M ,/:P Ernstige botsingen op Java Sparta en Neptunus verliezen van tweede klassers Oneenigheid over Oostenrijk 'i VRIJ ONVERVEERD Wie besilst over den export? Ike" verwelkomd Hooge scores 1 crfJlPW** Maandag 8 October (945 ONAFHANKELIJK DAGBLAD VOOR ROTTERDAM EN OMSTREKEN Se Jaargang nummer (61 V Soekatno ter verantwoording geroepen i-l yWEERBERlCHT Oorlogsellende in Nijmegen Nasleep van de Londensche conferentie Het andere fndonpsië ij p i,, -1 f'J" v r-?| #i \'A. I - *«j il'*V y.'^ n^\>'i'iVi *i" Jf. A t TT5 -**?vair»-»* rfv^w^ Redactieen Admlnfstr.: EENDRACHTSW EG 42 Tel. 25430 (3 lijnen) Abonnementsprijs p week 0.31, p. kwartaal f 4. losse nummers ƒ0.10 HET FARGOL Advertentie* en Inlichtingen dienst. SCHIEDAMSCHE- SINGEL 42 Teieï.nr». 27839 2415S 24156 24399 Advertenties uitsl. 24155 inlichtingendienst: 24156 i» De toestand op Java heeft een ernstige wending aangenomen, tengevolge van botsingen in Ba tavia, Socrabaja en andere steden tusschcn Japansche en nationalis tische elementen aan den eencn kant en pro-Nederlandsche en anti-nationalistische aan den an deren. In Ba la via werden acht per sonen gedood in botsingen tus schcn Japanners en Indonesiërs na plunderingen, die do I&alSte drio dagen plaats vinden. Be richten uit Soerabaja zijn nog steeds verward. V.oigens een rap port hebben de Japanners, toen rij zagen, dat zij de contröle steeds meer verloren, de nationa listische leiders voor een bespre king op het hoofdkwartier van te kempeitaï ontboden. Toen do nationalisten kwamen, zoo ;aat het bericht verder, openden de Japanners lief vuur. .Dit was hot sein voor een opstand, waar bij volgens- berichten honderd personen gedood werden. 1 Dr.. van Mook heelt op 4 Oc- f loberi'eetv ondérhou(Vgehad met ■Jih-gcEL-Chrislisoa en zichtrrover hekiaagd, dat' Soekarno zijn be lofte niet nagekomen is, om de- ord'e en de rust te liandhaven. Memorandum van Soekarnöl Dr. Soekarno heeft aan' de ge allieerde autoriteiten een me morandum overhandigd van zijn „kabinet", met verzoek, dit aan admiraal Mountbatten door le geven. GeneraalChristison heelt den Nederlanders nog een slag toege diend door te verklaren, dat aan het,'Japansche geld op Java eenigo waarde moet worden ge geven. Soekarno is hij den militairen commandant brigadier King ont. -boden, die hem heeft gezegd dat hij niet, tevreden was met het gedrag der nationalisten in Ba tavia. Generaal King haalde verschillende gevallen van, wette loosheid aan en verklaarde dat de partijleiders ve ran two orde' ij k gesteld zullen worden voor de. door hun volgelingen veroorzaak te onlusten. Soekarno was tij dens dit bezoek vergezeld van Ilatta en zijn m'nïster van buï- lenlandsche zaken Soebradjo. Soekarno beloofde, dal hij'alles zou doen om de orde te hand haven, .maar dat' de onlusten ver oorzaakt werden door een aantal 'jongeren,'die heel moeilijk in de hand te houden waren. - Suiker naar de V.S. y. Waarnemers,, hebben bericht, 'dat de suikervoorrad en op Java dejVereenigde Staten zullen hei yen door de moeilijke komende j, ,269?maanden heen, te komen. I Jayasuiker zal niet r-'oor den eersten .Januari op de .Amerf- ■- kaansche markt verschijnen. An- verschepingen, 7 voor -Euro- ij" tl?? rioótdtUike provincies tijdelijk f„f ?e«'we6tcltlke.,i wind,meest