De Koningin in Rotterdam De uitbetaling van 100 gulden Illegale landingen op de kust van Palestina Mep einde eener conferentie VRIJ ONVERVEERD Den knoop üoorgehakt Pierre Laval is lastig Maandag eerste dag Zuinig met stroom! Vrijdag 5 October 1945 ONAFHANKELIJK DAGBLAD VOOR ROTTERDAM EN OMSTREKEN 5e jaargang nummer 159 schiedamsche. Aanslag op Soekarno WEERBERICHT 'i 1 Ballen onderweg Geschenk van Ierland Dr. Beekenkamp over de perszuivering SCH MED A 31 Viering Werelddierendag Uitbreidingsplan „Het Hoofd" Redactie en Admlntstr.: EENDRACHTSWEG 42 Tel. 25430 (3 lijnen) Abonnementsprijs p. week 0.31, p. kwartaal 4.— losse nummer» f 0-10 HET PARGOI AdtretleaKet en Inlichtingen. dienst. SINGEL 42 Teiei.nrs. 27839 24753 24256 24399 Advertenties uttsl. Inlichtingendienst: 24X55 24156 Bootladingen vol illegale Jood- sche' immigranten beginnen zich aan -do kusten van Palestina te ontschepen, meldt de „Daily Herald". Dé organisatoren zeggen in staat te zijn, maandelijks dui zenden immigranten te vervoe ren. De landingen geschieden onder bescherming van groepen gewapende Joden, die daartoe speciaal zijn opgeleid. De leider van de Arabieren in Palestina heelt gezegd, dat zijn organisatie van deze landingen op de hoogte is en hiertegen stappen wil on- dememen. Regeeringskringcn in Palestina zijn zich; er van be wust, dat de lengte en eenzaam heid van de Palestijnsche kust het onmogelijk maken, alle ille gale landingen te voorkomen. Het meerendeel der immigran ten zijn 'Joden uit'de Duitsche martelkampen, die niet meer naar hun eigen land kunnen te- rugkeeren. De organisatie is in handen van lèdén. der Joodsche brigade en matrozen van de Pa lestijnsche vloot. Dc .Brilsche ,;ijzcren divisie" en eenheden van'de zesde -Brit: péhe luchtlandingsdivisie zijn óp weg naar Palestina én Egypte,! om toekomstige landingen te be-» lellen., Uitvoering gever, aan de Balfourbolofle en immigratie op groote schaal toelaten ware een meer sympathieke Brilsche gesto. Een aanslag op het leven van Sóekarno is volgens het Indonesische blad ..,Merdeka', verijdeld door de waakzaamheid der Britsche troepen en Indonesische wachten. De Indo nesische politie heeft een Neder- landschen jongeman gearresteerd, die in het be2Ü zou zijn geweest van, handgranaten 'en;: tommy-guns. Ten gevolge van dezen mislukten aan slag op Soekarno -weigeren verschil lende Indonesische winkeliers aap Nederlanders teverkoop en. Een pas sagiersvliegtuig, dat op het. vliegveld Soerabaya wilde landen, werd daarin door de nationalisten verhinderd.; Verschillende luchtdienaten moesten gestaakt worden, (U, P.) Viér van Soekorno's volgelin gen hebben de Japanners ver drongen en de controle ovetge "nomen van Bandoeng en Soe- rahaja, aldus een officieel be richt uit Bandoeng. r Heden Js het proces tegen Plette Laval, den voormaligcn premier van deregecring van Vtchy, tc Parijs aangevangen. La val wordt er >van beschuldigd, een samenzwering^tegen de veiligheid van den staat teheb ben geleid, De cersïC, zitting ving met een heftige scène tusschen den; president, van het Hof cn Laval. Na ten;woor- den wisseling .naar aanleiding van de jnededccling, dat Laval's advocaten, Naud en Bajraduc, weigerden op te" treden, gebood president.; Mongt- bcaux deu .beschuldigde tt zwijgen. And ré Mornet, de v openbare aankla ger, protesteerde tegen het' gezegde van Laval, dat rechtspraak cn poli tiek; hier ;door/elkaar gehaald; zouden. GeIdigj?