Parool Opbouw Prijsvraag POSTZEGELS VRIJ ONVERVEERD Woensdag 19 September 1945 ONAFHANKELIJK DAGBLAD VOOR ROTTERDAM EN OMSTREKEN 5e jaargang nummer 145*1 V/i. Ir.'UOUWES. Hartig woord tot; de Amerikanen over Nederlandsche nooden èn energie HERWONNEN VRIJHEID $00 WEERBERICHT Lei op zwarte Piet! De woningnood te Rotterdam. KR IJ GSG EVAN G ENEN? N AAR T NEDERLAND 1 Hitier van den wandl STIMSON AFGETREDEN Pakkende slagzin gevraagd! De Prijzen Bespreking havenconflicf niet doorgegaan Historische befofie B. J. DE HEER Coolsingel B5, Tel. 25774 (VOOR OLDE PASSAGE) - - - -y4.'Wnj jL*iHr W- j j y.tf ,r.t-*.^,x .4 -l'* ,1 -I jf J j-j 'A-*' 4.4 i J i'u 1 iUilJiUift Redacts en" Admlnistr.r XÉNDRACHTSWEG 42 VvTel. 25430 (3 lijnen) V-Abonnementsprijs p. week 0,31, p. kwartaal 4. losse nummers 0.10 Advertenties en Inlichtingen- di e n s t: SCHIEDAMSCHE- SINGEL 42 Telcf. 2? S3 9 en 243 99 Advert, uitsl. Tel. 27839. lc«'Ï{;L. Louwes,; directeur*gene- rnalv voor' de_, Voedselvoorziening, vertoeft .in Amerika, waar hij deel- ncerot /ean de onderhandelingen tot het aankoopen van-voedsel en land bouw voorraden. Te ."Washington vcr- !£aardó'hij o.a: - ^Geef.-ons .de. werktuigen om on zen* wederopbouw' uit te. v>ercn. zoo- daUohzc .Nederlandsche gemeenschap v intachtig millioen zielen, zijn oude betrekkingen met de. andere landen in 'de/wereld kan aanknoopen. Wij. P ederlapdcrs, hebben, het nooit be hoeven -jte hebben van weldadigheid. Hoezeer, wc dc belangrijke hulp. die wc hebben genoten, op prijs stellen, wij. zouden toch graag zoo spoedig mogelijk op eigen beunen staan". De Nederlandsche directeur voor dc voedsel voorziening verklaarde. dat het moreel van zijn volk hoog was en'dat de eerste stoot opwaarts was gegeven op 29 April van dit jaar. toen geallieerde vliegtuigen voedsel lieten' vallen ter leniging van den noodt der Ncder.andcrs,, Hij "meende, dat', de werkelijke- V.bevrijding" voor T// zijnSTandgenootcn' eèn weck vroeger //•Z" kwam dan-voor. de. andere., geallicer- 'den;' daar zijdateert van dien'dag. Hij'{voegde eraan toe: „Voor het .//Zeerst"./sinds vijl' jaren voelden wij. dfttrwijVtiiet totaal vergeten waren, gecn oog bleef, droog in Nederland. -././•Er konden geen grootc' hoeveelheden v voedsel; uit dc vliegtuigen worden T/V /geworpen,^ roaac l^cLjnorcele effect •TjV'- was.iroot'V l£v::«T/Na-een beeld-' tc* hebben gegeven '"A //V wmf.ifé.-verwoesringèn dooi^ de'jnazi .s, aangericht, waardoor -d «-^economische' ///-.machine' „volkomen stilstond*?, f zei. Louwcs, dat nu/de'.eerste..taak was*.; 'de/bevolking van voedsel te - voor-* zitn/cn, kolen en andere bcnpo'digd- hedente vinden om dc industrie weer^op* gaj^g'te krjjgen. Hij merkte rop,'dat .kolen thans uit dc ,V. S, en uit het Ruhrgcbicd komen, maar dat 'cr/eén dr.Vigcndc behoefte zal blijven bestaan aan voedsel, cn aan zekere Jandbouw'voorradem Samenvattend; gaf de Ncdcrland- scbe woordvoerder":dit overzicht-, van - dc behoeften in..' Nederland: „Wij kunnen niet direct in geld betalen, 'maai/Vwij zullen betalen met voort- brengselen^ van onzen arbeid,als ons de ,tijd(. wórdt gelaten. Wij koestc- - ren iniet langer, vrees".Wij zijn. door 7. een ;dal van duisternis' gegaan, 'waar- -//mcói'hicts, wat dc toekomst brengt, ^'/ifaiigoj /Tijdelijk krachtige Zukl- 'AVoston .