Gespannen, maar Beulen bezoèkén plaats van hun misdaad Nieuwe functie voor Prins Bernhard ==VRIJ ONVERVEERD 750 woningzoekenden per maand Drie kwart Van Schiedam Zaterdag 22 September 1945 ONAFHANKELIJK DAGBLAD VOOR ROTTERDAM EN OMSTREKEN .5e jaargang nummer 148 Oorlogsslachtoffers en joden geholpen heeft inwoning Minister Beel over zuivering Proces Bergen-Belsen Bij de graven: een bord -v mee een opschrift .WEERBERICHT Toéstand te Batavia Japanners nóg aan de macht, maar de bevolking haalt de oorlogsbuit al terug Herdenking te Oosterbeek Het groot verlof STORTINGEN BIJ GIRO NIET MEER MOGELIJK tof uuu - Redactieen Administer EENDRACHTSWEG 42 TeL 25430 (3 lijnen) Abonnementsprijs p. weel: 0.3 V p. kwartaal 4.— losse nummers f 0.10 Advertentie* en Inlichtingen- di e n s t: SCHIEDAMSCHE- S1NGEL 42 Telef2 7 8 3 9 en 2 4399 Advert. uitsL Tel.. 27839. Ook Schiedam worstelt- rooi een huisves in^sproUcem: hun. derJen gezinnen Lewoneu e n te kleine woonruimte en kij ken tevergeefs naar iets Le'ers uit," honderden jongelui willen trouwen, zoeken een huis o£ een gedeelte daarvan, maar ;'lviuden iiieis:.,. 7)'Hieruit vo'gt al, dat het niet noodig is ecu Schiedammer te wezen, om te consLa.eeren; dat duizend - nieuwe woningen geen overbodige luxe zijn. Geen wón der, -dat dé betrokkenen mei .vreugde ihebben kennis genomen .van: de bouwplannen der .ge meente, .die o.m. een moderne stadswijk bevatten, ook al wordt fas .een domper op die blijheid fgezet.doori. de wetenschap, dat g ebrek aan materiaal de uitvoe ring in den weg slaat. lederen werkdag tusschen 9 en 12 uur kloppen .gemiddeld 50 mónsehcu met een sprankje hoop iiihun hart, bij het gemeentelijk bureau voor huisvesting' aan;: je .kunt-:, iuunere- „niet w«toti..l en lederen-'w-érkdag:(usscl]eh'*9fqn 12 uur staan de ambtenaren onder leiding van den chef, den heer i K. J. 'l Heybóer, gereed - om' iu 'ikaimte' de lang niet altijd kalme <r,;klanten": aan te hooren. Er zijn Jer; iverte'.tde heer Heybóer, die-' onredelijk worden en verwijlen, haar onze hoofden slingeren... voor. dio menschen. gaan onzo molens langzaam,1 zêpr langzaam draaien... jij :VyS Vele problemen-wórden op.dit bureaudagelijks lot een oplos sing gebracht. Vele gevallen zijn moeilijk" en daarom kunnen wij pok wel de verbittering van sommigen begrijpen. Tóch zijn 'wij de "overtuiging toegedaan, dat iedere zaak van alle kanten wordt bekeken, om een zoo rechtvaardig mogelijke les'issing te kumien nemen. Het is dus onheusch te beweren, dat onrecht wordt gepleegd, als' men zrjri zin niet krijgt, óók al heeft men op net eerste gezicht ge- Ijk I Zoo heeft het bureau o.m. rekening te houden niet het eco nomische belang onzer stad, dat inhoudt; dat aan bepaalde per sonen, die van elders komen, vóórrang moet worden verleend bij het weggeven van een huis bóven personen uit do gemeen te, hoe primitief die ook mo gen wonen. Het vorderingsrecht. Van het vorderingsrecht, den burgemeesters bij K. B. vanKo- veinber 19-14 gegeven, wordt slechls zelden gebruik gemaakt, omdat do éigenaren, c.q. de .beheerders der huizen, overliet algemeen welwillend met do g> meente in dezen samenwerken, Aan deze samenwerking is, liet ook te danken,dat'jalle -Spjiio- damscho oorlogsslachtoffersthans gehoisvest zijn, evena'.s de terug- eekomen 