Conferentie te Batavia met Soekarno SCHERFMUUR OM HET GLAZEN HUIS VRIJ ONVERVEERDeEt Minister Logeman beschuldigt Soekarno van collaboratie Mountbatten dicteert Dinsdag 2 October I9£5 ONAFHANKELIJK DAGBLAD VOOR ROTTERDAM EN OMSTREKEN 5e jaargang nummer f56 WEERBERICHT Londensche conferentie Polaire exploiraties Allerlei van Overal Prociematie van Leopold TELEGRAFEEREN MET DE WEST SCHIEDAM Zuivering bi] P.T.T. Wederom typhusgevaüen Opheldering gewenschi rfaa Redactie en Admlnlstr.i EENDRACHTSWEG 42 Tel. 25430 (3 lijnen) Abonnementsprijs p. weelt 0,31, p. kwartaal 4.— losse nummers 0.10 IETPARG9I Advertenties en Inlichtingen, dienst. SCHIEDAMSCHE- SfNGEL 42 Tolef.nra, 27830 24155 24150 24390 Advertenties uitsi. 24155 Inlichtingendienst; 24150 Terwül dc controverse betreffende de Indonesische regeerïng op Java verscherpt werd door de publicatie van de Nederlandsche regeering» welke op stherpe wijze dr, R. L Soekarno desavoueerde» en waarin de weigering werd uitgedrukt* om met hem te onderhandelen» ver wachtte men te Batavia den aan komst van den Nederlandschen af gezant, dr. van Mook, met wat mis schien een „vredes-aanbod" ann de Javaansche nationalisten zou kunnen zi)n. Lh-generaal Chrlstlson, geal lieerd bevelhebber In Ned. Oost- indië, zelde te hopen» dat dr» van Mook in staat zou zijn een verklaring af te leggen, welke de Indonesische nationalisten zou tevreden stellen. Tczelfder ijd werd medegedeeld aan den 44 jaar ouden Soekarno, die beweert 95 procent van de 17 roil- Iiocn. Indonesiërs achter zich te heb ben, dat de geallieerde bezettings macht geen Indonesische Repu bliek" of eenigerlcï andere regeering, gevormd door een partij, zou erken nen 1 Patterson heeft verklaard, dat Soekarno cn zijn collega's hun vol ledige medewerking hebben aangebo- den bij het pogen om op Java. .recht cn orde te handhaven. Ja een officiccle verklaring te Den Haag, werd er den nadruk op ge legd, dat dc Ned. Regeering Oost- Indië een gelijkwaardige rol in net koninkrijk wil laten vervullen met volledige vrijheid om zelf zijn bin- nenlandsche aangelegenheden te rege len. De Nederl. minister voor de Over- zcesche Gebicdsdeêlcn, Logeman, heeft te Londen een uiteenzetting gegeven u.i aanzien van den toestand op Java. Dc regccring zou in geen geval onderhandelen met Soekarno. Verder verklaarde Logeman, dat Ne derland volkomen vertrouwen stelde in zijn groote geallieerde bondge- nooten. die ongetwijicld het «enige wettige bewind op Java, de regeering van Nederl. Oost-Indié. zouden hel pen handhaven. Soekarno, aldus de minister, is een demagoog, die zich aan dc Japanners heeft verkocht. Buiten het regcerings- gebouw in Batavia heeft hij niets in te brengen. Zijne Excellentie besloot met een reeks van beschuldigingen aan het adres van den Indonesischen Latere berichten melden, dat. Soe karno toch tot een bespreking is uit- genoodigd, zoodat de Neder], civiele autoriteiten de Indonesische tics kunnen lceren kennen. Van Mook zou hierbfj tegenwoordig zijn. Memorandum V. I. B. Het verbond van Indonesische bur gers (V.I.B.) heeft zich in een me morandum tot de NederL regeermg gericht met het verzoek een commis. sie te benoemen, o,a. bestaande uit hier te lande aanwezige Indonesiërs. Het V.I.B. acht de huidige verwar rende voorlichting zeer gevaarlijk en wenscht het volk van Nederland een juist beeld te geven, van wat er 'in Ir. done sic gaande is. Het memoran dum gaat verder: De zeifstandig- hcidsverkiaring van Indonesië binnen het rijksverband met Nederland be hoort op dit moment uitgevaardigd te worden. Tenslotte dringt het V.LB, aan op hervorming van de Indonesische re- geëring op grond van onmiddellijk overleg met alle politieke stroomin gen in Indonesië. Aan de ronde tafelconferentie zou op grond van het staatsnoodrecht beslissende be-' voegdheid kunnen wofden gegeven. Zwakke