1 Enthousiaste ontvangst, ondanks regen Ontvangst in de Burgerzaal I Koninklijk I dankwoord! Uw komst is de kroon op het werk der bevrijding Belangstelling voor de illegaliteit POSTZEGELS V7?/J ONVE ia Mr. Oud verwelkomt de Maandag 24 September 1945 «V ONAFHANKELIJK DAGBLAD-VOOR ROTTERDAM EN OMSTREKEN 5e jaargang nummer 14 Landsvrouwe WEERBERICHT EEN NAT PAK 1 Groofe oogenblikken B. J. DE HEER Coolsingel B5, Tel. 25774 (VOOR OUDE PASSAGE) SÉÉtefess Kednctic en Adrainistr.: EENDRACHTSWEG 42 Tel. 25430 (3 lijnen) .Abonnementsprijs pi week f 0,31, p. k-wartnal 4. I o s s e nummers f 0.10 Advertenties en Inlichtingen- di e n s t: SCHIEDAMSCIIE. SINGEL 42 Tclcf. 27839 en 24399 Advert, uitsl. Tel. 27839. ft De woorden die burgemeester Oud sprak bij zijn verwelkoming van H, M. de Koningin, vertol- kên^zoözedn de gevoelens van heel Rotterdam, dat wij deze rede, uitgesproken in de Burgerzaal van het Raadhuis,' in êxteuso publi- Mevrouw, Dankbaar.datUwe Majesteit mij daarvoor de' gelegenheid, heeft willen-bieden, is jhet'.mij een hoogst aangename taak Uwe Ma jesteit, bij Haar eerste bezoek aan Rotterdam na de bevrijding van het vaderland, een hartelijk woord vaxi welkom te mogen toespreken. De-.kómst van Uwe Majesteit is voor; onze stad de kroon op het werk der bevrijding. Hoe kon het oó(c anders. - 1 /Oranje is-het symbool der,.vrij heid; .Oranje en vrijheid zijn één. Daar 'is! in heel "de wereldgeschie denis 'niet één "Vorstenhuis aan te wijzen, /welksgeschiedenis zoo zeer 'met die der vrijheid is sa- mengeweven als die van het Huis van- Oranje.'Oranje beteekent vrijheid" in de dagen der Spaan- sche tyrannic, als de Vader des Vaderlands naar den vreemde uit wijkt, om zich vandaar te kunnen stellen aan het hoofd van het verzet. Oranje beteekent vrijheid, als Prins ^Willem III oversteekt naar Engeland en daarmede den stoot geeft tot wat de Engelschen noemen hun „glorious revolu tion". Oranje beteekent vrijheid, als Uwer Majesteits overgroot vader op den laatsten November- dag van 1813 den. .voet'zet op'; het Scheveningsche strand. Oran je beteekent vrijheid, als Uwe Majesteit in dit jaar 1945 mag terugkeeren naar het oude vader land. Aanvankelijk tijdelijk no- kmchlijo, later afnemende noordelijke wind, wisselende bewolking. Plaatselijk nog enkele 'buien, koel. HOOG en LAAG WATER te Roiterdam. te h.w -2e li-'-.", te t.w 2e l.w. Vijf lange jaren was de vrijheid voor-Nederland verloren.' Toch waren wij er vanovertuigd, dat zij in goede handen was. Wij ge voelden het zoo, dat Uwe Ma jesteit onze 'vrijheid onder haar hóede had genomen, toen zij ge dwongen werd den Nederland- schen bodem te verlaten. Daar mede bleef Uwe Majesteit ge trouw aan de historische taak van Haar geslacht. Wij van onzen kant. wisten, dat de vrijheid in Haar handen veilig was, en dat Uwe Majesteit haar tot ons zou terugbrengen, zoodra de mogelijk heid daarvoor aanwezig zou zijn. Daarbij heeft. Uwe Majesteit ge durende de jaren van Haré af wezigheid de gedachte aan de vrijheid,steeds levendig gehouden. Hoe hebben ons* de woorden ge sterkt, die. ons. door Uwe Majes teit van over de Noordzee telkens weer werden toegesproken. Wanneer een "rede van Uwe Majesteit was aangekondigd,dan ging het „De Koningin spreekt!" in alle stilte van mond tot mond. Da schaarde me kh allerwegen om hei radio-toestel. Wie zelf geen ral oihad, zocht zijn toe vlucht bij vrienden of buren. En in de laatste jaren der bezetting, toen om allerlei redenen het zelf luisteren steeds moeilijker werd, werd algemeen reikhalzend uitge zien naar de aflmkken Ier rede, He door het voortreffelijke werk der illegaliteit op ruime schaal wertlcn verspreid. Zöo werd de band, die Uwe Majesteit aan Haar volk verbond niet,' wat de bezetter hal gehoopt, verbroken, loch met den dag nauwer toege haald. Thans is dan