m KtifcftitRSlERS ÜMMTm Qffkiecie ])u&licaties AVNTIFTL V\ BCSTEL LÏNC l\ Mfc.1 \00ttUIl BfTvri\c In het 9Uatsbhd jir F lol \aa JO Vuiructi IMj is opgenomen de lee-Hie u hotwi^-jlit cl ikk n, mnohli0in0"-be luit gelüzuncr n welke op 31 Augti lus in we king is getreden Deze beschikt ng bet eft overeen koiu ten ingevolge v elke door een der party en een \ooraitbetalin„ wordt verricl t met het oog op te toe komsiige levering van motomj u gen (daaronder begrepen motorrijwielen) zoouel voor personen al voor goe Icrcnv ervoertn a dereztn» beatentd n otorvaarlu (,cn stoomwjrtu gen zeil vaartuigen motoren (allo soorten) lm Ibouwmaclnne» als maaimach nco dorrolm uch nc «fjom en motor ploegen Hnlboue tractoren karn ma cl i i en an lore |ii dc u (oefening van het lmJlouebcdrjf gele gJe marine took in tall itiOs (ale»oor ten) 1 oei n talfat e= (alle soorten 1 'tof zuiders rul o tui an^toe tellen gram a foon (alle «oorteipiano orgels cn vleugels (ojle soorten) brei »e*f en borduur mr nes (a Ie soorten) rq meten en meubelstukken Voor zoover de levering nog met heeft plaats gehad zijn beide par Ijen hoofdelijk rerplicht binnen vyf lagen na het in werkmgtreien van deze becehtkking dan wel ingeval overeenkomst pos na het tnwer treden dezer beschikking i» aan inn binnen vyl dagen ni het r overeenkomst hiervan 'chiilteljk aangifte te doen bj de afdcehng geldwtzen van het ministerie van finuii i n te sCravenhage De aan„ille ti oei bevatten a. Volledig© namen en adgesaen van partijen b een omschrijving vau de te le- v eren goederen c bet ten tjde van de aangifte reeds betaalde Jbcrdac d het/de nog voi schuld igde be drag/bedragen en het/de tjdstip/tyd stippen waarop dit/dczo moet/moetch worden voldaan. Op met nakoming van deze verplich tingen zijn krachtens het machtfings besluit geidzuivertng (Staatsblad F 133) zware straffen gestold Vrijheidsstraf Ien en geldboeten {tot een maximum van foOOOOO) kunnen zoowel af zonedrlyfc als gecombineerd worden opgelegd Bovendien kan de behaalde winst nan den veroordeelde worden I\LEVER BS G EIERBOWEN' Het C D K maakt bekend dat Winkeliers in de provincie» ISoord Holland Zmd Holalnd en Utree it de voor een ei aangewezen bonnen D 663 der zesde nood kaart en E 15 van het inlegvel op alle werkdagen van 6 tem 15 Septd bij de distri butiediensten kunnen inleveren ter ve krying van toewijzingen INZAMELIjNG BINDTOUW BIJ DORSCHEN De landbouwers zijn verphcht bij het dorschen van granen welke met den graanmaaier «elfbinder gemaaid «yn de vr jkoraende eindjes bindtouw m te zamolen en deze bij den touw bandelaar tegen overgave van een officieel inlevenngsbewijs in te leveren De pryzen voor het ingeleverde ma tenaal zijn dezelfde als in de arge- loopcn jaren nl I02o voor den hanedl en [030 voor den fabrikant Bij de vaststelling van toew j zing en bindiouw voor het volgend seizoen mogen degenen die niet of met vol^ doende eindjes touw gezame'd hebben, er met op rekenen dat jij toewyzin- een voor tyndfouW zullen, knjsren- Familieberichten ertoufii \ELLi v 1 OiiOOlJ 11 HI MLLD1 It Polostraat Beijeriandschrlajn 1-* f t> Jtottvrdim 15 vepl to^j Dr Anna van Westrienen \icuw telefoonnummer 