Drie doodstraffen geëischt -= VRIJ ONVERVEERD Ook verrader van illegalen stond - terecht Blokzijl ter dood veroordeeld Nederl. Ind. regeering naar Batavia tWlSMli Scfteltinga krijgt levenslang Naar een herlevende Rijnvaart 45 Schepen gelicht Lieftinck spreekt morgen Dinsdag 25 September 1945 ONAFHANKELIJK DAGBLAD VOOR ROTTERDAM EN OMSTREKEN v 5e jaargang nummer 150 Landverraders in Duitschen krijgsdienst worden zwaar aangepakt door het Bijzonder Gerechtshof -v; wmmm WEERBERICHT Reizen op Zondag Het begin is goed, maar de toekomst nog onzeker Parool Ophouw- Prijsvraag Gelijktijdig met geallieerde troepen VUEGDIENST OP BATAVIA Gaskamer in aanbouw onidekt Redactie en Administr.: EENDRA CHTSWEG 42 Tel, 25430 (3 lijnen} Abonnementsprijs p. week P- kwartaal 4.— losse nummers 0.10 A d v c r 1 e n l f e s en Inlichtingen- dienst: SCH1EDAMSCHE. SINGEL 42 Tclef. 2 7 S 3 9 en 24399 Advert, uïtsL Tel. 27839. xwiwii SA v s? '.■TVfVÏrW,' V Db doodstraf eischic .de advocaat-^ 'fiscaal, inr* J. S, Loke» jjisteriniddfrjf - op- de ziljin? van het Bijzonder Ge rechtshof to Rotterdam te^en den IJsjsehnondschen uiulerwijzec Cornelia Koolman. Koolman, had zich in <?enJ onder grondse!) e organlfeutie gedrongen en bonkaarten, die voor onderduikers en d erge lijken werden "verzameld, ten eigen Inile verkocht. "Achtera! 1 is ge bleken, dat "Lij* hef* geld» dat hij dusdoende binnenkreeg .chateedde om er..., .postzegels voor de verzame ling van zijn zoon voor le koopen. Toen de medewerkers merkten, dat Lij gestolen had, t moeh Lij zich op een i vergadering komen verantwoor den,. Om daaraan le ontkomen, ver ried hij de bijeenkomst aan den S.D, Uic deed prompt een inval op het j aangekondigde - uur en op de afge sproken-plaats.-Dat Avasin de Hoek schop tra at ten hui/e van een weduwe, wier man als oorlogsslachtoffer ge vallen y\'si<. De aanwezigen probeer den nog zich le verbergen, en een van hou kroop in een kast» Dc Duit- seller*, die etui orcldekieii, echoten dwars dupr„de ka-ïldeitr heen en zoo viel het eerste slachtoffer, Jan de BoMer. De overigen werden mev^e- noniefi, en daarvan werifen er twee gefusilleerd ujs représaille. Een van deze twee was de 20011 van de we duwe, Jan l'oatj de onder wade heer Kranenburg. Natuurlijk had Kooiman gezorgd, dat hij niet op de vergadering aan wezig was. Hij kwam een kwartier ie laat en verklaarde schijnheilig, dat de lleere hem blijkbaar had willen sparen. Voor do achtergebleven weduwe werd een fondsje geslicht en zelfs ten nadecJc daarvan verduisterde Kooiman nog geld. Vcrdaebte bekende al het left laste gejogde. Hij zag het afschuwelijke van zijn helaas onherstelbare daden in. Hebzucht had hem ertoe ge dreven. Het Bijzonder GcreehHiof, dat g**. presideert! werd dour mr. jhr* Van Meeuwen, zal over 11 dagen uit spraak doen. De tweede zaak gold den metselaar A, G. Scholten, die vrijwillig tol de Watfcn-S.S. toetrad, aan een vlieg- Ifet Bijzonder Gerechtshof hield gisteren zijn eerste zitting te Rotter dam, De beklaagde S. Kooiman hport de doodstraf tegen-zich cischen» Vannacht nog buien in de kust- ook, morgenochtend plaatselijk mist, ordag Iielit tot half bewolkt, koud, -ikke, tijdelijk matige wind lus- i'hert Koord en Noord-Oost. HOOG WATER TE ROTTERDAM. 26 Sepl: lc 1J.W* ?.5D, 2e fbW. 20.22 veld bij Arnhem werkte, later in Frankrijk diende, en ook lid' der N.S.IL werd. Verdachte trad, zelf jgewupcndzijnde,* tegen -ongewaepnde Nederlanders bruut- op, zich "daarbij brallend van de Ruiteebe taal he il lenenL De advocaat-fiscaal we<fs "or op, dat als er -biecht? éêii' NodtJé* ftander S-S.