ook voor ons in Rotterdam het groote oogenblik gekomen, waarnaar wij vijf jaren S3 Sept J.2J 17.31 1.24 13.44 Hebbên uitgezien, dat wij tegen over U\vc Tvlaiestêi!:~ persoonlijk mogen getuigen van onze dan- baarheïd voor hetgeen Zij deed en van onze vreugde over Haar be houden terugkeer in ons midden. Uwe Majesteit treft Rotterdam niet aan, zooals Zij het bij Haar laatste bezoek in Maart 1940 heeft aangetroffen. Het barbaarsch optreden van den vijand 'vernie tigde in Mei 1940 een groot deel va fic stad, in September 1944 een groot deel van de haven. Wij weten, dat Uwe Majesteit diep heeft medegeleefd met'de.rampen, die onze stad troffen. 'Maar wij titiuimitiuiiiiiiimiiimiiiimmmiiJiimiiiiitmumijiuifsiumg f Bij haar bezoek aan Rotterdam werd de Koningin overvallen door E een regenbui die voortduurde, tot a de auto de gemeente weer ver- g g liqt, Dit verhinderde niet, dat de g Z Landsvrouwe aan den rand der 3 5 gemeente opdraeht gat de kap van de auto te openen. De vrees van vele duizenden, dat zij de s Koningin in een gesloten wagen 1 voorbij zouden zien gaan, werd g hiermede teniet gedaan. Dapper bteef H, M. op baar post, hoewel s 5 de geneesheeren van het Hof in dezen zin stellig niet geadviseerd |j zouden hebben. "Zoo brachten S beiden een otler, de Vorstin, die g 1 bij het veriaten van Rotterdam g even nat was als ook dc Ruizen- g g den Rotterdammers; die zich niet g g lieten weerhouden een nat pak g g ie acceptceren nu het er om g g ging, de Koningin te verweiko- g men, - ïhiiiiiiigiiiiiiiitiiiiiiiiimiiiiiiiiimitiiiiiiiimitiiuiiiiiiuiiiiiitii weten ook, dat Uwe Majesteit er van overtuigd is, dat de vijand één ding niet heeft kunnen ver nietigende energie van den Rotterdammer. Ik moge Uwe Ma jesteit de verzekering geven, dat wij den -arbeid van den.swederop- bouw met alle kracht zullen aan vatten, opdat Rotterdam -vóór denoorlog de eerste havenstad van het vaste land van Europa in het herrijzend Koninkrijk de plaats, waartoe het krachtens zijn ligging en geschiedenis geroepen is, weer ten volle zal kunnen ver vullen. Wij weten, dat wij bij dezen arbeid ons verzekerd mogen hou den van de hooge belangstelling en den krachtigen steun van/fjwe, Majesteit "Moge het Uwe Males-* teit gegeven zijn onder Gods zegen nog gedurende een reeks van jaren leiding te geven aan den ar beid tot herstel van het vaderland Toen burgemeester Oud H. M. do Koningin voor het Raadhuis venveikormle, speeldo bot poütie- muziekkorps liet Wilhelmus en de menigto zong het uit volle borst rneue. Een 'langdurig ge juich steeg op, toen II. M. zich later nogmaals op het ba'con van het Raadhuis vertoonde. Tusschentijds vond in de Bur gerzaal een plechtige begroeting plaats. Teneinde II. M. niet meer te vermoeien, dan strikt noodig was, had men een dertigtal^ per sonen, die zich bijzonder onder scheiden. hebben en onderschei den, uitverkoren voor een per soonlijke kennismaking. Op een lange rij waren opgesield de le den van den Raad van Advies der gemeente, de gorneentesecro- i.'11-is mr. AI. Smeding, de Mili taire Commissaris kap. tor Z.' J. van Leeuwen, de voorziiter van dp Kamer van Koophandel, mr. K, P, v. d. Mandelc, de voor zitters van eenige bonden, de Gew. Cdt. der N.B.S.- A. v. d. Hoeven (v. d. Horst), de Chef Staf S.G. der N.B.S., overste R. Th. Eishof (Regeling), de Gcw. Cdt. B.T. dec N.B.S., J. Roodenburg, (Geerlsemal, de Chef Staf B.T. der N.R.S., W. A. v. Wijlen fLango Willem), mevr.'J. B, Ch. Sjollcma 's Jacob, van do U.V.V., de voorganger van do Joodseho gemeente A. Gohen, de Deken van Rotterdam J. II, Niekei en een aantal an deren. H, AI. do Koningin, aan wie zij werden voorgesteld door den burgemeester, onderhield zich zich niet elk dezer dames en hoeren uitvoerig en stelde zich op de hoogte van al hetgocn gedaan is en gedaan moet wor