15 a 20 Schiedam- sche Jodenfamilies, benevens de gedupeerden, die van elders in gekomen/zijn.' - Het aantal verhuizingen bin- ncn de gemeente is nog vrij groot. Buiten de alleenstaande personen trekken wekelijks 29 a 25 families de stoute schoenen aan om in daten tijd van homo te veranderen, yelo ruilingen zijn daarbij natuurlijk inbegrepen, leder weg te geven leeg huis moet in het vervolg, indien dat eenigszins mogelijk is, door twee families worden bewoond, De gemeente vond het niet pret tig deze scherpe verordening uit te vaardigen, maar het steeds grooter wordend tekort aan woon gelegenheid noopt haar tot kras se maatregelen, waarmede de be volking uileindelijk zelf gebaat- is. Driekwart der Scluodainsche gezinnen verleent reedsgastvrij heid aan families of alleenstaan de personen, voorwaar, geen kleinigheid: Een oplossing voor het huis vestingsprobleem zal hier wet licht- niet spoedig worden ge vonden, tenzij Schiedam zijn deel. krijgt -'in de^ni lè voCTenj- jioCHl- wonjneën, doch Idat we".g/ren,wij voorshands (o gcloovon.Laat daarom de deugd d:r herberg zaamheid alsnog' door velen wor den beoefend. -■ Minister Beel heeft gisteravond een radiorede gehouden over het zuüve* ringsbesJuik Hij bracht een eere* saluut aan de overheidsorganen en ambtenaren die in de bezettingsjaren weerstand boden aan den vijand. De elementen echter/ die ontrouw "ble- kent zullen moeten verdwijnen. De gevolgen aan - een ontslag krachtens het zuiveringsbesluit verbonden, zijn zeer ernstig. - Sedert de bevrijding zijn ongeveer 4G0 personen uit cfën openbaren dienst verwijderd, zeide mnïister Beel. Het was een onjuiste tcdenee- ring.rwanneer werd beweerd, dat het in den oorlog vóór .alles gewenscht was tot eiken prijs het bestuurs apparaat in stand te houden en daarom te blijven, D egcest der be volking mocht nooit worden geofferd aan het bestuursapparaat. De: minis ter besprak de verscheidene conse quenties .van het zuiveringsbesluit. De' zuivering zal met snelheid wor den doorgevoard, zonder nochtans in voorbarigheid tc vervallen. De regee- ring.-bhseft, dat de door haar te nc* men beslissingen niet altijd ten volle bevrediging kunnen schenken. Dezer zijds, besloot dc minister, zal cr alles op gezet worden om zoo eenigs zins mogelijk"vóór het einde van het jaar. tot eeneindbeslissing, in deze zaken te komen. Buiig, wind. koel, krachtige westelijke - HOOR en LAAG jAVATF.R I; te ïïoLtcrdam. la b-w. 2e.h.wiv.Aaj.«r. 2e Uw. 23 Sopt. 5.20 .17.31". -f", - i.2v... i3.il Belscn proces i gc.uig Eon man, die negen dagen op een halven liter soepz* en. een kopje .water heeftgeleefd, ver klaarde gisteren in. het: proces tegen de beulen van Bergen- Belsen, dat er in dit kamp kannibalisme heeft vgeheerscbt. Dogetuide,een onder wijzer-fvan het - Kanaal-eiland Jersey, zeide, dat hij een gevangene één stuk mehschenvleesch. had, zien elen, dat deze van een lijk ;l had ge sneden. Honderden lijken werden dagelijksV.naAr,*, de massagraven: vervoerd,dïés': vreemde- "wonden vertoonden. Een vriend lichtte hem ïn: de 'gevangenen hadden uit de lijken stukken gesneden; om .die rauw opte eten. Hijzelf had dit bevestigd; gezien! De eenige taal, die. in Bclsen'werd gehoord, was dc taal der. stok slagen.; De getuige beschreef de barak ajs een „krankzinnig ge