mmmmmmmmmmmmmrnmmm I mm* mmm DOKIE DURF m Hoki-Poki expresse SCHIEDAM Deblokkeering en veiling Talles wat de. 'ontvangt en inzaüt woedt OM Nl£. .-^J, aan oozlogsgetiéxi- Ï2f nen uitgereikt Familieberichten Advertenties 'I K., B0SMA la Middellands-mat. SI Tel. 345BÓ" School voor slechthorende- kinderen SLAGERSGEZELLEN HERMAN DE LEVIE. DINSDAG 9 OCTOBER HEROPENT: GERZON haar Lunchroom OPROEP KOERIERSTERS v -TANDTECHHlkERS'A:;," CONTANT KOETEN WORDEN BETAALE NEDERLANDS CHE SPO ORWEGEN Dringende oproep aan alle goéde vaderlanders BEWIJS POLITIEKE BETROUWBAARHEID. lïi opdracht van den Chef Suf Mi litair Gezag is de uitreiking yan de z&n* .bewijzen van politieke nétrouw- baarheid met'Ingang van beden stop gezet. ,v Instellingen cn particulieren» die voor bepaalde docleindciv inlichtingen omtrent zekere persorjen behoeven» ter beoordctling van hun politieke betrouwbaarheid» kunnen deze bij den P-0,D. ter plaatse vragen. Degenen, die naar het buitenland willen reizen,'dienen bij den plaatse- lijken P.OJX 'een verzoek in te die nen tot het opzenden van inlichtin gen omtrent hen aan bet Bureau Na tionale Veiligheid, voordat ze zich tot het verkrijgen i van - toestemming tot eenige andere instantie wénden. S.VAr;-V.DX, 6-2. SW heeft gisteren 'baar derde bekerwedstrijd tegen VDL-met 6—2 gewonnen. De Schiedammers speel den veel beter en er waren perioden dat VDL geen voet aan den bal kreeg. Spoedig nam SVV dc leiding door Busscher, die-na een keurige solo-ren doelman Knetcman. die-zeer onbetrouwbaar was. het nakijken gaf (1-0). V ;:>V Kort daarna verhoogde Romeijn den - stand door- een van dt lat terug springende bal in het net te depo- ftcercn (2—0). Wel ^probeerde VDL zich te; herstellen, doch verder dan enkele schoten van den middenvoor V. d. Hoek ku-am'het niet. Integen deel, ccn der Ma a ssluissche: achter spelers werkte den bal in eigen doel cn even later benutte Busscher een strafschop (4—0). Uiteindelijk zag VDL de pogingen beloond met een doelpunt door een kopbal van van Velzcn (4—2). j/.-v OS-V"'/ Na de rust sloeg dc ropd-groene doelman van Noortwijkéen. hard schot vsn v; d. Hoek via de .binnen-', kant van de. paal het veld weer in. In de Schiedamsche voorhoede had den Busscher, Goossens cn Schrumpf met hun schoten mét veel geluk.; Toch wisten Meerwijk en Busscher de voorsprong tot .6—1 te vergrootcn. Tenslotte maakte Alténa er nog 6—2 van. MARTINIT—S.P C 3—2. -I In de derby heeft SFC inderdaad verloren, doch, de nederlaag was niet verdiend. Een gelijk Spel had hier de verhouding goed weergegeven. Reeds spoedig na het begin weet Klein SFC de- leiding te geven, als hij uit een doorlooper met een hard schot de bal in de bovenhoek dpet verdwij- ne"- Doch, Lupker weet al' snel de gelijkmaker te scoren. Kort daarop geeft Jung SFC weer de leiding met een mooie kopbal. Dan kruipt Mar- tinit door het oog van de naald, als tweemaal achter elkaar J. v, d. Bout door zeer ruw aanvallen frec- kick maakt in het .beruchte - gebied. Beide keeren legt de scheidsrechter den bal er echter buiten. Ztcr