Staten-G en e ra a I gezui verd w POSTZEGELS VRIJ ONVERVEERD Samenstelling der Kamers Heropening Leidsche Academie p s.? Dinsdag 18 September 1945 ONAFHANKELIJK DAGBLAD VOOR ROTTERDAM EN OMSTREKEN 5e jaargang nummer 144 Wetsontwerp omtrent de voorloopige Staten-Generaal bij de Tweede Kamer ingediend Tweede Kamer bijeen geroepen Spoorwegstaking - herdacht WEERBERICHT vDe fcestéJijkhédén Tond het 3?0jarig" bestaan" van deLeid-, scho Univcreiicit," culmineerden gisteren in - do heropening van de.academic.in tegenwoprdigheid vim IÏ.M," .de'Koilingitt, H.IC.H; Prinses - Juliana,cn t gen.-majoor To omstreeks 'half drio belra- ^éndé'i i^tpïjm'a gniilc hs^Prpf;iv&ri: der^VoudcjfVoeA overzicht .{gaf geloopön iiinjf^h^vógcmjijw cn" daarna het recto-aat overdroeg1 Escher, 1v-ï Urof. van der Wonde vcnvd- komde de Koningin cn de 'Kb- hinklijko - reüniste, Prinses Ju liana. v'7';// Vervolgeiis 5 memoreerde spr. hen, dio aan de hniversiteit door den dood ontvielen en voorspelde tenslottezijn opvolger con niet gemakkelijk jaar,tvaan-anispr. cchieir hoopte, dat het <len riicu- wen tijd gelukkig zon' inleiden, H Do"'-.academischesenaaty hield na afloop een ,druk bezochte rc- waar,, de Prinses/zich ge- mmtm.i tijd.f-met ^:d BRITSCHE KRUISER TE BATAVIA Toestand gevangenen valt mee' BEULEN VAN BELSEN EN AUSCHWITZ STAAN TERECHT .Met dé handboeien om en aan eikaar geketend, moesten zich de beklaagder. in; :hét proces tegen de oorlogsmisdadigers van Bcl- scn en Auschwitz, naar do recht zaal van Xunelnirg begeven. Tot hen iwhooren Josef Krainer, dr. Fritz: Klein', én de tToüwélijkc S.S.-iiedenIrma v Gres e en Mer- llia Ehlcrt," Laatstgenoemde 1 viel flau w, toen- do /fotografen bezig waren dc'fgi'oep -te véreeuwigen. Dé beklaagden-'zjjn beschuldigd yan 'een- reeks Smoorden op Brit- schb/ Poolsche/éiÉ Russische on- 'derdancn. ff 'Deverdachtèn vc-rkl aarden; dat zij onscluiid'.g'Avarcn. Do aankla ger hield daarop ,.éen rode, waar; ih/hij f ech icixpdsé., va:i hot.jbo-; zwarend materiaah tegen dé ver dachten gaf.-Hij deed .ir.edodeelin- génxbver/dé/tocètandend AARDAPPELEN: Slechts 1 kg. minder Vier miilioën. paar schoenen Tardieu .overleden B. J. DE HEER v ;>/{<VOOR OUDE'PASSAGE)//'"//;:; Hfl I wmi I Redactie en Admlnïstr,: F.F.NDRACHTSWEG 42 Tel. 25430 (3 lijnen) Abonnementsprijs p. week 0.31, p. k-wartasl 4,— losse nummers 0.10 v .0 Advertenties ea Inlichtingen dienst; SCHIEDAMSCHE- SINGEL 42 Telef. 27839 en 24399 Advert, uitsJ. Tel; 27839. Verschenen is liet rapport der com missie, die Lij li. B. va» 2 Augustus j.l. Lciasl is met do zuivering der Slalen-Gcncraal. De coiimii3ïie gectt in haar rap port de Bumcnsteiling der oude Ka mers cn daarnevens de namen van hen, .dio zijn overleden of bedankt hebben. Uit het rapport blijkt voorts, dal behalve do leden die bij de N.S.B. waren aangesloten cn die „verlcgen- woordigden, als gevolg van do werk lieden der commissie in do Staten- Generaal niet terugkooren do Eerste Kamerleden prof. dr. A. Steger (r.k.) en A. B. do Zeeuw (S.D.A.P.) cn het Tweedo Kamerlid ds. G. II. Kersten (Sb Ger. Pari ij). De Staten-Generaal zijn thans als volgt samengesteld; Leden van'de Eerste Kamer zijn: Mr. A. Ancma, jhr. mr. H. A. hl- van ASch - van Wijck, dr. J. A. J- Barge, TL M. J. Biomjous, mr. P.. 