-num geworden was, het volk, dien man zou hebben." 'wülen terechtstellen. Nu er talrijken het de den, werd de vijand ook veel sterkef begunstigd eft ook tegen dezen ver dachte retjuircerde spreker de dood straf, met uitsluiting van het actief en passief kiesrecht. Do volgende verdachte, die een meer zielige» daii mïsdadigen indruk wekte, was de 2G-jarige kapper W- II. v. d. Riet, diö vrijwillig «aar DuitschUuid was gegaan, daar, heim wee kreeg en, om weer naar Neder land terug te kunnen koeren, dienst nurn bij de Ncdertundsche S-S. Veertien* dagen mocht hij «aar Holland,- toen - moest hij «aar Rus land, werd daar gewond, en ïn Augus tus 1944 werd hij uit den dienst ont slagen. De ndvocaat-fiscaat vond dezen ver dachte minder verachtelijk, maar ge vaarlijker, dan den vorige, «He nooit legen Iïuil5chtands vijanden gevochten had. Hij eischic ook tegen v. d. lliet do doodstraf. W. Blokland, die vrijwillig tot de N.S.K.K. was toegetreden, daar eenjgc malen bevorderd was, in Frankrijk grondstoffen voor den aanleg van Vl- startbaneu had helpen aanbrengen, hoorde 15 jaar gevangemsslraf met uitsluiting va» hut actief en passief kiesrecht voor den tijd* van 20 jaar legen zich eischcn. Tenslotte etond J. v. d. Berg te recht, omdat hij als waehternan hij (le Dailschc Wchrrnacht diëtist ge daan had. Verdachte zeide, de betrek king te hebben aangenomen om zijn gezin tc onderhouden. Tien jaar ge vit rigonisstruf met 15 jaar ontzei ling uit het 'actiefen passief kiesrecht, luid do de eiseh. Inftllo behandelde zaken wordt over 11 dagen uitspraak gedaan. Met ingang van 7 October zul len ile Nedcrlandscho Spoorwe gen ook weer treinen laten rij den op Zondagen. Dit geldt voor het gebied ten noorden van de groote rivieren en ten westen van den IJssel, be halve op de; trajecten Den Hel der, Alkmaar, Enkhuizen, Zaan dam, Hoorn. De dienstregelingen zutlen nog. nader worden gepu bliceerd,. Het Bijzonder Gerechtshof te *s-GravenhaCe heeft hedenochtend uitspraak gedaan in dc zaak tegen Max Blokzijl. Het Hof, onder presi dium van mr, A. L. M. van Bcrckel, veroordeelde Blokzijl tot de dood straf, met ontzetting uit het actieve en passieve kiesrecht en ontzegging van het recht als journalist of radio spreker werkzaam te zijn. Blokzijl verkroeg bet recht om bin nen acht dagen beroep in cassatie aan te teclccncn, Jhr. dc Blocq van Scheltïnga* oud- burgemeester van Wassenaar, tegen wien eveneens de doodstraf geciseht was. werd tot levenslange gevange nisstraf, gepaard gaande met ont zetting uit het passieve en actieve kiesrecht, terwijl hem tevens het recht van het bcklccdcn van ambten ontpomen werd,. Ook hij kreeg het recht om binnen 6 dagen berdep in cassatie aan tc teekenen. Aan het lijstje-met prijïcn, dat 'W ons avondblad van woensdas opge nomen' werd, hunnen nog Hen jaar- .alxinnemenlen pp hel wrek.bla.d_,,Sport" worden 'toegevoegd^. linwiji' aki vfama „Goed. en-Coedtmop" "te-r-Amslerddih heef 1 besloten ter beschikking te stelten: een heerenwintirjas, een heerencostuum, een heereneportcostuum en een heeren regenjas. Dit woeden respectievelijk de derde, de vierde, de vijfde en de zesde prijs De inzendingen blijven bij honderden binnenstroomen, Sommigen vergelen op Jiel couvert ie vermelden „Parool Opbouw Prijsvraag", Wie nog mee wil doen, late' rich echter niet afschrikken door liet leger van mededingers, want als uw inzen ding de bcelij is, krijgt tl de duizend gulden toch'. Vertin dus nog vanavond roor ons een leuze of slaffjin, die hel opbouwwerk ran ons voth