r lAnnexairë?! VRIJ ONVERVEERD Vrijdag 28 September 1945 - ONAFHANKELIJK DAGBLAD VOOR ROTTERDAM EN OMSTREKEN 5e jaargang nummer 153 Honderdgulden biljetten blijven geblokkeerd Wijziging belasting- politiek via volksvertegenwoordiging I i WEERBERICHT SCBIEOAM f^y^rftóogmg gastarief Cokcslcvering Emmabioemcollecte j 1 DE UNIE Onteigening „OOST EN WEST" Een Jan Thijssenweg Bedenkelijke uitingen (Redactie en Admlnistr.: EENDRACHTSWÈG 42 TeL 25130 (3 lijnen) Abonnementsprijs p. week Mi. p. kwartaal losse nummers 0.10 Adverientfea I n 11 c 1111 g e J. dienst: SCHiED A MSCHE. SINGEL 42 Telef.nes. 2783» 24155 24155 24399 Advertenties uitsL 24155 inlichtingendienst: 24156 Nadat .10 minister van' finan ciën,prpf, mr. P. Lïefünck, in zijn radiorede 'oen uiteenzetting bad gegeven betreffende do Ije- schikking deblokkeering 1945," lichtte, by it: een persconferen tie de te treffen maatregelen nog nader toe. -Artikel 6 beoogt, den weg te versperren aan al degenen, die gehoopt hebben oin door bet sturen van postwissels, het trek- ken van cbèqué's en dergelijke aan. de gevolgen der biokkee- rihg te ontkomen. Postwissels, die vóór 25 September zijn af gegeven, zullen over .den post-- chique» en girodienst worden geleid, hetzij ter blokkeering bij deze Instelling, hetzij ter blok keering bij een bank. Bepaald is namelijk, dat all© soorten b betalingsstnkken, waar depapieren en dergelijke, die op eer. of ander© wijze vóór 26 Septembers jncontant j geld- had den kunnen 'wc rdên omgezet;'na dien datum slechts kunnen wor- den geïnd door bemiddeling van een bank, di© d© opbrengst op een geblokkeerde rekening tegoed 'schrijft. Positie kerken :?:v Naar' aanleiding van een, in. dit verband gestelde vraag, deel de-de minister mede, waarom in - dit' artikel do kerken niet zijn genoemd. Aigeheele vrijstel ling van kerken bleek in de prijblijk niet mogelijk. Sommige ménschen hebben lil. aan de ker ken'geiden geleend, in de hoop, dat dit geld buiten de aangifte sou vallen en zij op deze. wijze hun zwart geld veilig zouden kunnen stellen. Voor de diaconieën is in de beschikking zelf (zie artikel 15, tweede lid) reeds een voorzie ning .getroffen. Ook armbesturen! vallen hieronder, -1 Honderdgulden biljetten - blijven geblokkeerd. Artikel 10. maakt een einde aan de bijzondere positie, waarin de geblokkeerde rekeningen uit hoofde der ingeleverde honderd» gulden biljetten verkèeren. Deze geblokkeerde rekeningen zullen voortaan geheel op één lijn staan met alle andere geblokkeerde re keningen.', 'V'V/A r.V-j' De deblokkeering van tegoe den uit hoofde van de inlevering van 100 gulden-biljetten kan al leen geschieden, hetzij door een beschikking van den minister van 'financiën, hetzij door middel van eenvergunning der Nederland» sche Bank.. De eerste uitbetaling. Artikel, 11, 12 en 13 regelen Sdc eerste uitbetaling in conlan- (ten. Er zijn drie mogelijkheden, die moeten worden, omlerscliei- fden.' ii In dceerst© plaats de géld kaart of volmacht vermeldt 'eciti Wisselende bewolking,plaatselijk- enkele.buien, voorat aan de kust. ir.a- tfga wind lunchen West en .Voord. West.koel. HOOGWATER TEROTTERDAM. 29 Sept. Ie li.W. Ü.40, 2e H.tt'. 12.