Schoten vallen in Palestina Tragisch ongeval VRIJ ONVERVEERD Immigratie urgent Schiphol wereldlucht- haven Vrijdag 12 October 1945 ONAFHANKELIJK DAGBLAD VOOR ROTTERDAM EN OMSTREKEN 5e jaargang nummer (65 H Java in opstand Deportatie van Duitschers WEERBERICHT Fascistische partisanen Moeder doodde haar zoontje Razzia op kleine spijbelaars Van Kleffens en Logemann terug Ongelukkig Oostenrijk Recht werd onrecht T Redactie en Admlnlstr» EÈNDRACHTSWEG 42 TeL 25430 (3 lÜnèn) Abonnementsprijs p, week 0,31, p. kwartaal 4-— losse nummers 0.10 A d te r 1 e n f Ieen Inllchtinge n. dienst: SCHIEDAMSCHE. SINGEL 42 Telef.nr.v 27819 54155 24156 21399 Advertenties uitiL 21155 Inlichtingendienst: 24156 De lontnaar hot kruitvat der Palestijnsche spanningen ia weer een stuk korter gebrand/ nadat de Zionisten officieel de Engelschen hadr den uitgedaagd door openlijk de on wettige' immigratie te. verdedigen en d-o Joden een algemcene staking van vijf uur hadden gehouden om hun ongeluk overal ter weréjd onder de aandacht te brengen. Volgens" de Joodscho National© Raad hebben ^200 leden van do grenswacht met revolvers en machinegeweren op 30 Joden- gevuurd.- Het bevel tot vu ren werd door een Arabischon luite- riant gegeven^ nadat hij tegen over ^én der Joden van /zijn zweep geb^ik had gemaakt Twee der kolo- X-Vfi h werden in den .rag getroffen eii' drié anderen toen zij op dengrond Iageni Een Engelsch majoor gaf last bet vuren te staken. v.;- Dc Britschc autoriteiten hebben hun maatregelen ter handhaving van de; orde in Palestina verscherpt. Alle verloven' der Britschc troepen zijn ingetrokken enpantserwagens pa trouilleer en in de straten van. Jc- rusalcm, Haifa cn Tel Aviv, In Tci Aviv is het tot een botsing gekomen tusschcn Joden en militai ren en politie, waarbij 15personen werden gewond. vVolgens een bericht uit Damascus hebben de Syrische4 autoriteiten aan* de grenswachten order gegeven om te vuren op illegale Joodscho immi granten - die. zouden probeer en de grens te overschrijrien.^^i Nadat "n. Britsche politieagent en 'n: Joodech .meïsjei; werden fièdood bij; een/uitbraak^poging uit /een Jpodsch - 4 ;V - a> - is /gistermorgeft vroeg doop e énTg rod t-a ah tci /peyrap en - - do/Joden een overvalgepleegd op een legerdepöt të Rchoboth bij Tel- Aviv.» De overvallers maakten 2Ïch meester van' tweehonderd geweren, vijftien machinegeweren, tweehon derd bajonetten en een aanzienlijke hoeveelheid andere uïtrustingsstuk- ken. *}•-- ,Tc Londen zal bet - Palcstijnsche probleem onmiddellijke in studie .wor den genomen door het comité voor koloniale zaken. Volgens een onverwachtsch bevel, zal1 hedenochtend een begin worden gemaakt met dc evacuatie van alle Amerikaansche troepen uit Palestina. Er zij si volgens betrouwbare berichten teekecen, die wijzen op êeh algemeenen opstand oyer. geheel Java.' Buiten Batavia heer- schen de Indonesiërs en tiami- haven zij in liet algemeen de •"•orde. Zijloonen geen: vijande- j lsjkO; 1, gezindheid; tegenover de .;BritScfce strijdkrachten, die Ba tavia besturen en Indonesische werklieden lossen vrijwillig Brit schc schepen, hoewel zij weige ren Nederltindsclie schepen te lossen. Dr. van Mook had gister avond een-bespreking met admi raal Mountbatten, waarover een verklaring zal worden uitgegeven. Uit Palcmbang is bericht, f* dat de Nedcrlandscho strrjdkrach- ten,i die het- vliegveld van Pa- leinbang jhebben bezet, een aan val door Indonesiërs verwachten. Geallieerde vliegtuigen hebben 'gisteren, voorraden, waaronder oorlogsmateriaal, voor genoemde strijdkrachten uitgeworpen. Onderstaatssecretaris Mar. Keil heeft gisteren in het Lagerhuis .onder meer verklaard, da', „het hem riet bekend was, da! te Dr. Vnn? Mook. die dezer dagen een onderhoud had met t.ard Louis Mountbatten over het Indonesische vraagstuk. ;-/// ëVëHeldcre, koudé; nacht, i/met- plant-' nelijk nachtvorsten hier cn daar i; erondmlslcn. Ovcrdag lichc tot half - .bewolkt, 'zwakke wind.; - !'lIOOG WATER TE ROTTERDAM. OcL: Ie tij 8.17 tl.; 2a tij 20.43 u. beginnen met a.s, Maandag 4,500.000 Duitschers uit Oost- Europa zouden worden verdre ven". Op een gezegde, dat „deze afschuwelijke gang van zaken aan millioenën betrekkelijk onschul dige menschen ellende zou bren gen. die elke fantasie te boven gaat", antwoordde Mac. Neil: „Ik ben het er niet mee eens, dat deze menschen betrekkelijk onschuldig, ,,zijp..