1 BritschNederlandseh accoord i Tomaten voor Datadier inzake Indonesië Schermerhom over in Stakingen -■ V - i m\ dl VRIJ ONVERVEERD Zaterdag 13 October 1945 onafhankelijk: dagblad voor Rotterdam en omstreken 5e jaargang nummer I6B v Rampokpartijen op Java Britten neergeschoten Argentijnen vechten voor democratie Toestand in Oostenrijk critiek Schèepvaartpool ontbonden Groeiend aanta! echt scheidingen Volgende week regeeringsverklaring WEERBERICHT sÉffSÉI SCHIEDAM Films van de week Voetbal VLA ATtDINGEN Brand In Rsederijpand i'M mêÈÉ ■tpii'*'' Redactie en Adminlstr.ï EENDRACHTSW EG 42 TeL 25430 (3 lijnen) Abonnementsprijs p. week 0.31, p. kwartaal 4. losse nummers 0.10 Advertenties e o 1 i. I c h t I n g e n- dienst; SCH1EDAMSCHE- SINGEL 42 Teïef.nrs. 27839 24155 24156 24399 Advertenties uitsL 24155 Inlichtingendienst: Ï4156 iriiiiümiitijiiiuiiiiJiiriiitiiuiimimiimiiifimtiHiiiiiiimiMim Admiraal Mountbatten hoeft 1© ■'Singapore geconfereerd met Mt.- gen. Christison,- de geallieerde bevelhebber in Ned. Oast-Indië en idr. van' Mook. Deze confe- rentie is. thans afgeloopen. De officieele verklaring luidt, dat op alle., punten volledige, overeen* stemming werd bereikt, g - Rampokpartijen op Java. Een Britsehë en een Britsch- Indischo officierzijn gistermid dag in Batavia; doodgeschoten. KHicrdoor on!stond "pén huis-aau- ;huis-gevecht; dat van twee uur j's namiddags tot 'savoh'ds duur de. Dit is do eerste vijandige daad ten opzichte van de Brit ten. Beide lijken werden ver minkt. Een Nederlandsch-lndisch offi cier, die in oen jeep door Ba tavia reed, is in eén hinder-: :Iaag gelokt en daar gedood. f-Ër worden: hoe langer hoe meer Europeanen en Indo's ver mist. -Gedurende de afgeloopen vierentwintig uur hebben de In donesiërs er weer Bén wegge sleept - OpaHollandsclie.Vmariniérs werd ïyjf-bet vuur geopend, tben zrj de "kantoren van de Dunlop 'Rubber 'Mij. cri de' Fiat-werkplaatsen in het centrum van Batavia over namen. 8 nationalistische fana tiekelingen begonnen .uit een auto op de Hpllandsche colonne te vuren. Del Hollanders beant woordden heb vuur met de lewis gun.. .Van de auto werd de be- gstuurder gedood, drie der in- kzittonden gewond en de overi- 'i|Sen gevangen genomen. W. "Mecdeka" beticht, dat de na- jtionalisten to Soerabaja COOO jjJapanners hebben gevangen ge- gnomen, een aantal, dat nogr ^voortdurend toeneemt. - jgi Alle ministers van de Argen- ^üjnschel.regeeriiigt'arrelt zijn fa/getredende voormalige p-,vice-president, Peroc, is gear resteerd. Dit aftreden "is bet gevolg ■:Taa GGn ultimatum van het leger ri WMril1 werd ge- ^eischt, dat de regeering het ge- Êzag^zou overdragn aan het om ^per|te_ gerechtshof. .Wanneer de r.regeermg zou weigeren,- zou het fieger oprukken ,mr do hoofd- leiderder socialisten verklaar de: „Het volk kan geen voor waarden aanvaarden, die;: door het leger gesteld worden en het eischt de onmiddellijke over handiging van d© macht, aan het opperste gerechtshof. De burgers van dit land eischen onvoorwaar delijke" overgave."- ;~w Hedenochtend ontstond te Buenos" Aires een heftige schiet partij tusschen politie en een menigte, die voor het gebouw van dé legerclub demonstreerde. In bet- gebouw van deze club werden besprekingen gevoerd over de politieke impasse. Volgens Reuter hebben de in structies uit Moskou de werk zaamheid van den geallieerden raad in Oostenrijk verlamd. De Russische vertegenwoordigers hebben last gekregen, .'omtrent de dringende maatregelen tot' hulp aan Oostenrijk met de an dere geallieerden niet verder, in discussie te treden. Oostenrijk wordt tlians bedreigd door een