Spanning ih Batavia niet j NEDERLAN6SCHE TROEPEN PARAAT Soekarno gewaarschuwd VRIJ ONVERV=- Kooiman ter dood veroordéeld Allerlei van Overal Leden Kiescollege Wat we te rooken krijgen Dinsdag^ "October €945 ONAFHANKELIJK DAGBLAD VOOR ROHERDAWdTOMSTREKEtt 5e Jaargang nummer 162 Vrijwilligers voor de marine l^ lWEERBERICHT/ Ontvangst ten Paleize De geldsaneering Onze bloembollenexport k'- Negen*jongens gedood' SCHIEP AM Voor veilig verkeer Redactie e» AdmlnUtr.: EENDRACHTSWEG 42 TeL 25430 (3; Ujnen) Abonnementsprijs F" week 0,31, p. kwartaal 4.'— ioiie nummers 0.10 Advertentie» en In! Ichilngen- d i c n a t; SCHIEDAMSCHÉ- SINGEL42 Tclef.nrs. 27839 24155 24156 - 24399 Advertenties üi tal. 24155 Inlichtingendienst: 24156 De „Daily Telegraph" meldt uit Sydney, dat de spanning in Batavia toeneemt» Gewapende Javanen rijden in auto's door de stad, terwijl de Nederlanders zware machinegeweren - opstellen bij den ingang van het Nedêrïaadsche hoofdkwartier in Hotel des lades. De Britsche verpleegsters hebben de order gekregen hun kwartieren niet .té verlaten. ".V/ De geallieerde opperbevelhebbers schijnen van plan te zijn op krachtige wijze een einde te maken aan de. incidenten, die her haaldelijk door jonge extremistische aanhangers van Soekamo in Batavia en elders worden veroorzaakt, bericht U.P. Generaal Christison heelt geconfereerd met Dr. Van Mook, vice-admiraal Helfrich en andere hooge Nederlandsche officieren» Na deze con ferentie, waarin -werd vastgesteld, dat dr, Soekamo ondanks zijn belofte de orde en wettigheid tezullen handhaven, daartoe niet bij machte schijnt te zijn, werd op verzoek van dr. Van Mook de Britsche officier Hawthorn naar Soekamo gezonden om hem te gelasten een einde te maken aan alle daden van geweld en alle demonstraties, dié in zijn naam door extremistische elementen worden? ondernomen. Verwacht wordt, dat 30.000 man Neder landsche'troepen, waaronder 6000 in Amerika opgeleide mariniers, binnen ongeveer drie weken uit Europa op Java zullen aankomen. middellijk een eenheid gaan vor men, voor wat betreft, hun eco nomische en strategische politick in hel Verre Oosten, en wel door bet oprichten van een vereenigd koloniaal secretariaat. Pandit Nehroe naar Indië? ,1 Xiiiiiiiwuiiiinmniiiiiiiiiiimmmmiimiiiiiiiiiuiiiiiiuiuiuig Mackenzie' King naar |r Nederland? De Canadeeschc premier Mac- 1 kenzic King is in Engeland nan- E gekomen, om ten reeks conïe- i rentïes te bouden. Men, verwacht, volgens A. P., dei bQ wellicht in i het begin van deze week een be- 1 zoek zal brengen aan de Cana- dcescbe troepen in Nederland. nmimiuuumtiumummutummiummimmuimiumumu Be Koninklijke marine zal nog slechts enkele duizenden o.r ogs- v-rijwiliigers nood.g nebben voor de vloot- Hieruit volgt, dat het overgroote deel der 'oorlogsvrij willigers, die voor de .vloot zijn ingeschreven, niet zal worden opgeroepen. De oorlogsvrijwilligers, die nog bij de Koninklijke marine in dienst moeten treden, zullen een op 10 Sept. jJ. nieuw ingevoerd dienstverband moeten aangaan voor den duur 1 van 3 jaren. De Nederlandsche marine-auto riteiten te 'Bataria, 'doelen mede, dat do-geallieerde bezetting van Borneo, Celebes en de Mo- i o kken overal vlot"'en zonder "stoornissen verloopt. In die ge-' - eieden Ï3 geen. enkel leekon van nationalistische"' bedrijvigheid aan getroffen.