VRIJ ONVERVEERD fOVERDRACHT RECTORAAT HANDELS-HOOGESCHOOL ONZE KONINGIN ZATERDAG HIER Verkoop schatkistpapier verboden POSTZEGELS PPPa September 1945 ONAFHANKELIJK DAGBLAD VOOR ROTTERDAM EN OMSTREKEN HET PARGDL AdT(tt«nif«i *o Inlichtingen dienst SCHIEDAMSCHE- SINGEL 42 Telef 2783 9 eo 2439S Advert uitsl Tel 27839 t'edactle en Admlulstr :endrachts\\eg TeL 25430 (3 lijnen) Abonnementsprijs p week 0 31, p kwartaal ƒ4- losse -nummers ƒ010 J&i Gistermiddag Leeft da Rector ^■Magnificus van de Neder and scha Economische Hoogeschvol, 'iProf G Gonggujp, m de Niou 'jve Zuderkerk v er&lag uitge S"bracht van de lotgevallen van j?de Iloogescljool m de a'g^'oopen jaren en het Rectoraat overge ^dragen aan Drol Mr C W de Vnes Uihoeng is Prof Gonggrijp mgegaan op de toeken kwestie, op de zuivering on op het probleem der vrijheid Daar s? bg werd ook het probleem der b"| persvrijheid uitvoerig behande d j. De omgekomen hoog^eeraren en f studenten werden daarbij op roe rende wijze herdacht Aan het slot van do plechtgbezl werd het Wilhelmus gezongen, waarna de nieuwe Sanaat recipieerde in Museum Boyiflans Eenheid onder studenten Na de Rectoraatsoverdrackt van de Economische Iloogeschool is de pers uttgenoodigd om een en. ander te vernemen over hH samengaan v an Ro terdamsche Sludentem ereenigmgen Alle groote Rottcrdamsehe sludenfca organisaties te weten, het Rot terdamsch Studenten Corps h°t W Rotterdamsch S udenten Gezel j§| schap, de Ro terJamsche rou Wi wehjke S'udenten Vereemgmg **58» de Sobietas S ucliosorum Retor njatorum en de R K S uden en vereemgmg Sanclua Lauren tins'vvera.cn thans op verschil blende punten sam-°-n Dezer da Vg$h. is de RolterJamsche Sn enten Vereen ging opg'ncht te moet worden beschouwd as •fècnj, overkoepe ende vereemgmg ;®3lèn v. hoopt, dat daardoor het a. zoo v geha e mhi i^me binnenkort s^tobhet verleden zat behoor en "f^^Coningm op den '.Grebbeberg Jpï de Koningin heeft gis g-Jermorgen een bezoek gebracht |?afuiI2 do begraofp aais op den KÖtC&bebcrg, zij Iwich iglo de tf?graven der g valonen benevens pe monumenten en Jegde hj het ^gedenkleeken van hot 8se R 1 llpein^margriet neer, de Zij op MHapc-piantet droeg In dei na llauéüag bradit Hare Ma©»teit JfefiifcP bezoek aan Zeist V/EERBERICHT raar bewolkt met tjdoluke op igen iels koeler plaatselijk eem regen Matige in de kuststreek lijk krachtige Zuidelijke tot Z W rj-lOOG en LAAG WATER to Rotterdam ,,-w -■ lo h w 2e h w le 1 w 2e 1 w .',<41 SepL 401 1606 J219 ËV RECTORAATSOVERDRACHT Ec Hoogeschool Prof G Gonggrijp in stalleerde in do Nieuwe Zuiderkerk prof C W de Vries als rector magnificus dei Econ Handels Hoo geschool ZINKPUTIER GEPAKT Door de politie te Rotterdam is -aangehouden een zekere A S v d A- uit de Van der Tak straat Deze was w het bezit van een bedrag van £602aan zinken kwartjes ©n. dubbeltjes In zijn woning werd bovendien een parqj begrens tollen in be slag genomen Hij zal voor het eerste feit gestraft woiden op grond van de verordening van den Chef Staf M G inzake sa botage van de geddzmvenngs maatregelen VERKIEZINGEN IN DE SOVJET UNIE ~*Tfe Russische v olkscommissa ris, Molotov, verl laarde lydeus een persconferentie te Londen oa_, dat in de SowjetUme spoedig algemene verkiezingen zullen worden gehouden VERKIEZINGSSPOED Zoowel voor gemeenteraad als Tweede Kamer De datum vó6r wek n de te houden v cr<cie/mgen voor leden van d© tijde ij ie geme nteraden fooe en zijn gesch ed v a tgc stcld op 22 Ovtober 11-k» Ik, v ctkiPzmg canJilaa stalling en stemming