Indië eischt onafhankelijkheid VRIJ ONVERVEERD =- Standpunt van Perhimpoenan Indonesia |£én pond j De Ramblers in België De Indonesische Nationale Conventie Met steun der Jappen gevonnd Verkoop gedistilleerd begint 6 October Verhoogde prijzen Verdere deblokkeering Donderdag 4 October (945 Redactie Admfnistr EENDRACHTSWEG 42 TeL 25430 <3 lijnen) Abonnenicntspru# p -week 031, p kwarUaf i— 1 o b c nummert 0 10 ONAFHANKELIJK DAGBLAD VOOR ROTTERDAM EN OMSTREKEN HET PARGDI 5; jaargang nummer 153 Advg,|«Dtrea tg JullchtingiD dienst SCHIEDAMSCHE- S1NGEL 42 Tetefnr» 27839 24155 24156 - 24399 Advcrtentte» uital 24155 Inlichtingendienst 24156 Radio Bandoeng bevindt zich, volgens te Den Haag opgevangen bench ten in handen van de In donesische nationalisten In dc uitzendingen wordt scherp gere ageerd op de verklaring van de Nederlandsche regeering en wordt de nationalistische zienswijze naar voren gebracht. Da „New York Herald T« buae meldt dat Hadji Salem, een der Indonesische leiders heeft verklaard dat de Neder landsche voors'ellen onaanvaard baar zyti Wij hebben nu al 3aO jaar lang beloften aange hoord en zullen niet aarzelen Wet op een strijd te laten aan komen Soekarno zou medegc dceld hebben, dat de Indonesiërs volledige onafhankelijkheid on zelfbeschikkingsrecht, zooals be loofd door de vcreemgde fiahes, blijven cisehen De republiek In doncsic is ingesteld en blijft go handhaafd Het is belachelijk dat zei en milhoen Nederlanders, TO raiUioen Indonesiërs pogen te besturen Wij hebben mets tegen Nederland, maar wel tegen het ~Ned koiomale systeem Da cor respondent van de N Y Herald Tnbuma acht de eischen der nationalistisclie leiders redelijk verzoeningsgezind Hadji Sa* lem voegde er nog aan toe, dat de Indonesiërs hun land he*, ver plat branden, dan het t Ne* derlandsche bestuur her©teld te zien 30 Indonesische matrozen der Ncd marine werden te Mei boume gearresteerd omdat zy weigerden ju do Ned marine Imakken te werken De staking der havenarbeiders m Australië duurt nog voort Premier Chifley deelde mede, dat 500 gedeser teerde Indon.es sche schepelingen het land uitgezet zullen vvor den Tot groote verwondering van de Ned Indische - autoriteiten heeft generaal Chnstison ver klaard, dat hij dr v Mook naar Indië ontboden had xn verband met de huidige spanningen Een Nederlandsche autoriteit deelde mede, dat dr van Mook naar Java vertrok op eigen inibatwf Tegenstrijdige benchtph,- Uit /eer bebouwbare bron iu Ba awa wordt verklaard, dal het tantal van bockamo s volgehu gen niet meer dun vijf procent van de bevolking jan. Java he- dringt Den andre zeer betrouwbare bron schat het percentage op 90 procent Een van deze bronnen mogelijk be de schijnen in wer kehjkheid met zoo betrouwbaar te zqn ils gemeld wordt De Perhimpoenan Indonesia ui Nederland heeft haar wensthen in een drietal eischen neerge legd en dozo*ook lec kenms van WEERBERICHT Aanvankelijk zwakke tater matige wind tusschen Zuidoost en Zuidwest ulf tot zwflirbcv olkt plaatselijk htendmist overwegend droog ai Ifdi. temperatuur JHOOG EN LAAG WATER i te Rotterdam en Dordrecht 5 October otterdam te dj 3 50 u 2e tij IS II u ordrecht te tij 4 50 u 2e 11 U mimsler Logemann gebracht Zrj wenscht 1 Dat ten spoedigste onder handelingen worden geopend met de vertegenwoordigers van de Indonesische onafhankelijke be neging 2 dat de ontschepingen in Indonesië en het vervoer naar Indonesië van. Ned bezettrags- Hfoepen en wapens worden op geschort totdat ov ereenstem sfemmmg is bereikt tusschen bet de partijen, 3 dat alle noodtge stappen worden ondernomen, tone nde mogelrjk te maken, dat