jwaar.bewolkt, p],0tsc]ijk eenlgc re- -Wtniile temperatuur) in de Provincies matige westelijke X x Jmlf bewolkt,over- ,^'tt nQrrn*lw temperatuur, pa, zullen ook plaats vinden. Er bestaat dus- een redelijke kans, dat er ook Indische suiker naar Nederland komt en niet de geheele uitvoer voor Amerika bestemd is. Wij meenen trou wens, dat Nederland nog eenige zeggenschap heelt over de ha- stemming der Indische export. ÏJ MIke" Elsenhower is In Den Haag en Amsterdam met overweldigend enthousiasme ontvangen. Jn de resi dentie heeft men hem schier onder confetti bedolven; op de stoep van de Amedkaansche ambassade, vloog een charmante jongedame hem om den hals, kuste bem en reide, dit te doen alt nanm van olie jonge vrou wen In Nederland, Toen stond zelfs de bevrijder van Europa even ont hutst, seinde onze Haagsche collega. Na een kort bezoek aan de ambas sade,is de generaal op het paleis aan het Voorhout ontvangen door Prins fiernhard en prof. Schermer- horn. de Koningin bood Eisen- hower^daarila" een lunch aan. De rit door Amsterdam was één lange triomftocht, die waardig be sloten werd in dc Burgerzaal, waar alle hoofdstedelijke autoriteiten," een deputatie van het spoorwegpersoneel, dat destijds op bevel van Eisenho wer het werk neerlegde en hoogge plaatste officieren aanwezig waren. Burgemeester De Boer J .sprak het welkomstwoord en bood, bij genus aan goud*-alvast een.oorkonde aan. Ontstellend zijn de cijfers Van de vernielingen en verliezen aan tncnschcnlevefls, welke .door' den oorlog in Nijmegen zijn veroor zaakt. 60 straten zijn geheel weg, 2260 huizen vernield/ 13Q0Ö ernstig beschadigd, 400 winkets van het zakencentrum verwoest. 7 kerken en universiteitsgebouwen, dc ho tels en vier bioscopen verwoest, Ï6.0ÜO menschen gedood, 3150 voor hun gehceie leven verminkt. We gens woninggebrek leven nog steeds 800 menschen in schuil kelders. Op 65-jarigen leeftijd overleed le Den Haag pruf. dr. ir. N. Koo- mana, oud-chef van het rijksfdio- Jaboratorium- Op het gebied van radio- oo elcctrolechnick deed hij velerlei" vindingen, waarop octrooi in bijna alle landen der wereld werd verleend. De rninisler van Onderwijs, Kun* <3jen en Weten-chappen heeft ingesteld een rijkscommissie van advies inzake het uitgeven van boeken en tijd- schriften.* Tot lid en voorzitter van deze- coimnis-ie ie benoemd de heer M. A. Rehmlda eti zijn aangesteld lot secretarissen de hoeren A. IE L. Bultman en U. J. W. Jd* Michael. Hel Bureau Papierverdeeling ynn hel ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, ve-tigt er de aan dacht van belanghebbenden op, dat bezoekers slechts -op Maandag-- eti Vrijdagmiddagen kunnen wordenu pnfc- vangenï 'Ernstige moeilijkheden zijn ge rezen lusschen de Russen en de andere geallieerden .in de controlecommissie voor Oosten rijk, De Sovjet-vertegenwoordi gers hebben op bet al'erlaatsto ©ogenblik hun veto tttgj.