zal geschieden door een college v an kiesman nen, ten getale vaa drcmaal het wettelijke aantal leJcn van den gcnioen'eraad Het stesd van veriie/ing is gebaseerd op hot begnscl van evenredige veriegenwoar hging doch in plaats van het tot dus v cr v oorgescbrev en ,,'ijs ens tel sei zal ihans het p^onensle'sel worden loogepaot Ges emd uo dt thans met op de een of op de andere groap v an cand daten m haar geheel zonder mogelijk heid om bij het invullen van Let stemb Ij et een keuze uit de candida en van ver»cbi l«4ide Ijs en te doen Cr komt thans slechts een algomeene altabe tische candidatenhjst waarvan da kiezer op zijn. sembijct zoo veel candidaten as lig wenscht nummert in de volgorde van rijn peraoon ijke voorkeur Inmiddels wordt alles in het werk gesteld om de bevolkmgs registers binnen den orfst mo gel ijl en !yd weer aan de te 9 el len eisch n te doei b-antvoor den, opdat zoo spoed g moge lijk op normale wijze verkiezm gen zoowel voor de gemeen e- raden als voor de Tweede Ka mer kunnen plaats vinden Ontvangst ten stadhuize en rijtoer door de stad H M de Koningin zal Zaterdag 22 September een bezoek brengen aan Rotterdam Ta 13 4a uur is de ontvangst aan de grens der gemeente (Noordrand beboLwing Overschle) door den bnrgemeester Daarna wordt gereden naar het stadhuis langs de volgende route Blijdorp brug Abr v Stcrikweg Bcukelswcg Beukelsdijk Sta tionswcg Cöolsingel linkerzijde De aankomst ten stadhuize vindt plaats te 1415 u«r In de Burger zaal zullen afvaardigingen in de ge tegenheid worden gesteld de Konin gin te begroeten Na het vertrek van het stadhuis wordt een rytoer gemaakt door Rot terdam cn wel langs de volgende route Coolsmge! Blaak Geldcsche kade Bolwerk Maasbruggen Stiejtjcsstraat Poortgebouw Pa railelwcg Maashaven Dordtschc laan Zuidplcin Plemwcg Maas tunnel Westzeedijk Pictcr de llooghweg Rochusscnstraat AcI brechtskade Abr v Stolku cg Het ligt in het voornemen van de Koningin binnen korten tijd ook nog een tweede bezoek te brengen aan Rotterdam welk bezoek dan een zakelijker karakter 2»1 dragen De koningin wil bij die gelegenheid den toestand van de haven opnemen Geen Pond en Geen Ons Sommige winkeliers hebben eea hekel aan de aanduiding lu grammen en kilogrammen en me ters Zy hebben liever met pon den' en onzen en ellen te doen Van die Moffen maatregel moeten we weer oil zeggen ze Dit Ie een misverstand De ]Jk wet, die het gebruik van de Oude benamingen bij pnjsaendui dingen verbiedt dateert van 1937 en daarin werd al aangekon died dat de overgangstermijn tot 1 Januari 1941 zou gelden De Duitschers bebben er dus nlefs mee te maken gehad en do In voering van bet metrieke stelsel is ongetwijfeld al» een vooruit gang te beschouwen Veeriig Players"! Morgen, Vrijdag, zal een bon van de tabakskaart worden aan gewezen voor twee pakjes Engel sche sigaretten van twintig stuks De prijs bedraagt 120 per pakje. Het ministerie van Financiën maakt bekepd, dat het aan de leden van dé bedrijfsgroep „Han^ di&banken, Verse r»gingf''-*-'\ oor den Effectenhandel aan. de be drjfsgroep Landbouw crechetban. ken en aan de bedrijfsgroep Spaarbanken tot nader order ver boden is, schatki tpapier aan par icu leren te v ersooj en of op eenigcret wijze in eigendom over te dragen Beschadigd bankpapier De Nederandsche bank NV maakt bekend dat door haar beschadigd bankpapier nog slechts wordt aangenomen tot on met 2 October 194a en wel uithuilend ter creJitoen ig van hel bedrag dat vogns haar oordeel voor vergoeding n aan merhmg komt a