zeker had, indien hier pcnaltys gegeven waren ea deze benut zouden zijn, dc wedstrijd niet het verloop gekregen wat het nu werd./Kort voor de rust ziet Jung nog een doelpunt van hem afgekeurd wegens buitenspel. Na de rust maakt Martinet snel gelijk en even Ialer maakt zjj er 3—2 van» beide malen door haar midvoor. Hoe SFC haar best ook doet, het wil niet meer lukken om nog een doelpunt te. maken. MEEUWEN—D.W.S. (dames) -v..0—3- Het eerste dameselftal van DWS heeft ook dezen tweeden competitie wedstrijd in een goede overwinning weten om te zetten. Hoewel er niet zoo goed gespeeld werd als tegen Rotterdam» waren zij toch steeds veel sterker en zaten dan ook steeds voor het Meeuw end oei.- De verdediging en. middenlinie van DWS speelde, hoe wel zij het niet druk hadden, toch een uitstekende partij, en gaven, de Meeuwen-dames geen: enkele kans. Annie van Geene zorgde wederom voör twee goede doelpunten, terwijl Aafje van Eek met een keurig schot voör her derde doelpunt wist 7 te ;eèht inreken A;an de ee- zorgen. De verdere uitslagen .zijn als t"e' ret- 1 SP" ;an, 8 volgt: DWS. 3^-Dynamo 3 (damesTf boorte van oen onderduikertje. J—J; DWS 4—ADO 2 (dames) Meestal komen de nijlpaard- 70; DWS 5Meeuwen 2 (dames) I 1—3: Vires et C. 2-DWS 3 (heeren) 312: Meeuwen 2—DWS 4 (heeren) I 22;DWS 5—Snelwiek 1 (heeren) I Si 4—3; DWS 6—Dynamo 4 (heeren) I remtrecht 2Succes 2 o2. Succes 3 Barendreciit 3 4—0. f Diergaarde Blijdorp is een .niji- paardje rijker geworden. In. den nacht van Woensdag op Donder dag werd het; beestje,, (in het water) geboren. We kannen dus KORFB ALUITSL AGEN. ütlcecs 1-—Rozenburg 2 S—0,Ba. baby's pas .'na 24 nur uit 1 water, maar de oppasser ver zekerde ons, dat deze pasge borene een „vluggerdjè" was. Als mama-nijlpaard honger heeft, duwt zij met haar kop net zoo lang tegón haar- „kind", totdat zij het er toe verleid heeft' mét haar de bassin-trap op te gaan. Vele moeders zullenwelver zuchten: „Die baby hoeft; nooit gewasscheu ie worden. .Het ministerie vaalfisiaciëa deelt mede, dót de Maianti- -l sche Bank een. algereees? ver- .- gunning (no. S) heeft' g^en, f/1 om deblokkecring- ran' gSSal,, keerde rekeningeate verl«#m f of crediette geven ropr girale f betalingen aan veilingen (er fab/"//S van via de veilinggekoekte groenten, fruit, hloembo'Jen ':ai;' bloemen, De. koepor btpèt schril- telijk verklaren, buiten'«a aor- 'i maal bedrag aan kasgeld niet :'5f over giraal .of vrij tegoed te .beschikken en moet bij zijnbanjt f bovendien eon doorde veiling"";! I- af tegevenschriItel^e,;mHa-;;f:'| 'ring overleggen, dat de goederen op de veiling zijn gekochten f dat hij den koopprijs aó? schol- dig is gebleven. Het) gaidM-1 keerde bedrag mag allèen nfiSs^fp girale rekening vande tórók- |i ken veiling worden 'overgBchre- -/ f- ven. Voorts is een atgeceeoo - vergunning- (no. 9) gegwra, .o.n. 'fe de geblokkeerde refcemoga'-via i- veilingen.van groenten,, fok, bloembollen en bloemen teUe- blokkeeren,uitsluitend voor te- talingen aan aanvoerder ter- zake; van tot en met 2 Oct 1945 r aangevoerde producten.