^Het rijnj_;Duit^ schets', f; en zij ^'hebben, ^"geïn spireerd door hun leiders o£ op eigeninitiatief monstérachtigo wreedheden jegensPolen, Tsje chen en Russen/ Christenen zoo wel als:"Joden, bedreven". Mac. Neil zeide, dat in Tsjc- cho Slowakije 2.5G0.0ÖÖ Duit schors hij de verwijdering be trokken zijn. In Hongarije zijn het er minder, doch in Polen zul len het waarschijnlijk tieii iriil- lioen zijn. Het Italiaanse!)" nieuwsbureau meldde, /Woensdag, dat. een ;Teeks aanslagen; en andere sabotage in -Noorddtalië was gep'er gl,waar uit duidelijk aan liet licht kwam, dat dc. resten van Jfüssolini's fascisten pogingen in het werk stelden eenondergrondsch leger opde heente brenjenë-;j Benden vielen lJinsdag drié forten boven Genua aan.-, klaar blijkelijk met het doel-zichmees- ter. te, maken van wapenen en munitie; de aanval werd echier afgeslagen door afdeelifgen van het Itaüaansch e' leger. - Du ize nden Genucezen sloegen d:t sensatio- neele schouwspel gade, waarbij <le aanvallers gebruik maakten van' macbinegewcrën' en een 45 mm mortier. Andere benden heb ben, volgens bet nieuwsbureau, twee aanvallen gedaan op een munitiedépöt bij -Villaglag'.ia "in de provincie Palermo, maar ook zij- werden na een vuurgevecht met/de scbiUwachtënvierjggèdra- ven.' i De politie rapporteerde, dat zij to Florence' beslag had gelegd opeen verborgen opslagplaats van dvnamiet, wapenen on ben zine, -di: 'claar/Miaa-f"":woKlt; aam; genomen;door ondergroadsche fascistische slriidkracbtoh waren verstopt.Moamlag js, er een j3o: ging-gedaan om dc recóhstfaclie van een spoorbrug dvêr de Po bij Kacehza te sabol écren- door de:" fetttênsteigers mét t benzine in brand te staken. lik liet gebeurde in. de Mei-dagen van dit jaar, toen de nood het hoogst gestegen was en ieders zenuwen tot het uiterste gespan nen waren. De ouders van Keiesje Rogge veen leefden gescheiden. Keesje was bij zijn moeder, maar meestal ging bij bij zijn vader oten en gewoonlijk gaf deze dan een paar boterhammen voor moeder mee. Toen Keesje, op den 17en Mei, thuis kwam, na het bezoek aan zijn vader, was moeder in de keuken bezig met het schoonmaken van suiker bieten,1 Het jongetje had ditmaal geen boterham meegebracht. In diedagen was een boterham meer of minder een belangrijke zaak. Ontstemd verweet de vrouw haar zoontje, dat hij jokte en hetbrood zelf bad opgegeten. Keesje, .die een heel moeilijk karakter had en vaak zeer on gepast optrad tegen zijn moe der, begon haar uit to schel den. De vrouw werd driftig en met een aardappelschilmesje; waar mede zij de suikerbieten schoon maakte; in haar hand, sloeg zij haar het kind. Pao veel later, bij het uitkleeden van het jongetje, bemerkte de moeder een - bloed- korstje op zijr. kleeren. Keesje bad - eeri klein wondje bij het sleutelbeen. Twee E.Il.B.Ö.-ers, d aarop ontboden,- leg den cén /pleister.: op - fait: .wondje/. en aeht- (en het niet noodig wh dofeter té roepen. Het leek geheet on gevaarlijk. Maar 's nachts moest [Keesje eenige malen overgaven en tegen den morgen overleed hij- Later bleek, dat oen lïchaams- alagader; geraakt was en liet kind aan inwendige verbloeding was gestorven. Gisteren had de ongelukkige móéder zich voor de Arrondisse- mcDts Rechtbank alhier te ver-1, antwoorden. Mishandeling, den dood tengevolge hebbend, was baar ten laste gelegd. In zijn. requisitoir wees do officier op het moeilijke karak ter van het kind. Dagelijks wa ren er conflicten. Maar hij was overtuigd, dat de moeder den