~pro7.en. tegen twee belangrijke manlrege- len, waarover men hel aanvanke lijk eens was geworden. Zij heb ben' nl. ge wei gard een nieuwe wet op do geldcirculatie goed te keuren, welke zich richt legen de ernstig dreigende inflatie. Bo vendien heb' en' zij hun. vc'o uit gesproken over een clausule in een te sluiten handelsovereen komst tusschen Oester -ijk en Tsjecho-Slowakije. De Russen hebben than?; de 'olieprod actie van Oostenrijk onder hun eon- trdlo gesteld. Volgens gezag hebbend© kringen is hier mede een zeer ernstige situatie ge schapen: het is de eerste con crete consequentie* vair de mis lukking der Londensche confe rentie. - Amerikaansch standpunt. John Dulles, die als speciaal adviseur van' Byrnes aanwezig was bij de Imsprekingen* te Lo-n- ,den, heeft in een radiorede over de gebeurtenissen te Londen o.m. het volgende gezegd„Het stand punt der V. ,5. is, bepaald door, deze .vijf overwegingen: Territo riale beslissingen moeien zooveel mogelijk worden genomen in overeenstemming met de wwm schcnl-dcr volkeren;men ■- moet trachten to komen tot een inter nationale t,'„bill of .rights";', koV lonialo problemen'moeten worden behandeld- met, voor' -alles het .belang"*' der koloniale bevedking wapening der vroegere vjjanden vredesonderhandelingen zijn slechts mogelijk met staten, die dc binneiüandsche vrijheid in practijk hebben weten te brengen. Vervolgens gat Duiles. een over zicht van de Londensche bespre kingen. Ten aanzien van Joego slavië maakte .Rusland inbreuk op ons eerst geformuleerde prin cipe. Ook wilde Rusland voor zichzelf aanspraken doen gelden l.o.v. de ttaliaansche koloniën, hetgeen in strijd is met ons derde principe. Rusland, was tot vredesonderhandelingen mei Roemenie en Bulgarije be reid, wij ,nieL. Nadat op Hel afgelopen weekeinde was hoofd zakelijk aan Koning Voetbal gewijd. Het begon Zale.-dagmiddjg in Homo bonus, 'vaar de ofdeelmg Rotterdam haar veelbesproken en druk berechte vervolgvergadering hield met als voor naamste resultaat de herkiezing van het geheele bestuur. Tezoltder tijd gingen op het Sparta- terrein Xerxes en V.O.C. elkaar op de meest vriendschappelijke wijze te Iijr, waarbij Xerxes het heel wal bescheidener, V.O.C. heel wat eer voller deed dan een week tevoren- Een half uur lang hielden de rood-zwarten stand en bij rust waren ze steehts met 1—0 achter. Toen zfj in de tweede helft hun achterstand tot 2—1 verkleinden, wen! het zelfa spannend. Een ietwat dubieus Xerxea-doelpent besliste definitief den strijd 3U Zondagmorgen was 't al vroeg (voet), hal op het R.F.C-terrein. waar R.F.C. en Feijcnoord 2 elkaar ontmoetten voor de voorronde van het lierstel- tournooi. Niettegenstaande liet kiasse- vcrselitl en do aanwezigheid van ex- eerele elftallers als Hens, Hoek, Iler- wijnen, Smulders en I, Barendregl in hun gelederen, konden dc Feijenoord- r"serves het niet verder dan een gelijk spel 11 brengen. Een uur later trad oji hetzelfde veld onder het oog van den heer Triebei van de Technische Coinmisye. .Neptunus als -gastvrouwe op van'Overstaan. Het werd een zeer levendige wedstrijd, waarin de tweede kla5sere zich van stond af kranig weerden. Nrntunis leed hier haar eerste neder laag; Overmaas behield nog een kans Om geplaalst te wo-den. - Groote zege van Xerxes. Sparla, dal met een zwak olilal uitkwam cn op verschillende p'a'U-cn noodig verandering moet aanbrengen, had weinig in le brengen tegen Ea. celsior. met haar uitstekenden spil Vermeer en haar productieven tnid- voor Braams, die vier doelpunten. den elfden Sept. was over eengekomen, dat Frankrijk en China alle zittingen zouden bij wonen, ontkende gelijkt be kend Rusland zijn