r Britsche troepen bij Batavia aan land Hooge scores op den tweeden Bekerdag i VRIJ ÖNVERVEERD=- Argentijnsche troebelen Productie kolenmijnen stijgt Maandag I October 1945 ONAFHANKELIJK DAGBLAD VOOR ROTTERDAM EN OMSTREKEN 5e jaargang nummer f55 Soekarno tegen uitbuiting van Indonesië AMERIKAANSCHE .K0LENEXPÖRT WEERBERICHT Verzoek aan Thomas Mann Studenten-teekenaars bijeen Eersi mesf, dan wijnli Niet op naam gestelde spaarboekjes ANTI-ANNEXATIE NEDERLAND-BELGIE EN NOG MEER Hef Zu/cfen won den korfbalwedstrijd tegen Deetos Naar nationalisatie Bewijzen brengen! Redactie Admlnistr.: EENDRACHTSWEG -42 Tel 25430. (3 tünen) Abonnementsprijs p ucek Ö„3l, p. kwartaal 4, 1 o s s c nummers 0*10 HET PARGDL Advertenties ea I a 11 c b H i J e s. dienst, SCHIEDAMSCHE. SINGEL 42 Telef.nrs. 27839 24)55 24156 - 24399 Advertenties uitsl. 24155 Inlichtingendienst: 24156 Onder bevel van generaal Christison rijn Britsche en Qritsch-Indiscbe troepen' bij Bata via aan land gegaan.. Christison verklaarde, dat zijn troepen niet gemengd zullen worden in bet Nfedcrlattdsch-Indonesisehe con flict, maar de gevangenen zullen ?evrijden en de Japanners zullen ontwapenen. De Indonesiscbe re Jeering zal niet worden ustgewe- cen. Er zijn geen Ncderlandsche troepen geland, daar de Indone siërs verklaarden, zich hiertegen te zullen verzetten. Verder deelde Christison mede, dat de Neder landers zijn voorstel tot een ronde-taf el-conf eren tic met de nationalisten hebben afgewezen. Een verklaring der regecring over den status van Nederl. jündië is zeer gewen sekt. Totdat wij ons gevestigd hebben, zal de landing van Ncderlandsche troepen te gengehouden tyorden! De gewa pende Indonesische strijdkrachten w.o. SoekarnoV „Soekarillas" worden niet ontwapend. Zij mo gen hun nationale vlag voeren. Inmiddels wordt gemeld, dat er toch Nederlanders hij Batavia rijn gdnnd. llcl gaat hier om 01. 100 matrozen van den kruiser „Tromp'-, Lord Mounlkallan deelde in een proclamatie mede, dat de Japanners overat de orde blijven handhaven, totdat de Engclschc troepen ter piaalse zij rif Hel gezag wordt later overgedra gen aan de wettige regeering van Ned. IodiS. ^lounlbatten hoopt, dat er geen daden van geweld zullen plaats vinden. De ambtenaren van de Nica zullen do Nod. Indische wetten loepassen. Zij zijn ondergeschikt aan zijn hevelen. Admiraal Patterson licetl liet cere monieel hijschen van de drio vlaggen uitgesteld, daar hij het raadzaam achtte te wachten op de aanwezigheid van een sterkere troepenmacht. Een tS'ederlaiidrehe luitenant, terug gekeerd van een autotocht Balavia- Soerabaja vice-versa verklaarde, dat hij herhaaldelijk door gewapende Indo- neeiers werd aangehouden. Europea nen, die per auto van Bandoeng naar Semarang roden, zijn spooriooa verdwenen. De leider van het Britscli-Indisclie congres verklaarde gisteren: Wjj heb- lven belang bij de vrijheid van de onderworpen gebieden van Azië en wij willen hen helpen do vrijheid te ver. Het Amerikaansche ministerie van binnenlantlsche zaken heeft me degedeeld, dal ieder land, behalve de bevrijde, in Amerika steenkool zal moeten koopen op de open markt. Het Amcrikaanschc oorlogs- bureau va or vaste brandstoffen zal niet langer orders geven aan de on dernemers voor het leveren van ko len aan het hmtcnland. behalve voor de bevrijde gebieden Frankrijk, Bel gië, Nederland, Denemarken, Noor wegen, Griekenland en Italië* De export van steenkool zal niet be vorderd worden naar de landen, die nu" onder de bevrijde gerangschikt v,"~-Jent wanneer de kolen in de V <eenigde Staten arelf noodig zlfn, of wanneer de tonnage dc quota's overschrijdt die zijn vastgesteld door het bureau voor den buïtcnkndschen