op jialthenüe wijze aanmoedigt. Mr» W» H. Fockema Andreae heeft gisteren in een persconfe rentie enkele mededeelingen ge daan over de resultaten, die door* de onder zijn leiding staande Rijnvaartmissic zijn behaald. Al hoewel wij na ruim twee maan den van arbeid tevreden kunnen zijn, mag niet uit het oog worden verloren, dat de toekomst van de Rijnvaart in groote mate onzeker blijft Alles hangt af van dc po litiek die de Geallieerden ten aanzien van Duitschland wem- schen te volgen* Alct behulp van <Jc Engelsehcn heeft dc missie zïcb allereerst be last met het vrijmaken van havens en het herstellen van laadinrichtin- gen in het Ruhrgebicd, dat een la- mentabclen indruk bood. Dank zij de hulp van dc bemanningen van Ne- deriandschc Rijnschcpen, heett men in korten tijd 45 schenen -kunnen lichten, Daarna heeft men de scheep vaartweg DuisburgNcderlandsehe grens in gereedheid gebracht. Bijzon dere moeilijkheden leverden de ver nielde bruggen bij Wezel. doch. men heeft daar thans reeds een door vaar tbr eedte van 22 M* Bij een vaardieptc van 2 M. beteckcnt dit dat schepen tot 2QÜÖ ton laadvermogen den Kijn tot Duisburg kunnen be- -.varen*"-.. Men is thans doende aUe gezonken schepen, te lichten, waarbij men op allerlei moeilijkheden stuit. Nage- D« minister van financiën, Prof. Mr. P. Lieftinck, zal Woens dagavond 26 September, om 9 uur, een radiotoespraak houden. Hierin zal hij in het bijzon der de*' deblofckeering van ge blokkeerde tegoeden bespreken. Van gezaghebbende zijde ver wacht men met stelligheid, dat de eerste geallieerde troepen op 4 October te Batavia zutlen lan den. Vermoedelijk zullen de go allieerde troepen op 14 October bij Soerabaja aan land gaan. Ook Pail an g (Sumatra's west kust) en Medan (Sumutra's oost kust) zullen in de eerste belft van October worden bezet. Ver wacht mag worden, dat de lui tenant-gouverneur generaal van Kederlandsch-Indië, dr. H, J. van .Mook, gelijktijdig met de geal lieerde troepen in Batavia aan land zal gaan. f Voorts kan worden gemeld, dat indc buitengewesten Ma kassar en Timor reeds* zijn be zet en vermoedelijk ook Ambon cn Menado. Deze berichten zijn van liet uiterste belang, wan neer tnen ze boschouwt in het licht van de recente' niededec- lirtgen over den politieken toe stand op Java. Hoewel, voor zoo ver tot dusver hekend. is de houding der bevolking in West- Java niet geheel rustig Welis waar is van werkelijk belang rijke incidenten tot dusverre nog geen sprake geweest, doch het jvas duidelijk, dat de onzekere gezagsverhoudingen en hel. weg blijven van de geallieerden on- pleizierige consequenties zouden kunnen hebben. Meegedeeld kan worden, dat de plannen mot be trekking tot de bezetting van Indië nu in sneller tempo zullen worden uitgevoerd. Kaar wordt vernomen, heb ben de onderhandelingen in Amerika "van den directeur der K.L.M., den heer Plesmau, er toe geleid, dat Nederland bin nenkort weer over vjiegtu'gen zal beschikken, waarmede de lucht lijn AmsterdamBatavia op den koristen termijn zal worden her opend. liet - ligt in de bedoeling tc komen1 (tot een regeeringsvlieg- dienst op Indië, waarbij de K.L.M. voor de exploitatie zal worden ingeschakeld. Roods binnenkort kan de opening van dezca regee- ringsvllegdicnst op Indië worden verwacht. Daarvoor zullen wor den benut zg. C 54 machines, dit zijn. Douglas DC 4 toestellen, omtrent welker aankoop de heer Plesmau juist tot een accoord is gekomen. Er komen van deze vliëgtu'gen binnenkort een zestal naar Holland daarna zullen nog acht vliegtuigen volgen. Daaren boven zal