27.000 MAN NAAR INDIE Australische regeering-treedt op tegen stakers Hoe de tram rijdt Zaterdag 29 September 1945 ONAFHANKELIJK DAGBLAD VOOR ROTTERDAM EN OMSTREKEN 5e jaargang nutumer 154 -=VRIJ ONVERVEERD =- Mariniers naar Japan? WEERBER1CHT Lijnen 4 en 22 komen weer in dienst Van der Plas hekelt Soekarno Onrust te Bombay SCHIEDAM Afscheid Dr. Schuls De Londensche Conferentie Oorlogsverklaring AAN HET VERZET Redactie en Aöministr»; EENORACHTSWHG 42 Tel. 25430 (3 lijnen) Abonnementsprijs p week 0.31» p. kwartaal 4.— losse nummers ƒ0.10 HET PAROOL 1 o I i c I; i i s S t O' dienst: SCHiEDAMSCHE- SINGEL 42 Telef.nrs, 27835 24155 24158 24399 Advertenties uitsL 24155 Inlichtingendienst: 24158 Gisteravond heeft mr, J. Meij- nen, minister van oorlog, in een radiorede gesproken over „de gevolgen van de capiiulate van Japan voor den opbouw van liet Nederlandse Ik: leger". De gexagsliataljons, voor Iu- dië, wier opleiding in Austra lië zou plaats vinden, konden niet meer als bezettingstroepen dienen. Dienlermcvo'ge besloot de regeer ng de licli iiifanterie- ba a'^ons, v. el c oorspronkel^b bestemd waren voor Lo/.ettings- taken in DuitschlamI, terstond ter beschikking te stellen van den Adm'raal Heifricli, welke a's bevelhebber strijdkrachten Oost het opperbevel voert over alle in Nederiandscb Indïë aanwezige strijdkrachten van ons konink rijk. In totaal zullen in den loop der volgende vijf maanden 27 bataljons naar Ned.-Indïë ren, die voor encadreering dezer troepen nood tg zijn, zullen len deele worden genomen uit de nu in Engeland in opleiding zijoden. Bovendien zal ons ko ninkrijk als geallieerde mogend heid met een regiment deelne men aan de bozeitingstaak van Japan. Als doze opdracht 'aan de konln'd'jke landmacht t -n d.'el valt, zullen ook voor d't doel oorlogsvrijwillig -rs en officieren, uit bovengenoemde groepen wor den geselecteerd. 1de mogelijk heid bestaat echter ook, dat het korps mariniers deze taak te vervullen krijgt. worden verscheept. Bovendien zullen eenheden wor den gevormd, welke voor de ravi- iailieering, de -verbindingen en de lichamelijke verpleging dezer bataljons kunnen zorgdragen, zoodat het totaal der troepen- verschepingen" 27.000 man za.i bedragen. "W Ik realiseer my ten volle, dat vele oorlogsvrijwilligers, welke zich reeds Jang voor uitzending naar Nederlandsch Ind 5 hadden ■opgegeven, teleurgesteld zullen zijn. Gelukkig behoeft die ook weer niet al te groot te zijn, im mers ter cornpleteering dezer troepenmacht zijn nog ongeveer 15.000 oorlogsvrijwilligers noo- dig, welke door mij allereerst zullen worden geseieeierd uit degenen, die op dienstneming in het Oosten hun keus bepaal den. De eerste vier bataljons le en 3e regiment stoottroepen, H-13 regiment infanterie en II-ld ba taljon infanterie zijn reeds gedeel telijk vertrokken en zullen de eer genieten als eerste troepen der Koninkl. Landmacht in Neder landsch Indic voet aan wal te zetten. Zooals ik zeide, blijven er voor de vorming der bovenge noemde 27 bataljons op zeer korten termijn, ongeveer 15.000 oorlogsvrijwilligers noodig. Ik heb maatregelen doen treffen om aan deze 15.000 der jong ste oorlogsvrijwilligers, p'us een bepaald percentage, dat waar schijnlijk zal worden afgekeurd, een aanschrijving te doen uit gaan, waarin hen wordt mede gedeeld, wanneer zij in den loop der volgende maanden op hun oproep kunnen rekenen. Zij, die na een bepaalden da tum, welke ik in de krant zaf publiceeren, geen aanschrijving ontvangen hebben, weten hier door, dat zij voor opname in de voor Indic bestemde troepen niet meer in aanmerking