Logemann over Indonesië Koningin bezichtigde de havens -= VRIJ ONVERVEERD Belofte van H.M. wordt ingelost! Tweeërlei macht IN HANDEN DER JAPPEN Zaterdag/6 October 1945 ONAFHANKELIJK DAGBLAD VOOR ROTTERDAM EN OMSTREKEN 5e jaargang nummer 160 V weerbericht Soekarno controleert Java Uitsluiting van Argentinië Bij het monument voor gefusillèerden V -x-ri ISliliii Redactie en Administf.ï EENDRACHTSWÊG 42 Tel. 25430 (3 lijnen) Abonnementsprijs p week 0,31, p, kwartaal losse nummers ƒ0.10 Advertenties en Inlichtingen- dienst: SCHIEDAMSCHE- SiNGEL 42 Telef.nrs. 27S39 24155 24156 24399 Advertenties uitsl. 24155 Inlichtingendienst: 24156 „In deze ernskge dagen metu te spreken over Indië valt niet licht", zoo ving minister Loge- inann zijn radiopraatje „Op de /brug" aan/ waaruit wij verder ontieenen Zes weken na het aanbod tot overgave van Japan zijn er niet voldoende geallieerde troepen, niet voldoende schepen, niet vol doende rekefgoederen beschik baar om de bevrijding voor Indië tot een blijde waarheid te maken. Bitterheid, aldus de minister, bevangt me, als ik bedenk, boe het dringend noödige herslelwcrk week na week blijft liggen, ten gevolge van het uitblijven eer,er effectieve gezagsovername en herstel van het wettig gezag. In afwachting daarvan slelt het geallieerd opperbevel de Ja panners verantwoordelijk voor rust en orde. Maar onder hun hoede ontwikkelt zich een on-. -' gebreidelde haatcampagne,ge: leid door lieden, die men toe laat/zich regeering tenoemen. //■Laten we nochlhans-het hoofd koel .houden. De Britsehe/regèb/ ring is vóór onze aanhoudende r'cir vVletmneride vertoogori niet ongevoelig gebleken. Wij hebben h,iar ondubbelzinnig doen' welen, dat onderhandelingen met de z.c. Sockamo regecring voor ons uitgesloten is en wij instrueerden de Indische regeering dienover eenkomstig. In de houding der bczettings- autoriteiten komt merkbaar meer kracht en meer lijn. Onze luite nant G. G. en onze bevelheb ber zijn thans to Bataria en ik verwacht, dat. nu spoedig een eind zal komen aan de ver warde berichtgeving. Belo/ten zouden tegenover de Soekarno heweging even onwaar dig als - onvrnchtbaar zijn. De voornemens met Indië en het koninkrijk zijn duidelijk uiteen gezet. liet stuit tegen de borst, telkms te moeten "herhalen, dat de Kroon Haar woord gesproken heeft en dezê regcering zich on dat woord ais program heeift vastgelegd. Beloften ca daden. ..Men vraagt ons beloften en vergeet, dat er beloofd' is over Indië's en des rijks staatkundige structuur om de rondo tafei to spreken. Men vergoot, dat een ieder' dit redelijk en democra tisch vond. Nu -wil men beslis singen, die dc bevoegdheid dor regecfing verre te buiten zouden gaan..- Men vraagt om beloften en vergeet, dat er Tocds daden rijn... Er is b.w een doorslaande Indonesische meerderheid in- don volksraad. Er is' een Indonesisch ^sident en meerdere -andere.- In donesische bestuursamVcaron. Men waarschuwt,, dat het ge- Tjw Soekamo niet gelijk te- stel- tó" is met het geval Mnssert. 'lJriijtc krachtig» wind tus- hnir ^J^-West «n 'Noord, zwaar tot hnL enkoio regen. - a}cn-1 zeJrdo temperatour. :rp>S^v ®m ên^pbfdrecfitiïe^ ct.bbèv ffs&'rJA-'Hi' I - Dor^rri-lf? 1 ÜÜ-S4 U- 2e W 1718 4 - n <w Inderdaad, de regceriug heeft be grip voor het feit, dat Indone sisch nationalisme wegens het koloniale verleden in oen andere psychologische situa ie verkeert dan het Néder Jaruhscho, maar ai liet water van de zee vascht niet af, dat een wettige regoering, die haar plicht voor *s-!ands. ont wikkeling, stoffelijk, gees'c'tjk en staatkundig, deed en doet, ver beneden haar vcrantwoordclijk- heid zou blijven, indien zij zich inliet met "lien die in beginsel loos opportunisme juist dat alles lieten verkrachten. Het zou kunnen zijn, dat het gerucht', rondom het incident. Soekarno de scheiding deed val len tusschen hen, die bezonnen verantwoorde vernieuwing' wi'len in oprechte samenwerking en hen, die het koninklijk woord van December j 1912 slecht heb ben begrepen of slechts heb ben aangegrepen. De regeering; vervolgt haren weg. - Dc nationalisten schijnen thans ge heel Java te controleerca met uit zondering van