onmiddd lijk een delegatie van de ,Per- himpoenan Indonesia naar In donesic vertrad om overleg te plegen met de Indonesische on afhankelijke beweging In tusschen opent zich de mo gelijkheid, dat groepen Nederlan ders, welke met de onafhankelijk heidgeischen van de Indonesiërs sympaAisCcren, tot actie in Ne- derl%(Tzullen overgaan I VLEESCH PER WEEK j g Ouze vleasch positie h veeJ gunstiger dan wij ons aanvanke lijk bidden voorgesteld Wij I i rullen dan ook binnenkort bet I vjceschrunisoen kunnen verboo i gen tot 1 pond per week Di Is mede te danken ann den grooten Invoer van bevroren vleesch eo levend vee aldus sprak Min Maasholt op een te Groningen g gehouden persconferentie Het Belgische Wad Het Nieuws Wad geelt /'in misnoegen tc kennen over hM,f «it «Ut een geschorst hedcrlnndsch kiinrtememble met don steun en onder bescherming van lot 'Vuter ka&iisclie le0er te MecUelcn op treedt Waar bet landverraad io Ise derland den vjand ten goede kwam eu deïo v ijrü.4 ook Belg c s overwel digcr was i» het blad van mcemng dat deze collaborateurs hier te lande met toegejuicht behooren to worden n een speenden correspondent) 0C poIiÜelT~die de Japanners op Java gevolgd hebben, wbb In menig opzicht een speculatie op bet Mrschdnsei, dat men met stroop meet vliegen Vangt dan met aztfn if werd gewerkt met zoete beloften d beloofden 2elfabeatuur, al» Indo nesie maar een voorbeeldige houding wilde aannemen, en zu deden bet voorkomen a [sof bet niet In de be doeling log om van Java een Japan sebe kolonie te maken belgeen menige hooggeplaatste Japanner zelf niet geloofde In ieder geval zoolang zy den oorlog nog niet gewonnen hadden was Soekarno bun troefkaart Zij stelden hem een Volksraad m het verschiet waar bij voorzitter en kocsoemo Oetojo een nogal gema tigde nationalist vice v oorzitter van zon 2iln Later toen de zon van Nippon nog wat diepet was wegge zonken m den rumoetigen oceaan kwamen zij met nieuwe plannen ter tafel fcr groeide ontevredenheid m nationalistische kringen van Indone sie en daarom werd beloofd dat er meer spoed achter de verwezenlijking van de beloften zou worden gezet Tenslotte werd er een datum ge noetnd Op 7 September zou Indo nesle een onafhankelijke regeering krijgen onder Japansch toezicht Maar voor dien datum capituleerde Japan Soekarno moest toen besluiten okhu al dan met naar de macht zou griipm Hij besloot dit tc doen cn ik geloof dat by hierbij op zn De voorgeschiedenis. r-vtT alles heeft oen zeer actueeie ^voorgeschiedenis die ik thans kan onthullen Soekarno heeft tezamen met Hatta en Kadjiman een bespre king gehad met veldmaarschalk Te rautsji in diens hoofdkwartier Dat was omstreeks begin Augustus De wapenstilstand hing toen al tn de lucht maar de Indonesische natten» listen werden in onwetendheid ge houden Zy kwanten in Batavia terug met een lijst van namen voor de samenstelling van dc voorloopige re geering die zou heeten Comité tot voorbereiding van de Indonesische onafhankelijkheid m hun zak Daar de Japanners op J*v« zich van den domme hielden lieten zij Soekarno aan wien overigens dc geallieerde radio berichtgeving to<-b wel bekend had kunnen zyn net Comité vormen bn op té Augustus werd de Repu bliek Indonesië onder leiding van Soekarno geproclameerd □oen toen tapten de Japanners plotseling uit een ander vaatje Zd verklaarden Soekarno niet langer te kunnen steunen, en adviseerden hem zlln plannen op te geven Ze -vonden Sxn gehoor Den avond van 17 ugustus was er een geheime verga dering van do nationalistische lei decs tijdeos welke een republikein sche grondwet werd ontworpen Den vSigenden—morg«yi.