— bedrag van f 100 of meer. -In dat geval .wordt f 100 op" de géldkaart of volmacht uiige-- beerd. In do tweed© plaats, de- géldkaart of volmacht vermeldt een bedrag van minder dan f 100, in dat geval wordt het geheelo vermelde bedrag uitbetaald, ter wijl do belanghebbende- boven dien hot récht heeft Jibt ont brekende gedeelte in contanten op te nemen uit ©er. geblok keerde rekening. Deze laatste* faciliteit geldt ech ter alleen, indien hét inlever- kantoor, d.tv.z. d© instelling, waarop de géldkaart is gestort, dezelfde is als de bank, giro instelling, enz., waar de belang hebbende zijn rekening houdt. In de derde plaats de géldkaart is ongebruikt en vermeldt in het geheel geen. bedrag (voor een volmacht geldt deze regeling uiteraard niet). In dit geval kan de belanghebbende zich in de pe rsode van 3 tan. 6 October tot zijn bank, spaarbank enz, -wen den met het verzoek, om uit zijn rekening een. bedrag van 100 uitbetaald, -te-krijgen*-^--Aan'. dit verzoek, dat" schriftelijk moet ge,*' schicden, moet worden gehaiht de afgeknipte bon een van de géldkaart. - Zoowel In het tweede ais in het derde geval volgen.-nog na dere voorschriften, lijo gehan deld moetworden' 'iljor belang- hèlihcuden, die een .rekoiung bé zitten bij don postcheque- en girodienst. De dsbhklteering voor loonen. Artikel 15 pjeft een regeling mot betrekking tot de dehlokkee- ring .voor healing van. loonerï,. salar.sseii, pensioenen, wachtgel den en lijfnniein. Duidelijk moet" vaststaan, (at de aanvraag be trekking bffeft op het netto uit te koeren betrag, dus na aftrek van loontelasting en dergelijke kortingen, die de werknemer niet in handet krijgt. In de tweede plaats rroel de: werkgever uit drukkelijk verklaren,'; of de loo nen en salarissen in overeen stemming zijn met de normen; die van regeeringswege zijn vast gesteld. Wanneer dit laatste, niet het geval' blijkt, is de bank, tot wie de, aanvraag wordt gericht, gohoudin de betrokken modsdee- ling dojr te geven aan het col lege jan rijksbenuddelaars. - JBelastingpolitiek. aanzien ran eon vraag over Ce in de toekomst te voe ren hflastingpolitlok,.tvèes de minister er met groot© beslistheid op, dat\heC£ingcn ineens niet aan ons volk zuilen worden opgelegi, zonder dat de volksvertegenwoor diging zich hierover zal hebben uitgesproken. Het ligt in lief ."oomemen van de regeering, dat deze plannen, welke zich in een vergevorderd stadium van voor bereiding;' bevïndei,. voordat deze ■lot uitvoering zullen- komen, eerst ui de -volksvertegenwoordiging zullen worden besproken. Ten aanzie-i van maat regelen op hef gebied van de belasting- politiek it. het algemeen, ver klaarde dc minister nog, dat- deze ook vias d© volksyerteïén- woordiging lot iiitvorrin-r zul'on komen, voor zoover dil «enigs zins mogelijk is. Gedemonteerde'noodwoningen voor Walcheren worden via Amsterdam naar 'doplaats van bestemming vervoerd. De :j?ólfabrickj maakt békend, tlat mcl/fugang van 1 September ,1045 all/ gas prijzen in el 2 cent pet; M*. z) n verhoogd.. Dewijsderpenningén.Mi]ft. fl ceiit^ i^wïjfeemWcntn^; bjl^cfinaino plaats. vindL -r-■>-'C Do DitCcUo van de Tcdinischc Be drijven der gemeente Schiedam maakt- bekendi Vri De cokc^aflcvcring zal. voor do pir. Ucnliereïj plaats viiidcji op Maahdrij en Donderdag cn voor dc lianilclarcii en slijters';&p do everijo werkdagen in ile. volgendo won: Van -Baandag ;tot en ""met Vrijdap van S.'JO uur tot 12 uur en van 13.30 uur tot '16- uur; Zalcrdaga van 8.30 uur lot 11' urn De- prijs bedraagt f 1.30 per ILL,, a/jrehaald ,.v&n do -gasfabriek. Do aanvang van.'do cokcslcvering begint laandag 1 Q,ct<;bcr 1945, Ier- rem'- gaftfabjiefc. V - -j'. De aan* de parïïculieren afffdgeven bewijzenvóór; de fa -betrakken cokes over Septenjber i en October meehren- gen.v?vwaaK-por dun legen betaling O/tï.L. cokés kan .wonlen afgehaald. De opbreifgst der Kmnkibloem eoi-: leder.v van,; -Zaterdag j.L .bedroeg jAf-7080.85;' iiuiiimiiiiruuiiiiiititiumttiiiMiiiiuiiituiuiiiitiiiuiuiiiiiiiMii Naar wij vernemen, heeft de 1 Staatscommissie, belast met het S i onderzoek nearhet annexatie- i" TTiiflgstak, "haar voorloopig port Lij «Jc regeerïng ingediend, i 5 Het kabinet beeft dit rapport in- middels in behandeling genomen. 