'E. Brict, A. C. do Brayn, dr. P- A Diepenhorst, dr. D. van Embdcn, A. N. Felskens, J. Gelderman, dr. E. Heldring, :P. Hienjstra, mr. F..I. J. Janssen, mr/C. H- J. A.Janssen, i. dó .Limpens,-J..van der Kiett,. mr. R. Kranenburg, mr.-.-G. Cl J., D. Krop man,'jhr..? rnr. :G. "A; H. Miclnols ijaVan Kcsscnicb, mr. J. C. A. M. van. de Mortel. H. C...Nijkamp, mr. R. Pollema, mr. -A. G. A. Ridder van Rappard, M. A.Reinalda, mej. air, A. E.'Ribbius Pcletior, jhr. mr. Bl C. de Savornin Lobman, A. J. Schpc- maker, P- Sikkes, - mr. J. ia 't' V'cld, J. J. Vorrink, mr. \V. L. Baron de Vos van Steenwijk, N. Vijlbricf, dr. R. H. Woltjer, dr- J. de Zwaan, mr. G. Kolif. - ..1 Leden van do. Tweede ICamer zijn: Mr. J. Algora, II. Atnellnk, W. J. Andricssen, G. Baas Kzn., mr- 'F. J- H. Bachg,M. L. F. Bajetto, dr. L. J. C. Beaufort, dr.- S. E..' B. Blerema. ,T Dommer, ir. M C. E Bongderls, H...J. van den Born, H. J. van Braambroek, drl II. Brug man?, II. E. van den Brule, mr. IC. "Bijlsma, mr. I,. N. Deckers, mr.' G. A Diepenhorst, mr. L. A. Donker, 'dr. iir. W. J. Droesen, L. F. Duymacr van Twist, mr. T. A. van Dijken, Êj -E. 1 IE Ebola, R: Effondi, jhr. rat. - M. vaii' der! .'Goes van Matera, ,T. -Groen" ;/Azn.,' C. van den Heuvel. ,mr.. A M.; Jockes. C. J. van Kem pen, Al Kievit, mr. L. G. Kortcn- vorst, Tj. Krol,. J. M. Krijger Jr., E: Kupers, C. J.van Liendcn, A. J. Loerakker,'. mr. J. H.' van Maarseveen, mr. A. J. J. M. Mes, H. J.. W. A. Meijerink," II. Ploeg Jr., M. J. M. van Poll, .11. Poslhnma, -mr. E. G. M. Róolvink, mr. A. B. Roosjen. jhr. mr. J. IV..- II.--Rutgers vari Rozen burg, ;'jhf. mr. G-- A- M. J.Ru>"3 do Beercnbroeck, II.- Ruytcr, Th. F. M. Schaapman, mr. J; R."TI. van Schaik, j-J.-'; Schijthuis, J. Schouten, P- J. S. Srrrarens, II../ van SI een, W., van derSluis, C.- Smecnk, AV. Steinmctz J.E Stokvis,E./J.' M.' Slumpel.yJ. 1; G. Suurhotf,:- tnr.. J. C. ;M.:Swcens, >vmrklJ.5:Terpstra;"r mr; F. G; C. J. M. Tculiiig's, .II.,;\V.' Tiianus;.J, Tjnlmn, nir. P-ittVII.- Truijen/ A. E. J. do. /..Vries—Bruins^ ;'J. Weilkamjfömr. iW. C.vWeridelafc'jjLi P.'.jvahde?AVèijdcn'. inr.. J.-'A- döj.Wilde, B. J.'-iJ. i Wij- !;-.kainp, ;'J.vJ. AV".';IJssolmuiden,<=:'A."v\V'. IJzerman/ C.'lyan j'dcr'ïZaal, ,P.; Zandt r dr.. ,H.brAr;;'Zwljnenbcfg//A/:-'Zglstr!i;: P/ i Bijdd./tharis/jCczüiv'erdfrP Dc Tweede Kamer is bijeen geroepen tegen Dinsdag 25 Sep tember 1945, des namiddags te 1 uur. Aan dc orde is de regeling der werkzaamheden. aangekondigde wetsontwerp houden de regelen omtrent^ dc voorloopïge Suten-Generaal: Aan dc toelichting en de artikelen is. het volgende 'ont leend: - - v- Zooals in de rcgc^ringsverklaring werd 'medegedeeld, realiseert do regeering zich, dat de methode, welke bij het herstel van de Staten* Generaal op - dit oogenhlikr gevoligd zalmoéten worden, nimmer volle dig in overeenstemming kanzijn. met dc grondwettelijke cn ;.wettcïijbe voorschriften. -Een oplossing zal moetcn worden gevonden, diei de beste vruchten:: kan afwerpen -cn geen at te grootc politieke spannin gen tengevolgeheeft*--Dc regecring heeft er - naar gestreefd. dcze-.