Indonesisch volksleger in oorlog met Nederland VRIJ ONVERVEERD Op conferentie te Singapore is gebieken, dat de Britten Nederland willen steunen op zekere voorwaarden Lava! neemt vergif in Wijziging bij de „Groote Drie" SSiJiiÊ Maandag 15 October 1945 WPÜW ONAFHANKELIJK DAGBLAD VOOR ROTTERDAM EN OMSTREKEN 5e jaargang nummer 167 V- i||É gÉÉ^* WEERBERICHT! Bron van verraad V* ul ïTvSffTT TI, TT7T f 77 77TJ77 77T" "jr7777J7J77T777r7J777T Redactie en Admlnlstr.; EENDRACHTSWEG, 12 TeL 25430 (3 UJnea) AfeonnementsprUs p. -weet 0.33; p. kwartaal 4.— 1 o s a e nummers 0.10 Advarteatfe» en inlichtingen. dienst: SCHIEDAMSCHE. SINGEt, 42 Telel.nra. 27839 21155 24156 21399 Advertenties uitsE Inlichtingendienst: 24155 21155 -:-ri Het hoofdkwartier van het Indonesische volksleger heeft Zater dag een proclamatie uitgevaardigd# .waarin de oorlog wordt .ver klaard aan de Nederlanders# Indo-Europeanen en Ambonneczen op Java. De proclamatie beveelt den Indonesiërs den guerillaooitog te beginnen, en zegt: „Wanneet de zon ondergaat, zijn wij, het Indo nesische volk# in oorlog met de Nederlanders. Bij deze verklaring bevelen wij alle Indonesiërs hun eigen vijand te vinden een Ne derlander, Indo-Europeaan of Ambonnees. Oorlogswapens zijn alle soorten vuurwapenen# ook vergil, vergiftigde pijlen# brandstichting en alle soorten wilde dieren, bijv. slangen. De guerillaoorolg zal ge lijken tied houden met de economische oorlogvoering. Aan - geen enkelen vijand mag voedsel verkocht worden. De markten moeten streng bewaakt worden en zij, die voedsel verkoopea aan onze vijanden zullen streng worden gestraft". Be besprekingen te Singapore f tusschen. Mountbatten, Clmsüsou Q verzoeki ontslag en Van Mook, hebben, naar uit 1 1 diplomatieke kringen wordt ver- g dN*de?tand«& I nomen, een veej .„ïmtiqgr, gunstig te voeren beleid verschil 11 jrrr~ C",L van Inzicht bestaat tusschen. de E Regeering en.r den Gouverneur- 2 f Generaal met betrekking tot het i standpunt*^ dat tegenover ,natio- ^nalisiech e .stroomingen^iniIk.heT^ 'f;kader van ;dlt -beleid valt' In, te itnemèn. De" - Gouverneur-Generaal '5 f 'meent ten-aanzien van-dit ge- wichtige punt niet'de drager van f| de politiek der regeering te kun- nen zijn en heelt om eervol out- I T»g.uit zijn ambt verzocht. resultaat ^ehad, tïari het eerstó Reutertelegram dienaangaande' suggereerde. Reuter sprak -vvan; „een^vylkomeri ovcrEonstenunin» ln"teite 'ecutèr- Mijkt het, 'dat'-® Britten eenerzijds wel 'vérder wil len gaan dan. tot dusver op bet gebied- van steunverlening aan het Koninkrijk der Nederlanden, doch--anderzijds .daaraan zekere voorwaarden verbinden qp liet stak onzer toekomstige staatsre geling. Wat dit betreft,' schijnt mén dus van de- andere 'zijde voort te blijven gaan "in de rich ting, ingeslagen door hetépre- cédent-Christison." Al maakte- hot noodzakelijke optreden. <k*r "geal lieerde strijdmacht in Ihdië dit' eenerrijds verklaarbaar doch wekt het in Nederland in breeds la-; gen "groote ontstemming, dat een al zij het bevriende 'toch vreem de ..mogendheid zich .op deze p-wijzé door het uitoefenen van Jli- druk' mengt in. staatsrechtelijke, 3 jméinwendige aangelegenheden vain §5;'een' anderen staat. Een! lichtpunt vormt. de |jgToot<3re soepelheid, waaimede mén van- Britsche zijde het vraagstuk van do scheopsruimte heeft behandeld. Do jongste stap le pen'<Ier Nederlandsche regeering hébben! ten deze de bestaande be- §g? lemméringen grootendceh uit den Kg weg geruimd. Doch onverminderd 'IIblijft de moeilijkheid bestaan