Schermerhorn de N.V.B. voor mm N.V.B. wordt geen politieke partij Steekt elkander de hand toe DOME DURF Rotterdamsche industrie? VRIJ ONVERVEERD Zaterdag 15 September 1945 ONAFHANKELIJK DAGBLAD VOOR ROTTERDAM EN OMSTREKEN 5e. jaargang nummer 142 Desnoods we! eigen candidatenlijst Aan onze weekabanné's Turken 'zetten zich schrap ^WEERBERICHT Radio-rede van den G.G. Wij kunnen alleen goed worden langs 4 den weg van hei offer" Redactie en Adroiolstr.: EENDRACHTSWEG 42 TeL 25430 (3 lijnen) Abonnementsprijs p. wetk 0,31/ p. kwartaal 4.— 1 o's se nummers 0.10 Advertenties en Inlichtingen- dl e n s t: SCHIEDAMSCHE- SINGEL 42 Telef. 21839 en 2 4309 Advert, uitsl. Tel, 27839. In de constltue; rende ver;a dering,. van deNed. Volksbewe ging tc Amsterdam, heelt de N.V.B. als haar houding vast gesteld, dat zij zich "n i e 1 om zet in .oen po.itieke p.ariij," om dat zij nadrukkelijk haar u e.cn- lijke soeiaal-paedagogisdie taak wenscht 'te 'vervuil-en. Zij "acht st.ch ing noodcakoijk' van een broede volkspartij met personaIis:isch-socia!i; ti.--che doel sielhng en roept alle part i tn groopecringen, die i is ommen «et dit doel, op, de voorberei 'ding van' zulk oen partij ter; hand te nemen. Di.K.V B ze re aelit' het haar plicht,' hierbij be nijdde ing aan te bicden. De N.V.B. dringt er met klem bij die politieke partijen, dié geroepen zijn een poHuek her- sol en 'vermsuw ingin f^r.ro ->a- üstisch socialiitisehen /.geest te voeren, óp aan, om met een concreet gemeenschappelijk ver- kid irigs rogrameneen ge neen- schappelijte. cand.da-enlét uit te' komen,-.waarop ook ai dan niet poliliiek -georganiseerde leden'dér In verband roet de schaarschle 1 aan pasmunt, hebben wij; ten-ge- rleve van onze weckabonnê's 1 besloten, Maandag o.s. het abon- nementsgcld voor drie -weken tegelijk te laten innen. De abon- né'3 betalen doar één gulden. De 3 S verrekening van bot ^teveel be- faalde vindt plaats by de vol- g-gende inning. g s Directie Het Parool, i eert zoó brééd/'''mogelijk "steüii'- Mfiat;;jnëhèt voik voor déze 'pó- ylitiekworde gevormd. ;éf/i/- •Mochten de politieke partijen, 'v die' voor deze samenwerking .liet "'••eerst in aanrntr .ing i.ornm. haar Ih'cHihtianS; ;af\vijzen, dan acht de •'IN.V.B.'hoi onvermjdéljk ennood- 1 zakelijk, dat in de aldus gescha- pén noodsituatie,' buiten de N.V.B., doch op grondslag van '4 baar program,' een comité voor .zal.. .'worden gevormd,' om,aan den in V; breede-kringen levendenwil tot' vernieuwing,' ook van, ■het partijwezen, een voorloopige ges.1*116 Xjeveiy. -'DeTurksche regeering beeft een - uieeenzétfing van. haar standpunt 4 inzake';; het DardaJtte!lenvraagstuk doen'/ toekomen aan den raad ï^vanminister.; - van. buitenland- sclie zaken,' welke momenteel te Londen confereert. f -■ gill In hun' uit.eenzet'ing;.,verklaren //'do -Turken,."'.dat zij niet bereid izijn,- sanien met de Sowjet Unie bases' aan de Dardanelles te hebben-'en orehmin.;. zijn - zrj- Üe- reid idézöbasés gohcefaan de •/•Russenover telaten. Wel wil :- ';de Turksche crégeeririg deze bases vernet;: do vereenigdo volken deé- iion,'-- ofgéhóèl ;aan; hen ovcrdra- 4- gén?/Een rectificatie -"van/:; do' ...iTurksch.-RMZsisciie grens -komt 4;7hie4f'tor sprake. De Turksche" t/iTegéenng 'acht bet:' een zaak van leven'en".dood'.en zal/zich niet onderworpen.:- aan ,'eischen .over afstand--van Turksch grondgep C Kédtffif S v;*44lnJ;aftvachting--van ^'do /nadere - onjtwikkoifng;.v;blij{t.:;iJ!et- gelieeie Turksche pleger- onder de wape: S^giQyei^e^enfezwMr^béwrilldlihetft'u-iie'-i 44' H -/teióférntuur.; i fc iiimimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuimiiiiiiiiiuiiiiiii Besef van Saamhorigheid De góuvcrneurgoneraal van Ncd. Iudië, jlir.. mr. A. 