door middel dezer vliegmachines natuurlijk de post dienst worden onderhouden. nocg alle bcrglngstmaleriafll is door clc Düitschers vernield, Dc reparatie van dc soms ernstig hese' adigde schepen levert groote moei tijkheden; dc prestaties van dc Duitsche wer ven zijn slecht ten gevolge van den nijpenden voedseltocc~*nd e» het ge brek aan materialen. Kolca op weg- Op 1 September rijn de eerste kolenschepen nuar Nederland ver trokken. Daar de Duitsche schepen de grens niet mogen passcqren. heeft men aanvankelijk moeite gehad met het opkomen van een voldoend-aan tal Ncderlandsehe schepen. Tenslotte is alles terecht gekomen, want het afvoerprogramma van IJ.000 ton ko len per dag wordt ruimschoots ge haald. Hik schip moet afzonderlijk naar dc Ncderlandsehe grens worden geslecpt,( voor welk doei men een Gcal teerde Kïjnsfecpvaartpool heeft opgei Lcht, waarvan de Ncderlandsehe Schecpvaartmissic de leiding heeft. Op de Midden, c» Boven-Rijn moet nog heel wat werk worden gedaan; ook hier heeft dc missie haar ar beidsveld. Hier heerscht groot ge brek aan sleepkracht en bovendien veroorloven de obstakels in dc^ ri vier slecht een capaciteit van 7Ö0Ö ton goederen per dag. Het aantal Nederlandsche schepen dat zich nog op den Rijn bevindt» wordt geschat op ca. 500. In de vernielde kanalen die naar den Rijn leiden, bevinden zich nog meer dan 1000 schepen. Al deze schepen zullen weer vaarklaar worden gemaakt en aan de rechtma- rtigC-_ cigcnareDL - worden teruggegeven. Om een indruk te geven van- de vooroorlogschc beteekenis van de Ncderlandsehe Rijnvaart, vermelden wij nog» dat de Nedcrlandsche Rfjn- vloot 4 millioen ton omvatte: daar na volgden Duitschland met 2.5 mil lioen ton. België met 1,3 millioen ton en Frankrijk met 0,5 roilliocn ton. Wij moeten de Nederland&che Rijnvaart ïn de eerste plaats zien als een belangrijke deviezenbrengen- de bron» otndat hier scheepvaartdien sten aan het buitenland worden be wezen, Een bloeiende Rijnvaart zal tevens beteeken een vergroote over slagmogelijkheid voor onze havens, waarvan speciaal Rotterdam dc vruchten kan plukken. Wij mogen dit gunstige begin echter niet zien als een directe terugkeer naar vooroor- logsche toestanden. Dc positie van ons achterland blijft voorloopt# een vr&agtcckcn; wij kunnen slechts ho pen dat het Rijnvcrkcer zich onder Ncderlandsehe leiding verder zal ontwikkelen. - In hat concent ra! ieknmp tc Amersfoort is eenige weken g,le den een in aanbouw zijnde gas kamer onidekt. Hel is eeti ge- metselde gang van ongeveer 2*2 meter lengte en 3 meter diepte. In de voorportalen zouden de slachtoffers zich moeten ontklee- ■ten, om vervolgens naar het middengedeelte te gaan. Kadat de deuren gesloten zouden zijn, werd er in de put een mandflesch met eeeomprirneerd gas door middel van een lont tot ontploffing ge bracht en zou het gas door de riolecring in de aangesloten gas kamer dringen, zoodoende den dood voor honderden slachtoffers in enkele minuten ten gevolge hebbend. Den met liet onderzoek belas ten ambtenaren was liet dog! van deze groote gang in het be gin niet erg duidelijk, maar het op den bodem aangebrachte roos ter cn de door dc»n regen bloot gelegde dakcel op 3 meter af stand, brachten de oplossing. Do vroecere commandant Berg werd cr bij gehaald en deze gaf be vestiging van de getrokken con clusie, dat het hier een slacht plaats betrof, en tevens gaf hij de lezing, hoe men zich do erkwijzo voorgesteld had. Ge lukkig is deze moffencreatie niet klaar kunnen komen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 1