^ .Deze an voerders krijgen doTiuu uit to betalen belnigen.tot'en" met i f 5000 op vrije- rekening ,gc; b'oekt: i van de som, waarace de- bedoelde bedragen daT5Ö£Ö/ overschryden, wordt - 50 procent eveneens tol een marifflam.ran-. 15000, op -vrije rekening gehoekt. Hetresterrende wordt (pp girale. rekening uitbetaald. 'I 31; Hij liep en liep de dorpsstraat sï, cn bedacht, dat het eigenïijk je reinste Waanzin'/Was om te voet j achter iemand aan te. gaan, die er met een auto van door is, toen hij uit zijn gepeinzen werd gewekt door een man, met een-gerafeld hoedje op zijn/hoofd, waar onder hij een dik en; glunder gezicht met i zich mee/ droeg. - Aangezien het dorp, waarin dit deel van, ons verhaal Klein-Voorthuizervelder-wijkbergerdamsteeg', heette, zei de man in/onyeryajseht' Klein.Yoorthuizcr- velderA-ijkbergerdamsteegsch „goéicnavond, zoo aan de waondel? Wil meneer wet een auto koopen? .Ik heb er eene in gindsehc schuur staon". „Man", r'eP» flnkie verheugd, hoe riiik je dat ik.'een auto noodig hebr Ze hebben de inijnc gegapt". „Nou ruiken nou net met precies"; grijnsde de boer, terwijl hij; Dokie meenam naar;een schuurtje; ..Maar ai jc loopt, ken je altijd we een auto gebruiken/' In dc schuur stond rnderdaad een vehikel. - •w-l^aliohcifs Hulp-Actie - Roo dc:KtfW<* KOERIERSTERS 1 vinden den wcg«: Jhr„. en Mevr. ven Winnlng- Ifeepmaker, geven kennis van de geboorte van hun Zoon ROBERT BALTHASAB. OcKsteeest, t Oct/' 1945. w. de Zwijserlaan 23. Berst lieden bereikte ons het bericht, dat in Duitsch- land" is overleden, onze Neef .eni Buurjongen, F. VAN AKELUEX, oud 22 Jaar; h'am, .GODSCHALK Bam. 'BROEKHUIS: Fam.;«UEI' Rotterdam, 5 Oct. ISin. Kreilarikstraa». 23. Heden óntvinsen wij nei ontsteJIende bericht van het overlijden;; van onzen Directeur Dr, T. KUIPER, vviens nanrn onverhrekr- lijk verbonden blijft:s,r> onze Stichting. Dc medewerkers van de Xcderlandsehe Stichting voor Psychotechniek. Utrecht,. 3 Oct.. 1945. Arts, 'Bergschclaan. 90, - - AFWE7.I0 b tot 22 October ajt. Voor - waarneming'Dokters- telefoon 22000.. ,10 October 1 O u u r v.m. opening van de -.Snelbuffet Molcnwatemcg.24. Tel. 4740Ï;. HOOFD P. J. F.VKRTSE. -• Inschrijving van nieuwe leer lingen., iederen dag, behalve 'b Zaterdags;'. -Spteskuur' van den schoolarts, eiken Donder dag half tien en van het Iloofd eiken Dinsdag en Donderdag van 1 tot 2 uur.m Wij herinneren _II aan de ver-, gaderfng- van Dinsdag 9 Oc tober 4945. des avonds 8 uur In dc/Cantine/ aan deVer markt 2. Henliidk-Vak rentrate. Rotterdam. OKVESTfCD ItOTTKUIlAM- (W), KOCHUSSENSTB. 3116, ZEXUW-ARTS. i /Ih het bijzonder voor de be- handeling van 'nerveuze- 'en karakter-stoornissen.