3 De kwestie is ook hierdoor in een acuut stadium gekomen» iïiiiiiijiimiiuiiHimiliiiiiiuiHiiiiitHiuiiimiiiiiiiiMnnmimiii Do 1 Burgemeester van Schiedam^ maakt ter vojdoénjng aan hét bepaalde in artikel SCK der Onlèigéningswet bekend: --. t r v-:;;j Dat,, ingevolge »bov6ngcnoecidLjw.Qt«r artikel een uitgewerkt, bij 'besluit van Dufgémeèster en Wèthcuders, uitoefe nende de bevoegdlidid van den -Ge meenteraad, van -11 September 1915, voorlnppig. goodgekeunle plan tot ont eigening ïn het belang der volkshuis vesting ten name van de gemeénto Scb iedam, f er verkrij gi ng van de be- schikJ,*}pg over gehouwd'e en onge bouwde eigendommen in verband niet dc vaslstelfirig van voor';evetrooi|ijhen voor gedceUén van cdc Ooicvaarssteeg, de Vifgensteeg, hel Spinhuispad cn het verlengde daarvan in Noordelijke rich ting, Achter de Tecrstoor, het Groen- wecgie,;. de Si Anna Zustersfraat, de Nöordtïiplehrtraal, de ^Raan)^ en die PcHie, "v|»ij bcshnt van tien BurgeT messier van Schiedam van 14 Fe*, bruari ;i94r>, goedgpkennl door Gedp. ntrteerde Staten van Zuid-IInliand bij hun besluit van 20 Juni 1945 run 0, met de bij hel ontoigeningsplan be- honreiulj) uitvoerige kaarten en srnnd. JfekpninT^u en wn- lijst van de ka- tbisl-a'e mimmors 4er: tg onteigenen ne-eee'en. htnlen ter seerefarte dier ce- mecnle fafdeefinT Atgemeene Zaken Slndlmis) te n^ om aldaar tot en met 28 October 1945 voor een joder tcr, inzago ie liggen en dat' volgens artikel 81 van. bovenge noemde wet de belin^bcbbenden ujjter. lijk veertien dagen mvverloop van den termijn voor ncderlegging hunno be bos tuur van Schiedam kunnen op- zivarcn schriftelijkaan het gcmcenlo- Voer -I- eerste* de iievrij- ding iiield do Kon." "Ver. ,,Ocst en West", afiL. Scbiedam, gisteravond een" ledenbijeenkomst,, In zijn ope ningswoord herdacht do wnd. voorzit ter1 Mr, J, AVitkampf dert in Duitsch' land overleden voorzitter Dr»-C- Biibbennan. v-i Hierna- hield de heer W. 0: TC» dc ICeicer een lezing onder dcn; iitel ,*Eo nu Jl' Indiö"- -Grootendecls .was deze voordracht gewijd aan het: tijdvak 19Q1, tot aan de_historische rode van H.M. de Koningin, in-1941. Gedurende deze 49 jaaris Indie van niets 4ot eén der belangrijkste exportcentra op alle gebied geworden. Het export bedrag dat met behulp van -Westersch kapitaal en techniek' maar met Inland* sche^arbeifbkrachten het laatste -jaar vóór den oorlog bereikt werd, bedroeg f 1500.090,000^Dé heer de Keizer stond gemimen tijd stil bij de wijze van oorlogvoering van'de J ap an neuzen- Dege causerie, die spreker boslool met een .beschouwing over do toestan den tijdens do bezetting van Indonesië, werd door allo aanwezigen mot ccn hartelijk applaus belooüd. i De r.iati van verzet maakt bekend; Op Zaterdag 29 Sept., om twee uur, za! voor do woning 'Vlietweg 16 te, llijswijk, liet huis, waarin eqiv der meest vooraanstaande iileqale werkers van,ons land. Jan Thijssen, van 1 Nov. 1938 tot zijn arresta tie'beeft gewoond, een plechtig heid plaats vinden,' waarbij de Vlietweg zal worden herdoopt in Jan. Thijssenweg.