den bij den wederopbouw zan Rotterdam. Groot© verrassing, liet was evenwel een groote verrassing, toon de Koningin er bijzonder prijs op bleek 1© stel len, vooral ook kennis l© kun nen maken mot 'de groep der illegaliteit, dio bovendien nog in de Burgerzaal aanwezig was. Breedvoerig onderhield de Vorstin zich met de diverss figuren, die er in de oorlogsdagen hot spits hebben afgebeten. Daarbij bleek de Koningin voortreffelijk op de hoogte te zijn van de typisch illegale werkzaamheden en aan de gevaren, die daaraan verbon den waren. (Zie vervolg pag, 2) He regen heeft tevergeefs getracht ais spelbreker op tc treden bij het eerste bezoek na den oorlog van H. M. de Koningin aan Rotterdam, Lang heeft onze stad reikhalzend naar dit oogenblik uitgezien. Groot was dc teleurstelling, toen dc Lands-* vrouwe voor cenige weken door ccn plotselinge ongesteldheid genood zaakt werd het aangekondigde be zoek uit tc stellen. Dit uitstel bleek echter allerminst afstel. Zoo dra do gezondheidstoestand het haar ver oorloofde» deed onze vorstin haar belofte gestand. Rotterdam, niet haar geschonden aangezicht» maakt een somberen indruk. Wc zijn cr aan gewend geraakt, doch de bezoeker die er niet eerder kwam na de ver woesting» geraakt diep onder den indruk, zeker in de omstandigheden zooals die zïeh Zaterdag voordeden, toen de regen in stroomen ncer- gutstc. Onze Koningin heeft Rotterdam echter ónders gezien. Zij heeft zeker sterke indrukken overgehouden aan wat cr leeft in deze verwoeste stad. De auto voerde dc Landsvrouwe door ccn haag van jubelende Rotter dammers cn geen regenvlagen Waren in staat dit enthousiasme te bekoe len. Urenlang stond men, fn toch zeker niet ai te waterdichte kleeding tc wachten, teneinde ecn^ glimp op tc vangen van dc Koningin. Dc vlaggen, dc muziek, de paradeerende vcreerdgingen» het waren even zoo vele getuigenissen van Ucfde voor Orunjc en van dc energie die on afgebroken in het volk leeft cn die tegenslagen weet tc negeeren* ZOO heeft dc Koningin thans Rot terdam gezien, anders dan des tijds uit dc ïuebt, toen uitsluitend 'de vernielingenr op tc merken waren. De burgemeester» die de Landsvrou we aan den weg van Den Haag bij den rand der stad opwachtte cn verwelkomde, daarna het Raadhuis binnenleidde, waar een plechtige ontvangst werd bereid, verklaarde ons, dat TL M. dc Koningin zeer ontroerd was door den aanblik dien Rotterdam opleverde. Zonder twijfel zal zij echter nog méér gegrepen zijn door dc ontvangst die haar werd bereid cn die er van getuigt, dat Rotterdam leeft cn door de Rotter dammers voort zal leven* mutin nu 1 ui» uiu iitiiii 11111 inch i u iti mi iKimmmiit niimruiji 1 H. M. de Koningin heeft mij 5 verzocht Haar bljzoaderen dank 5 S over tc brengen aan de burgerij s Vim Rotterdam voor de wijze, S waarop deze Haar bij Haar be- 1 zoek aan onze stad op Zaterdag 5 §,22 September heeft ontvangen. H Het heeft Hare Majesteit zeer getroffen, dat de stroomende H regen door zooycI* duizenden E 1 gedurende ecnige uren werd ge- g 5 trotseerd opdat zij in de gelegen- 5 beid zouden zijn tegenover Haar uiting te geven van hun gevoelens 5 Van vreugde en aanhankelijkheid. Hare Majesteit zeïde mij bij S Haar afscheid, dat zij zich^ door S deze ontvangst zeer gelukkig gc- g voelde. 5 De Burgemeester, P. J. OUD* 1 ïïtmi vuiuimiii uin itiisn itim 1 min ucummiii iiininiititttiniTI NAMEN GEDEPORTEERDE NEDERLANDERS. Het Internationale ComRó van het Roodc Kruis deelt mede, dat 's Maandags cn Donderdags tus- schen IS en 21 uur (Zwitscrsbhe tijd) op de go It lengten van 44.97 M. en 48.66 M» de namen der Neder- landsche weggevoerden, die zieh nog in Duitschland bevinden, wor den uitgezonden. VERZAMELINGEN EN LOSSE POSTZEGELS tegen hoogen prijs te koop gevraagd i JL-W, 4

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 1