zullen ko men. Zij kunnen dus aan hun studie of hun werk gaan. De officieren en onderofficie- Kbuile heldere nacht, met plaatse lijke ochtendmis!. Overdag toenemende bewolking niM iels laler kans op eenigen regen. Geleidelijk naar Zuid weel te-uglonpende en weer wat toe nemende wind. Met ingang van Maandag 1 Oc tober zullen de lijnen 4 (Schie dam/Koemarkt Station Maas) cn 22 (•Oudedijk/'s-Gravcinvcg G. J. Muldcr»tra»t) aan het thans bestaande tramnet worden toegevoegd. Met ingang van deit- z elf den datum zat lijn 10 van de Mathencsscrbrug af langs Ma- threnesserdijk P. C. liooftplcin Huygensstraat naar het nieu we eindpunt Spangen (Sparla- straat) worden geleid. Lijn 4 rijdt. Schiedam (Koemarkt), KoitCidamscliedijk, Scü.edaniscliewcx, Miirco in plein, Mathcnes?eriveg, Mntlic- neaserbiug, MathcneSs.f-rp!eiii, Vieram- buehte-lraal, 2e Middellandslraat, Mid dellandplein, to Middellandstraat, We&t Kruiskade, Kruiskade, Kruisstraat, S.a- tïons plein. Straat 290, Stationsweg, Hofplein, Goudschc-ingel» Oostplein, Oostmolemvcrf, Ootterkade, Slalion Maas. ftjn* 1G:" Spangen (Spartastraat), Huygensstraat, R C. rioofipleln, Ma- tbcnesserdtjk, Mathenes«erbrug» Malho- nesserplein, Vierambachtsstraal, 2© Middellandslraat, Middeïlandptein, le Dc Australische minïster-presi* dent Chifley, verklaarde in het huis van afgevaardigden, dat stappen zouden worden onderno men om alle Indonesiërs naar hun schepen te doen f terugkecrcn, en er voor te zorgen, dat alle „hulp- ver! eenïngs schepen" volgeladen worden» Vier koopvaardijschepen voor Nederl. Oost-Indic, geladen met wapenen en munitie, zoowel als met hulp ver leening sgoederenr zouden door geselecteerd Neder landsch personeel worden gela den» De ,»Sydney Morning Herald*' sehrïjft in een hoofdartikel: Dc door de communisten geleide fe deratie van havenarbeiders, trpcht de functies- en bet gezag van de règeering van het gemeenebest le usurpeeren door de Nederiandsehe scliepen te boy col ten. In dit artikel wordt voorts Ü?n hcvigen aanval gedaan op den uiin.-pres. Chifley, wegens hot feit, dat hij in gebreke is gebleven, de ha venwerkers tol de orde le roepen. Het artikel vervolgt dan: de premier had de arbeiders dienen te verklaren, dat zij niet de vrijheid hebben, Australië's buitenLndsche politiek te dieteeren. Na erop gewe/en te hebben, dat de Nederlanders ongetwijfeld jegens ze kere nationalistische tendenzen conces sies zullen moeien doen cn dat de oudo orde niet ongewijzigd kan wor den hersteld, schrijft het blad: Onze Nederlandsehe vrienden kunnen te recht vertoornd zijn over het feit, dat hun hulpverJoeningsschepen op zu'k een onverantwoordelijke wijze lam ge legd worden in Australische havens. Op een persconferentie heeft de heer Van der Plas, verte- genwoord^er van de- Ned.-Ind. regeering bij den staf van ge neraal l'a'terson, o.a. verklaard: „Het ligt in de bedoeling nie mand in Indië to vervolgen voor zijn politieke overtuigingen, of louter om zijn politieke acti viteiten gedurende de Japansche bezetting, tenzij bewezen wordt, dat hij een oorlogsmisdadiger is Gevraagd naar wat d" N"d Ind. regeering van plan was in zake de vervolging van Soekarno, antwoordde hij: „dat hangt van do toekomstige ontwikkc.ingen af". Verder verklaarde hij nog ten aanzienvan deze vraag: „Ik zal echter niet onderhandelen met Soekarno, die fascistische cn terroristische methoden heeft gebruikt.Zoo hij niet als oor logsmisdadiger wordt veroor deeld, zou hij voor de aanstaan de verkiezingen zijn eigen par tij vormen. Ik -betreur het persoonlijk, dat een aantal Indonesiërs, die .on