287S6 "V ertoo/d POLLY LANDWEHR f VANMFBR R d«.m G 11 Burgerpteto "0 A dam Z Miciielingeiostr "3 Receptie Zaterdag 15 nept 19-ro 3 30—5 uur o IV Burgerpleui ">0 Rotterdam HEYNY v 't HOF Rotterdam 13 Sept 1945 Toekomstig adres Beukefs dijk sTi 6 J II DL JONCMeuvehl bun 40 Jaruo eelitiorcenlUnsr Hun dankbare kinderen en Vorioolwn Itdaro Sejit 'ot» Valkstraat Onze kelieriie Ouders at lieer en Altvrouw a R IVJiAh—v Rijk, Dopen D V op 21 September as hun 40-Jarige echtverbinte nis te herdenken Hun dankbare kinderen Schiedam 7 Sept 194j Overschieiscliestraat a7b Receptie hovenzdal hotel Beijersbergen 1, laardingerstr 32 Schiedam op 2! jsept aan to—-t6 uur OPROEP OndcrReteekende door de "Villi Comm te Rotter lam um.e feld *il« bcwinHoereler v jor de afwezige mevr Jl fleck— IJvin an (Modehuis keek) ge woont hebti a d Rocku'sm straal ole te R dam, verzoekt allen die Iets te vorderen Nebben van o? verschuldigd zijh aan deze persoon goe deren golden en/of andere waarden v in drre In hun bezit hebben vfior 20 i>ept aangifte tcdoenian Mi vr U Bosman Bentinrkluan 6 >b Oiericrtin Fhllfppus v Ommeren f, Ridder m de Orde van den Ned Leeuw ui ooiman deur in de Orde van Oranje Nassau eud 83 j Uit aller naam Wed P J v Ommeren aan Ommeren Wassenaar JOSept 1945 \illa Rust cn VreiiLd Heden omvingen wtj via Bombdj telegrafisch het ontstellende bercht dit JAN FISDtJU in den leeftud van 3j j ut laihnd is overleden VU- Uier naam II J I 3D UK Kersleman Rdam Bergsinr,el i#öi HVUvlluLIWv(, J ang-, de/en weg belui-en wü on/en hirtilijken dank nu alten die meegeleefd bebbin bij het overlijden van oo/e onvergetelijke Moeder Meer de Med G v VHeriniren- Mutder Dit aller naam 3 am v \V ieruigen Sell edaifl 14 Sept !9i5 M lasdijk 1 Lang» dezen weg netui„en <u bewoners en ïeden der buurt vereenltlng Liberty 04,11 leistraat, hun DANK aan het Bestuur voor de ge zeillge feestdagen en de op offering door hen betoond voor het slagen van liet feest De gezimpnlijke bewoners Ut Nntion-al 0«cuinvntatn imnst der Illegaliteit geves tisnJ Bur_ Memesziaan 110 is vanaf heden TELrt ON fSCH nan p«l»t n onder No 301 "6 Het Afwikkihngsbiiriuu d<r Plaatselijke Illegale Organi- sattes van Rotterdam afd REkk gevestigd Burg "Uei neszlaan ÜO ts vinaf heden fl LLI-ÖM8CH annvosii lm onder No 3"273 De ltrk\ is voor registratie "©«loten MODELLEN Rottenl Kappersvakschool, Molenw iterweg Eiken Dinsdag van 2 tot 7 30 uur gratis watergolven onduleeren en knippen voor dimes en scheren en Inar knippen voor herren en kjn deren tegen vergoed me MAYHEHES3E8WEG116 COSTUUMS/ REGENJAS^. TEL. 37630 F 50,BELOONING lermlst op 30 Aug 1915 achter mijn werkplaatsen /omerbofstr 32 dus open stuk tu-,splien /pmcrhofsir en Francisrusstr een GHLMlOKCl VÜTOWIFI met binnen co buitenband lnhchUn,,(.n welke leiden tol het vinden worden beloond met {50t desgewenscht wordt den naam van den aanbreng r geheim gehouden V R1J501W Dueo I akspulllnrichllng Zomerhofstr 32 Rotterdam Tel '0754 DOOR DEN MINISTER VAN OORLOG IS BEPAALD dat aan dc gerepatrieerde krijgsgevangenen behoorende tot het verlofspersoneet der Kon Landmacht na afloop van het buitengewoon verlof van 3 maanden onbepaald