|ót .''Zaterdagavond Zwakkewind,vi lichttot .half be- •.-woikt, v averdagi.droog weer. koude Ó,«cht met plaatse!ijkc windoverdag gplrdc temperatuur/ r'r:\HOOG en "laag water RoHerdam enDordrech crdams 1 1 tij ;4;29 U//2eTij T6,47 u/v jg^JiirechtTc' ty/5.29 u-, 2c 17,47-u// worden. Laval zat mopperend en woedend, Mornet aan tc kijken, cn riep op een gegeven moment: „Jullie kunt mij véroordeclenl maar jullie hebben niet het. recht om my ie belcedigen". - Na hervatting van dc sitting ver klaarde Laval, dat hij zelf zijn ver dediging zou voeren,. Tijdens het yecdcre verloop van dc zitting ging hij echter door mët; interrumpeer en. Het proces zal heden buiten tegen woordigheid van Laval worden voortgezet. Laval's verdedigers weigerden op tc treden, daar zij dc instructie on voldoende achtten. Het 'Japansche kabinet is afge treden- Shigero Yoshida zou dc nieu" wc formateur zijn. Een slotcommuniqué dient niet zoo zeer om tegenstellingen te overbrug gen,; als wel-om ;de verschillen zoo voorzichtig /te formulae ren, dat een weg tot verzoening -lopen «blijft: *Dat men het in Londen zelfs over - een; slotcoromiiniqu 6 ni et ^ens kanwor den, bewijst dat tenminste één partij -—Rusland bïj •verzoening -gdetiTbë-" langhad/:Wat>RusUhd-TwiJv^b er*: kennen: van de; invloedssfeer.. die het zich in Oost-Europa" nu heeft gescha- ,p«ru d.w ,Zica pi tu la tie/:;-va n het w esten,- Het /heelt- dié '(ir capïtulati» 'niet gekregen Engeland' en/Amerika eischten v democratische regeeringen in het Oosten, d.w.z.;; zïj eïschten, dat die staten de,, mogeljjkheid;;kre gen zich te cmancipec'ren Vï»n den RussiBchen druk, een eigen politiek konden voeren, contact konden be houden met het Westen. Maar Rus-; land houdt vast aan de rechten, die het zich met dc wapenen heeft ver- schalt. V Potsdam heeft niets opgelost. De afwezigheid van een slotcommuniqué wil echter zeggen: „een nieuw Pots dam heeft geen zin," tenzij het Wes ten capituleert"; -Elke., mislukte con/ fcrcntic bcteekent handhavingvan' den status quo, d.w.z./ dot Rusland, door kan gaan het Oosten in te ly- ven./j Wij waren geheel teruggekeerd tot de politieke metboden van voor 1914: troeven, nieuwe troeven, bluffen, po keren, Wat de Engelschen >irriteetde wa$ niet zoozeer de methode zelf, als wel het feit, dat .daarin: Rusland zyn onwil uitdrukte om tot «enige ver* zoening te komen/ /Van een" nieuwe politieke conceptie die dc belangen der wereld als een geheel ziet, cn gericht is op het ge leidelijk afscKaffen van «He invioeds- sferen .was geen sprake. Rusland, wïl ccn eigen invloedssfeer/ en cen: zoo groot mogelijke.: Het is jong, het wü vooruit.. Het kan dat aliecn la ccn wereld, waarinmachtspolitiek aan dc orde is. Di wereld krijgen wij dus nu. Laat niemand bevreesd zijn, dat het raceningsverschil gewapende vor men iaan zal nemen: Geen der par tijen is in slaat op het oogenbiik oorlog Tc voeren, Rusland feitelijk, dc Amerikanen psychologisch niet. Dat Is het «enige punt; van overeen stemming cn op dtc basis berust de vrede. 