(U.P.). -Dr. Soekarno noodigde giste ren' per radio Batavia madame Tsang Kai Sjek, Pandit Nehroe, Evatt on gen.-majoor Carlos Ro- mulu van de Philippijnen, tot een bezoek aan Java uit, om zich persoonlijk op de hoogte te stel len van de toestanden daar. Toen Soekamo door de om streken van Batavia reisde,-gin gen 70ÖÖ Koelies in de havenwijk mi staking. In Soerabaja hebben de Indonesiërs bezit genomen van zes Japansche tanks en een aantal pantserwagens. Het vlieg veld is met palen onbruikbaar gemaakt en de luchtverbiriding met Batavia is gestaakt. KODONIAAL' SECRETARIAAT BEPLEIT. Het Engdsche blad „The Eco nomist" schrijft: „De .moeilijk heden in het Verre Oosten moe- len gezien worden in samen- hang met de andere builcnland- sche betrekkingen van Grool- Brittannië en het wórdt; iederen dag duidelijker, dat de beste hoop op een vooruitstrevende en succesvolle actie;.in welk' deel van de wereld ook, gezocht moet worden iny een- - nauwesamen. werking van Cróot-Briltahnil met Frankrjjk' en Nederland. Enge- lands eerlijkheid '<u\ politieke be kwaamheid worden hier zwaar -1 op de proef gesteld. Er valt niets te zeggen ten voordeele van het behouden van zijn éigen kolo- 1;-: nialc bezittingen,als'i'nioa v die it van .anderen, weggeeft. -. %S;i;':Dez6.drienaties moeten on- jËgfiMatige;S-jétér aan-dé kust tüdeiyk ;S£krachtige wind. tusschen Zuidwest cn, Heldere nscht, plsstsolijk fc'"JChtcndmist,.overda;ttcrencmerdebe- wolkjng.'. Noff geen rcj!cn vrn bctcc* .e^j8,.rcJtdc tempera [uw. •HOOG WATER TE ROTTERDAM. 10 5>«<»h«;rié;hw 7.07; 2e kw 19.23 Pandit. Nehroe,- de vroegere president van hol Brilsch 'nui- sche congres, verklaarde gisteren, dat Jijj jgereed was om een be- zoek- aan Java te brengen, in antwoord op de uitnoodiging van dr. Soekarno. „Ais ik daarmee op eenigerloi wijze de zaak van de Indonesische vrijheid kan 'die nen, zal; ik gaarne èe.a bezoek aan; Java brengen, ondanks mijn dringende csi belangrijke werk in Britsch-lndie", z« hij. „Ik geloof, dat onze vrijheid in Brilsch-Indië, op Java of waar ook, met elkaar verband hou den". Hetministerie van financiën' wordt overstroomd met allerlei brieven en wanneer men be denkt, dat de geldsanoeritigs- maatregelen op zichzelf reeds een overstelpende drukte heb ben meegebracht, dan zal men 'begrijpen', dat cum:oa ander de taak van het ministerie op niet vol te houden wijze j verzwaart liet publiek schrijve daarom zoo weinig mógelijk rechtstreeks njJar bet ministério van finan ciën, doch richte zichb ij voor kou r tot een bank, die de kwestie waarschijnlijk welkan oplossen aan de -band van de haar. gegeven richtlijnen. Weet een bjjbank geen oplos sing, don informecre zij bij haar hoofdkantoor. Pas; -als dit ook geen succes heeft," wende het hoofdkantoor der -bank zich"Hot de NederlandscheBank. Naar do; Bondv:ui Bioem- bollcnkweekers mededeelt.zal voor ,'m bedrag van 15,000.0 J0 Fjii- scbe mark (circa 3 Ion Hoü&adsrii geld) aan - bloembollen /.worden' geëxporteerd.; Dit zal.; .een/ge-; deeitelijkecomperisatié-transactm jzijn.;~yoortBvishet, vrijwel' zokerp j3at..