ongebreidelde Inöatici" tenzij <jp. het laatste oogenblifc nogNdeir accdörd wordt bereikt- in. de ver gadering van den raad op 20 October a.s. Na een zitting van 7 dagen heeft de „United Maritime Execu tive" gisteren'; officieel medege deeld, dat de sclieepvaartppol van de vereenigde naties zal eindigen op 2 Maart 1946. Te vens werd'aangekondigd, dat 3.1 October alle tankschepen inhet bezit van de eigenaren zuilen terugkeeren. S, De Fransche pers méldt, dat ff de voormalige Fransche ".premier. Edooard Dale dier, ge- durende een politieke toespraak* dïe hij In Zuid-Frankrijk heeft gehouden, met tomaten werd bekogeld. Volgens het Fransche blad „Les Nouvelle» du matin" i waren de meest enthousiaste ko- i 'geïaars Fransche soldaten, die 5 op. het punt staan om zich in te schepen naar Indochina.I niu»innniimnmniiiiHHnii}wniiimiMiiii»muuinmimtm Volgens de „Daily Telegraph" heeft het aantal aanvragen tot echtscheiding, op deroiderecrsSe zitting die deze week in Enge land is begonnen, een recordcij fer bereikt. Er zijn tot nog toe 4000 gevallen klaar om afgehan deld te worden, hetgeen mat 500 al de vroegere cijfers te hoven gaat. Er-werden bovendien 20.000 aanvragen tot echtscheiding inge diend. Gistermiddag is le Elvelhani in Hampshire, een .vliegtuig, bezet met naar hun land tcrugkeoremle Tsjechen, brandend neergestort De vyf leden der bemanning en 18 passagiers, zijn hierbij om' het leven gekomen.. In de causerie „Op de brug", 'zei Z.Ex.Prof. Ir. W. Schermer- horn.Cgistoren ojm: f. ;,HÓo.'zoujik vanavond, op dit vaste Vrijdagavondsche kwartier het woord kunnen richten over iets anders dan over het onder werp, dat bijkans het gehoele Nederiandsche volk in spanning houdt -Dëa-bench tea. tooneu traan,.dat degezagscrisis op Java- steeds ernstiger afmetingen dreigt aan tc nemen.1 Niet- alleen hét hezag der Japanners is ten einde, zooals door iedereen word verlangd, niet alléén is er 'noch van een ge allieerd, noch 'van een Neder landsen gezag veel j sprake, ook de z.g, Soefcarno regeering blijkt haar greep op' de door haar tot levpn gewekt© en tot opstanding gevoerde massa der ..jeugdigen steeds meer to verliezen.. Laat ons bedenken, dat dit een. na- tuurlijk verschijnsel is bij elke revolutionnaiie beweging. Lahdger.ooteh, ik behoef n niet te zeggen, hoe, diep de Neder- lahdsfcbe régeering dit incident Soekarno betreurt. Ik noem het een incident', omdathet ontstaan ervan gevolg was van vol- ACHTER HET N1EÜWS Buenos Aires verkeert in groot© I JsP^wng- Men gelooft; dat ^coalitioregeenng van', alle par ifajen gevormd zalworden I; Plaatselijk óditemtiaist, oiorüair go. ^oltetjlc bewolkt," ovwwcjend 4rri« zwakke;aan de kust tijdelijic ER breekt een colf van stakingen uit co zij verspreiden zich over Australië, Canada, de Vercenigde Staten en Engeland. Het;;> goheeje JEngelsch-sprekertdc blok is getroffen en dat kan geen toeval zijn, In de eerste plaats moeten'wij hier wel een reactie in^zicn op den oorlog, die jarenljing van de arbeiders extra-'" inspanning had gevergd. Zoolang er gevaar hecrschte, zoolang then .zich kon vereenzelvigen met ''•de,-- jongens aan het front, verdroeg ciii-djC extra lasten. Nu.c,werpt men ze aL' De staking is een ontspannlngsmo- ment, zij Is cco soort moedwillig genomen vacantle, uitgeven van het geldj dat met de .ovcniren tijdens den i oorlog werd verdiend. Maar daarnaast spreekt uit die stakingen dc wil om tc pcoHtecrèn van de overwinning, om een zoo groot mo gelijk aandeel uit den oorlogswinst, uit de vrcdes-cconomiete halen, •>Een reactie, op de - oorlogsinspan ning? was vte verwachten, in zooverre, boeftr