handel, Aanvankelijk nog matige, later wakke wind tusschen Noordwest en Noordoost. Zwaar tot haJf bewolkt, overwegend droog weer, zelfde tem peratuur. krijgen, llcl is afschuwelijk, dat onze legers zouden worden gebrtitkt om hen to onderdrukken, voor wie wij de grootste sympathie voelen. In Australië duurt de boycot van de 'NcOerliitidfCiic schepen nog steeds voort» Be president van den haven arbeidersbond deelde mede, dat dc kwestie kan worden opgelost als de Nederlanders een onafhankelijk be stuur in Indonesië tojerceren in over eenstemming met het Atlantische liand\Ct»L Dr. SoekarnOj dc leider van de Indo nesische republiek, heeft bevel gege ven, om op alle posten met de gealli eerde bezettingsmacht samen te wer ken voor de handhaving van recht en orde. Soekarno beweerde, dat er geen vrees hoeft te bestaan, dat de poli- lieke situatie tot wanorde zou leiden. Thomas Mann ontving een ve./oek naar DuitsekJand. terug te ke&en, namens ,,alle politieke gevangenen, u.t concentratiekampen en go, ange.u^scn". Het verzoek richt zich lot Mann *ïn de volgende bewoordingen: „U J3 oen van de grootste cn meest begaat"le zonen van hot Duiteche volk. Wij ge- lüOven dat u conhistorische taak in Duitschland hoeft te vcrvul.cn en wij hebben uw hulp nooJig". De New-Vork Herald Trilune" deelt mede, dat dc maatregelen, tegen de genen, die hebben deelgenomen aan de antbregeeri.ngsdomon5iraiies, in Argentinië, die tevens anti-fascistisch waren, steeds scherper worden. Ann de radio cn de pers is verboden de namen van de in hechtenis genomenen bekend te maken. Onder hen bat in le» zich verscheidene advocaten, die dc politie hadden beschuldigd van mis handeling van politieke gevangenen. Honderden belanghebbenden trachten to ontkomen naar Montevideo. Velen zijn in Argentinië zelf ondergedoken. De Delftsche stadententeeke- naars in Rotterdam hebben een vergadering belegd, waarin .de student J. Meijlink Jr. qen uit eenzetting van hun standpunt heeft gegeven. Niemand is zonder schuld uit dezen oorlog gekomen, aldus spr., en beiden, zoowel teakenaar als niet-teekenaar, hebben aan hun houding vaak getwijfeld. Sludenten-teekenaars, die meen den als goed vaderlander ge handeld (c hebben, worden thans als paria's uitgestooten. Wij moeten trachten respect te be houden voor elkanders overtui ging. De regeering staat hier tegenover in een weinig benij denswaardige posiiie. De maan den na de bevrijding doen ons beseffen, dat rechteloosheid niet slechts het monopolie .onzer hu ren was. liet devies zal wor den doorgegeven: „Te wapen en iaat niet af, £ij studentea-toe- kenaars". NIEUWE COMMISSARISSEN DER SPOORWEGEN. Door een buitengewone elgemeene vergadering van aandeelhouders der N.V, Ncd. Spoorwegen zijn lot com missaris der vennootschap benoemd de heeren: F. de Boer, waarnemend Burgemeester van Amsterdam; dr, ir. Chr. Th. Groothotf, directeur der Staatsmijnen; mr. D. G. W. Spitzen, secretaris-generaal van bet Departe ment van Verkeer en Energie; ir. Th. Tromp, oud-minister van Water, staat; A. Vogel, directeur van de Rijksbegrooting bij het Ministerie van finacctkn. niiiiiiiiiiniiuiitiiiiiiiiiiiigiiiiiutiiiMiiiiiiiiimiiiuiiiiiniiinim ff Wijn is in Frankrijk nog moei- 5 1 lijk te verkrijgen. Thans wordt S g medegedeeld, dat de wijn-fabri- g, S cage enorm zal Stijgen, indien het lanc^ over een voldoende hoeveelheidpaarden en mest zal beschikken. ÏÏIII IIIIMIIIllHlIlIHtli 111 111 tllllltll IIII 11111)111111 III It II Utllltl 11 mfï fiouders van uïet op naam gestelde spaarbankboekjes ot soortgelijke bewijzen van inleg, daaronder begrepen n'.ot op naam gestelde sritul .bekent n ss n. zijn verplicht deze voor 1 Nov. 1915 ten name van den rechthebbende