s geblokkeerd tegoed, hetwelk aan tïezel de bepalingen is onderworpen als die «elke gelden voor geblok keerd tegoed onts'aan door in Jeicrng van be naimiil een vol gens de beschikking gcfdzuive rng 1945 Voor beschadigd bankpapier ïngele verd in do periode van 2i> September lot cn met 2 October 1913 wordt !cn hdogstc f300per post op ge blokkeerde rekening vrgoed tenzij bij aanmelding vóór 27 September ANNA SABLAEROLLES f Anna Sablairollos is 84 jaar oud te Haarlem overleden Deze tooneel speelster Rotterdamschc von gcty-or te heeft bu de latere generaties vooral bekendheid ge kregen door haar optreden bij de N V Hot Too ncd air dr Willem Ro>aarcta (Jit baar zestig janfien tooneellóopbaan herinneren wc slechts aan twee van haar moederfiguren die uit dc»Vij! Trankfortc s en uit Schumann s De Violiers VERZAMELINGEN EN LOSSE POSTZEGELS tegec hoogen prijs te koop gevraagd B J DE HEER Coolsmge! B5, Tel 25774 <VOOK OllDE PASSAGE) 1945 aonnetnelijk is gemtakt dat eerde, e inlevering onmogelijk waa In uiUondonngegevatlen^ n 1 ran -neeivdóor sehiTftehike verklarliff^Viür een ambtenaar ot een notabele 9 nemel jk wordt gemaakt dat een ander heeft plaats gevonion vóór 3 October 1915 kan ook na. 2 Oe lober 194o no® beschadigd bankpapier in baf andehng worden genomen Het bovenvlnande heeft betrekking op alle bankbiljetten van de Aoder- land»cho Bank IS V gedateerd vóór 7 Mei 1945 Ten aanzien vnn de be schadigde 1 anlcbiljellen gelateerd op en na genoemden dalum zullen u t ilcn aard der zaak de tot dusver gelden bepalingen weder toepassing vinden en zal derhalve weder tot ge- heele of gedeeltelijke vergoeding der nominale waarde tn contan en kunnen worden ov ergegaan INLEVERING VA"N NOORöCH BAMvPAPIER Van 9 September af zjn de bank Ii'jetten uitgeleien door Norgeb Dunk met uitzonde tn„ van de muntl 1 jetten van 1 en 2 Kronen ingetrokken cn is iedere overdracht dt/er bankbiljet ten verboden Hou Iers in Neder la n 1 van de70 iiljettcn moeten ?c van Donoerdag 27 September 19lo tot cn mei Yrjdag 6 October 1915 inlevervn bij de Ncderlandschc Batik (Iloofdbank Bijbank en Agentschappen) of bj liet Consulaat Generaal van het Konink ruk Nporwegen te Rotterdam Bark laan 23 Iedere in cveraar moet voor eiken post een schrille!jke vorkla ring in drievoud geven bevallende naam en adres van den eigenaar als 'mede volledige bijzonderheden betref tonde den datum en de wijze van ver krijging der ingeleverde I iljctten Bil jetten de met uilerljk 5 October zijn ingeleverd worden automa isch waardeloos Norges Bank zal voor liet ingeleverle bankpapier vergoeding ge ven uitsluitend wanneer naar haar overtuiging do biljetten op Tccht matige wijze verworven en uit Noor wegen uitgevoerd »qn De eigenaar zal voor O) pCt van het ingeleverle bedrag gecrediteerd worden op een rekening by Norges Bank of indien men dit wefoclil b>j «en affecten or spaarbank m Noorwegen \oor het resteerendo bedrag wordt de eige naar gecrediteerd op Rijksrekening m Noorwegen waarover slechts be schikt kan woiden inMsvolge de be palingen van het Noorsche Departe ment van Financiën dit beJrag zal noch knnnen worden overgedragen noch lcunnen dienen als onderpand Pers-Perspeciief door middel van een van de re- gvenug on da partij \o slag n afhan Lelijke dagbladpers als vo ksvergifti beeft teweeg0ebracht kan geen yk denkend mensch nog Imjfclon een democratische noodzakelijk do voorwaarden te scheppen voer onafhankelijke pers op koo„ peil Ook hier evenwel moet bet algemeen de uiterste gren» bepalen