Weinig critiek op Indonesisch RegeeringsbeEeid VRIJ ONVERVEERD =- BEREID TOT ONDERHANDELEN Republiek Indonesië niet in oorlog met Nederland Engelsche troepen worden teruggetrokken Een Rotterdamsche tooneelgroep Overbruggingsuitkeering is gewijzigd Inschrijving van alle gezinsleden Donderdag 18 Ooiober 1945 Redactie en Administr EENDRACHTSWEO TeL 25430 (3 lijnen) Abonnementsprijs f week 0.31, p kwartaal ƒ4 [osse nummers /OW ONAFHANKELIJK DAGBLAD VOOR ROTTERDAM EN OMSTREKEN HET PAROOL Se jaargang nummer 170 Advertenties en Inlichtingen dienst SCHIED A MSCHE- SINGEL 42 Telef nrs. 278» 24155 24156 243» Advertenties ultal 24155 Inlichtingendienst 24156 Soekarno Woordvoerders van Soekrr- no's kabinet deelden mede, dat de oorlogsverklaring aan Ne derland geheel op rekening komt "van Eet Indonesische volksleger <f k De Indonesische republiek beschouwt ziui zeer zeker met in oorlog met Neder land Soekarno heeft den ko lonel Abdoel Kadir ervan in kennis gesteld, dat hij bereid is met de Nederlandsche regee- nng te onderhandelen De Iudonesi'seije jongeren, die naar de wapenen gegrepen heb beu, bandelen op eigen milia hef en, met in overeenstemming met de wenscbon der Indonest sche rtgce.mg Soekarno ver klaarde voorts, buitealandsche mves eeriijgen in. Indonesia te gacjtndeeren Ir SoeKaruö is na afwezigheid van een week weer te Batavia (erugg "Leerd Hjj heeft eon be spreking gehad wet zijn kabinet over den bmdigen toestand on heden zal ©r een persconferen Ue worden gehouden waarvoor ulle geallieerde oor ogscorrespon denten zijn uit0enooutgi> waar op een „belangrijke verklaring door de Indonesische republiek zal worden afgelegl Attlee over Indonesië Altlee do Engelsche nu luster president, heeft in het Lagerhuis een verklaring afge legd over de Engesche poli iek ten aanzien van Indonesië Hij zetde dat ca Knga'sche regeenng met wenschte onnoo- dig betrokken te wor lea in het besuur of. de politieke aang°e genheden van metBntsche ge biedtn, en dat het haat bedoc ling was de Engelsche troepen terug te trekken zoodra de om handigheden dit toelaten Inmid dela hebben de Engelschcn met alleen sterke moreele verplicht n gen jegens hun Nederlandsche geallieerden totdat deze m de gelegenheid zijn om het bestuur te hervatten, maar ook voor het bandha"en van wet en orde Moordpartij te Depok De correspondent Robert Ktek heeft het dorp Depok op Java bezocht Wrj Ia Een hier ouder voorbehoud een uittreksel uit zijn verslag 1 o ge» ïn dit dorp aldus Kiek, zgn minstens \yftien Europeesche en Indo Europeesche mannen en vrouwen afgemaakt door benden fanatici Vluchtingen tut het dorp werden in de rimboe omsingeld Allen mannen en vrouwen wer den de kleeren ontnomen ©n werden gedwongen, naakt naar t station van ï>"pok te loopen De achttienjarige G J Schier werd daar w de armen van zgn zuster vermoord Andere rampokkers drongen de woning van den Ne derlander de Brum binnen die met eemge vrienden bijeen was Drie hunner werden onthoofd Een nadere rampokker sneed een 28 jarigen Indo Europeaan de oornn af en stak hem de oogen uit Het dorp Depok werd ge plunderd Zit staking te Hollywood Voor de filmstudio s van de Warner Brothers t Hollywood waar gestaakt wordt zgn rel letjes uitgebro en toen moer dun driehonderd posten Dm da votr de ingang van do studio gingen zitten, mt protcs legen officieren die hen gelastten den ingang vrij to geven