*,voor eenwaarde van on- geyeèr ,1% millióen.golden; aan bloembollen haar Frankrijk zal worden uitgevoerd. r t Generaal Eisenhower werd, zooals wy reeds berichtten, door H.M. de Koningin ten palcizc ontvangen. Op onze ioto ziet men verder nog Prins öernhard cn denminister-president Schcrmcrhorn. Hel Bijzonder Haagsch Ge rechtshof te Rotterdam, heeft gistermiddag uitspraak gedaan iti de zaak 'tegen"den onderwij zer 'C. Kooiman, die zijn ille gale kameraden had verraden aan den S.D. Kooiman werd ter dood veroordeeld. Hij ver kreeg bet recht om binnen 8 dagen beroep in cassatie aan te teekenen. L De metselaar G. Schol- ten, vrijwillig: tot. do Waffen S.S. toegetreden, tegen wlen ue doodstraf was .geëisciit, werd veroordeeld tot 20 jaar gevan genisstraf; ,dc kapper VV. II - v. d. Riet, die dienst nam bij do Nederlandsche S.S., tegen wien eveneens de doodstraf was 'ge-, eischt, kreeg 15 jaar; W. Blok land, N.S.K.K.-er, werd veroor deeld tot 10 jaargevangenis straf en J. v. d. .Bere.wachts- 'man bij 'de Dui'tsdió W'elirmacht, tot 8 jaarp allen met ontzegging uit hot actieve en passieve fies- roclit voor het loven.. Honderdendooden zijn' ïn de provincie .Limburg reeds geval-, .len,,' tengevolge van-pjinijnontplof fingen,/ r Heternstigste .ongeluk In deze. droeve reeks; beeft zich ■afgespeeld-in: de - ge meen tèMaasr; niel. In de omgeving van Roer mond,-'óp een terrein, - dal; dóór .do,. -DuitBche mijnenruimers' was gezuiverd,,; vond een - troepje schóóljóhgens 'een zoogenaamde tankmijn. Toen" zijer aan be gonnen te''prutsen, is hek pro jectiel ontploft, met het ontzet tende gevolg, dat zeven jongens op slag werdeu' gedood, de acht ste een balf uur later stierf, terwijl in den loop van den dag een negondc jongen,in het zie kenhuis te Roermond aan de gevolgen van zeer zware ver wondingen is overleden. De jón gens waren in den leeftijd van 8—14 jaar. Eén gezin verloor de drie oenige jongens, die bet bezat, drie gezinnen verloren allen twee jongens. Gintcren In 4en vroegen ochtend is de,oecst6 soeeaw vani deieo winter in Moskou ge,-allen. Rndolf Hesa. de vroogere piaatsver. vanger, von Iïitksr, is wederom uit EngoVind naar Duilschland tcruggo- kcèrd, cchlor thans als oorlogamis- dadjger. Dr. W. L. L. Groeneveid Meyer, directeur voor don middenstand van het ministerie van handci en nijver, beid, zal Dinsdag 9 October to 3 unr 's middags voor radio' Herrijzend Nederlandeen causerie geven over de vooruitzichten'van don middonstami Te 's-Gravenhago zal de eerste bijeenkomst worden gehouden van de \e<i.-ne)gi»chp rommissic tnrake liet vraagstuk van .de spelling der- Neder-;; landsche UaT- Aan dezo commisele is. de opdracht vérstrekt/ op kortentermii n san' beidé regeeringon voorstellen in, te Stenen, teneindê te gerakon tot-een voor belde landen'" goiijke 'wettelijke regeling van :4e schrijtwijze van de Nederlandsche J .taai. Po hear J. Timmerman te rellen 'isj.sr;;tri geslaagdcnprdè^gteoilng: vnn' de I IcndsbcttsciiOy/^ewcring /nJdaar, lengte, te .vangon- Een gipsafdruk van bet dier, dat 1M .kiiograro woog, zal opgesteld /worden 'aan het Zoölogirch Hïer volgt de alphabelische lijst <l©r leden van het kiescollege, die den lijdciijken gemeenteraad hebben