' met v reden nog impiri ran legerenlo's. vooralsnog :beperk{;f blijven éivoorr-dé SPENEN? VOOR ZUIG- FLESSCHEN. - De Gemachtigde van: het Rijks bureau vóór Genees-"enverbandmid. delen te Rotterdam, nraaki bekend, daliti de geannexeerde gebieden Hiilcge'reberg, - Hoek }-an Holland, Overschie, Hoogvliet, Pcrtiis en IJsselmonde, van 10 tot 24 Sept. a.8. Op vertoonvan dé stamkaart van de zuigeling aafi' onderstaan de adressen een bon kan worden afgehaald, recht gevende- op het koo- pen van één speen voor êen znig- fl^ch bij een apotheek ot drogist v;Hiilegèrsberg, Van Slingeiandtlaan Dinsdags van 2.3J—1.30 uur; Adriaan Pauwlnan 6, *18 Sept., vtjn 2—3 nar; Vjlleneuvesingel 1,. 80 Sep tember, .van 2—S uur. Ovcrschi'.', Groene Krtiiegoboaw Dinsdags van 2.30—3 uur.' IJsselmonde. Groene-,.- Kruisgeboutv Dinsdags van 1,80—2.30 nur. Voor de overige gebieden vendo menzichtot de Consultatiebureaux van het GroeneKruis. ONTHEFFING VERPLICHTING INI.EVERINÜ VAN ZAAlROGGE VAN OOGST IB4<. Do vooifeleommissarls voor Zoid-, Holland maakt bekend, dat wegens ile zeer slechte opbrengst en hoe danigheid van de zaairoggo vanoogst '843, Is besloten, ontheffing' te ver- iesnen van de verplichting lot inleve ring van zaairogge van oogpt i?i; In verband jbicrniedê worden, de zaal- zaadhandclaren alsnog in ,do gelogrn- heid gesteld om. ongekcurdo' zaairogge oogst 1344. bij telers nan te knopen Vanzelfsprekend zal de rogge bij air et door de hrmdcloren op partij gekeurd V /''MATERIAAL VOÖR'AASD-' pfl^S!5APPELMANüENrf|||^;pg DO j voedselcomuiissarts voor Zuid--! Holland!; maakt bekend, dat maatroge.' lenezijn^gctrorfent'omjije' makers vani aardappelmanden van .bet bettoodigde «jMiuiiimutitmmiiuiuitiiMiiimiiniuinmniRaiiHiiiiiuuiu OFFICIEELE BOXNE^LIJST voor de tweede helft van de 10e periode 1945 (16 te-in. 29 September 1945), voor hel Noorden des lands (Noord-Holland, Zuid-Holland met uil- zondering van Göeree en Overflakkee, Utrecht. Gelderland met uitzondering van het gedeelte bezuiden de. Waal, Overijssel, Drenthe, Groningen en Friesland). Alle TVcodkaarten V 614, 200 gram bloem. 615, 250 gram bloem* 616, 100 gram vermicelli. 617, 100 gram eipoeder. 618 619, 200 gram suiker. 62Gt 100 gram kaas. 621, 200 gram kans (extra rantsoen) 622, 150 gram zout Nood kaarten 6A, B, C. A B, C, 673 Le m. G78, 800 gram brood. A, B, C, 680,, 681, 400 gram brood. - 1-■ -• /v A B, C 652. 500 grftm peulvruchten* A, B, C. 683 125 gram boter* A. B, C, 684 Um. 686,, 125 gram mar^rina. B 687, 800 gram brood*'' C 687, 110 gram chocolade.