vrijheid dtc overigens in de mocraliodie verhoudingen essentieel to- Onze ovorieid die zg ter wille van vrijhei 1 en democratie hel stich ten van cou antenbedr jven ijdolijk onbelemmerd Jaat is tneer een iibe raio dan een progretSxjf-demoerotieche Zt] bednjlt laissez faire laissez aller zij ontkent de noodzakelijk lieid van ordening ook op dit terrein. \Vij ontkomen helaas met aan aen indruk dat de regcering ronnerliom do dagbladpers even liberaal 13 als tav andere sectoren v an het maatschappelijk leven orden n»s e-ind Waarom die vreemde en ook on'e motiveerde uitzondering? ?ijn de mach ten «chter de vroegere dagbladen 700 groot, dat do regoering er niet teg"n op durft ol ór niet togen op kan? de bezelttngsjacen de toe komst van het dagbladbedrijf her haalde lijk hel onderwerp van discus sie en in notas aan de regeenng te Londen Betoogd werd dan dat wij erlost moe ten raken van d courant zuiver als winst- ant wyl dug bladen hoogcrC[ dun alleen geldelijke dooien hebben te dienen Betoogd word dat de bladen die m den oorlog ons volk met reclamea voor den Wallen SS en mot naiionial socia ]istiacl)0 artikelen vergiftgd hebben verboden,-«n voor avcutuede hecver ighymng kracht ladig gezuiverd moe- \erv worden Betoogd werd voorts dat de illegale bladen die op legale voortzetting na den oorlog prjs moch ten stellen daartoe volop goegcnhcid moesten vinden De Londensche re georing nam tenslotte het persbesluit van miniMcr Burger aan Deze mi nisier hechtte aan de zuiverheid en aan hel leggen van gezonde grond slagen voor een nieuwe Nederlandfcbe dagbladpers waarle getuige een drie tal voortreffel jke beschouwingen dio hij nog minister ter toelichting van de bedoelingen der regOormg schreef /ijn persbcslutt bevredigt op do drie hierboven genoemde punten het rekent af met de alteen maar goud mjncn onder de digbladen het schept a voorwaarden voor con pructiscltc zuivering het geeft natuurlijke rechts po« t c nin ie v 01 ilie*a e i iaden Een en ander was met vreemd naarmate in dc gelederen van Vrij Nederland Trouw Het Parool De Waarheid 7e Mmntiendrai De Geus diepere bressen werden 6e schoten naarmate de vijand feller achter dc illegale pers joeg waann hij terecht ccn vnn de motoren von alle verzet zag naar die mate werd de illegale pers van Londen uit meer cn heft gcr tot volhouden aangevuurd Dc Ncdertandschc re (.cenng erkende dat er nog maar eén vrije pers bestond de «He galef En terwnl zij die pers aan moedigde cn toejuichte verklaarde zij uil den grord van haar hait dat na dc bevrijding deze dan legaal geworden pers volledig zou kunnen rekenen op haar hartchjken steun Ja zelfs dc koningin persoonlijk 1 et blijken van haar warme belang stelling voor do illegale pers door haar in het voorjaar van 1944 te gebruiken als medium voor een boodschap aan het Nederlandscbe volk BIJ het optreden van de regeering hchermerhorn leed het voor geen enkelen werker aan dc ex illegale pers twyfel of de Londensche lijn recht worden ddorgetrokken niet dc nieuwe minister pre sident zelf uit die gelederen® Wat anders kon dan van hem worden verwacht dan ccn geaccentueerde voortzetting van de politiek van Gerbrandy die gesecondeerd door twee zijner medeministers schier 'aags na de bevrijding dc voornaam te ex illegale redacties persoontijk ezocht® Vier maanden na de bc- rijding moeten wij thans blijk ge en van onzen tegenzin tegen _e pcrspoltick van het huidige kabinet Vier maanden na dc Zio vervolg pag i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 1