wind. licht tot Half be- ivolkfe droog, koude na<östr plaat selijk?? ochtendmist» Ovtreag zelfde temperatuur. HOÖG WATER TE ROTTERDAM. Oct 3c le H.W. 8.C*, 20 H.W, DÏ.2S Volgens de ,,New 'York lierald Tribune*' heeft lord Louis Mount, batten aan v. d. Plas medegedeeld, dat de Britten niet van plan zijn Ned. lndlë aan de Nederlanders te rug te geven, alvorens Nederland be looft binnen een redelijke tijdslimiet een zekere mate van zelfbestuur aan de Indonesiërs te geven. Ook de' verklaring van generaal Christison, de commandant van de Britsche troepen op Java, beeft in Ned. kringen verontrusting gewekt. Men is over de Britsche Inmenging in de interne politieke zaken van Ne derland en Indonesië ontstemd. Uit een en ander blijkt* dat het standpunt» door de Nederlandsche regeering ingenomen, niet overal ge waardeerd wordt. In weerwil van de binnenkomende berichten» die ver warrend en dikwijls scherp gesteld zyn men leze de beschuldigingen aan Soekarno zijn vele politieke leiders in binnen, en buitenland van meening» dat er spoed gemaakt moet worden met het verleencn van zelf bestuur aan Indonesië binnen het rijksverband» Wij hopen, dat bij de komende besprekingen te Batavia een voor beide rijksdeekü bevredigende oplossing gevonden zal worden» In den loop van Maandag- heeft sir Arch. Clark Kerr, de Britsche ambassadeur te Mos-, kou, met Molotof vergaderd, om te pogen oen uitweg te 'vinden uit de impasse der laatste da gen. Er zga evenwel tot nog toe geen aanwijzingen, dat zulk een weg gevonden is. Indien het niet zal lukken ten slotte nog ter conferentie een accoord to bereiken, dan is daarmede het geheele voortbe staan van den „raad van vijf" twijfelachtig. De Russen vergrooten hun ac tiviteit aan exploraties in de noordelijke en de polaire gebie den. Men heeft op het schier eiland Kamtsjatka van Pelro- pavlowsk in het noorden tot aan de zuidelijks punt van, het schiereiland zeismografhche sta tions ingericht Het Russische arctische exploratisvliegtuïg USSR-331 heeft Zaterdag Ar changel verlaten, om over den noordelijken rand van liet Azia tische continent tot aan Kaap Tsieljoesjktn. toe een expeditie- vlucht te maken. Verkennings- vliegtu'gen zullen tevens vliegen over de Laptev- en de Kara- zee tot aan Franz Josefland en de Koordlandsche eilanden. Deze WPek vertrekt uit Ierland een lading slachtvee naar Neder land- De üpre6Str?In lunchen Per Ui en Londen is alt d& rails- geloopen, heigeen» naaj tot dusver wordt aan genomen» zestien dooden en vijftig gewonden "heeft veroorzaakt. Het BriiPche sehijj .Empire Pa trol" i3 In de huurt vnii Port Said in munt! gevlogen en moest worden verlaten. Zeventig personen, onder wie vrouwen en kinderen» worden vermist In Montreal zijn ca- 3000 ha venarbeiders in staking gegaan- 28 schepen die geladen werden met voedingsmiddelen voor Europa ktmnsn hierdoor: niet vertrekken.» Koning Leopold heeft een pro- clafnatie gericht tot het Belgi sche volk, welke o.m. zegt: „Op den vooravond van mijn ver trek naar Zwitserland, waar ik in stilte het vonnis van mijn volk bij deverkiezingen af zal wachten, wenseh ik mij in alle ernst en uit den grond van mijn hart tot u te wenden. Ik heb het recht u te verzekeren, dat de passieve weerstand, die ik* gevolgd heb, België behoed heeft voor onderhandelingen met een tijdelijk overwinnend Duitsch- tand. Door in uw midden te blijven als uw koning-krijgsge-- vangene, en door niet te regee- ren tijdens de bezetting, heh ik' de eer van het land gered. Men heeft u gezegd, dat ik naar Berchtesgaden ben gegaan om mijn dynastie te redden door mijn land te verkoopem. Wie u dit gezegd heeft, belasterde mij. Het geweten der natie 'èai we ten te oordeolen over de hou ding van hen, die do verant woordelijkheid voor zulk een smaad op zich genomen hebben. In hel verkeer van Nederland 'met zijn overzeesche gebicdsdeelen