- t j. Consultalieen volgens -ar- spraak.Tc1.'3703&.;Bm atw. Ginf.:4oktersd»enst{Tel.:2ï000). Allen, dié Inlich tingen kunnen verstrekken, ..'of/iets-'Ver- schuldlgd zijn aan',' te vord &- ren; of onder berusting-hebben van den lieer, A. D. Hambur ger, Jaatst gewoond hebbend te Rotterdam, N. Binnenweg 149,; worden verzocht .hiervan opgave te doen aan den be windvoerder D S; Aï/i i H am-! burger, Joh. Bosboomlaan 12, Heemstede, liet niet voldoen aan dezen oproep, is strafbaar/ Het NEDERLANDSCHE BEHEERSINSTiTUUT maakt bekend: - Allen,' diiT vermogen onder hun berusting hebben, o: iiic iverpiichtingenV-iiebben aan dc navolgende organisaties: I: „Nationaal - Socialistische Beweging der Nederlanden: 2. AVccr-A:cicelLng; 3, Gcrmaansche SS1 der-/Ncderiande'n; 4; /Nationale fJeuédstorm; 5/ Nationaal Socialistische Vrou- Wénorganisatie;;' o. Nationaal Socialistisch Ambtenarencorps; JiïdN'ationaai Socialistisch Studentenfront; ;8. Nationaal Socia: listisch Rechtsfront'; 9.' Medisch front; 10, Tandartsen front; 11/ Apothekers, front; 12. Dierenartsen front;'. .13. Economisch front: -H./Front voor Nering en Ambacht; 15. Vervoer front:, ld. Nationaal Socialistisch 'Opvocdersgildé:/:;l7. Technisch gilde; 18. Technische Noodhulp; 19, Raad voor de Volkshuis houding: 29. Frontzorg; 21, Nedertaodsch-DuitSche Kultuur- gemècnschap;;.22;'/Sociaal l-conomisch Genootschap Nederland cn 'Kuopii; Xi< Volksciic Wekgemecnschap: 24, Nederlandsen-, Instituut- voor VolkshuishoudkundigOnderzoek; 25, Heem kundig Instituut; 26, Volk en Bodcm;'27;_Instituut voor Sibbckuhdef.is-ii-Sibbckundig Genootschapr '29. Gemeenschap Vreugde en Arbeid: 30/ Stichtingter: bevordering van-de., kennis van ":hët Nationaal -Socialisme; .31. Stichting .„Het Nationaal 'Xehuis"; :32. Stichtingf:i,Fonds voor Gczins- en. Jeugdzorg;': 33; Stichting „Saso Frisii";/34. Agrarisch fronj; 35. Rijksstichting Nedcrl.; SN/uDe-'-Nieuwe. ^Omroep; 37. Nationale Pers; 38. De Nationale Omroep; 39. Ncdcr- landsch •'Baerchlront: 40. Nationaal:; Socialistisch Museum;, 41. Ncderlandsche 'Nationaal Socialistische Uitgeverij (Nenasu) of daorovcr inlichtingen kunnen gevenzijn V e r p ich t hiervan vöör'-dJ -'October 1945 schriftelijk/ aangifte/te;dóen hij: Mr.. M. H. DE5 BOKR,;;Nobelstraat' 4. Utrecht, onder opgave -vun dc plaats/waar het vei mogca zich bevindt. Dit. geldt ook voor; de gevallen.waarin reeds aangifte cidcra.mocht hebben plaats gehad. De aangifte - welke 'door -of. namens den aangever moet zijn. ondertcckcnd bevat -een opgave .van naam,'.'-voornamen, adres ch natio- nalitcit.van-den aangever. Klj bevat voorts.een zoo nauw keurig mogelijke omschrijving, der aan te geven vermogens-, bestsnddcelcji,/onder/vermelding.' aan;'welke van dc .voren-" gcnocmde-joTganiijatics'déze toebchoorea en:..van de plaats waar dc vermogcnshcstanddcclen, zich bevonden, Onroerende zaken,;cffccfen..;schuldyordcringcn cn .schulden moeten spcci-. ..fick wurdcn-sopgcgcvcn.- N'iet-voldoening aan de. verplichting; tot aangifte.!*.strafbaar. Banketbakkerij. Govt. bek\y. winkeijutfrotiiv met bet vak bekend,- Opgaaf vprl. salaris en laatste betrekking. Tevens een 3a en 2e banketbakkers- Ucdfendc. Br. No. 3785 Adv, Bureau Bril/ Cl, de A riesa- laan 23, Ifdatr üevr.-: not dagmolajo of eea jonge werkster. Jlevr. Lotiwcrenburg, Bergweg 3u8.