Batavia, meldt United Press. De geallieerden zijn het oogenblïk machteloos om iets hier tegen te doen. Tot de steden, die sich in handen der nationalisten be vinden, behooren Bandoeng en Soe- rabaya. Voorarm Soerabaya Js dc toestand ernstig'. Volgens de „Daily Express" z\)h in deze stad verwoede gevechten gaande tusschen Japanners sn Indonesiërs. Verder hebben de nationalisten bet kamp der vrouwe lijke geïnterneerden in Socrabaya jn bezit genomen en behandelen zij de vrouwep hVals gijzelaars. De Neder- landsche>koIonel Huyser zou in Soe- rabaya gearresteerd zijn. Gisteren zijn 1000 man Nederland- sche troepen in Tandjong Priolc aan gekomen, ^waardoor. het/.aantat geal lieerde troepen in' BataviaT tot.5000 Is toegenomen. Ook Brltsch-Indische troepen zijn aangekomen en andere afdcelingtn- zyn nog op weg. De be zetting van Batavia verloopt vlot- Er hebben 'slechts enkele gcYdrlen van plundering plaats, In het binnenland werken wel op. verschillende -plaatsen, geallieerde [hulpgroepen ten behoeve .van krijgsgevangenen en; gemterncec-' den^ maar- «U- kt-jjgenr ondanks de -ge dane beloTten, weinig „steun van de nationalisten. 4.. Negentien tmderc Amcrikaan- scho republieken blijken vrijwel klaar te slaan om zich bij de Ver. Staten aan to sluiten en do „quarantaine-vlag" to hij- schen aan de oevers van de Rio do ia Plata, do noord grens van Argentinië. Do re publieken schijnen vast van plan een defensief pan-Ameri- kaansch verdrag op te stellen, waarvan Argentinië, geen deel zal uitmaken. SOEKARNO, Baron Sjideharu, heeft den post vuit Jupansch minister -president aan vaard. liij wordt de opvolger van den afgetreden premier Higasjikocni. Gistermiddag heeft de Ko ningin 'haar tweede bezoek aan Rotterdam gebracht. Hoewel dit bezoek niet aangekondigd was, hebben de kranten-bulletins uitgewerkt, dat zich langs de route vele dui zenden menschen hadden ge posteerd, hetgeen, naar de Ko ningin, aan burgemeester Oud vertelde, haar zeer getroffen heeft. Het bezoek was onofficieel. Do auto reed onmiddellijk door naar dé Veerhaven, waar het ge zelschap zich inscheepte op do „Stad Rotterdam". Met dit schip waarop zich ook burgemeester Oud, de commissaris van de Koningïrt in Zuid-Holland, dé (Hstrictshavéncommïssaris, de voorzitter van de K. v. Iv. en do directeur van het gemeente lijk havenbedrijf bevonden, werd een rondvaart langs de ergst ge troffen haveninstallaties gemaakt. De Koningin liet zich uitvoerig inlichten. Aan de Wilhelmir.akade ging het gezelschap"TOadtT -rival. en maakte vervolgen s een ri t naar hbt monument voor de gefusil; leerden aan den Pleïuwcg. Dui zenden hadden zich hier ver zameld en juichton de Koningin luid toe. Hare Majesteit legde bij het monument een krans van witte chrysanten en dahlia's. Een peloton Gezagstroepen pre senteerde do geweren. De Ko ningin onderhield zich cenigen tijd met dr. J, 11. Lamberts, den voorzitter van het Pleinweg- comité en vroeg hizonderheden over de executie. Daarna wendde zij zich tot den commandant van het peloton, en zei het zeer op prijs te. stellen, dat de collega's der .terechtgestelden hier nu de eerewa^ht betrokken hadden. De rit werd langs don Plein- weg, door dc Maastunnel, langs H.M. dc Koningin bracht gisteren onverwacht een tweede bezoek aan Rotterdam. Hoewel dit ccn zakelijk karakter droeg onze Koningin maakte ccii tocht per boot door dc haven was dc publieke belang stelling zeer. groot. Heemraadssingel en Vroozcnpark voortgezet. Tot aan den rand der gemeente reden de Rolter- damsche autoriteiten mee. Hier werd 'dé kap van den wagen gesloten, en was -dit tweede be zoek, dal in tegenstelling tot het eerste,, door prachtig herfst weer werd begunstigd, ten einde. ACHTER HET NIEUWS De Daily Mail klaagt. Alle ver velende karweitjes dc Le vant, Indo-China, Ncd.