~recd« kwam^ het voorbereidende Comité samen en toen den daarop volgen den dag de Japansche capitulatie op Java bekend was geworden werd m izctr srtel tempo Soekarno als president getn stalfcerd Kabinet benoemd WET was 29 Augustus toen het Aibekende Operagebouw ^ait Bata via zijn deuren *oot een bclangnke gebeurtenis opende Op het program ma stond do eerste bijeenkomst van dc Indonesische Nationale Conven Soekarno benoemde een kabinet 17 leden w«arby pikante btj zonderhcid den Japanscnen auto riteiten een controlecrcnde functie werd toegekend Soekarno toonde zicb tactisch hij wilde door diplo matieke middelen internationale et kenning krijgen Maar er waren extremistische na tionalisten die wat meer tempera ment en wat minder diplomatie wtlden zien Zy wilden spoorwegen radiostations cn dergelijke m handen hebben Ze wilden werkelijk regce Het kwam tot relletjes br waren guerillsstryders die naar beweerd wordt aanslagen hebben gepleegd op l.uropeanen Japanners en gematigde Indonesiërs Dit werd voor de Japanners weet aanleiding am gewapenderhand op te treden en blykcns de berichten moeten zy er m geslaagd zyn de opstandige c*tre misten tot kalmte tc brengen Hier uit kan men Wel aiiciden dat het niet zoo buitensporig heet is toege gaan Dc Nederlandsche geallieerde autoriteiten hielden nochtans reke nmg met de mogelijkheid van ine! denten by do landing doch zy dm den toestand met kalmte -ónder de oog en meenden te kunnen zien heb ben tot nog toe geen reden gekregen hun opvatting te wyzigen Berichten over groote opstanden berusten dan ook on vergissingen van bericht gevers d« wel over dc gebeurtenis sen op Java schreven doeh onwc tend waren over den werLehjken toestand (Nadruk verboden) Te Panjs wetd besloten tot do oprichting van een WereWvakbond Het congres van afgevaardigden der inter nationale vokbondorganisaties ging daarop uiteen Joseph Darn and de leider van de Viehy militie is door «en Frangeh gerechtshof ter dood veroordeeld Laval komt heden voor. De hotels, cafe's, restaurants en slijterijen Stijn weer bevoorraad met gedistilleerde dranken waar van de aflevering op 6 October zal beginnen De bevoorrading is geschied met een rantsoen van twee maanden op basis van 40 pCt. van het totale gebruik in 1939 Aangezien cüt ecr=te rantsoen verkocht moet worden vóór 11 Nmember zal m deze period© een relatief grooler quantum ter beschikking komen het tweede rantsoen an. gelijke grootte moet worden afgeleverd in de periode van 16 November t/m dl De cember 1945 De oorspronkelijk voor 4 maanden bestemd© hoe vpolbeid zal dus m dn© maan den \erhochi worden Lr zijn. nieuwe prijzen vastge steld waaraan streng de hand zal worden gehouden. De jenever pnjs varieert naar gelang vin liet bedrijf van 3d cent tot 60 cent per glas terwijl de prijs van oudo jenever 5 cent liooger ligt Klantenkaarten De slfltcr zal door het uitrei ken. van genummerd© en van naam en adres voorziene klonten kaarten „vaste klanten aanne men en op hem rust de verpl eh tmg -van elke aflevering nauw keurig m een register aantee- kenmg te houden De slijter mag aan één klant echter nimmer meer dan een liter gedistilleerd per maand lei eren Het fe t ech ter dat de sbjter m de toekomst wanneer er geen rantsoeneering vin gedistilleerd moer zal zijn 700 veel mogelijk good wijl ?a! vvenschen to hebben zal voor hem een reden zyn het aantal van zijn vaste klanten zoo ruiro mogelijk te nemen en ?ijö voorraad zoo billijk mogelijk te verdeden Ook voor de slijterijen zijn nieuwe prijzen vastgesteld De drjter is verplicht zijn bedrijf op vier vasto werkdagen per