Dozijnen mannelijke 01 vrouwelijke posten werden door do officieren van voor de hek ken weggedragen on. op s raat gezet, waar zij hun zittende hou ding weer aannamen Tweeman nen werden gewond en een ge arresteerd, als gevolg van bun protest olgens de Bro-soleclio radio heelt do Bcjl chc Kamer ccn voor stel vmvorpeu lol hol hooien van «en referendum over don terugkeer van kon ng Leo] old The &cw York Timoa pabli ceerde dezpr dagen een fplc van Prinses Ireno genomen toen %j voor den-eersten. koor naar school ging j Een „record-koe" Een geregistreerde Holstcin Friesche koe beoil gedurende 306 dagen m do modelboctderij van 5 het Michigan State College ccn productie tost ondergaan zij gaf bijna 31/2 maal zooveel melk H als een gewone koo Het beest 5 werd dne keer per dag gemaken en sloeg een record door de leve ring van 300 ond boter vet en JOU) liter melk Dewwcordbreekster was 4 jaar en 7 maanden Wen I de lest begon f ii in u mi ii in in ui' minim mi niiim i 111 in Onder 'eidmg van Aloert van Dalsum en Paul Storm In 2ijn rad o rede heeft de seer gonornal van O k en mr H 3 Reirik medegedeeld dal ooi lel too ionise zoen dat m Sopte ihe 19 iS bc„int in Amsterdam Rotterdam e» Den Haag groepen gevonid zu ten worden De BoUerJamscho groep zou onder leding staan van Albert van Daleuni en Paul Slorm De Amster daiscle „roop zou worden geleid door Defrcsm. en Lasobr Den Haag door Jol de Meester en BeU Raoucc Beckn ai Mr Roimnk zeide verder e n dal de genoc udo dne groepen gestormd zullen worden «onder dat op de arii teite opvaltingen i reeeie zal woiden ut^eoofen/ Van Starkenborgh naar Amerika Jhr nx A W L Tjarda van Starheid orgh Stachouwer zal etn d" dezer week per vhegtognaar Engeland venxekken Van daar za' de gewe/en landvoogd per boof naar Am*nc& gaan waar hij zich in de omgeving van Bal timor" bij zgn echtjenoote hoopt te voegen Geen overbruggtngsuilheermg zal voortaan m°er kunnen wor den verotrekt aan een werkne mer voordat at c mannelijke zoo wel als vrouwelijke leden van het gezin waartoe lig behoort, die 16 jaar of ouder zgn als werkzoekenden zgn ingeschreven bij een Gewestelijk Arbeidsbu reau Uiteraard zgn te dien aan zien u tgezonderd die gezins leden v an wie dit redelgker wijze met kan worden gevergd, zooals de gehuwde vrouw Uit het bovenstaande volgt dat een ingeschreven gezinslid verplicht is, aangeboden werk te aanvaarden Het Gewestegk Ar benlsbureau beslist, of het aan geboden werk als passend moet worden beschouwd Bg wem nng door een der leden van het gezin (bet gezinshoofd her onder begrepen) zal in het a g meen aan geen. der gezinsleden een ov eraruggingsu Lkeer ng wor den verstrekt Dc o\ erbrn0gingsuitkeetmg is gelijk uit haar gehee en opzet duidelijk big kt, alleen voor loon Textiel voor Nederland' oI„cijs Ncderlamlscbc autoriteiten to Washington kuoiiea do Amer kaan scbe teUielfabr oken bolan.rij kc or dera voor lakens handdoeken en soortgelijke producten mt Êedcriand v er vachten wanneer do re^cn» m zake den wisselkoers tot stand zal zjn gekomen. haar ANPAneta bij informatie naar het bovenstaande te beioejdcr plaatse venteen'I be^ch kt ons land mol over oldoen Je dollar tegoeden hgen aankoop van bo- produclcn tc kunnen verwachten Tweede Kamer vergadert WEERBERICHT "Weinig Verandering Rustig weer HOOGWATER TE ROTTERDAM 13 Oct, le In 320 v, 2e ttj Communisten eischen staking van troepenzendingen