~ Dienstbode of Werkster gevr. bij Mevr-v. tl. Eerden, Donker Curtinsstrant 2ii;t. Kleermakerij. Een -flinke Jon gen gevr. tevens bekwame inuchJnosttksteni, voor groot- werk. J. De mui era, Bergsebe- lann 354i*. Werk gezoébt Voor 2' paarden e« wagens, dr.v. 2 a i I ton. Br. No. 822, bur. v. d. bl. Verloren; Vrijdag rijdende van Aelbreehtskade naar Cool- tiaven, 37 Stiiker/akken, Te gen f 2.j.-— In-: nning terug 1c bezorgen of bericht bij Van Es, „de Helere Kruidenier", Goud- scbé Rijweg Rt. Verloren: Uril iu dlui. orng. Burg. Slclncszplein. T.b.t/b. V. Dongen, j'asserelstraat IOC Wie ruilt „Ketlria" klélnbeeld- caméra en lieerenpolshortogé voor Schrijfmachine.J- .o-h", raven, Jac. Catsstraat ■9b.''*:'y; ltuiliMi. 1 paar r.ieuwe. teeren schoenen, m/ -44, voor hooge - Heefenscboenen, m. 43.ynr.;j| No. 1124, bur. v. d. blad.-,;/;'! A.s. Eclitpunr vraagt -tegen.- rilnkcn prijs, ter.- ovcmatue. overgordijnen, '.vloerbcdekkiW.v loopers e.d., ook genegeu-te,; ruilen legen gedeelte linnen- uitzet. Adres: "de Winter,; Cranrifl i.lkstr. Jih,R'dam':s ?'';/'i Jong Keiitpaur z. klttderan;;; zoekt ongein, Kit- ec sl.kanier met gebr.' van keuken of ged. van woning. Br. No.' 11-15,./ bur. van dit blad, Net persoon. 33 j„ jiockt.SC- rleuze kennisniaking; dito Joi)gcdatnc.'JJr„ |i; pjioto//:;wélke; M teruggezonden No, 1134,- hiir:. van.-d't: !lLlg: f'liirm-te koo|i opgaaf van en prijs: Binnenweg l#».i lei. 33-69. (lorage öt tllnki P^|Vul" l1' iiuür'of "te 'koop «e«. Br-'-1'- .I. E. Bakker, VS# ltotterdnm. Energiéke'werkkrnchten/''mèt /arbeidslust ^en i doorzettinzs- vermogen, kunnen zich een sSSS$ïS:SfsOïj3;ET>^./;/T/6'E:K:;Ö:M',S/TïSp /'.//verzekeren.door.ons/telhelpcn'onsbekende'Habóratórium: -«syweer/aan/den:,spits 'te/brengen/iWijhebberf/plaatsjvoor-He'4 ;S;V?ïi5'V„"nK-/te,n'^ers,'if':I^ent,'"'aborttoriuai!GF-BR.-/TOL-:, ,'MEIJER. Amstetdttaschewegi- 17a. Afnhrrn_; DeOnUervakEfoepen Broodfabrieken BroodbakKcrtJ -k i brengén onder de aandachtr van het pubiek, DAT -BROOD EN I> BAKKERSART!KELEN aangezien',cok, -de bakkerij -hare grondstoffen /olieeri'/(tegén/;contantér;betallng/:)knn;4betrekksn.: v-'erf„/GUSTiO, Fa/' A.;T-', Smulders :tc .Schiedamvraagt: yoor haarJïfdeéiihg STAALBOUW} ;/?f/g.'^vyé(};,'24;tekénsarl/;Xv<mg^-;St«alconst^ae^iés/èn;'/i|l%'.,wïr)ttalg-,: giÖSjï; kundig ..tekenaar, bekend met. het'mechanisch werk Minstcr.'s.émgesja'tnï.bureau-practijk'vzljn yerelst./Do sölli/: citiiiten* móeten [zlchiörLdcrv.erpin/aancen/p'yrbotechrisch/ onderzock/Wollcdige/ schriftelijkc/sollicttaties uiterliik,2,,da fienTn»jbjéatslh"G»dérKSdvéfféptie,CtAg ttc.s - 7 Gedurende 'de /stakingzijn veie N. S.ma!enö[e0; i verdwenen oi In veiligheid gebracht. Thans15 :e[; aan' die /materialen dri ngènd behoefte/ bijv.;.eant> -'-seinpsallantarens cn daarin. be- hoorende oÜehouders en branders Helpt nu mee. ons spoorwegbedrijt weerop .te bo.Tj^. wen '-(het gaat om de veiligheid), door /«f ie te/borgen,datdeze .-voorwerpen -:fen' spoedi0sj^ lY/w'drden/'algegeven; nan/jden'/stationschef/fer f 1 Ook teiefoon- en telegraaftocs l -'en« elementen en accu's enx

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 2