'W. L. Tjarda van Starkenborgh Stee houwer, heeft gisteravond een korte, radio-rede uitgesproken. Gij zult de ontroering beseffen, al dus ving de G. G-. aan, die hel geven moet,"na zoovele jaren op nieuw in het vaderlandte zijn, "het weer te zien gewond, ver ouderd," maar toch in zijn zoo vertrouwde wezenstrekkon, het zelfde goede land. Na aan zjjn afzondering in gevangenschap eenige woordengewijd te hebben en na de verderfelijke maatre gelen door den bezetter geno men, te hebben aangestipt, ver volgde spr. met er op te wijzen, 'dat-het voor hém eert voorrecht is in deze sfeer vanhartelijk heid die hem hier ten/dèel valt, do"bevrijding van Indië af ..té' -wacb tou.-.. De-.- G.G-./ hoop té spoo-. dig j;.de/>>vpldC^ii!ng';.: tó '1 sm a k<m Nederlands -/jfulpberèidhcidtot herstel van de-normale lorde cn 1 leniging van nood:' en -■ lijden in Indië vwerkzaam- te zien ingezet, zooals Indië eens gehoopt had N ederland - bij des zelfs bevrijding - bij te staan,-yóiir het ze'f nog in oorlog was. Tóen Nederland in 19-10 strijdtoonccl 'werd, gat dat een schok in Indië,* ver-, volgde dc G. G\, dien niemand, die dezenmee beloofd heelt, ver geten zal. Op geen oogenblik werdzoo krachtigdc eenli^d van hét. koninkrijk- bèledeh./Indië zal thanservaren :hóèzéer voor zgn besef van saamhoorigheid van' toen. in Nederland .weder- kcerigheid bestaat. De G. G.' be sloot zijn rede; mct;hbt'-ui tsproken valt zijn hoop, dat de weder opbouw van het koninkryk hooge hoogten émag hereikénlïM^S'? Prof; - Schermerhorn i heeft in de vergadering van de Ned. Volksbewe ging te i Amsterdam een gloedvolle rede gehouden. In de harlen van duizenden Nederlanders, steide de spreker onder meer, lècft de N.V.B. als de draagster van de gedachte aan den Strijd op de puinhoopen onzer steden en huizen. De een, om dat hij weet dat Gods heilige wil hem dienstrjjd in zijn ieven heelt geplaatst, de ander, omdat hij. een voudigweg in zijn bloed heelt, dat dit de cenlge weg is,:waarlangs men- schen met menschen kunnen leven. In deze .wereld wil de N.V.B. ons volk in dc ziel branden, dat wij al leen gered kunnen worden langs den weg van het offer,. Duizenden heb- ben in het verzet hun leven op het spel gezet-ien-verloren, tienduizenden hebben het offer.: van een rustig- le ven' gebracht en hebben .als opge jaagd wild.J temidden van het; volk verkeerd.: Óok in. den kring van onze volksbeweging- en „Je -Maintiendrai". Staande verzocht spr.' dc:'.vergadering de nzgedechtenis .vati -'drie dezer. strijdmakkers' te ceren. n.l. Cor Vlot.' ■Jo Wüttrich en' ir. Krijger. Heelt voorts het offer van het leven van: duizenden." geallieerde soldaten ons volk. .nietfc^dee-^vrijheid- .-"gegeven? Noemt/u 'dit' 'alles .geen- geêsieiijkc vernieuwing?.\Vij' hebben clkuudcr .'gevonden in'i«jen gemeenschappelijke erkenning, zoowel vnn zedelijkc- nor men als ven concrete doelstellingen. Tusschen'. deze beide bestaat een innig -verband. Het gaat er om. wat in .het, binnenste" f van den:roensch schuilt.' op welk fundament hij zijn. leven bouwt,. Wie ernst wil maken met dc keuze tusschen goed en kwaad In de concrete situatie van dezen barren tijd, - zal beseffen, dat hij zich in zichzelf heeft te kèercn en zich .rekenschap /zal/- hebben te geven over de vraag, waar ook voor hem in laatste instantie de bronnen van het'leven liggen. DE WERELD VAN VANDAAG. Al weel ik,zoo vervolgde 6pr., dat de wereld'van vandaag er anders uit ziet dan ik mij eenmaal gedroomd heb en datde werkélijkhéid oneindig veel harder en rauwer is, loc!) weet ik. met'nog veel grootec zekerheid dan in .dagen, van' optimisme, dat het erom gaat of wij- 'ook' in .ons