Zich te hooren betitelen als een afst&ndsck college waarin dc stem der vernieuwing met tot uiting komt (Roestam) heeft den leden van dc Tweede Kamer al evenmin een minderwaard gheidscomplex kun nen bezorgen als dc uitlating van den heer v Poll dat met verlangen wordt uitgezien naar jong bloed om den gemiddelden leeftijdsgrens wat te verlagen In ieder geval heeft de Kamer duchtig gebruik ge maakt van de baar door de Regee ring geboden gelegenheid over den kritieken toestand in Indonesië te beraadslagen Een zitting van bil kans vijf uur bleek niet voldoende om alle sprekers die zich aange meld hadden aan het woord te la ten komen Gisteren waren het er 5 die hun redevoering zouden afste ken n 1 de heeren v poll (R K van Kempen (V DMeijennk (A R) Roestam (CPH) Stokvis (S DVandaag zijn de overige spre kers aan de beurt De redevoeringen op den voet te volgen is bu gebrek plas' Het vinden Over Soekarno Voor de heeren v Poll v kempen on Meijermk is hij etn collaborateur en opstande ling met wien dc regeermg terecht meent niet te mogen onderhandelen. Evenmin als met zijn volgelingen zelfs met indien dezen tijdens den oorlog ras een anti Japansche hou 'laatsruimte helaas met doen luk Het vmlag moet plaats i vogelvlucht wenseht dc zaak niet scherp te stellen Wel is Soekarno voor de Rcgeermg een onaanvaard bare figuur maar in zyn regeering zitten menschep wier politiek ver leden niet u tsluit met hen in on derhatvdclineen te treden De heer Roestam daarentegen pleit voor sa menspraak iet de regeenng Sockar no die alle stroomingen m Indo ncsio vertegenwoord gt en beslist de mocratischer is dan de regeenng SchtrmerhomDrecs De Nederland sche regeenng mag Soekarno geen collaborateur noemen Een gehjk gerechtigd Indonesisch volk maakt zelf mt wie in Indonesië collabara teur is en wie met. Over het onlslag van den G G De heeren v Poll on Stokvis belreu ren «el awuar het gmhil dat den G <3 aanleid ng gaf tot den door hem genomen stap maar men kan de regeenng in dit opzicht feeon ver wot treffen. Onsympathiek v nden de bee en v Kempen en Me jen.uk de holding van do Regeenng op dit punt Met welke Indone^i °cbe figuren waarvan men de waarde op dit oogen regeenng pralen. Welke militaire leefl de regeoring geno men vraagt de heer Meijennk De heer Stokvis betreurt in dit verhand dat aan leden van de Perhimpoenan Indonesia geweigerd Is naar Indonesië to vertrekken Het duo? Mm eter to geminn gegeven motief houdt geen steek. De Indonesiors zullen hun uit Ne- deland komende landgenoolen beslist meer vertrouwen dan gouvernements ambtenaren Over de hulp der bondgenooten Met u Uondenng van Roestam dm gen alle Sprekers er bij dc regeenng op aan verdere pogingen tot het verkrijgen vnn eleun van Engeland te ondernemen Wat lot nog toe geschiedt is teleurstellend Da heer Roestam meent tegen deze politiek te moeten waarschuwen De in dezen oorlog verslagen overwinnaar Enge land zou in Indonesia herstel VOOr „eleden verhezen zoeken Over dc Rijksconferentie De heer Meijennk zou gaarne zien dal daar met sjechts zaken van politiek maar vooral ook van eeonimisch en cu tcree! belang zullen worden behandeld Over den verderen inhoud van Minister Logemenns verklaring Spreker en de door hem vertegenwoordigde fract es Btnan, voor wat de groot« lijn betrelt, geheel achter de regeering Van gan sc ter harte wordt gehoopt dat met de Indonesiërs op