getwijfeld oprecht waren, in de Soekamo-beweging werden ge trokken. De plaatselijke autoriteiten te Bombay hebben bepaald, dat zich tussclien 1 Ouur 's avonds en zes uur 's morgens niemand op straat mag bevinden. Volgens gisteren ontvangen be richten, is het aantal dooden, Binds het ontstaan van de on- lusten, tusschen de Hindoes en Mohammedanen gestegen tot 22. iliddelianitstraat, West Kruiskade, Kruiskade, Kruisstraat, Stationsweg» Hofplein, Goudsche inzel, Boczenisin- gei, Goudscherijwey, VlieUaan, Oude. dijk» s-G ra ven w eg- Lijn 22: G» X Muldersimat, (terug v» Heusdestraat), Vierambachtsstraat, 2e Middellands! raat, Middellandplcm, le Middcïlandstraat, Ilonegouwerlaan, Slalentuiinel, Stalenweg, Walcnbnrger- weg, Bergweg» Zaagmolenstraat, Zaag», molen drift» Znagiiiolcnbrujr, Crooswijk- «ehc-traaL Pijperstraat, ISoezcinstrnat, ltoc/fintingel. Goud che rijweg, Vliet- taan, Oudodtjk, *s-Gra\enweg. Ir» de keurig ver sierde gymnastiek- zaal heeft gistermiddag Dr. Schults officieel afscheid genomen als direc teur van de R.H.B.S. Verscheidene sprekers voerden het woord en als eerste hield dr v. d. Endt» als insp. van het M. O.» een toespraak, waar in hij de kwaliteiten niet alleen als directeur, maar ook als docent roemde van dr Schults, Vervolgens sprak ir. C. Houtman namens het Gemeentebestuur en de -Commissie van Toezicht op het Middelbaar On derwijs. Hij gaf een overzicht van het belangrijke werk, dat dc schei dende directeur gedurende zijn diensttijd voor dc Schicdam&che H» B.S. had verricht. Een boekwerk zal als blijvend aandenken nog aange boden worden. Dr. Herfst, als rector van het Gymnasium cn ir» D. Vollcmans, na mens ~oud-lecrat.cn cn leeraren ken merkten hem als een goed coilegacir een nobel mcnsch. Dc neer J, Rozendal bood ccn boekwerk aan namens het Gem. Openbaar Lager Onderwijs, Tenslot te voerden namens dc oud-lccrlingen dc heer li. Bongartz, en voor dc Schooïvcr. „Onder Ons" dc beer K. v. d. Bant, nog het woord. Dr, Schults heelt aan het eind alle sprekers dank gezegd. Deze middag werd opgeluisterd door zang, pianospel en declamatie van oud-leerlingen. Des avonds boden oud-leerlingen hun scheidenden directeur in den R. K. Volksbond een bonten avond aan, FILMS VAN DE WEEK. Passage-theater. In „Jennv breekt 3 harten", de film, die in het Pas sagetheater draait, speelt Ginger Rogers, dc rol van Jenny, waarmede zij blijk gceit, over goede talenten te beschikken. De film heelt niet veel inhoud; het is een amoureuze geschiedenis 'van begin tot eind. De vroolijke noten dragen er echter zorg voor dat deze film toch het ge- wenschtc succes heeft. Daan Hooy- kaas verzorgt het variété-programma met een liedje en een praatje, bij gestaan door z'n vleugel-adjudant Lou Woudstra, Monopote-theater» Grace Moore schittert in de film ,,A!s je verliefd bent", die deze week in het Mono» pole-theater draait. Haar zang, het voornaamste in deze «enigszins 'oude film, is altijd weer bekoorlijk. De hoofdrol-vertolkers Gary Grant en Grace Moore, komen tot de ontdek king, dat zij, in deze film althans, voor elkaar bestemd zijn. Een gekleurde teekenfilm, alsmede het gebruikelijke nieuws, vormen de verdere onderdeden van dit pro gramma. Alle kaarten liggen op tafel, zegt de „News Chronicle" ironisch, maar men lette op de zakken van Byrnes, Bcvin en Molotof. P E UNIE III. *T"OT ieder die er nu genoegen in schept, zaclilkens to smalen op „de illegaliteit" moet altijd weer dit eene worden gezegd: zonder het ver- zet zou het Ncderlundtchc volk in JiMG cn de eerste helft van 1941 liet rrehlo spoor bij-Ier, cn zijn geloof in