volksloven kans zien. den vlcfeuscn. cirkel to doorbreken. In dezen gèdnchtengang ligt een van de diepste grónden,' waar om do Ned.' Volksbeweging ais zoo danig meer is dan een politieke parlij, in per wil zijn en moet zijn dan een deel. van. het vólk. Natuurlijk' 'moeten .in het politieke loven ook de krachten gericht wórden op do geestelijke grond slagen van onzo maatschappij.;: In haar streven-en in haar strijd ontmoet do N.V.13. het geheele georganiseerde mensclielijkaleven, dus ook het poli- vernieuwing én versterking van ons zedelijk normbesef in belangrijke mate met het politieke, leven: vaa ons volk te 'makóó krijgen "cn 'lang nadat do politieke- consplïdalio van hek partij wezen, .waarom.,' thans noggestreden wordt,-,haar. I. beslag" heeft gekregen, daar ook 'mee te 'maken houden., Zij zal een centrum kunnen blijven van groepen uit het Apolitieke leven. Door haar program, besloot prol. Schermerhorn, nadert; de N.V.B. het politieke leven en steekt hen, dia op dat veld hun grootste activiteit verrichten, j van harte de hand, tóe en wil met hen strijden voor een vorm geving in ons. staatkundig en maat schappelijk leven, die zij noodig acht voor het eigenlijke doaL - Spr. had de 'Overtuiging, dat dit eerste; congres van de N.V.B.; in. het maatschappen lij ké leveu van Nederland èen gebeur tenis is van historische bcteekenis. De wereld bevindt.zich op een breuk punt' der;, historie, en is bezig zich grondig te verandereD. Het is geen toeval, .dat juist nu in do laatste 20 jaar de ontwikkeling van - lucht vaart-en radio hun bekrooning vinden in do aloomkornsplitsing. Spr. weet. ijiit,de Schepper .van hemel en-aarde -Ónvergankojijk cn onveranderlijk is cn' dat ergens ondanks alles/; een. Vast puntligt.. Deze vastheid heeft echter ■'alléén, betrekking;op/het-diepste' wezen "Vart 'ieder;- pcr.crnnlijkheid.'VTaar "ïri dat vlak van menschelijko samen- Joving,waarin dp N.V.B. -werkt, treden dia keerpuntenin" d<> mensebolijke geschiederts aan' 'den dag, waarvan wij er thans <én beleven. Opsterhen liegt (U elcctrldên U kunt „opsterken" mei LAAN'S B.Q. gortmout, een gezond, voedzaam gerecht Vraag Uw winkelier B.Q. Klaxjr in een tap! K L .M.-INTERNAAT,SOES- TERBERG. Heden wórdt "oen. K.L.M.-inter- naat te Soesterbc-rg geopend; Op dit internaat zullen onder lei ding van. den. K.L.M.-radiotelegra-, fist P. Oolgaard, ongeveer 120 jongelui worden opgeleid vóór i do diverse.lakken van hetK.L.M.- lieko lcvem De N.V.B. zal ook,': nlbedrijf. De opleiding duurt drio gaal hel óns alleen om geeslclijko, maanden. 13,/Als alle'.-, groote.Vmcnncn': hod Dokie: bofialve een."' buis om'in te .wonen,'óok een kantoor om In te .werken.; Na diep.: nadenken, besloot .hij naar kantoor; tc gaan :en; zijn".vricnd- Dicu'crik. Rnp op tc - bcilcnA Dicdcrik - wns ecp ■'aankomerid'.uievinder/die al aardig .naam bcgoni te:~ maken/VVooral zijn '.Machlnale Klp/oogstte 1 veel jsucces".; Jc.'moest.jeea.: kwartje Irr hetfapparaat stoppcnVen. dan, kwotnAer-ó-r. al; naar ibeficvcn l -^ eengekookt, -een-ge-; ;"bakkenj,^é'eéggcklutst//cehrARóssisch/of-;een';tóerelJuit;f; Allceniyan-.'ac/zijde/vanhetvyakverbondi-'van" Leghennen 'wasier jvccl tegeriwcrklng-en'eridrcigde.'zelfs een proces wegens oneerlijké 'concurrentie.'