van [de -uitrusting der troepen. Klee- jding' - en 'materieel zijnzaken, pwaarvoor het uitgeputte en' uit- ^gemergelde Nederland niet zelf kan' zorgen. Wanneer het ,,lua presagitur" ook in deze tot het pBritsche brein 'zal- zijn 'doorge- p drongen, za! eerst- de Nederland sche regeering in "staat zijn het beleid te- voeren, dat voor de huidige situatie is geboden. Dat in Nederland de overheid allé hens iaan dek heeft geroepen, s blijkt- .wel overduidelijk uit de l.'mëdedeelingen,,' die vandaag'over TiilimiiiiinimmiiiMImtimmitlimitiiiiimiiijmni de radio werden omgeroepen, be helzende de versnelde oproeping ,van troepen, die onmiddellijk ■naar Indië zdllhii'tworden gezon den op.-schepeh;,'dic de ;Ncder- -landsche overheid-, zoo -juist ter beschikking hééft gekregen.. Commentaar ter plaatse. - !ïlel A.N.P. geeft het volgen de commentaar: De .figuur van een. oorlogsver klaring. "door,,.het, 'hoofdkwartier van een'' 'leger ïs Un eén nor malen, staat met geregeld bestuur een onbekende. Dit wijst dus" nogmaals, op de verwarde verhoudingen onder de "ëxtreem-nationalistische /''leringen in Indië. Dézer dagen trouwens meldden wij reeds, dat- er! niet slechts een, schisma ónder de nationalisten viel te constatec- ren, maar tevens een' zekere anarchie. Soekarno schijnt-de zaak niet meer in - handen te hebben. De „oorlogsverklaring" moet derhalve, worden beschouwd of wel als een bevestiging van de ongeregelde, ja anarchistische, verhoudingen, of wel als een poging van Soekarno om deze anarchie via een verklaring van iet z.g. volkslege» te bemantelen, en haar een. schijn van doel bewustheid te geven. Het eerste alternatieb lijkt overi gens liet' waarschijnlijkste. Dit zou n.l. geheel aansluiten bij de berichten, die ons bereikten omtrent volkomen teugellooze uit barstingen van rampok-partijen ten zuiden van Batavia. Wat nu betreft de consequen- verbonden aan deze „oorlogst verklaring'.', deze zijn ongetwij feld van ernstïgen aard. Niet verheeld kan worden, dat de toe stand thans uiterst zorgelijk is. In het bijzonder wel voor do duizenden geïnterneerden en krijgsgevangenen, die voor het overgroots deel zich nog in de kampen bevinden. In hoeverre deze ontwikkeling de.-Engelsehea uit hun houding van „laisser faire" zal wekken, dient nog te worden afgewacht; De afgelpopenweken - hebben :nurmifitv,héga^d,lmt^.vértrouwen. van. het Nederlandsche''publiek in deze versterkt. Met volkomen begrip voor de moeilijkheden aan de andere zijde, is men van mee ning, dat door de Britten meer gedaan kan worden dan er is gedaan. Dit .is een ernstige grief van de Nederlandsche bevolking, die zich ten zeerste teleurgesteld gevoelt door de houding van een geallieerdemogendheid, die van de opofferingen van de Ne derlandsche vloot en luchtmacht Eén tijde van den Japanschen vloedgolf, de grootste baten heeft gelrokken.. Het" feit, dat dezer dagen ook Britsche officieren ten. slachtoffer zijn gevallen aan de ongeregeld heden op Java, zal wellicht meer indruk maken op de Britten, dan overwegingen, van moreelen aard hebben vermogen te doen. verklaard wordt, dat hij de con trole op wet en orde, openbare bedrijven, gezondheidsdiensten en voedselvoorziening overneemt. Do proclamatie noemt onder andere de volgende overtredingen van het militaire bestuur: sabotage, plundering, stakingen in open bare bedrijven, weigering levens behoeften te verkoopert en het dragen van wapenen door per- sonen, die geen deel uitmaken van de geallieerde strijdkrachten of de geüniformeerde politie macht. Alle