^ Nood kaarten' 6D* D 664, 100 gram godr. bananen* D665, 666, 800 gram brood* D G07, 250 gram rijst of kin dermeel. D 668, 100 gram suiker. D 670, 110 gram chocolade. D 671, 672, 125 v gram boter. D G73, 125 gram margarine* D 674, 1 ei. - Inlegvellen: D 16, 800 gram brood* E 18, 250 gram rijst of kindermeel* .Tabakskaart: 50, 2 rantsoenen (abaksartikëlcn, t'geen ïmporlcigarelten). Voor de week van 1G t-e*m. 22 Sep tember 1945: l" 623;- D 67Ö, D 676;" 9 liter melk. B, C C88, H/2 Hier melk. 624, IOO cram vlecsch. j 625, B 691, t k*g. aardappelen. A, B# C',:690, 2 k.g. aardappelen. De bonnen A 687, A 688, A 691* en C 691. zullen niet worden aange wezen en knnnen vernietigd worden. Op bon 620 zat 60 gram volvette kaas of 40-f- en 50 gram magero of20-|r kaas word e n ge le verd Op. Tbon621 zal, in. deprovincies ,Noord-HolIandr JJüidJHoIlartd* Utrecht en Gelderland Inhet algemeen 200 Tram' bniten'andsche cheddar-knas wor- dén.;' geleverd; In de overige provin* cies-zaï op dezen bon 200 gram Tïoi- landsche kaas wortlcn geleverd. Do eieren op bon D 674, kunnen gekocht wordon bij een 'detaillist*: die eieren op rantsoenbonnen voor zieken pleegt to, verkoopen.' Vóórinlevcring van 'dezen boti is niet geoorloofd. Bovengenoetnde bon nen ka nnen reed a op Vrijdag 14 September a_s, van des v middags 12 ötir. af worden ge bruikt, met uitzondering van do bon nen voor melk cn aardappelen, w*nar- op eerst met ingang van Maandag 17 Sentember mag worden afgeleyerd* Bij deelneming ;aan maaltijden van de centrale keu ken v* moeten "-aldaar "£e bnnheh 624 voor vleesch, A 690, B 690 en C v, 690 voor aardappelen, worden ingeleverd. v yyZeHverzorgers voor graan, vleesch, melk of aardappelen/ móefen op door de distribntiediensten to bepalen da- gén aldaar Inleveren resp. /de bonnen voor brood, vleesch, molk of aard appelen* „Er rijzen tc Capelle klach ten over de verdeeimg van de," door N.V.H. beschikbaar gestel de, goederen", schreven we on langs op insfignatie van een onzer re'a'ies aldaar. Dj re'atie hoeft ons (on nog vee! erger, -N.V.H.) met dit bericht echter een leelijke koo! gestoofd. Wie werkt; maakt fouten en-dat geldt natuurlijk ook voor N.V.H. te Capelle, maar het blijkt beslist onjuist te zijn, dal de opgehaa'de goederen daar niet op de juiste plaats zouderi" belanden. Vandaar dit bericht, met ons excuus. (Incezondcn mededeelimjeo) Sfafïonssingel 12 Rotterdam Telefoon 48858 wederom ie deren dag geopend tot 8 uur. 'ook 's Zondags* Gebak zonder bon. IJS. Hier ter stede is een afd. metaalbewerkers opgericht van do Eenheids Vakcentrale. Het dage- lijksch bestuur bestaat uit de lieeren W. Abcouwer, P. Mo! en- J, Karstanje. Het secretariaat is gevestigd: Nic. Beetstr. 20b. Tengevolge van de afneming vna het weerstandsvermogen onzer bevolking in de achter ons liggende bezettingsjaren, zijn de t.b.r.