.. Dokie draaide, eerst /drie verkeerde nummers/ waaraan; allemaal booze/men- /6Chën.vastzaten/;die,-zeidcn/:dat:hlj:vefkeord:;verbónden' :iwas".,:l-iEindeIijk/:;kreeg;h!j;Rap/'/, Ben./je;:'thuis?",:/ Dokieji/Ua'f,-.zetiDiederlk.Blijf/het,,, ikikom/naar; je; -foe.">./BuBcn/6'sfohd;'é.zljn-/auto//ett/hlJ;;sprong /ferih;- J EENT een - stad als Rotterdam zich voor de vestiging van in dustrieën van ir.ccr dan locale- bc teekenis? Vroeger meende men he slist' van niet- Thans denkt men daar anders over, aangezien mfcn bestaanszekerheid zoekt die ons ach terland",' wellicht niet moer zat bie den. Het lijkt ook ons gewcnscht, - dat in Rotterdam, althans bij do stad/een. hoogovenbedrür met de daaraan ver bonden aware industrie wordtgeves tigd. In de eerste, plaats; kan daar- door den invoer verminderen van haltfabrikaten, speciaal ijzeren en stalen producten, waardoor onze han delsbalans gunstigerkomt te liggen; ten tweede bereiken wij compensatie in den aanvoer van kolen en ertsen en voorts gevenwij de bevolking van Rotterdam nieuw emplooi. Er liggen, op ditterrein natuurlijk' allerlei voetangels en klemmen. Aller eerst in de verhouding tot Amster- dam. Het hoogovenbedrijf te Velsen -had in Nederland een monopolie positie. .-Do zware industrie aldaar was. echter niet voldoende om geheel Ne derland to voorzien van ijzer- en staalproducten, zij 'kent daarvoor teveel specialisatie. Ook in Rotterdam wordt niet beoogd Nederland op het gebied van ijzer- cn staalvoorzienïng „sell- supporting" to. maken," Op de hulp van het buitenland moeten wij blijven rekenen, en dat is maar goed. ook, anders zou, het begrip internationale handel roet ce daaraan verbonden scheepvaart tot het verleden behooren. Met betrekking tot het Rnhrgebied gelooven .wij. ook niet, datbepaalde industrieëete plannen In Rotterdam beoogen, do aan het Ruhrgebied ge vestigde industrie oen afzetgebied te ontnomen. Zooals men weet. lfeelt de zware industrie daar betrekkelijk wei nig schade geleden en kunnen de fabrieken er in betrekkelijk korten lijd worden hersleld. Het ligt in de bedoeling van do geallieerde autori teiten, do industrie in het Rahrgo- bied weer tot 1/3. van haar voor- norlogscha capaciteit op te voeren. Deze induslrie werkt voor het huilen- land en dus ook voor Nederland. \J\fIJ ontkennen allerminst, dat het vestigen van 'n hoogovenbedrijf in do buurt van Rotterdam grooto sociale moeilijkheden met zich brengt. Wij beschikken hier le lando n.L niet over voldoende geschoolde ar beidskrachten. Hoewel de plannen noggeenszins een. vaslen vorm hébben aangenomen hebben wij vernomen, dat een zeeg goede vestigingsplaats, voor de nieuwe induslrie wordt gevonden in - de na- bijheid van het gedurende dezen oorlog zoo zwaar gehavendo Poorters- haven, tusschen Maassluis cn .llock vanHolland. Dit terrein hoeft het voopdeel, dat het „natuurlijk" is, het- - geen .het. makon van belangrijke grond- versterkingen'overbodig maakt- Verdct - is do ligging bij den mond van den Nieuwen Waterweg zeer gunstig voor den aanvoer van ertsen cn giotcokes. Daar het niet 'gewcnscht is, dat sche pen langs den Nieuwen Waterweg moron om Jiuri lading to .lossen, hóeft men gedacht aan een inslcok- haven, dio door een sluis met den Watervi-eg verbonden is. Do haven zou, dan verder worden vertakt in cnkclo kjeincro havoris. Voor dit doe! zou .hot echter noodzakelijk .zijn?' den spoorweg van Rotterdammaar Hoek van Holland, die, zooals men weet, vlak langs den NieuwenWaterweg loopt, naar het Noorden te verleggen. Het is zeker dat, wanneer eenmaal tot •Stichting van do botroffende induslrie V wordl overgegaan,, de gevolgen daarvan V voor do. lmvon van iRotterdam furida- nienleor zullen zijn. Het is n.l. door do welensclmp1 bewezen, dat; do eene - industrie, do' andere :naar zich' teelókt, - Dit-kan stimuieorend zijn yoór een verdere bevolkingsaanwas van hetr -belangrijkev/gobied, dal' door; j de Maasd elta wó'rdt. ge vo rmd.- Voa r/;;/.,;.'/ loópig'.echter; is dit ;allés;.nog .tockpn^trl|f~:/// muziek/-.-' at '-doet',: meni'goedóizich^ïez

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 1