'J'crwijl Rusland zal trachten zijn''macht uit te breiden „door voortdurend zijn om sing cling tervcr- areken", zou Amerikadoorgaan zijn macht ^in/ Aziote vestigen. Het is daarbij onvetgelijkelijk in het. voor deel, want het staat er. oppolitiek ongevormde volken, en het kan daar het een 'hoogtepunt heeft bereikt van politieke macht cn economisch/kun nen, zich bedienen .van indirecte me thoden van beïnvloeding. De Aziaten zijn gelukkiger dan dcOost-Europea nen. Uc moeilijkh'eid is niet ver daagd, dc beslissende periode begint eerst dan, i0 Zoolang het Westen voet bfj stuk houdt, /blijft tenminste de mogelijk heid.. open van een politieke concep tie, d 1 c1 In d e "pl aats treedt - vanoc:' nuchtspolftlck.- XiuiiiiiiHiiiiriiiiiiiiitiiHii:iuiuiiiiiiuiiiiiiiitiitiiiiiiiiiniui»if|> f De Nederlandsche regeering heeft In Amerika een groote partij binnen- en builenballen 1 doen aankoopen. Deze ballen zijn reeds onderweg en zullen eind "^December beschikbaar worden f 1 gesteld. Het ligt In de bedoe- I Uag .de sportbonden en verder 1 den handel in te schakelen, 1 zoo dat de voetbal- en korfbal- 1 i vereenigiogen in het nieuwe jaar f waarschijnlijk al dadelijk met I nieuw materiaal kunnen spelen, f HiinumunitwituuiuiuKmiiiiiuiKiiiimtuttittiiiuuiiiwuiir Do volgende week wordt do „Willem van Oranje"- uit Du blin te Rotterdam verwacht, met als voornaamste lading 220 stuks slachtvee." ;Dèéó' zending maakt deer uit van eon aantal van 4000 koeien, door .de Ierse lie regeering aan Nederland ten ge schenke .aangeboden. Het lersche Igëêohénk omvat niet alleen slachtvee, maar o.a. ook 300 7verbpaarden (de eer ste zeskomen met hét eerste transport mee), 2000 .ton suiker, 2.000.000 tbs blikvleesch, 200 ton boter, 100 ton bacon, 10 ton melkpoeder,50' ton blikmelk, 10 ton babyfood. 50 ton kaas, alsmede - eenlipeveélheid onder goed,. sokken en ^handschoenen. Aimgczieh.er Sevens"-gelegenheid. Bestaat' tot het aankoopen van slachtvee: en paardett, zullen er G000 stuks slachtvee en 700 werkpaarden gekócht worden, zoodat er in totaal uit Ierland naar ons! land zullen,- komen on-, geveer -10.000 stuks j;slachtvee en 1000 werkpaarden. Gelijk wij h) den loop van den dag door verspreiding van Parool- bulletins bekend maakten, heeft H.M. de Koningin heden onverwacht een bezoek aan Rotterdam gebracht. Na beëindiging van het zakelijke gedeelte te ongeveer 15,15 uur heeft hare Majesteit een bezoek aan het Pleinwegmonument gebracht en maakte een rijtoer Jangs de volgende route: Pkinwcg, Tunnel, Rochussen- straat {zijkant, via G.E.B.), Hccm- raudssingcl O.Z., Graaf Florisstraat, Tunnel Bcukdsdijk, Statcnweg, Stad- houdersweg. Vrocsenlaan, Kanaal- weg, Btijdorpbrug, Rijksweg. Dr- C. Beekenkamp, hoofd der af- deeling perszuiverinj-van het departe ment vati'-BinnenlandgcIie Zaken, beeft Maand|igmiddug voor een groot aunkxt journalisten een toelichting gegeven op hel onlangs verschenen gewijzigde persbesluit* dat, zooals wijrcede naur voren brachten, van ecnigerlci orde ning ophet gebeid van de pers ge heel alziet en zich bepaalt tot zui vering van de in het persbedrijf werk zame personen. Over het herstel der oude pers oordeelt de in te sièllen pers raad; do zuivering. geschieMtdoor een reeds gevormde persconimissie.' Jeder .die in^detoekomst., och. journa- distreko^of andere7 functie bij een dag bladonderneming wil nitoefeoon, moet in het bezit zijn ^n een ^certificaat ran geen bezwaar''. Herrezen oude kranten ten aanzien waarvan de re geering vreest dat— „niet gezuiverde*' figuren van vroeger nog achter de schermen i blijven meewerken* kannen onder gezag