-gevallon in aanzien'ijke mate gestegen, .De sanatoria zijn zelfs niet in staat alle patiënten te hclpc-n. De bestrijding der t.b.c. is ééri der eerste véreischten on zer gemeenschapdaarom zal op 21- en 22 Sopt. de bekende Emmabloemcol'octe hier ter stede worden gehouden. Op de Gemeente Secretarie, (afd. A. Stadhuis) zijn formu lieren verkrijgbaar voor hen, van wie in den bezettingstijd hun rij wiel door do 'D nil sellers is af genomen. De ingevu'de formn'ie- ren, dienen aldaar ook weder ingeleverd te worden. Da voordrachlsktinsipnaar .Willem van tier Loos, zal Mtiandapivontl in het „Voreenifïngslokaal" fragmenten voordragen uit de „Ilamlel" van Shakespeare. Een cisleren geplaatste advertentie, geelt hierover nadere in- lichtingcn.' (tot 30 jaar) WOENSDAG 19 SEP TEMBER tc 8 uur nam. in St. Ho mobonus. Walcnburgerwcg hoek Statenwcg* Spreker. Drr Henk Brug- mans. Onderwerp; De eenlgc alfweg. Kaarten verkrijfthaar; Secretariaat Nedqrlandsche Volksbeweging: Ben- tïncklaan 37, Poldcrlaan 56, Bergtust- laan 31 en bij de bekende adressen. Westersingel 7, Rotterifam Wij l>escl:Ikken weer over onze telefoon oude nummer 350 of 500 ccm., ïn goeden staat te koop gevraagd, eventueel in ruil njcuw damesrijwïel, hcercncostuum ot Philipsrudio bijbetaling mijner zijds. A* J. KLOUWENS. Hculstraat 16. ROTTERDAM—omg. AMSTERDAM Yfii huis te Dnivendrccht, onmid-* deiiijke omg. Amsterdam, bev. 5 kamers, keuken, badkamer, centr.- vcrw., aangeboden in ruil voor wq. ning te Rotterdam, van ten minste Kamers. Brieven onder no. 3026 Adv Bureau Gevers. Zaagmoicn- drift 35a. Rotterdam. in Blijdorp ter ruiling aangeboden, bevatt. o*a, 6 kamers, badkamer, «ntj;-.yerT^cnz,. voor Heerenhuls ij-n benedenhuis met tuin tn Hillcgersberg, Schiedam* of Over- sehie.;Br. onder no, 38120 Adv, Bur. RotuX? Jr" NW" Binnen^g 166. SALON HOOHUms vraagt voor baar nieuw-lngerichte salons Stadhouders- IJITRErKlNG BONKAARTEN K 511 Zaterdag 15 .September 1945 van 9— .10 uur D* Martens t-c.m. Moulendlljk; tlO—11; Meuleudijk lc*m* "Mühlhetm; 11—12Muhlsiepen to.rh. J.' Noordijk, 'GEEN .KARNEMELK: Met ingang van 16; September zal door de standaard!satiebcdrijven, de taillisten. winkels eri bezorgers geen karnemelk meer aan het publiek mo gen-worden afgeleverd; ook het le veren van karnemelk op oude bonnen isderhalye verboden. Voor zoover er nog karnemelk is, zal dezeter be-: sdhlkking worden gesteld van Zieken huizen enz*.-- V V*V"V-.- - fr-.' I De rectomats-overdracht voor de Ned. Economische Honge School zal in een openbare» voor het publiek toegankelijke senaat&vergadering, plaats vinden op Woensdag 19 Sep tember, des namiddags te 2.30 uur, in de Nieuwe Zuiderkerk aan den Westzeedijk 43, De colleges zullen, - aanvangen op Maandag 8 October, bur* d* bind des voormiddags te 10.30 uur met een toespraak van den rector-magnf. ficus, in het Hoogeschoolgebouw aan den Pieter de Hoochweg 122. i?c\ mügdAanrn.MrHoutman Spoorslncel 32a, Rotterdam. Gevraagd uei, zelfstandig voor den dag of voor d, a n,, v. c ff* v, SIcvr. G. van XJrk, Beutinol** laan 45c, Tel. -13323. tievr. voor onmiddellijke iudienst- treding op Arehitectenbureau le Rot terdam een Ige bekwame Diploma M.T.S. strekt tot