- Jan Thijssen werd 'gefusilleerd op 8 Maart 194.5 te Woeste Hoeve. XL r\ E jong-libemleu, gegroepeerd rond. om „Slaet op den Trommeté' heb ben onder den titel j.Klure Wijn een jrlugschrift van dr. Yan den Burg uit gegeven» dat, met een groole hoeveel heid documcnlatie-materiaul ontleend aan hot blad „Do Unie" van 1940 ejt 1941, «en frontaanval beoogt to doen op pror. Do Quay, In de argumentatie van dit geschrift zit zijn kracht, in zijn, te persóonlijk gehouden, doelsM- ling zijn zwakte. Er is gcon efikele aanleiding om de vadcrlamisclte 1«- zw^ren tegen de Unie bijzonderlijk "op een aanval op Do Quay samen te trekken, Einthoven en -Homan, zijn precies even aansprakelijk. Het enkele Feit, dat De "Quay in liet tweede kabi- ncrt-Gerbraody minister van Qörtog was, doet er niets aan toe of aL Dit ministerieel optreden bewijst eens te meer den ministernood, waarin do formateur verkeerde en demonstreert het gebrek aan politiek inzicht en, vooral, aan zelfbeperking» dat prol De Quay eigen is- Wij gaan er aan voorbij. Op dit chapiter moet eerst teruggeko men worden'zoodra de mcmorie-Ger* brapdy-Aoy«r Londen" is verschenen- Hier isstachts actueel, dat Do Quay niet van zijn tweo wapenbroeders be hoort te wonlen losgemaakt De schrij ver van do brochure behandelt hen Jen slotte niet als "éénmaal drie raaar al» teenmaat één Vplustw^c- "jiiistHief was. een triumviraat, col lectief voor zijn aanspraken verant woordelijk, Wciko .zijn die uiL epraken? Q VER. Mei 1940: „net no.oillot heelt gewild, dat té midden v.in do -histortecho ontwikkeling zich de tiend© Mc'r liccft geplaatst lUESchon ons volk en hot DuiUche. Óns volk hoeft dit nimmer gewild en het wil niet, dat hel zich in do geschiedenis zal herhalen", - Over een. cvcniiiifde geallieerde overwinning: Veronderstel nog oon oogenhlik do Engelschc overwinning. Dan krijgt de reactïo ccn kaas als nooit to voren**. Over do Nieuwe Orde:, vDo Uaio heeft eens en voor altijd gekozen voor het nieuwe. Op de grens Van twee werelden blijven wij. nietaarzelend slaan, die grens ligt reeds ver achter ons. Do Unie is cr van overtuigd, dat liet gaat om de vestigingvan een nieuwe Europeesche orde Het is de Vrtensch van tie Unie ernstig aan-wn nieuwe Europeescho ordening mede te werken. Zij wil, dat ons volk naast Durtsebland in het komende Europa zijn plaats en zijn laak zpl veroveren1 en vervullen", P\ E Unio zegt voorts, dat haar „Ne- derlandsch socialism©" do Neder- landscbo vereie van het Duiteche na- tionaal-socialïsmo is. „Het nteutve ge was hoeft in Duitschland cVn. mam. gekregen van natio naai-social isme, in iLalió van fascisme. In Spanje van falangisme"* Voor .Nederland lieet dit „nieuwe gewas" dan „Nederlandsch socialisme". Komt deze hervorming tot stand, dan is daardoor do grond slag voor een harmonische samenwer king met het Duitsch© nkliomml-so- cialismo verzekerd*'. Natuurlijk móest het zóófascistisch georiënteerde drie manschap van parlementaire demo* cralie niets hebben. Paarte-mcnlaire de mocralié heelLe „ccn van zoovele mis lukkingen om don xtienschen brood' cn geluk'te geven". „Dc oude politieke partijet/x zijn dood. Dit is hét simpel vastleggen van ©cn feit, zonder treur nis of gejuich". Liever zoekt do Unie samenwerking met Arnold Meijer - en Anton Mudscrt. Zij zcgl: „Van don be ginne af aan heeft de Unie zïeli nicer dun eens, in woord en geschrift, be reid en verlangend getoond tot samen werking met allen, die op Nederland- sche wijze voor het Nederlatidsche volk willen werken". W.aar de N.S.B. dat verlangen met vcnlachtmakjng be antwoordt, wil de Unie met een der- geüjko N.S.B" niet samengaan. Luid keels zegt zij echter, te hopen, dat Mussert zich hekecren zal. Nóg twij felen de triumviri aan het Nederland- (Zie vervolg pag. 2)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 1