van een bewindvoerder worden gesteld. Maandag begint de uitbetaling van 100.nieuw geld op iedere geld- kaart, resp. uit tegoed vna vroege- ren datum. Om een ordelijk verloop daarvan te waarborgen Is bepaald, dat de uitbetaling wederom volgens leHeriudeellng zal geschieden, met dien verstande, dat op den eersten dag (Maandag 8 October):/ dezelfde personen aan de beurt zijn, die op den eersten Inleverlngsdag (Woens dag September) hun1 oud papier geld Inleverden; Op den tweeden dag (Dinsdag 9 October) de Inleve raars van Donderdag Z9 Sept. enz. - De kantoren die van 26 Sept. tot en met 2 October het oude: geld in ontvangst namen, cn die dus nu als uitbctalingskantoor fungeeren, zullen wederom van 9 tot-17 uur geopend zijnr T*'- ••s' Alleen als er om17 uur nog personen blijken te zijn. wier letter voor den betrokken dag was aange- wezen, maar die hog n i t/aan de beurt kwamen, zullen de kantoren ook; nog 's avonds van 20 tot 22 uur, geopend zijn. Het afhalen van -100.—- aan con tanten in nieuw geld kan collectief voor; het gchcclc personeel vrïi een bepaald bedrijf geschieden. De le den van het pcrsonpel moeten daar toe hun geldkaart bij hun werkgever inleveren. Hebben zij echter minder dan 100,— Op hun geldkaart cn geen ander tegoed bij de instelling, waar hun oud papiergeld werd in/ geleverd, dan dienen zij tevoren zelf de aanvulling tot f 100,— in nieuw geld af te haten, -bij de bank, spaar- y bank, giro-instelling enz., waar zij nog wel etn tegoed ven vroegcren datum hebben. 300.— nieuw geld; op volmacht Teneinde het bcdrijfsteven tc voorzien van het-kasgeld, zal op Iedere volmacht,, waarop -eerder oud papiergeld li werd ingeleverd.n let /:!00.— maar./.m— nieuw geld in-contanten worden uitbetaald. •.Voor z.g,..;,.eenmansbedrijven" geldt' deze regeling sict. Voor uitzonderingsfievalleo, .waarin moeilijk tevoren kan worden voor zien. bestaart altijd de mogelijkheid via de instelling, waar een tegoed aangcböudcn, een verzoek lot ;NcdcrJatidsche Bank te richten tot uitbetaling van een extra-bedrag. De honderd gulden-' biljetten» Het ministerie van financiën ves tigt er dc aandacht op. dat dc ge blokkeerde tegoeden/ ontstaan door mlevenng van f 100.— biljetten, voortaan geheel op denzelfden voet worden behandeld als ecnigérlei an dere geblokkeerde rekening. De eenige uitzondering is, dat de be doelde tegoeden niet meetellen bij de berekening van bet bedrag der girale rekening, Men kan, in bijzondere omstandig heden via dc instelling, in welker boeken het geblokkeerde tegoed we gens ingeleverde 100.—. biljetten is ingeschreven, een verroek bij dc Nederlandsche Bank indienen tot de- blokkcering van een bepaald bedrag. Alle aanvragen te dezer zake, welke tot dusver tot het ministerie van. financiën; zijn gericht, zyn thans ver vallen en moeten opnieuw op dc bovenbedoelde wijze worden inge diend./:' 10,000 grens opgeheven* Het ministorie van financiën maakt bekend, dat een aanvullingsbeschik- king zal worden gepubliceerd, waar bij de vervatte grens van 10.Ö0O voor girale rekeningen wordt opge heven voor het bedrijfsleven. De be doelde .grens wordt gehandhaafd oor particulieren /cn evenzoo voor z.g. eenmanszaken. Geen na-uitrei king v geldkaartcn. Daar er personen zijn, die ondanks de herhaalde desbetreffende mede- deeHngco toch geea geldkaart heb ben afgehaald, is door het Ministerie van Financiën onderzocht, of nog een na-uitreiking van geldkaarten zou kunnen plaats vinden. Er blijken daaraan echter zoo groote technische, moeilijkheden te zijn verbonden/, dat' zulk een- na- uitrcikiDg .onuitvoerbaar Is.