eigen vrijo toekomst kwijt geraakt zijn. Na het even noodigc als ont hullende vertrek van Koningin ett Kabinet, na do even onvermijdelijke als met do door Hegeering en leger leiding geivcktc verwachtingen strij dige capitulatie, was ons volk toch uit het veld geslagen» Zelfs Colïjn verloor een paar maanden lang raoed en evemvidil- Do Duilschc over winning scheen ook hom onvernujde. lijk. En zelfs dezo door en door Ncderlandsche Nederlander, begon op to roepen tot loyaliteit. Do dagblad pers werd gcruischloos omge/et in een bezeltingswerklulg. Artikelen, die de edelmoedigheid van don Führcr aan prezen, het Germaanse be karakter vaiï het Nedurlandschc t, broedervolk" in de hoogte staken» en verzekerden, dat ons ïn on/Q vrijheden hoegerwanul niets zou worden tekort gedaan, waren aart de orde van den somberen dag. In de rij van hen, dio den bezetter loyaal behandeld wilden zien, schaarden zich vóóraan, dc mannen van het Uniedriemunsehap. Hoort, hoe zij (113 Jam lQtU) ons- volk toespraken: ,AVij hebben ervaren, dut in den laulslen tijd do mccning hocrficlil, dat vele leden van do Ncderlandschc Unie lid zouden zijn van illcgalo organiyalie^. Wij hebben meermalen ên lang1? eigen organisatorisch o wegen cn in het openbaar onzen leden het feit voor gehouden, dat uan het hooM van ons programma een loyale houding tot tic boze tiende overheid ïs vooropgesteld en dal de talen daaraan gevolg die nen te geven. Verschillende talen die hieraan niet voldeden, zijn reeds geroyeerd. Ook tltuns zullen wij niet nalaten, op to treden tegen hen» die het lidmaaKchap van de Unio tegen do duidelijke uitspraak van on3 pro gramma en van ons in, misbrui kon voor illegale doclsdellingen» waar mede bet volksbelang niet ïs gehaat". Gij ziet het: do Unie verklaart den oorlog aan de illegaliteit Zij onder graaft den geest van verzet Maar niet de loyaliteit kon on3 volk er bovenop houden Dat kon alléén het verzeil E nhet is van het verzet de onvergan kelijke eer, dat het begonnen in Juni 1940, het volk den cenigen rechten weg heeft gewezen, oen weg, die rechtdraads inloopt legen den weg van do Unie; Verzet," verzet, verzet- Hoe geheel anders zagen de Unie- leiders bet in. Hoort hen nogmaals lFebr19Ü): Iedere illegale daad cn ieder illegaal streven gericht legen de bezeilende macht is tevens illegaaj tegen ohro wettige overheid. Wij be treuren het, dat sommigen onder het volk niet steeds hebben ingezien, en wij wijzen niet klem al onze talon erop, dat het hun plicht niet alleen is, zichzelf van iedere lllegalo actio lc onthouden, doch ook anderen daar van terug te houden, wair zij van pogingen in dio richting iets zouden bespeuren*. Ziedaar de officieels last geving-van do Unio lot bestrijding cn ondermijning van do iüegaMIcU. Zie daar oen ietwat ander geluid d< n do „wettige overheid" dio uilsliilend in Londen zat hoeren liet! En welk een zegen, dat de illegalen van t940 en 1941 de uitdaging van do Unie op den koop hebben toegenomenr dat 7ij den zwaren verzetsstrijd hebben volgehouden; dat 2ij\ want d.U hebben zij gedaan, ons volk behoedden voor door do knieën zakken. Had het aan do Unio gelegen, wij zouden ons met de Nieuwe Orde vertrouwd zijn gaan maken en met da Duilschers loyaal hebben earn enge werkt, ja, wij zonden het UnicociaÜsme, an'jparlcmentajr ondemocratisch, als Nederland schcs uitgave van het zegenrijke nationaal- socialisme hebben aanvaard. Tot aan baar jongsfen dag heeft de Unio het verzet stokken tusschen do boenen gegooid. Niet uit opportunisme, maar uit beginsel.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 1