is een belangrijk© maatregel tot stand go- komen. Met ingang van 1 October ïtjn Hal. de tarieven voor alle tele grammen voor. Suriname en Ned- WU ludië, 'die per Holland Radio worden overgeseind, lot op de helft vermin* derd. Het tarief voor gewone, tele grammen1 zal i.pv. f 1.2Q per woord* thans nog slechts f 0.60 bed.agen. SLACHTOFFER VAN ZIJN EIGEN VOORSCHRIFTEN! Minister Liet- tinck voor het loket om zijn geld in te leveren I Voor de zuivering van het personeel der P.T.T- te Schiedam en omliggende gemeenten is een commissie ingesteld. Tot cn met 15 October kan men klachten, en gegevens betreffende de hou ding van het P.T.T.-personeel schriftelijk indienen bij den se cretaris der commissie, J. W. Ris; Burg. Knappartiaaa 105b. Aangezien het aantal typbusgcval- len nog niet afneemt in de af- gcloopcn week doden zich zelfs twee sterfgevallen voor wordt ieder aangeraden de grootst mogelijke rein heid in acht te nemen IV. Jvt ET zichtbare verwondering stond een verpleegster do gesprekken aan te hooren. Zij begreep er blijk baar tiiels van. Waar hadden die menschep het eigenlijk over? Ik school haar aan. En hoe denkt o er over? Waarover? Wei, over onze regeering. Tja, zei zij, .dat is "een heel moeilijke vraag; voor mij. Ik heb geruimen tijd in een Duitsch concen tratiekamp gezeten, daarna ben ik in Zweden terecht gekomen en na wandel ik sedert twee weken weer op Nederiandschen bodem rond. Een heerlijk ideemaar toch ben ik teleurgesteld. Er heerscht hier, waar je ook komt een downstemming. Met Jrisschen moed hen ik uit Zwe den 'gekomen, met het vaste voor nemen iets aan te pakken. Ik ver telde dat aan den eersten den boelen goeden kennis, dien ik ontmoette. En 'die antwoordde: wacht maar een paar weken, dan hebben ze dat wel uit j'e hoofd gezeurd. Ik begin te gelooven, 1 dat hij gelijk heeft gehad en dal erg jammer. Kan zoo'n regeering daar na niets tegen doen? Ik moest het an twoord schuldig blij ven'- Ecn heer met een tasch onder den arm,* die ernstig keek en handels correspondent bleek te zijn, kende het tneerendeel onzer ministers bij name. Er zijn er twaalf jn totaal, zeide hij met eenigc stelligheid, en ik heb het volste vertronwen in hen. "t ls me anders een mooie boel, mengde een tramconducteur zich in het gesprek; ik ben maar een gewone jongen en vee! versland heb ik niet van de politiek, maar wat ik zoo om me heen zie is non niet be paald nn ovor fe schreeuwen. LT moet weten,' dat ik oen buurvrouw heb, wies: mam landwachten wa=. D E UNIE IV- (Slot). TALRIJKE leden dor Nederland- sche Unie, behoorden na het Ünioverbod tot de beste mcnschen uit het verzetsgebied. Ook van enkeio leden van het driemanschap zijn er to dien aanzien sprekende getuigenis, sen. Wij denken er natuurlijk mot aan, op de waarde van hun verzets werk iels af to dingen. Wat w;j uit sluitend hebben beoogd is dit; de vraagstukken, of het juist is a) dat de volksbeweging zich als erfgename van do Unie gedraagt, b) dat figuren als do Quay, Eulhoven, Linthorst Homnn, in het volle licht der open baarheid zijn teruggekeerd zonder één woord van openbaar berouw over hun houding van 1540 en 1941. Beide vragen beantwoorden wij ontkennend- De Volksbeweging heeft stellig talrijke personeels, unies met menschen uit de Unie. Zij recruteerden velen uit de tweede Umephase: nh bet verbod. Maar zij heeft geen zweem van aan leiding om hel op to nemen voor het „Geliebdugel" van het Driemanschap met de Nieuwe Orde, of voor de oor logsverklaring van het Driemanschap aan het verzet. Zij doet er integendeel maar goed aan, zoo zij zich daarvan en dan tevens van de Unie-propa- ganda voor Winterhulp en Arbeids dienst openlijk en volledig distan- eieerL Helaas, dal doet zij niet. In tegendeel: zij tolt in haar boogere rangen leidende figuren uit den eer- eten Unie-tijd: De Quay is er een van. Daardoor, èn