Aanklacht tegen Hitler's handlangers GE VRIJ ONVERVEERD fe Seyss Inquart's schuld Nieuwe regeering in Argentinië Deblokkeering voor gezinshoofden Heldenherdenking 'Vrijdag '9 October 1945 J'jlJ ONAFHANKELIJK DAGBLAD VOOR ROTTERDAM EN OMSTREKEN 5e Jaargang nummer 171 Misdaden jegens Nederland houden in: moord op burgers, moedwillige vernielingen en inundaties f WEERBERICHT Duitsche grondigheid straft zichzelf Bandoeng bezet Aartsbisschop vormt kabinet Hiiler's wensch vervuld 1 Staking en steenkool Samenwerking A.R.en C.H. Minister Kolfschoten „Op de brug" F 60.— per 14 dagen ook voor alleenwonenden Plechtige bijeenkomst in „Geloof en Vrijheid" Radiocauserieën over land en tuinbouw SCHIEDAM De politie voetbalde. Rtdacfle en Admlnlalr.J TEENDRACHTSWEG 42 Tel. 25430 (3 ltinen) Abonnementsprijs p. «eek 0.31, p. kwartaal 4.— toste nummer» ƒ0.10 Advertentfea Inlichting» s- d I e n e t; SCH1EDAMSCHE. SINGEL 42 Telef.nr». 27839 - 24155 24156 24399 Advertentie» uitsl. 24155 Inlichtingendienst: 24156 Te Washington, Parijs, Lon den, Moskou en Berlijn is toge- lijkertiju do acto van beschuldi ging tegen vierentwintig nat.- soc, leiders, die verantwoordelijk waren voor samenzweringen en oorlogsmisdaden, welke Duitsch- land naar'den ondergang roerden en tol verwoesting leidden in naburige landen, gepubliceerd. Dé beschuldiging omvat vier pun ten, die do geschiedenis van de Doi'sclie agressie behandelen, nl, het algemeeno plan van (le sa- rnenzwering; do misdaden, ge richt tegen den vrede; oorlogs misdaden; misdaden tegen de menschheid gericht. De personen, die ia da acte van v beschuldiging worden ge- noemd, zijn: Hermann i Goetring, A Rudolf Hess,' Joachim von Rib- bentrop, Robert Ley, Keitel, Kal- tenbrunner, Rosenberg,, Hans Frank, Wilbelm Frick, Julius Stretcher, V alter Funk, Hjatmar Schacht, GustaV Kiaippj admiraal Doenitz, admiraal Raeder,BaJ- ,dur vort Schirach, Fritz Sauckei, generaal Jodl, .Martin Borroanri," Von Papen, Seyss Inquart, Al- bert Speer, Von Neurath en Hans Fritsche. De acte van beschuldiging tegen Seyss Inquart houdt in, dat hij van 1932 tot 1943 lid is' geweest van de N.S.D.A.P. Hit hoofde van dit lidmaatschap heef t hij1 de' navolgende fu no ties bekleedgeneraal der. SS. staats raad van Oostenrijk, minister van bitmenlandscbe zaken en veilig heid van Oostenrijk, V.Oosten- rijksch kanselier, lid var. den Duitschen'Rijksdag;; lid van het Duttsche rijkskabinet als minis- ter zonder portefeuille, Hoofd van het binnenlandsch bestuur in Zuid-Polen, plaatsvervangend G.-G. in Polen en Duitsch. rijks commissaris van het bezette ge bied van het Koninkrijkder Nederlanden. Over Nederland en Seyss In quart's scbuld vermeldt de acte o.m. het volgende: De invasie op Nederland in Mei 1940 was met opzet te voren beraamd. Te Amersfoort en 'Vught werden: burger?vermoorden. mishan deld. Bij de evacuatie van Vught fptfSÖ werden 400 lpersonen doodge- sSéi' 5;'. .scho ten. yj- Tusschen 1940 en 1945 zijn •bijna een half millioen Neder landers gedeporteerd. Te - Rotter dam,-. Apeldoorn, Amsterdam,- Beu-, schop eh Haarlem werden, vele nderden' gijzelaars doodgeschó- ;en. Zonder militaire noodzaak werd er geplunderd en vonden vernielingen plaats aan havens, dijken en bruggen, terwijl groote SE-, .".i '1'V.J1 In den ochtend over groote dcelen "dec Lands raisL Overdag tijdelijk zon. nig. Zwakke, in het zniden des lands ymatige, oostelijke wind. Droog'weer. HOOG WATER TE ROTTERDAM .20 Oct.: Ie tij 4.12 u., 2o lij 4.62 n. schade werd aangericht door on- noodige inundaties. Pogingen, werden aangewend, om Neder land politiek, economiscb, so ciaal en cultureel in het Derde Rijk to assimileercu. De acte geeft verder bijzonderheden over de inbreuken op internationale verdragen. Iedereen- heeft tijdens de be zetting de Duitsche grondigheid keren kennen in hét -registree- ren en. opstellen van namenlijs ten van alles, en nog wat. Het waséén hutir.er, sterks te wa pens, maar, zooals alle Duitsche ywa pens zich op den. duur tegen, henzelven richtten, blijkt óok het registratiewapen y boemerang kracht te bezitten. Mén meldt. uit. Wiesbaden,. 