dood van liét kind niet had gèwild. Straf hoeft-zij zeker ver diend, maar haar moreele straf is reeds zoo zwaar, dat spr. met 4 maanden voorarrest de vrouw voldoende gestraft acht. Hij wilde echter nog 8 maan den. voorwaardelijke gevangenis straf opleggen, met een proef- tdij van 2 jaar. Er was een rapport van Dr. Donkersloot, met bet advies de vrouw de daad verminderd, aan te rekenen. Do verdediger, Mr. van Don gen, was van meening, dat de vrouw op deze dagvaarding moest worden vrijgesproken. Mocht de Rechtbank hier anders over den ken, dan sloot hij zich aan bij den eisch vaa den officier. Uitspraak over 14 dagen. Do Rotterdamsche politic bracht vanochtend een bliksemsnel en on verwacht bezoek aan de Cineac en „arresteerde" er niet minder dan 70 jongens en meisjes tusschen 6 en 15 jaar, die bijna zonder uitzondering de School verzuimden- De kleine boosdoeners zijn naar het hoofd bureau gebracht, waar zij aan een verhoor werden onderworpen. De ministerraad heeFt, na advies van de rijkscommissie voor de lucht, vaartterreinen besloten Schiphol te bestemmen tot luchthaven voorhet transoceanische- en transcontinentale burgerlucbtverkeeiy benevens voor bet internationale - luchtvaatverkeer. De nadeden, die Schiphol ..voor tiet* landen 'vanzware vliegtuigen ten laste werden /gelegd, houden volgens het' oordeel" van deskundigeri: dan ook gecin steekt Door het --aanleggen - Van een tweetal betonnen startbanen, waarvan er reeds een in gebruik Is "genomen, zullen de rwaarste vier motorige vliegtuigen daar kunnen lan den, cn opstijgen. ■-.-■'■■'V' Overigens zal 'een 13-tal terreinen, die hoofdzakelijk gedurende de laat- ste jaren voor militaire doeleinden zijn aangelegd, worden opgeheven en bestemd tot landbouwgronden. Om trent het militaire dan wel gemeng de karaker van dc overige. lucht-: vaartterreinen zal nog nader - worden beslist.' v. De ministers Van Kle'for.s cn Logemann, respcelic-velijk van het ministerie van buitenland- sche zaken endat van over- zeesche gebiedsdeelen, zijn van hun bezoek aan Engeland in Nederland teruggekeerd. ACHTER HET NIEÜ WS GELN land heeft bitterder ervaren dan Oostenrijk, wat het betre ken t te moeten zwemmen tegen-:den historisch en stroom op. Het was over zijn hoogtepunt heen. toen Pruisen zijn loopbaan pas begon. De OostenrUksch-Hongaarsche dkk narchic wasccn hopeloos conglctne- raad van volken, waaraan elke werkelijke binding ontbrak; niet het minst, omdat dp Oostenryksche/in- tellïgeritle'' geen politieke roeping meer vóelden. Door Pruisen mee gesleepte in zijn nederlaag,y vjel de monarchie na 1918 uiteen cn een provinciestaatbleef over/met - een wereldstad in het midden. Niemand heeft ooit een hand /uitgestoken om «iïSrïiifid een r ccoftöRlIseh- lè VCtis- basis/ te verschaffen; Het had een kleine/; maarhoogstaande /industrie;; het bezat, een ontwikkelde midden-: stand. die zeker '.:>'eèaeconomische; functiehad kunnen yerrichten/ in het verkeer;/: tusschen de Dotiau-- staten. Ma ar /me man cl namhet; ini tio ticf/tot/een economisch- Donau- verbond eh dfc;(Dohau-staten, die met. elkflar/ih/yerbindingtraden,vicrdcn hun/haat ;éii hun wantrouwenjegens dq/;/ O os Jen rijksch-Hon gaa rse h e mp-; narchic; bot/op den kleinen staat/.dic yan^dcze/dubbel-mpiiarch ie/alJeen :;de schuld én// pol i-fïnanciccl e enpoli tie*; ké,i h a d_i-georfdJ;gi^;/^' v Oostenrijk/was/nict Pruisischcrw was/ecn/kcïne' niihdcrheid jYan mee/ rendeels jongeren, die, wanhopig geworden, de postcnrijkschc melan-i cholie wilden genezen met den nazi geest en een economische toekomst zochten in het Groot-Duitsche Rijk. Maar bij de groote meerderheid was na de Overwinning van dc 'Hrtler- partij in Duitschland dc Anschlusz- gedachtc impopulair geworden. De arbeidersbeweging, radicaal ge zind, had een schitterende sociale vorm geschapen in Wcencn.. De grooie economische crisis.