klein verlof wordt v erleend Het Hoofd van het CIK L te Eindhoven zendt san dc betrokkenen %cn verlofpas waaruit blijkt dat het on bepaald klein verlof aan hen is verleend Degenen die door bijzondere omstandigheden deze verlof pas met hebben ontvangen worden evenwei toch geacht met onbepaald klein verlof te zijn met ingang van den dag na dien waarop het buitengewoon verlof is geëindigd ter wij) zij aan bovengenoemd Hoofd C I K L alsnog toezending van een verlofpas kunnen vragen Het Hoofd A O ii A W PEUCHEN Stichtingen NVD - WHN - NSDAP Tierbrj wordt cïe publicatie in henrmenng- gebracht, dat de uiterste termgn van indiening van vordenc 'en op bovenstaande stichtingen gesteld werd ap 30 SEPTEMBER 1945 Het achterhouden van bezittin gen of met opgeven van schulden is strafbaar De Beheerder H STRAVERS Rijswijk (Z H Geestbrugweg 60 N V Eerste Schiedamsche Begrafcms-Vereenigmg is wederom telefonisch aangesloten onder no 6 8205 Voor piëteitsvolle begrafenis verzorging en cremaüe- Kantoor Broersvest 103 Schiedam Tel 68205 NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN Bij den Landmeetkundigen Dienst van den Dienst van Meg en «erken kunnen gepla-nst worden BENIGE MEET- EN TEEKENKRACHTEN Vereischten Diploma HBS (5 j cöf Mulo B met uitgebreider wiskundige opleiding liefst enkele jaren ervaring niet ouder dan 30 jaar Sollicitanten in het bezit Van het diploma landmeet technicus van de Nederlandsche Landmeetkundige Federatie genieten voorkeur Sollicitaties met uitvoe nge inlichtingen en afschriften van officiceie cijfer lijsten bthoorende bij dc diploma s m -zenden aan den Algemeenvn Dienst 2e Afdeeimg te Utrecht HET PAROOL VOOR DEN MODERNEN ZAKENMAN mogelijk maakt begint op 19 September as te ons uitvoerig prospectus 18 September te Dordrecht «n lottcrdam Wu zenden U gsarne L O LANDELIJKE ORGANISATIE VOOR HULP AAN ONDERDUIKERS ^roote ^penbare Vergadering over het ^ontstaan strijd t Apeldoorn) Dt geestelijke achtergrond Declamatie- van verzen uit Uciv bezettingstijd Deuren open 7 uur sjitmg 7 2o precies -» De Joneüciub „THE OLD SWINGERS1 organiseert op Zondag t - bvpl as van 82 mir een (■KLOS 1 UMIvFRUF BAL WOND te houden, in Galand West, (bovenzaal) Kaarten abeen voor ledio of ie lialen bij den seer J Hofslra, Ateidisstr 7ö Jr1 3)"t»9 AdvertentiPs D G VAN HQYTEMA Vzouwtnurts van f7 Srpt tot 1 Ocfo&pr niet te eon Hult (.eren Waalsche Gemeente Baan 133 Zondag 16Sept voorin ft u j Uuvit, predikant dc/ Waalsche Krrk tt Arnhem BELASTING Invullen van bultensewone aaudlten Behandeling van alle Belastingzaken Bijhouden v administraties Bureau Montana, Proveniers straat Tot 4 Vt" 6 Café COULIEit Dlergaardesinget 5 hij dc i inel is wederom telefonisch idioten onder no 34194 Uitknippen en bewaren" Uw snelweger or snijmachine defect? Belt U even ot> tf 3 P 9 5' V j pi ai Technische handelsonderne ming! Willebrordusstraat lts Vrtjz Gorfsd Prediking Kerk Ned Prot Bond Schie dam Wcatvcst 90 Zondag ib Sept fö 'iQ u v ra Mevr Dr V Mankes/eraike Dg. Rotterdam Banketbakkerij „Het Westen bericht dat bij inieverirffe alte .soorten taarten gebakjes en hoekjts verkrijgbaar zijn Aanbevelend J VANNOORTYH3K St