1 dat. dedoor de geal lieerden rdoórgeevoè'rde zu i verin g inDuitschland aanzienlijk zal wórden vergemakkelijkt door het vinden van een volledige leden lijstvan. de - nazi-partij, welke meer .dan 8 millioen namerj telt,, met inbegrip van de aan hangers in het buitenland. Deze lijst- werd ontdekt-in-.de-partij,, archieven in»Berlijn. De eerste lijst bevat da namen én foto's van de nazi's in Duitschland, de tweede lijst die der buiten- landsche !e<len. Het geallieerde militaire besluur is tevens in het bezit van Je namen van 20O.0CO personen, aan wie de - toegang lot de partij werd ontzegd. De lijst der „Auslandsdéutsche" is geheel compleet. Britsche troepen zijn in'Ban. doeng .aangekomen' en dengehee- len dag rijden' convooteh; in die richting door Batavia. De bewa king van de RAPWlkampcn zal zoo spoedig mogelijk worden overgenomen. Er is officieel medegedeeld, dat als de Ghurka- troepen heden tè Semarang lan den, hun eerste werk -'zal zijn de bewaking van de RAPWl kampen over te nemen. In het rang verblijven22.000 getnter- gebied van. Ambarawa en Sema. neerden. Abdoel Kadir zou vandaag verklaard hebben, dat de' indruk, als zou' Soekamö 'bereid zijn om tot overeenstemming te komen met de Nederlanders, onjuist was. De Times; heeft hel besluit van aartsbisschop Damaskinos," den Griékschenregent, om oen eigen regeering te vormen, „moedigen dramatisch''-gertoemd. Volgens het blad werd ditbesluit .genomen in een situatie, „die weer eens dreigde op een dood punt uit to loepen". ,,De koers, die door den aartsbisschop wordt ge volgd", aldus de Times, „levert gevaren, want de regent is ge durende den laatsten tijd blootge steld aan aanvallen vande po litieke extremisten .van .béide vleugels". guumummiwmiimuiimliimiiimuimiimiiiuiitiiiiiiiiuii 5 5 Duitsche en Jfhpansche strijd- I krachten hebben dan toch einde- i lijk contact met elkaar kunnen krijgen. Hierdoor is de vurigste wcnsch van Hitier en Hirohlto E ia vervuiling gegaan. Een Ame- rikaansche correspondent meldt s 'uJ.f dat Duitsche krijgsgevange- I nen in een kamp in Siberië, kort geleben hoorden, dat Japanscbe gevangenen In hun „Lager" zou- e i den aankomen. ZU maakten een E groot bord met als opschrift; s 5' „Welkom aan onze bondgenoo- ten. Eindelek hchJbeü wjj elkasi1 In Siberië de hand kunnen tei- I ken". Hm.. iiiiitiiimiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiifiuiifiiiiiiuiiHiu President Farieli heeft VVoens- dagavond aan een ménigté van 20d0; personen, die voor liet ro- geeringsgebouw waren verza-, hield, medegedeeld, dat zijn on langs gevormde kabinet was ai- tetreden. Farrell verscheen met en vroegc-ren vice president Jnan Peron, den. „sterken man", die oa-: der den druk van het leger heen ging voor de kabinet» reorganisa-; tie. Peron's verschijnen ging ge paard met een hardnekkig voor gevecht voor het gebouw van het dagblad „Critica", dat door zijn;; bqroémde„ sirene te laten loeien; om hulp verzocht, terwijl ook „La Prensa" werd aange vallen. Men kori niet dadelijk vaststellen, of er slachtoffers wa ren gevallen. Deze aanvallen' op het gebouw vair de krant volgden op een massabijeenkomst om Peron bij zijn terugkeer uit de gevangenis te verwelkomen, waarop president Farrell de for- malie van een nieuw kabinet be kend maakte, dat bestond uit vrienden van den „sterken man". Peron werd niet als lid van het kabinet genoemd, maar hij zeide, na een korte vacanlie, naar Bue nos Aires 'te zullen terugkeeren om „schouder aan schouder met de arbeiders te vechten, lotdat ik uitgeput beu". Nederlandscho autoriteiten te New-York hebben gisteren ver klaard, dat de stëenkoolverscho- pingen uit de VS. naar Neder land, als gevolg vaii de staidn- gen der mijnwerkers en haven arbeiders, sterk zijn verminderd. Het lag in de bedoeling tus schen 1 September j.l. en het eind van het jaar ca, 600.000 Amerik. tori steenkool te ver schepen. Tot 10 October is slechts 172.000 ton verscheept. Een la ding van ca, 150,000 ton wordt door de staking der havenarbeiders opgehouden. John L. Lewis, de president van de mjjnwerkersvakbeweging, heeft hevel gegeven de stakingen in de kolenmijnen Maandag te