worden;. Babel". De film, die opgenomen' wérd in het, kanip onmiddellijk na. de bevrijding, werd gls'er'en voer de beklaagden vertoond. De vrouwelijke verdachten schenen zich na dé vertoomng minder zeker en rustig Ue voelen, dan zij zich voordien toonden. De mcés'e 'Lêklaagdcn *ke en ebt r haar de film zónder eenige emotie te toonen. Op den vier i.n da: v-ri hé' Poolsch-Joodsche dokter.es Bim- ko, die .een retaas gaf - over de melhóde, waarop de nazi's hun slachtoffers in de gaskamers dreven.' - V?j :r;.l. r '...De ongélnkkigen werden met een handdoek en zeep uitge- nist, om hen in do waan te brengen;dat zij gingen baden, doch hèt I „bad lokaal"was een easbamer.rv -Uit' - de „sproeiers" kwam gas... De gcluigéverklaarde, dat zij geprobeerd .had, zelfmoord te plegen;1-omdat de beulen gepoogd hadden, haar kunstmatig tebe vruchten. De beruchte beul Dr. Frilz Klein koos de slachtoffers uit. Na verdaging van de zitting werd floor alle bij het proces betrokkenen een bezoek ge bracht aan Bc-lsen. ,i 'Tienduizend onbegraven Hefbezoek aan de plaats van hel vo r ea'ige co'ticfntraf'"ekarnp Ie Bc's.n .was geheim ge' nu len. Tijdens i on otnga' g op d :.e pl als begon oen der vrouwelijke he- schóldigilei, Ida For?:er, te wan- ke'ev, ..lo'gn .-.lirtge c's hap voor ij hel cre .in o u n k.vam. Duit- scho sohla.c i .war n daar nu u;'vi" >i g*,v.:rk.-'-B"i de De weerspannigheid onder de bevolking van Batavia neemt toe, naarmate de dagen verstrijken, zonder dat er geallieerds hezet- tingsgroepen aankomen, aldus A.N.P.-Aneta. In hotel des In- des is voortdurend een zwijgen de menigte verzameld. In het algemeen ontmoeten de leden van het personeel van de R.A-P.W.l. u de stad noch vriendelijkheid noch vijandigheid van de me nigte. Er hébben zich echter de vol gende geïsoleerde incidenten voor gedaan. Een Britsch officier van de H.A.P.W.I., die van liet hoofd kwartier terugkeerde, kroeg' een lekke band, Ken menigte verza melde zich rond hom en nam zulk een houding aan, dat de medicus het geraden achtte, zon der den band tc hebben ver vangen, door tc Tijden. Voorts geschiedde het,- dat twee officieren, in een auto, ge zeten stópten.' Onmiddellijk ycr- zamelde zich' rond hcn'lïcn mcf nigle;; Do houding der omstan ders was;.; in dit- geval evenwel oiilér vrlicnïlelijk.- e:i nieiïwsgi erig. Hoewel do Japanners krachtens eeii geallieerde; instructie nog de macht uitoefenen,- verliezen zij snel hun gèziclit tegenover de uihcemsclic bevolking, die reeds is overgegaan .tot liet stoln van d Japanners van huisraad, ra- dió's- en andere bezittingen; die vroeger door de Japanners wer den buit gemaakt' Zij doén dit ongestraft I' Volgens een gerucht' is .een Japanner in heilgebied in de buurt van TfoEél des Indes ver moord Een. ander gerucht wil, dat een Nederlander, die als in dustrieel expert door de Japan ners was geïnterneerd en -een Indonesiër werden gewond, toen de Nederlander de rood-witte (In- donesisce) vlag .van een gebouw haalde en de'.Indonesiër als vre- desstichler tegenover de vijandige menigte poogde op te treden. De laatste paar dagen zijn een aantal processies door de stad getrokken, bestaande uit ten hoogste 250 tot 300 personen. Zij droegen banieren mét op schriften als' „nldoncsia voor do Indonesiërs". Een gewapende demonstratie