\vind, zwaar*-bewolkt niet lij- -delijkoCopklaringen. Nu en/dan cenige ié»en,Zélfde tempccatuar.. .kan worden, vergeleken een dat van duisternis! waarin geen arbeid was.' geen licht, geen mogelijkheid om tot werken'./te komen, geèn ver binding met elders, geen krant en. het ergste van al geen. vrijheid. Wat wij het meest hebbengemist zijn een vrijè pers en een vrij parle ment geweest".; -■ Eo:l verordening vafl deachel van den; Staf Mil. Gezag, waarbij zij die dc maatregelen..tot sa neering Van het'geld op ©eniger- lol: wijze .sabotoeren;, mat. strenge straffen worden bedreigd, kan kracht bijgezet worden, doordat oen ieder, die konnis draagt van ongeoorloofde practijkon in ver band met de geldzuivering, dit aan kan geven bij.de Economi-, scbo Recherche aan den Wester- singe], De Gemeentelijke Dionst; van Volkshuisvesting,gaat een 'an der systeem van venlcèling in -fle beschikbare- woningru'nite t;e^ passen, waarover -naderè nicde- dcM3lingcn. nog zullen volgen. Uit Brisbane wordt ^cmoid, dat naar het scb;nt dè toestand van de krijgsgeva-igenen over het al gemeen vrij gunstig is, evenals op Celebes. Over Borneo zijn nog goon gegevens bekenC Do geïnter neerden op West-Java,is-ypórna- melijk in het centrum Bi^Uvia, leven in to kleine ruimten, waar Je hygiëne zoek - o:- - Ookdé yóedselpos;tiehaart werdheLiets'beter-Desbpyrijde krijgsgey an gepen \ut',; het Verre Oosten, zuilen- zoo mi%<fljjk'lhaa'r Kpd.-IndiSrwo«i^tf^gebtiwKL'-Z|f zullengédeeltêljjlc i haar/ dé ber ger., gedeeltelijk naar. Kpdérinhd, Australië'en Nieuw Zeelandrybr-, den gebracht .- r MiiigiimiiNiumimiiiimtimimiiiiimiimnmiiiaiMiiiiimiim T\yTaarschalk Zjoekov heeft 1 Berlijn bevel gegeven dat alle portretten van Hitler en ander© Nazi-leiders en voorts alle Nazi-literatuur uit I particuliere en openbare, hi- I bliothekea voor 1 October,! moeten worden 'ingeleverd-1 Het bevel omvatook alle I wetenschappelijke werken over I oorlogvoering. S ■7.' iiujiiiiHiijiiiiijmiiiunumimiuiiiuirriiiniHmfUiEiiiiJiJHiuij Naar te Washington is bekend gemaakt, is' de Amerikaansche minister van oorlog afgetreden. j Tot zijn opvolger is benoemd do huidige plaatsvervangende mi nister. van oorlog,Patterson. DE NIEUWBENOEMDE Gommis! soris der Koningin in Zuid-Holland, mr. A. L. Kesper. ï-YY nnOEN wjj een half jaar geleden A. gebukt gingen onder de Duitsche terreur cn het spookbeeld van den •honger icdcren dag in de straten van onze steden tegenkwamen, hebben wij' ons alleen op de been kunnen houden door voortdurend te denken aan de bevrijding, die ons van allen nood verlossen zou. Zij kw&m, die bevrijding en een weck lang donsten wij met leege magen cn stra lende gezichten om de Canadeczen heen. Mear toen volgde dc kater. We zelden: „Dat is nu allemaal erg mooi, maar ze moesten nu toch eens..5. ;*f En dan: vulde», we één van kda -duiaend "dingen in," die j^ naar "ons - oordceb.