men de^. stakingen1 nog niet direct/, tragisch te nemen. Tenzij zij lang* joudengaan duren. .Want' van oorlogswia«Jt:<kan snaar In zeer':be- perkte mate gesproken wordenen dat>geldt' zekerj:voorVeen land. als tngeUndj-.De,1 Labour-reöeciing heeft reusachtige moeilijkheden geërfd.' Het ktlgeischeleger, moet/ godemobiliseerd worden/^,'deëconomischc-voorwaar- vMv/'ëcohbmlschclTóo rwa ar- seerden op té vangen. Te gelijkertyd moét Engeland probeeren zijn positie op de wereldmarkt te heroveren en dit, terwijl* het tijdens' den oor'og een veel groöter aandeel van zijn in dustrie In oorlogsindustrie heeft om gezet, dan welk land ook. Daarom zal het In Engeland ook meer moeite kosten om dc industrie terug te schakelen naar vrcdesproductie. In- tus^chen breken- de stakingen uit. De bootwerkers eischen loonsverhooglng, 40-urige werkweek ,e.d. .Zij hebben o.ml het/lossen/ vanlevensmiddelen stopgezet en daardoor de regeering gedwongen.tc grijpen. - Soldaten nemen dit deel van het werk over. Klaarblijkelijk voelen de arbeiders zich: no de overwinningen van Labour zekerder van hun zaak» maar hetv^s de verkeerde .weg. Wat,/Labour'wil,; j s ecn; verhpoging van het rolks- inkoracn. Dat kan alleen bestreden .worden uit een verhooging der pro ductiekosten. Wil men Labour steu nen bij zijn'voornemen om planmatig in het bedrijfslevenin te grijpen, 'dan moet men'dit ingrijpen tot; een productie-succes maken./ Hier is een dwingende reden tot. allernauwste samenwerking,/tusschen regcering en 'arbeiders. Staken tegen de eigen re geering, beteekent nu ook .staken tegen' het urbeidsplan. AVaorom zou den andere groepen daar - dan nog .vertrouwenin hebben?. Een plan matige'^economie kan alleen - inge voerd worden; indien zij gedragen en gestuwd wordt .'door - een plan matige politiek.// De/ taak van de ar beiders Is uiu van de samenwerking met de régeering een kracht te ma- ken';T;diede socialistische,1! machine ';/gaai/bi strekt toevallige o.mstand'ghcflen. Immers, ware da Bevrijding van Nederland niet een half jaar later later gekomen, dan. algemeen word verwacht en de nederlaag van Japan, een half jaar vroeger, dan in. overeenstemming met de, verwachting,.-dan zou de voorbe reiding van regelmatige toestan den in Indië en, ook de hulp onzer bondgenooten op allerlei gebied,geheel anders zjjh geweest, dah thans helaas het geval is. Daarin schuilt het toevallig ele ment, dat onafhankelijk is. .van 'het vrijheidsverlangen der Indone sische wereld, maar dat'wel de vormen bepaald heeft waaronder het zich in dezeweken heeft kunnen uilen. Deze regeering - heeft vèxreiken- de plannen, voor het openbare leven in onze Overzeesche ge- biedsdèelen. Zij zijn: mogelijk bin nen het 'raam der tekende rede van-H.M. de Koningin. De re- geéring. laat zich aan de' andere zijde niet dwingen tot onderhan- delingen, dodi aanvaardt slechts samenspreking met die nu nog vrij'.breede laag der 'itiheemsche bevolking, die wel vliet streven haar zelfstandigheid vertegen woordigen', maar die op .dé basis van zelfstandige behartiging der inwendige aangelegenheden van de Indische wereld hun plaats als volledig deelgenoot in het Koninkrijk der Nederlanden wil len blijven innemen. Do regeering vertrouwt, dat zij in één vim do dagen van do volgende week, waarschijn lijk Dinsdag, de gelegenheid zal krijgen over den toestand in Indië een verklaring iaf to leg gen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal, om naar aan leiding daarvan dan met.de Ka mer in nader overleg te kunnen treden.- Landgenooten, indien het zal gaan, zooals wij hopen, zullen binnen afziénbarerv tijd duizen den vrouwen, kinderen en ook mannen, naar Nederland terug keeren.