week waaronder de Zaterdag, van 11 tot 18 uur geopend to houden sn het tijdstip van open stelling duidelijk zichtbaar aan de buitenzijde van het pana te 1 ermclden Logemann „Op de brug' De minister van overzeesche gelnodsdeelen, prof dr J H 4 Logemann zal Vrijdagavond in het radio kwartiertje ,Op de Brug over den zender Hernj zend Nederland, een uiteenzet Jing geven over den toestand m Indojiesiö Regeenngsvliegdienst op Indtë De Neder nnlsche regeerng wil zoo spoedig mogelijk een vlieg veibmdmg met Ned Indie m het leven roepen Plesinan m zijn kwaliteit van adviseur der regeering voor het burgerhicht v erkeer is er in geslaagd m Amerika eea aantal groote Dou glas toeste lui te reaerv eeren voor dezen dienst, de eerste komen dezer dagen in ons land aan Do transportvliegtuigen zullen worden bediend, door militaire bemanningen De KLM ver eeni haar medewerking bij de toch mscbe mtvpcnng van den dienst Troepenvervoer De Nederlandsche autoritei ten bobben de beschikking ge kregen over een extra schip voor troepenvervoer naar Neder landsch Indie Met dit echip dat 8 dezer uit Engeland zal vertrekken, kunnen 3500 man Het ministerie van financiën deelt mede dat alle mgeselire- venen aan een Nederlandsche universiteit of hoogeschool, maandelijks over 100 gul 'den ui contanten mogen be schikken ten Jaste van hun ge blokkeerde of girale rekening Do instelling m welks boeken deze geblokkeerde of g rale rekemng voorkomt moet vóór de uitbe taling de maand waarvoor de br doelde fiöQ Lestemd zijn op dc collegakaart aanteekenen Des- gewenscht, b v indien de stu dent geen eigen, rekening heeft, kan het bedrag vvoroen afge schreven van do rekening van zyn verzorger Do minister van financiën heeft het aantal van hen die uit hoofde van een zelfstandig beroep wekelijks over 1100 m contanten ten laste van hun ge blokkeerde of hun girale rekening kunnen beschikken, aanzienlek uitgebreid Thans komen mede ra aanmerking al diegenen die zelfstandig als hoofdberoep uit oefenen liet beroep van kunst schilder, beeldhouwer, toonkun stenaar, letterkundige, belasting consulent econom sch of bedryfs econom sch adviseur raadgevend ingenieur beeedigd tavafeur, he eedigd translateur expert ter zake van het as^urantiewezen repetitor makelaar en particu lier verpleger De postcheque en girodienst. Rekeninghouders bij den post cheque- en girodienst die een geldkaart hebben waarop m n der dan flOO is ingeleverd btj ëen van de kantoren der poste rijen kunnen van hua geblok keerde girorekening een bedrag opnemen v an ton hoogste f 100, verminderd met het op de geld kaart ingeleverde bedrag Hier toe moeten de betrokkenen van 8 t/m ld Oct op vertoon van hun geldkaart ten postkantore een cbéque-advies indienen tot hel daarvoor m aanmerking ko mende bedrag Heeft men een geldkaart waar op meis is ingeleverd dan kan men een bedrag van ten hoog sto f 100 van zijn girorekening opnemen In dit gei ai schrijve men een chènueadvies uit voor ton hoogste f100 en biedc dit op vertoon van do geldkaart, en. postkantore aan van 3 t/in 6 Oct Eereraad arch lieden Niar annle irojr Val hel bericht dat dc Lereraad Architectuur zyn uitspraak over dc 61 architecten hoeft ingetrokken zie ons blad van 21 &ept henchten wij ter voorkoming van im$ verband daarmede dus ook hot onzer verban ddaarmede dua ook het onrcr ajds gepubliceerde geheel terug nemen Van de 61 waren door <ms na reUitictüio van 24 Aug do \ogenie namen genoemd Ir J Denys D Durrcr Corns. Hoogevccn Renner J Hoogeveen JOH van ingen L. R h-rygsroan Ir S van Rave- stejn.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 1