^ op- lossing in het.- thans?P .voorgedragen wetsontwerp200veel mogëlyk. 'te bë- nader.cn*. Zij is ër van uitgegaan, - dat met een beroep op noodrecht' V nict verder van de grondwet dient: tc worden afgeweken, dan strikt noodzakelijkis. ^T. Volgens dc. in het ontwerp neer gelegde structuur '.zullen de. nieuw te vormen Stnten-Gcncraal in dc eerste plaats bestaan uit de leden der tijdelijke ^Statcn-Generflal;" in;.dc overblijvende plaatsen wordt voor-; zien,- door benoeming van leden door een commissie, A^aarin -zoowel dc. tijdelijke Staten-Generaal als de Nationale Adviescommissie zijn ver tegenwoordigd. De Nationale Adviescommissie wordt in dc gelegenheid gesteld een aanbeveling voor elke tc vervullen plaats, in tc dienen.* •?;- De regecring: streeft er met, volle kracht naar, dc verkiezingen zoo spoedig mogelijk tc doen houden. Zij vertrouwt^ dai - in het voorjaar van 1946de -r.V technische ën politieke voorwaarden daartoe vervuld^ zullen Het nieuwe muntbil jet van ƒ1-. dat. wij deze week bij de uitreiking van de ƒ10 per persoon !n han den zullen krijgen. Deze nieuwe munt biljetten vertoonen, zooals men ziet, veel overeenkomst met die welke in Zuid-N ede t> land in omloop wer den gebracht, het z.g. „Brabantsche, geld1'» De Ked.Spoorwegen hebben £Ïsleren het lelt' herdacht,' dat de sjpoonvègstaking een jaar. ge leden hegon. Te Utrecht hield de minister var. Verkeer én Energie een rede, waarin hij het spoorwegpersoneel, dat als .één man het hevel tot slaking van den arbeid opvolgde, prees en- het. dank kracht voor wat liét deed in de oorlogsjarenin deu stnkingstijd en ook in tie maanden na de bevrijding; Te Tilburg- vond dc Jierden- king plaats in het koppelgebomv. van de Centrale Werkplaats, in tegenwoordigheid vanden bur- .gemcester: van Tilburg, mr. J. van de Itortel. Te Rotterdam Ook Rotterdam heeft de spoorweg staking, die gisteren voor een jaar uit Londen" werd geproclameerd, willen herdenken. Duizenden waren naar - .'de Rfvièra-hal gegaan,' waar na eenpro' memorie, gewijd - aan de gevallenen, de hoofdingenieur van den weg, dc heer K* H. C. W. v. d. Veen dc droeve, de dolle en dc duistere dagen in 'herinnering bracht. In- Septehihër '44 leek; hot nog .een kwestie, van weken, dat do be vrijding-zou komen, doch J tóenpas begon de zwaarste "strijd, inzouderhcitl voor.: het spoorwe^ersoaeel,; datl, zich echter buitengewoon dapperhïejd,. ,;De spreker dankio. speciaal nok dë:,yrnu-: wen van de spoormannen, wier geest- .'