- Do berichten over, den toestand, waarin zij zich bevm- den, zijn uiterst somber gestemd. Deze menschen hcblxni ie'torüjk 'niets meer. Zij. zijn uitgeplun derd. Het Roodo Kruis nam het im'.atief lot déïstiehtihgvan. het coniilé„Nederland helptIndië". Het doel is steunverleening ih den' ruiinstcn zin des woords aan Indië," aan allen, die in. Indië wonen of er na 1910 gé^ woord nebben, vwr zoover deze voor': bulp. in aanmerking-: komen. Landgenooten,--'1 de,-postgiro werkt weer en het gironummer van het comité: „Nederland, helpt is f«00500 in Den Haag- Monopoly theater. In do film „Het Spookli#l" wonlt de hoofdrol vertolkt door Joo Brown, derhalve is men or van verzekerd, dat do ééne lachsalvo na do andere door de zaal davert- Als jon« politie agent zit Brown oen moordenaar aelilertia- Door de zoLsto verwikkelin gen komt hij in de huclielrjksle si- tuaiïes terocht, doch na een wedren en een sahelc^vecht in het Spookhol, weet hij uiteindelijk z'n tegeastander to overmeesteren, In het voorprogramma draait de klucht: „De gestolen met den komiek Andy inde hoofdrol. Een gekleurde téekenfilm etf* de nieuws-actualileitenr vormen <le ver dere onderdeelen van dil goed ver- zorgdc programma, van het Monopole-- Ui cater. Passage-Hi cater. Do film „Orkaan" hooit yan begin tot eind, er zit vnarfc cn spanning in; en weet bovendien het oog lo bekoren door talrijke schoono naitinr- talereclen. We hebben 1 groote be wondering zoowol voor do regio van deze film; als voor do tedmiecho leiders die dozo rolprent tot een ar tistiek succes wisten to maken, Do- rotliey I^imour vervult een der hoofd rollen. Op het tooncol spelen de 3 Borrah'e op hun harmonica's. Hermes-D.V.S. speelt Zondag ajs. dhuis tegenR.F.C- en meet,, omnog - een kans to. hebben, hiervan winnen. Do blauw.witien verschijnen in/do vol gend© opstelling: Bézemcr; Janso en Daudoy; v. Bnitenon, A. v. d. Tuvn on Poulus; Len^keek, Slolk, Janse, C. v. d. Tayn cn Borrani. S.V.V. gaat naar Overmaas cn moet eveneens winnen. Bij de rood groenen. is nomeijn vervangen door Schotte. Overigens 'is het elftal on- gcwijzigtl. Do verdero bokerwo-lstrijden zijn: Pechvogels—Excelsior '20,Schiedam— Siod oa S.F.b.—-St. Lodcwijk. Gisternacht om ruim drie uur is brand uitgebroken in het Ree- derijpand. van ,do.N.V. Kor- naat's handelmaatschappij aan de Koningin Wilhelminahaven. Het vuur vond in den inboedel, be staande uit den. kaatóorïnven- taris, fust, netton, reepen en an- 'dcre visscherij-bcnoodigdhodcn, gretig voedsel, zoodat nog vóór j de brandweer arrivcerde de twee .bovenste verdiepingen van; het 12 m. hoog© pand reeds in lichler laai© stonden. Reeds om 3.30 uur stortte het 'dak' met gedeel ten van do muren van liet 24 m. breed© en 8 m. .diepe pand onder donderend geraas ineen. Het is aan het krachtig© ;op- treden, van. do brandweer, die het vuur met 15 stralen aan pakte, te danken, dat .de par terre, waarin do haring pakking en kuiperij is gevestigd, ge spaard is gebleven, hoewel de in- boedel door de waterschade voel te lijden heeft gehad. Do schade, die op ruim 1 ton wordt geschat, - zal slechts, .ge/ tleehelijk door verzekering wor den gedekt. De oorzaak van. den brand - zal vermoedelijk; moeten .worden gezocht in het te fel stoken van oen haardvuur, door dp Noderlandscho Béwakingstroc- pen, -.diezich op.' de., -ebrstó étage bevonden. HOOG WATER TE ROTTERDAM ■14i Oct.:lo tg ,9,4? 'u., 2e ti|1 82,{Suj l£-Oct.:;le Ui-lOJit u.,'-2e.tij Zi.- A //'.R, "j'J iSMi;

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 1