tot bet tegoed te doen stellen, voorzoover althans dit tegoed meer dan f950 bedraagt. Zoolang te naamstelling niet heeft plaats gevonden, is het verboden ©eni gerlei betaling in welken vorm ook daaruit te verrichten. Niel nakoming wordt beschouwd als misdrijf. Ter Amsterdam is een „anli- annexaticeomlté Naderhand" ge vormd, met a's voorloop g voor zifter den heer T. Rot, welk co mité ten doel heeft, om, zoo dra een definitief comité ge vorrad is, uit daartoe aange zochte vooraanstaande personen in Nederland, alle personen, ver- eenigingen en plaatselijke comi- té's landelijk te organiseeren, die de annexatie gedachte uit politieke en ide-eelo overwegin gen bestrijden. Herdenking Jan Thijssen In Maart 1945 is nabij do „Woeste Hoeve" Jan Thjjssen, beter bekend onder dea illegalen naam van „Lange Jam", door 'de Duitse hers gefusilleerd, als represaille voor den aanslag op Ra uier. Zijn huis aan den Ylietweg 16 te Rijswijk,, was Zaterdag middag getuige van eert eenvou dige, doch indrukwekkende plech tigheid. De burgemeester van Rijswijk onthulde,een straatnaam bordje, waardoor de Vlietweg werd omgedoopt in „Jan Thijs- senweg". Onder den naam staat „Verzetsleider, gefusilleerd Maart 1945". ir» tegenstelling met verleden week werd er op den tweeden bekerdag hevig gedoelpunt. Het begon al Za*^ terdag-middag in het Feijenoord-" stadion, waar de Xerxes-voorhoede er danig zin in had. Vóór rust had zij reeds 5 maal succes door Wes terink (2)* Barzilay, Koning cn Wil kes, waar CVV 2 tegenpunten van den kundigen linksbinnen Lagen dijk en Nooteboom tegenover stel de. In de tWccde helft werkte Xer xes* doejpunten-machine verder met Koning (2). die zich op de links buitenplaats opperbest thuis voelde. Westerink die eveneens zeer op dreef was en Wilkes, Nadat CVV nog voor' een derde tegenpunt ge zorgd had. kwamen in de laatste minuut tot groote vreugde van het publiek door Barzilay de dubbele cijfers: 310 op het bord. waarbij het merkwaardige was, dat alle doelpunten van uitstekende kwali teit waren. Den volgenden dag maakte Feije noord op hetzelfde veld korte met ten met VOC: 90. ïn een zeer matigen wedstrijd kon Sparta maar met 3^2 winnen van Overmaas. Ondanks vier invallers, vr.o. voor doelman Landman, schoot Neptunus uit haar slot tegen SVV* dat een zwakken wedstrijd speelde Neptu nus nam dadelijk een 3—0 voor sprong, behield deze tot rust cn won tenslotte met 6—2. RFC nam evenmin halve maatre gelen cn behaalde in het Vlaarding- MIN. VAN SCHAICK hief t de binnenl&tjdsche luchtlijn Amsterdam- Ma astrieht.IieropeBd, In een vergadering van de S.D.A.P., aftiteling Nijra. g;-n, eprak de minister van sociale zaken, de heer W. Drees. Het volgend jaar, deelde de minis.er o.m. mede, hoopt men over twaalf millioen paren schoenen te beschikken. Dit kabinet zal naar nationali satie van de kolenmijnen en naar nationalisatie van de Noderlaud- sehc Bank streven. De productie van de Lim- burgsche steenkolenmijnen was Maandag 19.992 ton, Dinsdag 21.145 ton, Woensdag 22.040 ton, het hoogste cijfer, dat sedert de bevrijding is bereikt en dat aar dig de limiet van 26.900 ton per dag, dat men zich heeft ge steld, begint te naderen. Mr. J. van Vollenhoven, raads heer-commissaris, bei as!, met de behartiging van strafzaken voor bet Bijzonder Gerechtshof te 's-G raven hage, verzoekt perso nen, die zelf of wier naaste bloedverwanten of goede vrien den in de bezettingsjaren door politiebeambten, behoorende tot den Po li tic ken Opsporingsdienst, do z.g. 10e afdeeling, zijn aan gehouden en in bewaring geslcld cn die van oordeel zijn, dat deze aanhouding an bewaring op onjuiste wijze zijn geschied en die niet voor don Officier van Justitie zijn