-nog "niocsféiCkC.wZf-'T. *7^ Nu zijn wc er van overtuigd, dat er .clkcn dag inderdaad aanleiding te over is tot gefundeerde critiek. maar terzelfdcrtyd beseffenwij met een gevoel, van dankbaarheid, dat wij aan het /beginstaanvan een beteren tijd. Dc vrijheid is herwonnen, 'een onafzienbaar ycrgc2icht,van mogelijk heden strekt zich voor- ons uit; Als wij nu de kracht opbrengen om te tooncn, dat wij ookin de toekomst willen strijden voor de.; waardern; die Óns bij^.b,et vcrzetTfr-tcgcn dc Duit- schers hebben bezield, kan.; een ge lukkiger wereld verrijzen, bevrijd van nood, rechteloosheid cn leed. 7. >7Reeds isde opbouw bcgonnen, aarzelend - nog, onder /krankzinnig moeilijke omstandigheden, /zonder materiaal én op een schoen cn een slof maar we z ij h gestart. Ver- gelijk; ons leven van vandaag met dat van ccn paar maanden geledenen ge zuJt.r in .weerwil vnn.' ccn dozijn re denen tot gegronde critick, moeten; toegeven,dftt er;al veel vci-betcrd-is». - Wijt hebbc n er 7 behoef te'a ande: winst vnn dezentijd in onze krant duidelijk te accentueerenr cn noodlgen u uit.' ons daarbij tc helpen'door een eenvoudige daad tc verrichten, waur-~ van de. gevolgen voor u zeer--: aan trekkelijk kunnen zijn. Verzin een lenze of slagzin, die V het opbouwwerk van ons volk op pakkende wijze aanmoedigt. 'Hier zijn een paar voorbeelden: .Eiken dag een. ergernis minder eiken dag een bouwsteen meer". Of; ..Na vijf jaar leugen, moord en hrand; Bouwen 'wy een vry Neder land". Of: Wie wil bouwen moet niet klagen, maar kan beter stccnen dragen"./' Uw inzendingen moeten -per se beter zijn dan on2e voorbeelden, maar we gaan er van iiitv. dat dc bc-r antwoording van onze vraag nu een maal /uw 'taak is cn niet de onze. De:tien best geslaagde inzendingen, zullen wij bcloonen met dc hierboven vermelde .'prijzen, die, vooral in de zen "-tijd, wel aanlokkelijk genoeg /zullen^*ijiï'^ii^u::ccnVayoh3 over onze p rijsvra ngj ;tc;:-doen.Y n ad en ken I [/Wie. nict/ZmatenaUstisch/genoeg^isi/om 'voor ccri/fjets cf. ccn slof sigare tten /wuriri; teloo p en,-zal misschien/bezie-; ling o ntl cenena an - ons l- voomèm ri, dp; bekroon dó /si agzinn ónter i b nsch ik-. king/tó'/BtcUcn'van/deoverhtLdv/óp" üpizijbij de/ iacti e vfoor deh/ópbóuw; 'sy^^7?^c'dérJanid^;fgêbniikt^/Lkunhen Wrden/';/// -c-?§- MffW? -■ pifiiiiiijiiiHiiHiiiiiiiiimtiiiuiiiituiiiiitiiiiiimmijuiii(ri!iiiii| lo prijs: 1000 (één 1 gulden). E 2e prijs: 5QQ (vijfhonderd gul- den) beschikbaar gesteld door 2 „Hét Parool"= 1 H 3c prijst een winterjas, '///o-./;//; 5, H 4c prijs: een damesmantel. E 5c prijst een dauesjurk, beschik- baar gesteld door N.Vr*iv»G<Hsd; ffr 5 uen Goedkoop", Klccdingmaga- ^vzijn Nmuwëndijkt Amsterdam, 'f J5e prijs:/ /eCn /ja a r/ ./a bonnemen t 'l^alle .theaters,^C|ty;concêrh./;be-^ S "schïkbaar :gesteld door directie Citv-theaters, Den Haag. 1 S '7e prijs; een slof (25 doozenj s i Engelsche sigaretten, beschikb. S gesteld door den heer Wilton, 5 I V Den Haag. 7-'! 