- - Bij de laatste meteropneming is gebleken, dat verschillende ver bruikers zich niet hebben ge houden aan het vastgestelde rantsoen; bij de lichte gevallen werd volstaan met het geven van een waarschuwing, bij de ernsti ger gevallen werd 'dc installatie ecnigen tijd uitgeschakeld. Het is ons hekend, dat er personen zijn, die meenen de gedurende den Duiischon bezettingstijd toe gepaste praktijken van c 1 an ti e s t i e n stroomverbruik ook nu nog te kunnen voortzetten. Men zij op zijn hoede, want hiervoor zullen de strengste straffen wor den toegepast Werelddierendag! De afd. Schiedam vun dc Ned. Vereen. Lol Bei?chern\ing I van Dieren, heeft dezen dag "op Jjij- ïunuoro wijze gevierd. Des morgens vónden er in het Monopole theater filmvoorstellingen plaats voor dei hoog ste klac&eh der lagere schofeu; een keurig versierde auto hoert den, ge- heelen dag door de stad gered en cn tot slót was er oen leeslavond in gebouw „Irene"- Verscheidene, aulö- ritciten» waaronder de burgemeester, de wethouder 'de inspecteur van het ouderwijs, gaven hier van hun belangstelling blijk. In een kort' ope ningswoord van den afdcetïngsvooml- ter, den heer B. van Oosterhout» sprak deze. er z'n leedwezen pver uit, dat de afdeelirtg Schiedam op oen bevol king van ruim 66.QCW zielen slechts 20Ö leden telde. Het was, verblijdend, dat zich gedurende den avond eenïge tientallen nieuwe leden aanmeldden. Vervolgens hield de lieer G.' Kieuwen- huizen, directeur van het Bureau van de Ned. Ver. tot Bescherming van Dieren, een inleiding tot de film „S.O.S. voor lipt dier"/. Hij schilderde «enige wantoestanden in de üierenverzorsmg, die er helaas nu nog bestaan. Het leven op aarde moet voor hen geen concentratiekamp beteckenen; het dier wit vrij rijn, net a]s wij. Daarna gaf de beer Nieuwen- huizen op onderhoudende wijze een toelichting op de film, die een prach tig© propagandistische waarde bezit en een duidelijk beeld geeft hoe er met dieren omgegaan wordt, en hoe er mee omgegaan m o e t w/rtlen. Het verdere feestprogramma werd verzorgd door den humorist-conferen cier Leen de Bruijn. Tot slot hield de burgemeester, de hoer K- Bosch, een korte toespraak: en was er' gelegenheid tot dansen. Het muzikale gedeelte werd verzorgd door do Ilakkert-band. T Y P H U S. Waar het aantal typhusgevallcn nog niet afneemt in de afgeloo- pen weck deden zich zelfs twee sterfgevallen .voor wordt ieder aangeraden dc grootst mogelijkc rcin- beid in acht te nemen. Melk moet worden, gekookt. Het drinken van ongekookte melk is gevaarlijk. Rauwe groenten en vruchten moeten voor het gebruik goed gewasschcn worden. Men wasschc zijn handen vdór icdcren maaltijd. (Adv.) De Hurgcnieoster van Schiedam aiaakt hekond. dat jcdafende veerlicn Jagen Ier gomcenlcsecrelarie (afd. AL algcmcene Zahen Stadhuis) ;tcr -in. jngo is nedergclegd het door B. en \\r, op 2 October vastgestelde uit breidingsplan iu liootdznak voor het icdccllc der gemeente Schiedam, het. «•elk begrensd wordt door den Hsven- dijk, het Olide Spulkanaal, dc Nieuwe Maas cn da Hoofdstraat („Het Hoofd")

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 1