basis der gelijk gerechtigdheid tot algeheels overeen stemming zal worden gekomen waar bij aan een gezond nationalisme en Nederlands traditioneels rechten het hun toekomende wordt gegeven Slechts de heer Roestam is van raeemng dat men op den verkoerden weg is. De ontwikkeling welke zich de laatste maanden m IndoneaiS vol trokken beo ft is een gevolg van de narvellag der regeenng om concreten vorm en inhoud aan de helotte gedaan m de redevoering van HM do Kon ngm te geven. Spreker en het Indonesische volk willen andere daden z\en dan het etnren van troepen naar Indonesia Gaat men daarmee door dan zal men zich pal tegen de regeenng stellen. arWders bestemd Niettemin is zij m vele gevallen toegepast op personen, die nooit of bgna nooit loonarbeider zgn Voortaan zal er do hand aan zjn te houden, dai m©n ten. genoegen v an hel gemeeittebc stuur moet kunnen bewgzen, dat men loonarbeider is Met nadruk wordt er de aan dacht der gemeentebesturen op gcvesügl dat de na ïwkeungste v ooi zorgsmaatregelen moeten worden genomen om te voor komen dat de arbeidsbeurzen zv arte handelaren opnemen Het vermoeden is namelijk gewetgt, dat ais gevog van de galdzui venng deze menschen in grooten getale zich voor een overbrug gmgsintkeenng komen aan mei den Dn uitkeenngem zgn voorts gebonden aan maxima Van lo October af kunnen peraoren heneden 18 jaar met meer toor een mtkeer ng krach tens de oterjru0gmgsr©gehng jn aanmerking komen Wat betreft de toonnormen voor losse i bei dar s was tot dus veire bepaald, dat, indien arbei ders moeten worden geacht met tot een bopaatd vak te oehoor n, zij worden geacht ongeschoold bouwvakarbeider te zgn Daar deze bepaling jn de praktyk tol onjuistheden aunl°idjng hoe t ge gev en h»eft de numst r in plaats diarvui bepaald dat zoodanige arbeiders worden gerangschikt onder de categorie waarmede zij let best kunnen morden wrgelcten De munster van sociale zaken heeft bepaald dat de wachtgel der die, hetzij gedurende zes achtereen volg-vnde werkdag n on afgebroken werkloos is> hezg gedurende SO achtereenvolgende werkdagen minder dan vgf werk dagen heeft gewerkt verplicht is zich als werkzoekende bij het Gewestelijk Ar jeidsbureau lo laten inschrijven De uitkeenng van \v ach (geld aan zu k een ar beider mag slechts wo-den voort gezet op vertoon van een m schrgvingskaart Leeningsovereenkomst met Amerika Het mmistene van financien deelt mede, dat een Ioeningsover eerikomst tusschen het Konink igk der Nederlanden en de. iu en uitvoerbank der Vereemgde Staten is gesloten Krachtens deze overeenkomst opent de m en uitvoerbank ten bate van Ne derland e°n crediet van vgf tig milhoen dollar ter öaancieenng van den aankoop in de Ver eemgde Staten van landbouw en industrieproducten, welke be stemd zijn voor gebruik in het rgk m Europa, alsmede ter fi nancieenng van bepaalde dien sten van Amenkaanscbe zgdet^n behoeve van Nederland Het crediet zal beschikbaar zgn tot 30 Juni 1946 De bedragen, waarover is beschikt moeten wor den afgelost in zestig ongeveer geigke halfjaarlgksche term» nen, waarvan de eerste verva t op 1 Juli 1946 De op grond van het crediet opgenomen voorschotten zullen een jaarlgKsche rente dra gen van 23/g pCt Uitg Stichting Hm Parool" Ara steraam Vertegeow voor Rotter dam B de Vries Chefredacteur Th Ra mek er Druk H A M, Roejants Schiedam,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 1