T idufnavtr 49 Tri R758G 10 Prachtige Witte Hyacinthen 25 Helder Roode Tulpen 15 Rykbloelende Trosnarclssen 50 PorccleLnblauwe Irissen 50 Gemengde Crocussen 30 Blauwe Drulljes 30 Boschhyoclnthen In 3 ld. 30 Grootbloemige Ranonkels v De bon geeft TJ recht op deze geheele ir^v allround collectie voor F 10 halve in collectie F C 25 Levering onder rem- mfp bours voor vracht en emballage wordt iets extra berekend. Bestel omgaand btf KWEEKEWJ JEPENH0RSI _1 .HIU-EGOM Sluiu de heeU)halv«* collecU* NAAM ADRES ""doorhalen wal niet wordt gewemcM, Knip uit, vul -Ö'jr'n couvert waarop H/j ct pen* oen bó»en«Uaod «dr»,. Ned Herv Gemeente S< JIILILUI Beiaal contrlhutlé 1945 Maan dag 17 Djn« I \k f 8 "Woensdag a9 cn Donderdag 20 Sept van 9—12 uur Morconlptraat bh cn van 25 uur in hel Beursgebouw, At8_3£ Tct herinntrlne dtpptrt mede f—- tkiterx. - Dt tebriek JCoerler- teers is alleen be ttend mor mag m tanbod adoert D Kruisscarfge plano tt koop aangeboden Merk Zim rnetmann in prima staat Te bezichtigen van 6—7 30 uur Noordsmgel 25a uevi nci ïueiaji Ueistü e tl Klem gezin Zelfst kunn ko leen en werken Veel vrij Salaris f 50 p m Mevr Cran Iel Straatweg 10 H berg v. Jam ui V vraagt Voor direct netto melsJeB bo\en 16 jaar voor Jnpakwerk en lichte fabilekswerkzaamhcden Hoop loon /tch aan te melden iedere werkdag nS 2 uur (behalve Zdterdagsl Hugo dr Grootstraat <1 Uevt nette It K dieiibtCode v h d of werkster v enkele dagen p w v Ree Eendrachts wrg 3iia uovr oesuia Uü meisje als hulp In de huishouding tevenc een werkster voor 2 of 3 ochtenden p w en een huis naaister Mevr Masson Berg iustlaan 69 H berg Kellner bia caffr-resl of dancing (Ook buiten de stad} Br No 699 bui v d bi te VtrKOOpMdT 0(1 VOiKO men op de hoogte met Heeren mode en jongensconfectle V g g v Br No 702 bur v d. uhscoopin roodbruin reu Bob 1 - b Bratrlisitraat 26a e^bt.iooj»«u jUaanaagavuüu 10 £ept Slmtieeaelie poes Teg b t te b Hii>skcus Een dnchtsitrnat 48c siuuii.oockeii DU» s Lra vend uk wal te koop Sonoy <Jr»a1 Cr tel 41357 Kuup aaiigto teu heerui coatuum lengte oog i 75 m en, em zwart bouclé dames mantel m 48 Cr' ^3986 let) of motorrijwiel IK st Te huur of te koop Rijver gunning aanw Br roet vou gegevens No 704 bur v d Alleenstaande dame 45 Jaar, b z a v d huishouding of voor leiding Br No 748, hur d bl tJevraagu nette uuisnoudster door zakenman z kinderen 30—40 jaar Br m foto welke wordt teruggezonden ond No 737 bur v d Öl Jongeman, j zoekt lab werk (chem an Ml se) ook. technisch onderlegd Br No 7J0 bur v d hl Jiescu Jonge vrouw bza als hulp ln de huishouding van 84 u Br No 717 bur «tuiten Br wimermoutei m a2 tooroQrl Igst voor dito mante'pate- Br No 706 bur,. Sctiwaam ilevr j Kitmeeoter Juliana laan 18 vraagt nette dienst- b« Ir lette uiinjM voor inpahwera fevr Prettige werkkdnj, - clued Cartonmgefabrick, Oranjpgtraat 16—24 uu\r u /eiiat werkena» liensthode Goed looti A de Graaf Rotterdamschedyk 272 (firn N3 7 uur musje ijevr dfz* u niet middagkost Goed toon v d Knnn VVHI de Zw isrrlaan 28 Juugemuu, is I ui uezu dipt Mulo A momenteel de avond- schooi volgende zoekt plaat sing op een handelskantoortn kans om voot uit te komen Br no S