aanbeve- lm#. Uitv* solJIciLities onder no. 816 materiaal te voorzien. Eventueel© ge- gadffden kunnen zich voor het verkrij-; gen van aardappel manden - wenden tot L;hUQ mandenmaker, reep.. bande- loar* Dé' manden j mogen zonder/ veri j puni'; als .zóu het:: democratisch zijn! BEGRIPSVERWARRING* Het Locaal Werkcomité der Ille-! galltelt tcRottcrdam vcrzockt on s he volgende in ons blad tc wiJlen plaatsen: Eenigc stadgenooten ondcrtceken- den een circulaire, gericht aan de bezoekers van def concerten ven het Rotterdamsch Pbilharmonisch Or kest. Tn dit geschrift wordt het pu- bMck opgewekt om te verklaren, dat het J Eduard Flïpsc als dirigent wenscht. De volgende alinea komt in deze circulaire. voorV „Zij achten het onjuist, dat over hun hoofden heen wellicht een oor deel wordt geveld. dat het pubhek niet bevredigt en zij willen dat voor komen.; Zij achten;* het publiek in deze wel de; voornaamstappartij cn zij wenschen, dat ;dc Here raad weet, hoe. het publick over deze tank denkt, opdat - zijn beslissing' daar mede terdege rekening,kan houden, zooals: dat in een democratisch land behoort". :-v r-.T Het Locaal Werkcomité protesteert tegen het .hier verkondigde stand» Gevraagd vóór de siad Rotter dam een prima ingevoerde uitsluitend Voor bet bezoeken der SCIIILDEItSCUEXTÈLE. voor zoo spoedig mogelijke In diensttreding. Soit. aan de N.V. Verftabrieken „Vevco", WHIems- kade 15, Schiedam. ltckWIlM* gevraagd, zelfstandig temneiiüè werk- ken, op zeer gunstige voorwaarden, Itiikkeri! De Koning, Groote Vlsscherij- straat 49, Kiittenlam,- gubaing: worden'afgeleverd, Eventaeele d^ reriitspraok te kunncn en mogcn k>->cbten inzake niet .aflevering door: j- k;'*ndenmakcr, resp. haruiclnar. kunnen Wórieri :lngoi!ier.d bij!;de arii/ grond-, stoffen ;;vwn bot bureau van den voedsolccrmnissarls, Anna Paulownu- straaiï2g;';!/a.Grtivenliage.' Voor liet maken van bedrljfsklecding voor de geteisterde gebieden in Dra- bant, Zeeland en Limburg/ kunnen op ons atelier nog een (ge Naaisters, aankomende: Naaisters en Leerlingen geplaatst worden. Aanmelden iedcren dag. van 9 tot, 5 u. O. Wouters. Itedrljlskleedlng, Rauwenhoffstr. 41. KOERIERSTERS ylxiden |d«nfwefl.; bemyloeden; pgl n do - Berïo rad io toesprakenJ;^bpdo brug'*-' zul fiedenavond JdéGouyornéup» G e'nëraaiK AVii^V*:^L;::'iTjai,da; yan^l^tirkenbo'rgH^iStnchbu p éraoonl ijkt^wóöni rfch tcn^ioÈ rheFüNé Voor onzo Foto-afdceling vragen wij mannl; of vrouwl*. bediende, vol kom c n m et d on k e ré.kamer- werk zaamheden bekend. Fa. P. KLOU WENS, - Nieuwe Binnenweg 189, Gevraagd. Op kantoor té Rotterdam een leëftijd pIm.;;?.10 ,i:jaar;;;Goedkunnen-?: de rekencn. - Mulo-dipI'oma: strekt' tot aanb eveling^, B r;/ on d er* no.; 1873 .Ad v.T Bureau i ,B. r$+ K*nol»;?i:. Mathcncsseriaatri; ^erlahds^lwlleg^^ !3lip^S&tS^

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 3