/i'/JIatl^O-tijdelijk' krachtiga -wlnr'-lus- ijhon Zuió-.eN .AVeshr'Zjyaar; bewolkt .v£;;;jcD'tjjda]ijkö/6pkla"rl»gën.:Enkeia:'roj ^êntjttl^iplaalsëiyfcï.Béjjgö Rjn. Zouden reeds op dit oofien- krncht. OTOveei bijdrooj in dezen mooi-. lijken tijd. Ir. v. d. Veen eindigde met bel uitsproken van den ivénsch, dal men hard zal aanpakken om het zoo mooie bedrijl weer op te Louwen.' Ka de nifczendin; van de niet zeer duidelijke "radio-opnamen die'yan 'dc Ulrechtsclio herdenkinj waren: geno men, boorden we eon muzikant trio cn do dames v. d. Pias en. Hols- borgon, viool en piano, terwijl v. d. Kaaden (Ooinc Kees) de wat '.rumoe rige zaal. totaal stil kroeg door." een kort/ levendig verhaal van ,de ploeg, die zich hot Centraal Voorzienings- bureau f noemde en die degevaarlijke taak vande levensmiddelcr.yoorzle- ning op zich genomen had. Van"dor Kaaien kreeg'; het leeuwenaandeelIn hel. applau?. - blik "—-.hetgeentin sommige kringen wordt gewenscht verkiezingen worden gehouden,dan zou het ver tegenwoordigend lichaam op een technisch; «I te onvolmaakte basis komen tc berusten; Zwaarder weegt echter nog.;: dat het>Ncderlandsche votk nog onvoldoende gelegenheid 'heeft gehad:1.;;,voor/Staatkundige be- zinning. De Axrschillenccstnntkun- dlge stróbmingen - hebben *zich nog onvoldoende* 'in politieke partijCD geformeerd: dr. politieke meeningen van het Nedcrlandsche volk vonden nog niet haar-rustpunt. Tot het tiJdptip. waarop normale vcrkiciingcn gehouden kunnen wor den en de voIksvefte#enwoordiglng wederomde;: getrouwe :wccrgavc kan bicdcn. yan de/ onder' de bevolking hccrschetidestaatkundige inzichten, zuilen dc2e voorloopigc :Staten:Gene-; raai haar 'plaats unncmen. Dc Brïtsche kruiser .Cumberland" ia, vergezeld: door twee fregatten, op de rcede vëo Batavia aangekomen. Japansche marine- cn legerofficie ren gingen aan boord met kaarten, waarop de mijnenvelden op Java en met volledige 1 in lichtingen betreffen de de krijgsgevangenen en civiele ge ïnterneerden Op Java. Daarna stooin- dede kruiser pp naar Batavia, waar -ccn der - voornaamste Japanschc marine, ;lcgcr;ycn civiele atttpriteïten aan boord verwgeht werden om rap port uh-tebtchgcii óverdeti-.voort gang-die-gcmaakf;-ïs bij het uitvoe ren van dc instructies, vervat-in bet document, dat'te Rangoon is gc- teckend.. Een klein aantal geallieerd personeel zai. in geringe sterkte aan land gaan om contact op te He men met dc krijgsgevangenen en civiele geïnterneerden. Ook zullen voorraden 'voor;.dc krijgsgevangenen aan land gaan.' Volgens jecrirapport van Amerikaan- sche medici is do gezpndlieidstoêstand der bevrijdo Nedorlandsche krijgsge vangenen beter dan: verwacht werd. Het nnëe rend eel - der 'bevrijden isV.tns- fchen de wijf en twintig en vijf en d e rtig j aar. 