lts© hi- 1 M loufc nieiajt, i» j fteu -neiv biedt ?irh aan voor 2 dagen in de week als hulp ln de huishouding ln gezin zonder kinderen Alleen te Schiedam Br no itSlbiir v d ol «i- nua v ic aOMP gevtaagu motorboot Br onder irtf MGS frvdW l,oj wil gelaK-CKiadepauJcleod- cororao ie. aangebodeni t» prima staat G Oerleman»- Burg K'i upeotlaau 239a T< t A8325 lB koop gekiassiftceerde Vrij buiter 6) in pnma s aat bouwJitar 1939 Br oo S H84 t- Wad Jong echtp zoekt vrU« «»8« of scd woning met gebr^ v keuken Br no 11R5 n V d hl SU,MY-"mVrcrngaiA- mondesche«traat 3 )t onlngruit Mod woning k ensulte 3 si k keuken badk -voor f buisk 2. »i f keuken en hadk R dam 1 'Br No 705 hur v d L INLICHTINGEN GEVRAAGD OMTRENT* Louis Levle, geh m Eva Winter, gewoond hebb Alelüisptr R dam cn Levlc Winter gew waschev zocht tc schrijven aan Fredericn Winter Stevinst^r 2 arbeitls- Karel a an der Moor, geb 19-12-22 Leeuwarden^Meitarbftiös- tnret geplaatst bij de fa Alleman en ^tter, Hatotrawe u.t*. Hemeiingcn Bremen In begin Fepr 1945 met dipnwnc ln ziekenhuis te Roten burg terecht gekomen °P ^nler li bed 6 Bij hem heeft gelegen een "keren v d McUdtvOUd aO Juit R dam, welke als tramcondueteur n Bremenvrers «aam was v d Meer HïndcHtraat 2 Leeuwarden TBeres» van Dam, geb Barendse 65 J Airaold van Daiie, 73 J. Hakker—van Dom 40 j, Sliuon Hakker» 43J MnrJanno Turkama—van Dam, 40 J met 3 kinderen Nolly, Si^ldoor, - 8 J Treosjo 2 jMouriw Turkgm», «epplo van Dam, i JJ Izaak van Dam, 34 j Fmma Vellomon—vnn Dam. 25 J kjnd Monny, 1 j, Hartog van Dam, 32 J Annlo van Dam 29 J Natltau Barendse, 28 J van Dam, 22 J Allen, vertrokken vla Westerbork naar Uulfsch^nd Even tuecle onkosten worden gaarne vergoed L .v/Wl.Dam,. ticne gouwrrlnan 34 Rottrrdam Na b jaar afwezigheid toegroclerf V r Z S. J1 GEBR. HOMMERSON t- het Schiedamsche publiek met tvJW hmtnstisoh-«6- lllumlneerdo Inrichtingen, Skootcr JPnlaeo Oh Rupsbaan, op het Lunapark bchlcdam, Rotterdamschedljk ^.Or-Sifc September 1945 3rd ontrec Ir fq LUXOR Zaterdagavond 22 Sept 11 uur nam Zondagmorgen 23 september 10 uur voo m en Zondagavond 23 bept Jl our nam sicchts 3 voorstv ilngep van het verraaarde RADIO CABARET VAN CHIEL DE BOER •xtra fietngadeerd Cilly "Wang met danseroatlen Diéic WH- lenrsndts Nederlands beschaafde jazzpianist Bespreekt tydij, uw plaatsen Prijzen 3 25 3 7s 4 25 f 4 75 Voorverkoop Vonaf Maandag aan het Luxor theater (10 uur) n Bureau Milot Slaghekstraat 36 Rotterdam Zuid Ol'i >XSU U» /AtBlCOAUOtlUOAU 16 autb«4m« AH. vdn IiLT GROOTE NAI kARbPFBSt aart de Ilötterdanueho- d{Jk to SclUfldAin. Diverse populaire attracties, w o Autc3kootot-, Rupsboroi, De Motorrüders Zweef- en Dra timolens do dolgezellige Rini- boe DanUng enz enr s Zondags geopend van l tot 12.<u, middernacht» 's Zaterdags en «woensdags van 2 tot12 nuf, ovérlge dagen van 5 tot 12, uur 's Zaterdags cn Zondags entrée 25 en 15 ct överlge dagen ynj .„„„cwru De orgtniéaior A C AUGUSTtFN E.V.B AFDEEUNG SCHIEDAM 15 Selpt Zaterdagmiddag 3 uur groot» OpenluehtvorgadwIiW v bij de boscLwachlerswoning Sterrebosch Komt allen bprekers om A.V d Beïg HET BESTUUR

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 4