instemming daarmede eenige dagen tater. De Russen' heb7en bemerkt, dat wij niet van zins zijn onze histo risch© vriendschap "met China en met Frankrijk prijs te geven. ACHTER HET Mgü WS DAT In Itidic -«'at grootsch is ver richt, wij erkennen het volmon dig, Dative dc vergelijking m,et an dermans -koloniën rustig kunnen doorstaan, het verheugt Ons. Maar is het ,.vcl geoorloofd, dat uitsluitend- nis een fiift onzerzijds te beschouwen? Vanaf- het oogenblik, dat we Indo nesië veroverden, cn de autochtone ontwikkeling der Indonesische vol keren onderbraken, droegen wc niet olleen dc verantwoordelijkheid voor ons bestuur, maar ook voor hun ont* ■wikkeling. Van ,dien kant bezien beeft ecu Indonesiër het recht flict slcchs te kijken naar wat wij ge bracht hebben, maar naar wat wij er hadden kunnen en dus moeten brengen.nEn dienen wij dan niet een algemeen menschelijke ma*t«tai aan te leggen? In de drie ecuwen, din :>ind£ het .optreden van Jan. Pieterszn. Coen vervlogen, daalde het analpha- beten percentage bij ons tot nul. In Endoncsië staat het .op 96. Dat ligt niet aan den aanleg der Indonesiërs, maar aan. de begrootingspolitiek, In Indonesië gingen in 1940 per duizend inwoners 32 kinderen naaf school. In Nederland 158. Een soortgelijke ver-, gelijking zou te maken zijn na Ar aan leiding van ,dcn medischen^ dienst cn^ van het levenspeil*" We zijn trotsch" op watv Nederland In Indonesië aan moderne vooruitgang heeft, gebracht*., maar dat wij verzuimen bovenstaande moeilijk het is, buicen het eigenbe lang om te denken, hoe noodig het is. dat de Indonesiërs de macht krij gen om hun zienswijze op de werke lijkheid tc laten inwerken. Eerst als fact technisch beschavingspeil* maar ook het levenspeil aan het Holland» sche is aangepast, kan Indonesië het enorme afzetgebied worden, dat uit eindelijk ons werkelijk belang is. Om dat te bereiken, moeten wij hen de gelegenheid geven zich te emnncipecren, men emancipeert zich echter alleen door practische ultoefe» ning der zelfstandigheid. In een tijd waarin iedereen over personalisme spreekt, hoeven wij er toch niet aan te herinneren, dat mcnschenrtchtcn zaken zijn, die wij niet anderen kun nen schenken, maar die aan deze anderen uit hoofde van hun mensch- zijn toebchoorcn. ER zjjn er die onder zelfstandigheid verstaan, dat men de Indische ge meenschap losser raaakt van Holland, maar de 4 koloniale verhouüjng laat voortbestaan. De decentralisatie zou dan alleen ten goede kometj aan een handjevol Nederlanders, die daar ginds de leiding beziten en de ran cune voéden van „Buitenzorg" tegen „Den Haag''. Daarbij is noch bet Ne- derlandsche, noch het Indonesische volk gebaat. Er moet een overdracht tvan macht plaats vinden van Neder landers'naar Indonesië, om'het popu lair te zeggen, van blank naar bruin. Dat alleen brengt opleving van het euvel der koloniale verhouding en dat is ook in-uitzicht gesteld in 1942* w.o. eenige zeer Iraaic, voor ztjn rekening nam, terwijl cr nog tuee ge annuleerd moesten worden. Linksbui ten Ver voorn, hoewel in buitenspel- positie, kojjelde ook éénmaal in, terwijl tot overmaat van Sparta's ramp, dat in den loop van den strijd drio spelers moest mi-sen- Loning -hard in eigen doel schoot. Invaller Maaien was de maker van een matig