ge* kozen. P. B. M. Alberts; K. J. J. van- Baarle, A- Bakker, G. P- Bakker, IL •Bentbemgeb.de Wilde; P- J. W. Beakers, J. M.' Blazer, Mr. P. Van Bochove, Dra; G. A. den Boer. F. Bds^ M* Boshart, C. M. Braans, M- Brouwer, M: de Bruijn, P- Bijloo, C- van Daalen, Mr. J. G. B. Dom- mering, M. .Eising, Mr- H. B. Engels man, F. G. van Essen, C. H. Etman, D- J, Eijsberg, Dr. H. Faber/ C. li- van der Gaag,; J. C. van Geene. J- van de Griend, P. Graenendaal, A. de Groot, C- do Haan, Drs. ^H- W. Haó.nstra, A. van deT Hammen, J- Ho.rikoomr M- van Harmeien, G- van den Heuwl, Mr. G. M Hoving, Ji de Jong, B- Kedde, Mr. M; J, M. A'an; Kinderen^ F, Klok, J. Kaïgge, C- M. Knopper, W. Kok, J. Koogje, J. Kooijman, N. Koron,' H-, Kom- feld, H.van der Kraan. C. KrnmorS Tbzn-, L. W- Kramers, J» Krebarp L.J. Lansbergen, E. A. Loonderti, A. J. Va» Li th, D. Man ïn 'I Veld, T. J- Melchors, C. Meijer, Mr. P. M; J. Nol-et, J. C: F. Olsthoorn, A. J. C. \*an Oppen, F- Oppersma, J. de Pator, A. van Pelt, J- M. van Pelt, J- Poot, W. \Tin Ravoas, J/ J- Reijnaarlj P- Rodenburg, -'Mr. H. ;A* Roejatils, H; C. van Ruiven, H. Sabol, P- Schaberg, J. Scheffers, P. J.^, r Scherfera^ N. Scheurkogel, W. J. Scbewc, F. J- Gv Schrijver, F, J, Schuurmans, 1G. X Smit, G. Staal, T. A. Stdr, A. M. Snnderman, M» Timmermans, Ir. W. IL van den 'Toom, G, van Voelen, Mo A. JA. van Velzcn, A. J. de Veth;, P. W, V lodder, P. van der Vlies, I. Vooron, A. J- Vredebregt Hzn., P. de Wagonaar, J, Weergang, A. M- VFin ^der WeV W- van de Wetering, H. M. Willem se, P. T- Winkelman, J. H. J. Wittknmpf, J: C- van Wocrkom—gebWille, F. A. de Wol ff Zaterdagavond hebben deae kies mannen oen bijeenkomst op liet glad- huia gehad ter .verkiezing van de iiHHiwo leden van den raad* Verwacht mag worden dat dë Bamensielling van den nieuwen mad binnenkort bekend gemaakt kan worden. Eveaahï in vele andere plastron van one land is ook hier tor stedo w?n Vorocniping voor Veilig Verkeer opge richt Het begluur wordt gevormd door dc hoeren G. W. \*an Bergen Walraven Jr., voorzitter, Mr. W.A. Hoek, vico-voorritier^ E. den Hoed, focrelarifi, Mr. G. M. Hovingh, pon- uingmeesUr, en de heerenr P. W. J. Beukers, T. N. M. Jan^n, J ,B. van Kessclen, Mr. H. A. M. Roelanla on J J- Rozendal- Er ral contact .wor-, den gezocht met de... Landelijke Fe deratie. De actie zal allereerst gericht zijn op het werven van 'n fHofc. aantal leden en donateurs. Daarna stelt' de vereeniTing zich vooral voor. om *inh met de ieugd bezig te houden. Hot Ildmaatschop is vnalgesteW op één galden perjaar, terw^l -bot donatoor- fmhap vooral voer bedrijven ia be doeld. Het secrebuSaM is gevestigd: -Wil^m de Zwijgerlnan 40 Het rgksburcau' tabak en ta baksproducten '- óceLtmode, - dat ap 13 October een'bon zaJ 'wor- ,Ien aansc wezen voor bet koe pon ■ran 40 RiiedefisBigareltco i of -'20 ctgarilios óf 10 sigaren; op r"20. OA: een bon -voor liet koopen van 20 Ent>eisclio .of Ameri- kaansr-he sigarettimr' op 27 OcL een bon voor '4Q RHodesiasiga-- rottenóf20 Jcieaxiliós;; of 10: sb gaxèn en op.'S Nov/'/eon - bon voor.;- 20"*; Engefsche:V'ofr'-Ameri- kaansche siganiltrti. Alle anders luidende baricltU» zgU' OnjuisLy

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 1