7:v 3 Se prijs: een Goudsche 'ksas. f 9c prijs: tien Gcldersche, worsten. E 3 10c prijs; vijf en twintig blikjes I I Leverpostei, beschikb. gesteld door Firma De Jager ,,Dc Gel-:| dcrsche Winkels". Amsterdam. Amjere-^prijzcn volgen nog. A.4?irf iittiiinDitiiiDiniiuiJtiKjitiJJitiiitiitjiiiiisijiriiiitiiteiitJJiitttiiit redactie van ,,Het Parool", Eén- drachtsweg 42, Rotterdam. Op het couvert vermelden: „Parool Opbouw Prijsvraag" -7yV; De inzendingen zullen wordenbe oordeeld door een commissie ge vormd door de hecren F. de - Boer, waarnemend burgemeester van Am-' sterdam, K .Vorrink, voorzitter: der S.D.A.P. en adviseur; der "regeering cn -mry G. 3. van Heuven Goedhart,: hoofdredacteur vnn/„Het Parool". En^ riu!4 aan1 hét /werkWij hebben onze .brievenbussen "laten uitbreken cn staan gereed om 'een. stroom-, van inzendingen-tc verwerken; Zorg dat de uwe er bij isl TJET is niet moeilijk om te profc* te eren, dat de toekomstige status van. Indonesië tot het moeilijkst oplosbare probleem van. de Neder landsche politiek zal gaan behooren. Ook op dit terrein teekent zich. nu met den dag scherper dc tegenstel ling van vooruitstrevendheid en con servatisme af cn wij zullen er goed aan doen die beide scherp te onder scheiden, Het is niet; altijd even ge makkelijk, want het 'conservatisme, zooaisdit leeft ïn de kringen, van den ondernemersraad en in een ge schrift als dat van Meyer Rühncft. omhangt zich met een voile van qua si radicalisme. Ook het conservatis me verzekert iets nieuws te willen en zich te kunnen vcrcenigcn met dc gelijkwaardighcidsgedachte der, rijksdcelcn, neergelegd in dc De- cember-rede, van, de Koningin in *42. Maar er is geen scherpe bril noodig voor de ontdekking dat die instem ming van een wel zeer „oneigen lijke" interpretatie van de koninklij ke woorden uitgaat. De tijdsfactor speelt bij die. interpretatie de be slissende Tol. Er is verheffing be loofd: nu onmiddellijk na den oorlog. Niet: verheffing zonder datum, niet versnelde „ontvoogding" of iets dat er op lijkt. Het conservatismewü Indonesië „behouden" door; het te blijven „bezitten". Het radicalisme wil Indonesië behouden door dc har telijke samenwerking der gelijkwaar dige en gelijkelijk vrije rijksdcelcn te stellen in de plaats van de oudo. subordinatie.; Die twee kijken op het vraagstuk zijn niet op één noemer te brengen, duizend |j want zij sluiten elkander uit. In do naaste toekomst zou Nederland heb- s ben tc kiezen tusschen die beide standpunten. Schipperen is daarbij niet mogelijk. Met het wegvallen van Japan in den Pacific zijn vrede cn rust dnar- öinds nog met duurzaam verzekerd. 