openbare bijeenkom sten, die ophitsen tot onrust of die zelf onordelijk verloopen, zijn verboden. (Ongecorrigeerd). Pierre Lava! heeft gepoogd aan executie door het vuurpeleton te ontkomen door in zijn cel in de gevangenis van Eresnes vergil in te nemen, Reuter meldde verder, dat door doktoren alles -in het werk werd gesteld om alsnog zijn leven te, redden. Laval zweelde echter tusschen leven en dood. Het tijdstip van Lavai's execu tie was vastgesteld op hedenmor gen negen uur. Proclamatie van gen. Hawthorne, De stad Batavia is met ingang van. Zondag onder geallieerd mi litair bestuur geplaatst. Generaal- majoor Hawthorne, .commandant van de geallieerde landstrijd krachten op Java,'heeft een pro clamatie uitgevaardigd, waarin £v>Meest zwaar bewolkt met plaatse* g>lijkj ecnigc>lichte1lret»cn. ïnl her'Z.- des lands ^zwakke- windin; dc oye- !*rige'.dcelcnv des; land tnutipe\ aan 'dei £kust 'tijdelijk'kracht-'!»*jw\nd ui'tfdSf.W richting- '-NAAR':. INDONESIc...' Onder-groote helengsteUing van ^her /publiek' -ver- ncsic. jlnEngelandrullen nog 200 Niets duidt-er op ,dat do im passe, ..welko'.is ontstaan .ttisschen. de Sovjet Unie en dè andere vier groote mogendheden tijdens de jongste ministersconferentie te Londen, zal worden verbroken aldus schrijft de diplomatieke cor respondent van de „Observer" en hij vervolgt: „De uitwerkingen hiervan doen. zich reeds gevoe len buiten het kader van. den raad van ministers van. huiten- lan'dsche" zaken en hebbenifhët werk van de geallieerde controle commissies in Bulgarije, Roeme nië, Hongarije en Oostenrijk vrij wel tot stilstand gebracht. In Ber lijn is de positie nauwelijks beier en de pogingen om een - grootere mate van samenwerking tusschen de verschillende zones tot stand !e brengen, hebben weinig succes. Er is ook wrijving ontstaan in het uitvoerende comité van de commissie der véreenigdc vol keren, "welke thans bijeen is in Church House te Londen, ter voorbereiding van de eerste bij eenkomst van de organisatie van de vereenigde volkeren- Het 'is reeds een speculatieve aangele genheid geworden, of het al dan niet mogelijk zal zijn in ver band met de verslechtering in de verhoudingen tusschen do Westersche mogendheden en Rus land dat de organisatie van de vereenigde volkeren begin De cember a.s. bijeen kan komen, zooals aanvankelijk was ver wacht. In Londen geeft men ronduit to kennen, dat, aangezien Rusland onwillig bleek om eenige concessie tedoen tegenover de zienswijze van alle andere deel nemers, hetgeen' de mislukking van de_ bijeenkomst der ministers van buïtenlandscho zaken veroor zaakte, een eventueels slap., in de frichting van. een hervatting van-de -besprekingen van, den raad- vari ministers, .van de zijde van Moskou moét. komen. -Dit initiatief zalaldus de ^Ob server" niet "komen vafi"de zijde van --bondeh. en "ook niét, voor;zoovér.,ldit--.kah",woiderf:ria- Wie wet eens de moeite heeft genomen na te gaan hoeveel Duit- sche namen er in ons bedrijfsleven en inzonderheid in de scheepvaart en havenbedrijven bestaan, komt tot dc slotsom, dat wij vóór den oorlog goeddeels vcrdultscht moeten zijn ge weest Nu zijn gelukkig niet alle Duitschc namen ook van Duitsche ondernemingen; ook veel goede Ne derlanders dragen Duitsche namen. Het is echter buiten kijf, dat bijv, het bedrijfsleven in en om dc^ haven van Rotterdam een sterk Duïtschcn inslag had. Tal van Duitsche trans portondernemingen hadden hier hun vestigingen en wij weten uit dc Mei dagen van 1940 maar al te goed, welk een bron van verraad dezo