door verdedigingen van "de "Unie door Je "Maintiendrai, handhaaft de Volksbeweging den in druk, dat zij de hoofdstichtingen van het linie-program en* Uiiie-beleid 1940 —1941, tot de hare maakt; dat haar, personalistisch socialisme" verwant U aan het „Nederlandsch socialisme'*, dat op z;jn beurt de Nederlandsche versie beoogde te zijn van het Dnil- sche Nationaal Socialisme, Die indruk wordt ten zeerste versterkt door dien een man als de Quay, zonder één woord van verklaring zijner bonding thans even geestdriftig het ..persona listische" ais vier jaar geleden liet ,.Nederfand=ch« Eocialisme" verdedigt. Hel gevolg van dit alles is een bij drage tot de politieke verwa-ring der geesten, en voorts een sfeer van achterdocht on wantrouwen tegen de volksbeweging. Dat is ongewenscht en ongezond. wier zoon in de S.S. was en wjer dochter bij het Duitsche Roode Kruis werkte. Ze leurde zelf met „Volk en Vaderland", maar ze woont nog altijd in d'r huis en loopt de buurt rond met_ een air van wie-doet-me-wat Volkshewegin; éSooiels is toch met m don haak; YY 'tis ©en rotzooitje, meneer.1 Dat komt, zei de portier van een groot geboaw» met - vvien hij had staan praten, omdat in dit kabinet de sociaal-democralcn samenwerken mot de verleg©nwoordigers van hot reactionnaire grootkapitaal. Zoo wordt het nooit wat- TENSLOTTE stelde ik mijn Tra- gen nog aan een ambtenaar, werkzaam op een rijksbureau. Hoeveel ministers w,tj hebben? Geen idee van, maar beslist een heele hoop, want e* komen zoo Ont zettend veel menschen bij ons met allemaal opdrachten van ministers, flat je*er versteld van staat- En uw oordeel over deze re geering? Hoe krin ik daar nu' iets over zeggen. Ik maak die menschen toch niet mee. Als u zich een oordeei wilt vormen, moot u maar luisteren naar )top de brug" over de radio. Ze kunnen heel aardig praten. Maar vraagt n - dat allemaal voor de pers? Dan zal ik a een goeden tip geven. U moest een** au schrij ven over het Militair Ge ag. dat is oen bende, meneer» daar hebt o geen idee van Laat tk u vertellen En dit .waren dan de resultaten van ons vluchtige opinie-onderzoek. Zij moeten mager genoemd worden» Onze ministers zijn ternauwernood bekend bij de bevolking en van wat zij doen heeft eigenlijk niemand een>v Een vreemde verhouding i«~ vojk en een regeering, democratisch meenen Ir» ons klare wijn schenken en dat wil zij Kteüig dan iei'l hoog noodip, dat zij haai uiterlijke afkeuring uitspreekt over het Unie-program en Uniebeleid van 1040—1941, voor zooveel dat pro gram cn dat beleid strekte tot rijp— making; voor zoover zij de loyaliteit legen den bezetter nredikten: Winter hulp en Arbeidsdienst aanbevalen: de parlementaire democratie in den ban deden; en het verzet ondermijnden. En daarnaast is hel dan onontbeerlijk, dat de Volksbeweging van oen man als de Quay verlangt, dat hij. mede uit naam van andere leidende Unie- figuren die nu in de Volksbeweging meedoen, in het openbaar belijdt, dat hij van den rechten vaderlandschen weg is afgedwaald en dat zulks hem en dc zijnen oprecht spijt. Dim weten wij, waaraan wij toe ?.iin Dan staat Dé Quay ën dan 'V s t de Volksbeweging znivcr tegenover het volk, weshalve het volk dan zuiver kan slaan tegenover de Quay en de Volksbeweging. Zoolang een en ander niet is geschied, d-ijft er o»n wolk langs den Nederland'chen po'itiekcn hemel, een wolk, waarvan de bui vooral de Voltebeweging bedreigt- In dien onze beschouwingen ertoe moch ten bijdragen, dat door een paar dni- delijke verklaringen de atmosfeer op dit punt gezuiverd wordt zij zou den niet tevergeefs zijn geschreven. Een lijst van de op het oogen- blik in ons land aanwerig zijnde bcitenlandscbc diplomatieke ve-tegen- wooniigingen, ligt ter inzage bj de Inlichtingendienst van „Het Pa-oo[", Schiedamschi«ingel 42.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 1