'Het zou irreël zijn over het hoofd te zien, dat ook China groote aspi raties koestert en nog een heele ontwikkeling' moet doormaken. vóór het.in .door innerlijke stabiliteit cn lloor loslatmg van zekere imperia listische sentimenten zelf ccn tactoc van rust cn'vrede is geworden. Zien. wij goed. dan zal Indonesië zelf op korten termijn zulk een factor kun nen zijn, maar daartoe is! voorwaarde dat het door de gehccle wereld, met name/door dc Amerikaansche cn Chincesche wereld, gezien kan "wor den als een vrij land met vrije men- schen. Geen object van exploitatie, maar zelf subject, drager van een eigen taak in dc roerige wereld daar- ginds. Do E.V.C: deelt' ons mede: Nadaturi een tweetal besprekingen lusschenS;y.Z.en E.\r.C, (transport) b ctref f e nd e /de-/grioypn'i n.de'/; Rotlcr- ilamscho haven geen volkomen, over eenstemming was bereikt, wenl door beido partijen overeengekomen, de bemiddeling; in to roepen van don Rijksbemiddelaar. Zulks geschiedde en. op .15 September, kwam hel.' he- richt-van den Rij ksbcm id delaar/, dat .er .,- óp18 Sept.,des. v morgens om j 10 .uur/, in kamer 120 ten Stadbuizè een bespreking tusschen Rijksbemidr 'delaar,. /S.y.!Z.;ën;|Eiy,C/:;zou, ivordéh gehouden., Zonder kennisgeving van .verhindering- verschenen noch S.V.Z, moch'.i /Irij'kFbcmiddelaar../ Bij'. - ihfor- /matic bleek/ dat; aan de S.V/Z.' dóór denRijksbe^yjJelnar telefonisch was imecfegedeelu^Jat bovengenoemde' he- spreking nïet. vdoorging^ //;'5 .//JDezo .gang van/zaken- is/étiöf be- >-ö pórt/g ec n>^?'sn ;het:T;rëeds® mhahiléh hangende. :^i^e^fnzendlnge»f^moeten%$vpor. v^^.het{l/recds//maanüen;/rhangen ^:;pctóbet7^pr'den;/gezondea'^an./ldó'; TJTET behoort dan tot de schoonste ■k onderdeden van Nederlands na- oortogschc roeping Indonesië die vrij heid tc brengen. Hoe eerlijker en royaler onze^ initiatieven te dezen aanzien zullen zijn. hoe zekerder het voor ons is» dat wij in den vorm* *mn ccn. nauwe culturcele en economische samenwerking Indonesië zullen ^be houden**. Het lijdt voor ons twijfel of de regcering zedelijk moed en ook strijdbaarheid genoeg bezit om in het snel naderend actucelc stadium van. het Indonesische vraagstuk tegen, den conservatieven stroom op te roeten. Zij behoeft er niet aan tc twijfelen, dat de behoudenden, wier machtsposities zeer onevenwichtig 2ijn in aantal, hunr laatste geschut in stelling zullen brengen. Maar wij gclooven anderzijds, dat in het "Ne derlandsche voik-2clf ccn zccï sterke strooming bereid is, ernst te mökcn met dc koninklijke belofte van 1942. Het is van 't grootste belang: in een vrnagstuk nis het Indonesische heeft elke rcgccripg behoefte aan. den steun der openbare meening. Voorlichting omtrentde verschillende kanten van dit vraagstuk behoort dan ook tot de taak .van alle organen, die vormend willen werken op de publieke opinie. „Het Parool" neemt zich voor ter zake bij voortduring bewust te blij ven van zijn verantwoordelijkheid. Inlossing der koninklijke belofte aan Indonesië heeft het in zijn vaandel geschreven. VERZAMELINGEN EN LOSSE POSTZEGELS tegen lioogen prijs te koop gevraagd IT*1! -.-7

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 1