-Indië vullen ons tóe en niemand is er ons dankbaar voor. Inderdaad na de capiiulaüo vatt'. -.Tapan' word hot werkterrein verdoe)'!: Engeland neemt de conlróle op zich over het traditioneelé kolo- nialo - machtsgebied - - van bet Westen: de Middel; zeo, de Ind. Oceaan en de Aziatische'wateren rondom Australië lot'aan Indo- China. Amerika ging om dit machlsgebicd heen, het vestigde in de hem toegevallen ruimte steunpunten voor zijn vloot, maar geen- koloniaal gezag. Het steltoveral de deuren- open en vertrouwt verdor de superioriteit van zijn productie-apparaat en zijn rijkdom aankapitaal, Dit imperialisme' van de opén dour veroorzaakt veel minder wrijving met dc ontwapende volkeren- Engeland tracht zijn oude machtspositie te handhaven. ■Minder- zeker, van -zijn eco- norrische kracht, telt,het poli tieke en ecoiiomisthe macht hij eikaar. Amerika ia het offensief brengt in Azië een zekere mate van vrijheid; en kapitaal; Enge land in hot defensief brengt een zekere mate van onvrijheid en zijn eigen zorgen. Het is ge makkelijker een duidelijke lijn te trekken voor een offensief, dan voor een defensief. Niettemin zal Engeland tot oen vaste lijn móeten komen. Het' kan 'de oude toestanden her- .stollen, maar dan moet hot door zetten met alle geweid, dat daar voor noodig is. Het is de vraag of het lukt en in het gunstigste geval zaait men een ontevredenheid, waar van Amerika straks den rijken oogst binnen haalt. Engeland kan ook niet halverwege blijven staan. Terugkrabbelend in de ge-' bieden/die anderen toebehooren, des te sterker zich vastklampend in do eigen' koloniën, want do concessies opkosten van an deren, -koeren' zich tegen het eigen koloniaal gezag. Blijft den vcrcenigden nat:es niets anders, over, dan een bondgenoot- scap te hworden ter onderdruk king;?Geenszins Alen; zal er een planbureau van kunnen maken. clat de Aziatische/welvaart orga- niseért door middel van een plan. dat Aziatisch en'Europeesch po tentieel harmonischvereenigL Een "directe breuk zon ongetwij feld Europeesche belangen schok ken. Alen moet een weg vinden om die directe schade voor Europa op te vangen: alleen op die basis is een politiek mogelijk; van vrij wording zonder geweld. Ook die vrijwording zou-plan matig moeten geschieden, of men; moet ook een politiek plan heb ben gebaseerd.' op welvaart en vrijheid,kortom - op een progres sief ideaal.. Een internationaal plan zou dó Aziaten al veel meer vertrouwen inboezemen dan een nationale belofte, die - te vee! chnnnect aan de verkeerde na tionale. tradities. Het-, zou ook het vernederende wegnemen, dat er voor ons.in schuilt te steu nen op de machtsmiddelen van anderen. Er is een socialisti sche regeéring in Engeland, er zitten'-socialisten..- in. de onze. Waarom zóu de samenowrking tusschen. hen moeten geschieden door middel van Indische, gene raals, waarom niet door middel van gemeenschappelijk socialis tische ideën /Komaan, excellen tie Drees, laat zien, dat uw ideaalnog- internationalistisch is. Do lo luitenant der mare chaussee, Borst, door de Jap pen bij Bodjong pitjoong krijgs gevangene gemaakt/ vertelt ;iu een brief .aan zijn' hier wo nende' ouders, .hoe hij in Thai land te werk gesteld werd bij dén' aanlog van. een spoorlijn van Bankok naar Moutmeïn. llet 'is, schrijft bij. 'één lange, ■lange lijdensgeschiedenis geweest, één worsteling met den dood, zóó wreed, dat niemand bet mis- schica goloovcn zal. r We kregen meer slaag dan eten; medicijnen warén er 'niet. We sliepen in lekkende- tenten; werden opgegeten/ door do wandhuzen en' liepen geheel naakt in dit moordend klimaat. Weldra braken besmettelijke zieklen uit: dysenterie, malaria, beri-beri, tropenzwcren, cho lera. Als jo op het work van uitputting in elkaar zakte, werd jo van alle kanten door dc Jappen besprongen en net zoo lang' geschopt" on bevuild, tot jc weer bijkwamof -bezweek. Er .zijn*.menschen OP het werk ingegraven, doodgeslagen. Toen do cholera uitbrak, werden zie ken met een bij l den schedel ingeslagen, ja, lovend verbrand. Volgens, de Jappen uit voorzorg! Bij de briig.van Damarkan staat ccn naald voor hen, die bezwe ken; .49.000 slachtoffers vielen ér, waaronder .15.000 Engel- sclieil, Aiislraliërs en Amerika nen en 3000 Hollandscho en Ia- discho jongens. Do heerBorst, die de ont beringen te boven is gekomen; verklaart aan. het slot van zijn briefnog eens en k nadrukke lijk, ten volle voor de waarheid. vandeze lugubere feiten In t« staan.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 1