'A ;Dc ouderen lierstel lcii lanjgzam er fcn*. verton n en me er ge vol- genvan het hypoprotcine diëet, waar van het, symptoom hongeroe/lcem is; Deb e vrij den h ebbe n slee h Le oogen gekregen door het lezen in het half donker cn ook 'hun - geldt laat tc wenschen over, maor hun moreel staal op boog peil. Generaal "Mac Arthur heeft; lieden verklaard,dat - het geallieerde garni zoen 'in 'Japan over zes maanden waarschijnlijk; niet meer zoa bedragen dan 200.000 man., Hij is voornemens bet Jopansche vólk u i tvócrig over allerlei, onderwer pen to gtian voorlichten door middel van pers, radio, -films en dc school., Jn bun artikelen en radiopraatjes zullen de "Jnpnnscho journalisten^ ge dwongen worden tc verhalen van dc door hun landgcnöolen begane wreed-1 hc<len. J ,Brood'Compensatïc' blijft gehandhaafd De aangekondigde verlaging van het rantsoen aardappelen kan reeds thans voor een deel ongedaan wor den. gemaakte Dc achterstand in den aanvoer, die oorzaak was;van dezen maatregel, wordt -ingeloopcn door beperking yanden afzet aan den consument. Voor. dc weck van - 23 v. x t.m. 29 September zullen voor perso nen van 4 jaar cn ouder 2 bonnen van elk r 1 kg. en een tocslagbon van, 1: kg, voor personen van 13 tot .21 jaar worden' aangewezen. -Deze wijziging, houdt dus in, 'dalI in de periode van 16 t.m. 29 Sep tember niet 4, zooals vorige week is bekend gemaakt,^ doch- 5 kg.- aardappelen worden verstrekt, in plaats van normaal 6 kg. Niettemin blijft het compensatie- rantsoen van BOO gram brood ge handhaafd. Dc oorzaak van. den achterstand moet voornamelijk gezocht worden in de tntnsportmocilijkheden, Dc verwachting is gerechtvaardigd dat de aardappelproductie in haar geheel voldoende'is voor. een distri butie met een rantsoen, van 3 kg. Het ligt voorts in dc bedoeling ook dit jaar ccnigcn wintcropslag van aard appelen voor particulieren in de steden mogelijk tc maken. Nederland heeft in Amerika over het loopcndc halfjaar toegewezen gekregen: 1.072.000 paren Iccren schoenen van v het. „distributie"- type*. In Amerika moet .men 9 maanden met 20o'n paar doeri. vendjen werden.'2.009.000 paren be-~ schikbaar gesteld, die buiten; dit type vallen. Dan is er nog. een voorloopig aanbod van ;1 miltiocn paar, welke van canvas, gefabricëc :d -zijn, waarover onze. regecring nog moet beslissen. Ten-slotte "zijn. cr beschikbaar gesteld200.000/.paar uit Jcgcrvoorraden. Deze schoenen zijn - half leer, half canvas. Bij- elkaar zijn r- dus beschikbaar gesteld ,4.281.000 :pa-" x ren.' Onder dc^ genoemde ruim' 2 mil-^ Hoen, welke buiten het .distributie-"// t>'pc vallen, zijn goedkoope' leeren en canvas-schocncn of schoenen ge maakt van leer zoowel 'als van canvas. Dc lecrcn koeten ginds om streeks 9.50, dc laatste -soorten ict9 minder dan 5 gulden. - D c /regecring h ccftj 1.072.000 par cn afgenomen/ zoodat" cr - nog i 3.209.000 paren/ bc5chikbaari;,;2ijn?'idie-kunnen worden afgenomenr /wannecrdit noodzakelijk voorkomt' I De vrocjere Fransche premier André Tardieu. is op CD-jarlpon leeftijd ovor- Ic-Jr-a. Hij hcoft lan^üu-ig .ziek gé-/ légen in zijn verhiij fte Menton: VERZAMELINGEN EN *- - .'LOSSE POSTZEGELS tejtCD^oo^citpfjjs te koop gevraagd

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 1