ondcrnc- inmgcn zijn geweest Het is dus zaak, dat wij zoo speL mogelijk met deze ondernemingen en meer nog met hun verantwoordelijk© bcstuuxdcren af re kenen. Kort nadat het Militair Gezag in Nederland zijn intrede deed, zijn er kerncommissie» voor dc economische zuivering in het leven geroepen; voor de verschillende takken.van bedrijf werden sub-comcusstcs ingesteld,'die klachten tegen bepaalde bedrijven verzamelden. Klachten zijn er echter zoo goed al» niet bïnnengekome# het Nederlandsche volk begrijpt nog altijd niet dat zijn medeweking noodzakelijk is bij do zuivcri.ig zoodat do leden van commissies zelf 'bezwaren langs inwendtgen weg moesten verzamelen» Kort daarop heeft do regcering z.g. zuiverings raden ingesteld, die het werk 'van do kerncommissies ecnigszins hebben doorkruist. De kennelijk Duitschc bedreven werden, voor zoover zij geen direct economisch belang vertegenwoordig den, stilgelegd; indien oc outillage van deze ondernemingen niet kon worden gemist» werden bewindvoer ders benoemd, nadat dc „foute"* di rectie was ontslagen en aan den Po- litickenOpsporingsdienst was uitgc-^ ieverd. Deze Jaatstc procedure heeft" men bij vele Rotterdamschc r onder nemingen toegepast, doch naar onze mecnïng is men lang niet ver genoeg gegaan. - Er is een aantal Ondernemingen, die in den oorlog in niet geringe mate met den vijand.hebben geheuld. Er zijn zelfs bedrijven die bewust den vijand hebben gezocht om. aan hem te verdienen en ons rechtsgevoel eischt, dat hun leider» worden ge straft, Toen ons land werd bevrijd, hééft de Port-Sccurity zeelieden, die heb ben gecollaboreerd door voor den vijand te varen, geen stempel van politieke betrouwbaarheid in hun monsterboekje gegeven* waardoor 2ij voorlooplg voor den dienst' op zee zijn uitgesloten. Dit is een discipli naire straf die zij verdienen en, die nog wordt verzacht doordat de wacht gelden worden doorbetaald. Wij vra gen ons echter in dit verband' at, waarom wel de zeelieden, doch niet de recders worden gestraft- Deze Jaataten staan Immers zooveel hoo- ger op de ladder der verantwoorde lijkheid, dat 2ij in ieder geval zwaar der moeten werden gestraft dan hun minder - verantwoordelijke werkne mers. Wanneer er onvaderlandslie vende daden door die ondernemers zijn gepleegd,- dan zal daarvoor extra moeten worden geboet. _Dc economische zuivering moet eigenlijk nog in. vollen omvang be ginnen. Dc persoonlijke zuivering heeft reeds voor een goed deel haar beslag genomen. Wij 2ijn van oor deel, dat er bij deze economische zuivering even hard, zoo niet harder moet worden aangepakt dan bij de persoonlijke zuivering. - Indien het voortbestaan van ondernemingen voor onze ►volkswelvaart van door slaggevend belang is, dan mogen in geen geval de betreffende collabo- reerendc ondernemersworden ont zien. Er zijn genoeg jonge' en krachti ge figuren, die een nieuwen geest over ons bedrijfsleven vaardig kunnen maken. Radio Moskou heeft de politie van dertien landen, waaronder Ne derland, ervan beschuldigd/- In' ver binding t© hebben gestaan met. dc Gestapo,, cn met deze te hebben sa mengewerkt bij de vervolging; van anti-fascisten» De ministerraad van dc"!voor- loopige regeering van Hongarije'heeft1 V besloten de -nationale verkiezingen' s voor de 'Hongaarschc nationale :ver- gadering.tc doen houden, "op, 4 No- yember v«n dit jaar, ,;vN De AjfientJjnsche. regeéring heeft beBlotcn den' staatvan beleg, voorr1 het' üeheelo lood r af te koudiUcA, j 'Jf.. Jf'i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 1