geleid, zich sclirilie- lijk of na voorafgaand overleg mondeling met hom ip. verbin ding te stellen aan hot Paleis van Justitie te Rotterdam, Noord- singel 117. sche Sportpark een 40 zege op VFC, terwijl Excelsior met een 6—1 overwinning van YDL terugkwam en Fortuna de Hollandiaan met 8—1 kraakte. HDVS gebruikte haar vrijen Zon- dag voor een. zeer auntrekkclijk.cn wedstrijd tegen NAC, dat verleden week landskampioene dc Volewy- ekers nog met 43 geklopt had en dat ondanks de zware 61 nederlaag van thans een goeden indruk maakte met den pittigen jeugdigen linker vleugel Rijvers—Bouwmeester a£s uitblinkers en den invaller-doelman als zwakke pick, Bij HDVS liep het gesmeerd. Door Ook v. d. Tuijn (2), Leng keek, Borroni cn Stolk liepen de Schiedammers' tot 5—0 uit» Ein delijk boekte schutter Pirard het al leszins verdiende tegcnsucces, waar na ook Molenaar een duit in .het icoringszakje deed. Xerxes zou oorspronkelijk gisteren hebben deelgenomen aan het Vclox- tournooi tc Utrecht, doch dit tour- nooi is uitgesteld tot den eerstvol- 4enden vrijen Zondag, waarschijnlijk 28 October. Het bekerprogramma voor Zondag vermeldt: RFC—Forfuna, de Hol- landiaan—HD VS, Xerxcs—VOC, Feijenoord—Coal, SVVVDL. Nep tunusOvermaas en SpartaExcel sior. Alle vijt le klassers dus te gelijk thuis, wat ons geen gelukkige greep lijkt. Internationaal voetbal. Volgens de Sportkroniek zal het Ncdcrlandsch elttal dit seizoen zoowel thuis als uit, tegen Belgic spelen, benevens een uitwedstrijd tegen Luxemburg. Voorts komt m het voorjaar een ploeg v«n The Royal Navy voor twee wedstrijden naar ons land. Haarlem—Nijmegen. In het Goffert-stadion te Nijme gen werd in het kader van dc steun- üctic Haarlem—Z^ijmegen een sport dag gehouden. De uitslagen luiden: Voetbal: Haarlem N. V.B.-clftal Nijmcegsch N.V.B,-elftal 41 Korfbal; Nymcegsch twaalftal— Haarlcmsch twaalftal 2—3. Dc ver volg verga dering van de af deeling Rotterdam van den N.V.B, waarin de bestuursverkiezing aan dc orde is, wordt Zaterdagmiddag 3 uur in llomobonus gehouden. Wandelsport. De Rottcrdamsche Wandelsport- verceniging „RWV" organiseert Za terdag cn Zondag nationale wandel- sportdagen; Zaterdag: 12 cn 20 K.M,- tochtcn, start 2 uur nam.. Zondag: 12 en 25 K.M.-tochten, start van 9 tot 10 uur voorin. Clubhuis, Tennis park ..IJsclub Kralingcn". Inschrij vingen bij secretaris E. P. v. d. Valk, Möthcnesserdijk 263a Dammen. Ter gelegenheid van haar 45-jarig bestaan organiseert de Damvcrecni* ging .Constant" ccn tweekamp van 10 partijen tusschen haar lid Piet Roozenburg, kampioen van Neder land 1943 en onzen landgenoot Ber nard Springer, ex-wereld-kampioen. De eerste partij vindt vanavond in „Caland" plaats; vna cc overige 9 patijen worden er acht in Rotter dam en één in Den Haag gehouden. Hockey. Op dc terreinen van „Victoria" aan den Honingcrdijk, hebben giste ren dc vóórwedstrijden plaats ge- bad van den Nationalen Hockeydag. welke op 6 of 7 dezer, vermoedelijk in Amsterdam, wordt gehouden. Korfbal. Ter gelegenheid van het 25*jari£ bestaan, houdt de - Rottcrdamsche Korfbalhond op 20 October receptie In f,Caiand'\ gevolgd door een feestavond in de Rivtèra-hal. S+ratenïoop. A tide tick en Handbal Club „Dy namo" organiseert een regionale StratenJoop van 3 K.M, door Rotter dam—Zuid op Zaterdag 13 October a.s. Aanvang 4,30 uur op de Lecdc. Inschrijving voor 8 October Hva- dnthstraat 19, R'dam-Zuld, Speerwerpen. Dc 24-jarige Russische athlete LudmiJJa Anoltna uit Leningrad deed ccn speerworp van 48,39 meter cn kwam hierdoor met 1,15 meter boven het wereldrecord v«n de Duitschc Stcinheuerf wier record sinds 1942 op 47,24 meter staat.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 1