tegenover hotel Des lades werd door do Japan sche politie verdreven. Het is ook onmogelijk'uit te maken, tót op welke hoogte de extremistische Indonesische na tionalisten gewapend zijn, hoewel het zeker is, dat zij een zekere hoeveelheid Japansche wapenen bèziltcn. Bij dit al dient er aan her innerd te worden, dat Batavia sleeds een broeinest is geveest dé het lil C' van* e s a h of.cr i de 0[u..iri t, iu liet Duitsch gesteld, 'to lozen: '„Dit is de plaats yan het beruchto concenlratiekamp van 'Belsen, waar door de Briden bevrijding werd ge'ra -h! op 15 April 1945. Tienduizend onbegraven lijken werden hi r aange'roffen:. Seilert- <Uen z ":i nog dertienduizend men- s hen ees orvtn. Als; s'achtcffers -«-.•> i'e Dui s he „niéuwe orde" iu Eurona ei als een blijk van dc nazi cui.uur". van Indonesische êxtremisten. Berichten, die bijv. uit Ban,doeng Batavia bereiken, melden, dat de Indonesiërs daar zeer hulpvaar dig en vriendelijk jegens de Europeanen zijn. Luitenant-generaal Prins Bern hard der Nederlanden is bij K. B. eervol ontheven uit zijn func tie van bevelhebber der Neder landse))© strijdkrachten en. be noemd en aangesteld tot inspec- leur-generaal der koninklijke landmacht Eveneens hij K. B. heeft Hare Majesteit hem dank betuigd voor de zeer gewich tig© en belangrijke diensten, in zijn furictia van bevelhebber der Noderlandscho strijdkrachten, aan den lande bewezen. V5-.Op 'Dinsdag 25 Sept., do dag van den. terugtocht van de laatst overgebleven Airbomie-trocpen, die op 17Sept. ,1944^-in.,;Oos- terbcek daalden,' wordt^dÓ3MÓré gons 11 uur liet Geallieerde'kerk hof in geLruik genomen. Hier is het stoffelijk over schot bijeen gebracht van ruim 1400 parachutisten, dio tot nu toe hebben gerust in graven in dc tuinen en langs de wegen. Voor do plechtige ingebruik neming, welke zal worden ver richt door Major General Ur- pubart, Commander of the First British Airborne Division, zub Jen 3 h 400 Airbornes, onder wie velo hoogo officieren, in Ooslerbeek bijeen komen. Des middags 3 uur zal -Major General Urpuhart den eersten steen. leggèn van een monu ment, hetwelk zal worden op gericht tegenover het landgoed Harlonsteïn, zijn voormalig hoofd kwartier. in "de veelbewogen Sep temberdagen. De Minister van Oorlog hoeft nader bepaald, dat de gerepa trieerde krijsgevangenen, na af loop van hun 'buitengewoon verlóf, in. het genot zijn gesteld van. groot verlof. Hetministerie van financiën deelt medo: Do ervaring der laatste, dagen heeft uitgewezen, dat bij handhaving van de tegenwoordige rtortingsreguling do posichoqub- en girodienst in de onmogelijkheid zou komen tc verhoe ren snel nieuw geld tor beschikking van de belanghebbenden to "'stellen. Do minister van financiën heeft daar- oim bepaald, dat met ingang van Za-' terdag 22 September bij do kantoren der posterijen geen stortingen op post rekeningen meer worden aangenomen. Door dozen maatregel, dio in bet alge meen belang volstrekt noodzakelijk is gebleken, worden do rekeninghouders niet al le zeer gedupeerd, daar zij tot en met 25 September nog de mo gelijkheid hebben een bankrekening te openen. Do „News Chronicle"'" heeft Sir Stafford Cripps voorgesteld in 1951 te Londen «en wereld! enloosvSleUint te houden. MÉA*

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 1