tegen- punt, terwijl Bonte, invaller voor jn> vailer Maaien, den eindstand op 2—6 bracht. DU vas ook do cijferauslagvan 5,V.Y/s overwinning op Y.D t*., na dat zij verleden week met dezelfde cijfers op hetzelfde terrein verloren had Do doelpunten, waarvan er vorige week liefst gemiddeld acht por wed strijd werden gescoodr, waren ook nu weer goedkoop, want bij R.F.C»— Fortuna, was de uitslag 7—3, in hoofdzaak bel gevolg vun iempo. verschil. De thuisclub, die met veel succes v. Ooischot weer op de mid- f denvoorplaats probeerde, liep lot d—0 nit, {vóórdat- Forluna in de tweede helft kon tegenscoren* Feijcnoord zorgde er nok t^en Coal voor, dat hair doel m ui^le'ijk bleef en won met 30, waa-door zii reeds Zeker van een plaats in de eigenlijke ronde is. Hcrmes-D.V S. nam de zaak tegen de HoUandjaan aanvankelijk te lauw op* waardoor de VJaardingers een 2—0 voorsprom? kenden nemen, Tien mi nuien vóór rust verkleinde Stolk na een doel worsteling den achterstand on ee^st ver jn de tweede belfl zorgde Daudey, die met succes mid-voor ge plaatst werd,' voor den gelijkmaker, zoodot Hermes-D-V.S. het ook tegen dezo Vlaardjngsclie derde k lasser niet tot een overwinning kon "brengen. Het programma voor a.s, Zondag vermeldt om.; HennesJbV.fï.—R.FC. Fortuna—V.F-C Coal—Xerxcs, V.O.C. C.V.V., O vermaas—SV, V., Exce'sior —Neptunus en Sparla—V.D L-. Feijen- oord gebruikt haar vrijen Zondag voor teen vriendschappelijke ontmoeling le. gen de Volewij ckers in Amsterdam- Op 21 dezer wordt nis waardig slot van de beker-voorronde, die reeds nu een «ucces genoemd kan worden, op Spangen de groote strijd Xcrxos Feijenoord gespeeld. Korfbal- Dc uitlazen van den Kon. Ned* Korfbal bond luiden; le klasse; Deetos—Ons Eibernest 3—5, Yicns Orientislï.K.V, 4, D.K.C.—Het Zuiden 5-3, H.S.V.— O ym nasiasten 1i. 2e klasse A: Yjcus* Orienlis 2— AX O. 3—2 ,0rts Eibernest 2—Die Hagho 2—7, Fluks—Ready 14, Hou Stand—Gymnasiasten 2 1—3. B; Deetos 2—T-O.V. 2 7—4, Zwer- vere^-Qnick 3f, O.S.C.R,—RozenbuTg 0—5, Hel Zuiden 2—Spangen 2—3. Voor de eerste klasse Rolterdarasche Korf halbond werden gespeeld; Het Zuiden 4—Schiedam 2 2—2, Baren- drecht 2—S acces 2 5—2, D.S K.V.— YVion 2 4—3. De Korfbalvereeniging ,,Het Znl- deu" hield ter gelegcnhv'd van haar 25-jarig bestaan een druk bezochte receptie. De Nederlandsche en do Rotterdamsche Korf halbond waren ver tegenwoordigd door hun voorzitters, respectievelijk de heeren S. A- Wilson ea J. van Drie], Springer—Roozenhurg remise* De gisteravond gespeelde partij van de 2-Kamp dammen tusschen Sprin ger en Roozenburg is met remise ge ëindigd. Dc stand is nu 4—4. De hoogstaande partij, dïc een levendig verloop bad, werd door Roozenburg geopend met 33r~29 met de bedoeling het systeem j de Haas te spelen. Springer offerde tijdclijlc een stuk* maar won. aan den anderen kant' van het bord terug, Springer dreigde in het middenspel, dc ketting-stelling in tc Deinen. Roozenburg verhinder de dat niet en kwam In een oogen» schijnfijk verloren posiHe .terecht. Door een schitterend offerwist hfi zich te redden, waarna een gTOOte vereenvoudiging volgde, met als re sultaat remise* Vandaag wordt de vijfde portjjgespeeld* l {W i V*1^ J i} y f-i /J.' S \.-x 'l t iihM

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 1