-wierp alle verhoudingen omver. Aarzelend geleid ging dc arbeidersbeweging, na ccn hopeloos achtcrhoedc*gevccht bloedig ten onder: De Christelijke reactie, die in Dolfuss triomfeerde, moest onder Schussnig op haar beurt wijken voor het"nog bruter /geweld; Oostenrijk werd door Duitschland overweldigd. Ook politiek lieten wij Oostenrijk in den steek. Dc bevrijding van Wcencn, .waar aan de Wecnets zelf actief hebben deelgenomen, heeft "het land geen geluk, gebracht.. Verdeeld in /vier stukken, vormt bet een. der punten waar dc 'Angelsaksische en Russische invloedssferen opelkaar botsen. En geland weigert de regeering.. Renner te erkennen/ omdat' deze door Rus land werd - ingesteld. O-Rusland bezet de Oostenrijksche. petroleumbronnen cn bereid daarmede ccn. ineenstor ting der. Oostenrijksche financien voor. Oostenrijk-is meer, dan ooit een speelbal ëvan grootere mochten!Het kanpas leven als het. vcreenigd, is en opgenomen in een Ponau-federa- tie, waarvan, dc samenstellende/ dec- Icn eerst nog bevrijd moetenl1-worden van bun bevrgders, I93G, "37, *38 het voorspel van den tweeden wereldoorlog is in vollen gang. In Spanje, in den feilen burgeroorlog, die daar woedt; botsen twee werelden, die van liet fascisme en dio der democratie,op elkaar. Do offi cieel© „democratieën" zijn voor de „met-inmenging". Franco, de opstandige generaal, krijgt ech ter den massalen steun van Hit- Ier en Mussolini, die or de de mocratie in haar zwakste plek aantasten, er hun discipline cn nieuwe wapenen probeeren. Aan den anderen kant staat de Sowjet-Unie, maar zij is ver weg en heeft nog niet de machtsposi tie 'van tegenwoordig. Do Spaanscho democratie is in dien ongelijkon strijd, wat het buitenland betreft, daarom voornamelijk op de hulp van. en kelingen aangewezen,--die scher per dan hun rogeeringen zien, waarom het hier gaat cn tegelijk den móed hebben, daarvoor hun leven in te zetten. Zij komen uit aller hoeren landen de lre- drelgdo Spaanscho republiek te hulp, zooals Lafayette' indertijd do Amerikanen, Byron do Grie ken, Garibaldi de Fransehen te hulp snelde in hun vrijheidsstrijd. Hét zijn er du teenden, zij wor den vereenigd in de Intematio- ,nnte .Brigade. Zij streden, en wio het toen nog niet wist, weet nu: waarvoor. - Er waren oók een 250 Neder landers bjj. Lang niét alleti keer den terug, maar van dio terug- koerden, streden velen, 'denzelf den strijd, nu in en voor hun eigen vaderland tegen den Duit- schen indringer. Weer vielen er, nu voor het vuurpeloton; ande ren kwamen om in concentra tiekampen. Zij gaven hot beste, wat zij to geven hadden. Ife Nederlandscbo regeering, die bij hun terugkeer uit Spanje na le onvermijdelijke nederlaag in functie was, had. haar eigen kijk op deze zaak. Aangezien deze lieden zonder verlof van de Kroon in vreemden krijgsdienst waren getreden, verklaarden zij hen van hun staatsburgerschap vervallen. 1 En als statenloozen. streden zg voor ons.,/ Dat wüs recht, maax recht kan onder veranderde omstandigbé- don onrecht worden. Do fout, die zij begingen, als bot dan al oen fout was, is geboet èn door hot offer, dat zij brachten èn door het juiste inzicht.' waarvan het getuigde. Het onrecht moet en kan hersteld worden. Dc oud- strijders zelf, dio zich niet alleen goede Nederlanders voelen, maar ook geloond hebben, het te zijn doch waarlijk niet.zij alleen zouden het als een schrijnend onrecht gevoelen, wanneer dc re- gcering, die nu in functie is, een regeering, die beter kan be- oordeelen dan do vroegere, hoe waardevol de offers geweest zijn, door deze oud-strijders gebracht, hun verzoek, om weer Neder- landsch staatsburger te worden, niet zou inwilligen. De Neder- landsche burger kan sléchts Irofscli zijn op dezemede-bur gers. J. Romein. Het Journal Officièl"' 'publiceert jen' 'decreet, waarbij aan de 'Spanje. itrij'ders Andrt' Marty en /Jfaurióe .Tborez de Fransebo Tiatiónalitéit, dio lun tjinëlSWonmomén/'/ord, .V«n wordtverloeol. - 1 -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 1