beëindigen. Mijnstaking was Ame- rika's ernstigste arbeidsconflict na den oorlog en omvatte onge veer de helft van het totaal van 450.000 stakers in de Ver. Sta ten. Meer dan 1000 mijnen in zes staten lagen. stil. Aangezien een onmiddellijke fusie tusschen de Chr. Hist. Unie en de Anti Rev. partij mx; niet mogelijk is gchioxon, werd be sloten, 1 teneinde e°.n grootere mate van oenheid op staatkundig gebied tusschen de protestanl- sche christenen te bevorderen, aan te sturen op oen federatieve samenwerkingtusschen beide partijen. Deze federatieve samenwerking beoogt te bevorderen,dat ..een gemeenschappelijk^ urgentiepro gram wordt opgemaakt. Aan do prot.christelijke fracties indo geinewdei-aden. Provinciale Sta ten en Stater,-Creneraal wordt het advies gegeven als één fractie op tetreden, of -althans zeer nauw contact to onderhouden. In het wekulijfcscli radiokwar- tiertjo „Op de brug", van 21 tot 21.15 uur, .over den zender Hilversum 1, zal op Vrijdag ...19 Oct. de minister van,justitie, mr. H. A. M. T. Kolfschoten, het woord tot de luisteraarsrichten. De directeur der rijkspostspaar bank brengt ter kennis van het publiek, dat. van heden af tot 15 December 1945 voor levens onderhoud gezinshoofden of al leenwonenden 60.— per veer tien dagen van het tegoed i van hun spaarbankboekjes mogen op nemen op een schriftelijke ver klaring, over te leggen voor elke uitbetaling, dat aanvragen a. gezinshoofd of alleenwonend is; b. niet beschikt over voldoen de betaalmiddelen of tegoed öp vrije rekening, om te' voorzien in zijn noodzakelijk levensonder houd; c. niet een zelfstandig be roep uitoefent als bedoeld in artikel 16 van de beschikking deblokkeering 1945 en in de daar op-betrekking hebbende uitvoe ringsbeschikkingen; d. niet is in geschreven aan een Nederland- sche universiteit of hoogeschool en de aanvrage niet is geschied ten behoeve van een zoodanig persoon; e. geen of onvoldoende inkomsten uit dienstbetrekking geniet. Overigens gelden de algemeenc vergunningen, welke door de Ne- derlandsche Bank zijn bekend ge maakt Voor uitbetaling krach tens deze vergunningen kan men zich tot de kantoren der poste rijen wenden. Deze zijn bevoegd zelfstandig opde voor elke ver gunning vereischte verklaring tot uitbetaling over te gaan. Ver zoeken tot deblokkeering kunnen alleen in behandeling worden genomen, indien, een deblokk.ee- ringsaanvraag in twee voud Avol ledig ingevuld aan 1 een A kantoor der posterijen wordt' ingediend, onder overlegging van spaarbank boekje en bewijsstukken. Deblok- keerincsaanvragcn zijn bij de kantoren der Nederlandsche Bank verkrijgbaar. Gisteren drie jaar geleden deed de S.D. een inval in het wijk- gebouw van de Ned. Hervormde Kerk: aan de le Pijnackerstraat 102, „Geloof en. Vrijheid", De heeren waren goed ingelicbt. Op dien dag beraadslaagden daar een aantal illegalen van Vrij Neder land- Een wilde paniek, schoten, een vlucht over, daken en bal' cons......... helaas slechts twee van de tien ontkwamen. De an deren werden gegrepen, direct of kort daarna. Drie moesten hun daad met den dood bekoopen; de overigen gingen naar concentra tiekampen. Tor herdenking van Jacob Jan Ifamelmk, Emit Zwitser en Teun van Est, kwamen op den herden kingsdag gisteren- in hetzelfde „Geloof en Vrijheid" de over levenden én hun directe familie leden bijeen. Do beur Seheps, hield er een herdenkingsrede, die - wij in, extenso zouden willen plaatsen, wanneer de ruimte ons gegeven was. Deze mannen, dio in 1940 reeds het verzet in zich voelden branden, in de dagen dus, toen de meeste Nederlanders, aangemoedigd door den vjjand, verzuchtten: „Zie de realiteit, Duitschland wint op alle fronten", ,jlie mannen waren het voorbeeld zij vormden de onverzettelijke kern van het verzet. Zij zijn dood, nochtans zij. leven. Aan een eenvoudigen maaltijd, die daarna gehouden is en waaraan verzetsmenschen van hoog maatschappelijk aanzien en eenvoudige werklieden, naast menschon van zeer geschakeérdo overtuiging aanzaten, heeft dr. Krop nog een korte, doch wij dingsvolle rede gehouden. Het plan bestaat, in „Geloof eti Vrij- heid" een hordenkingsbord aan te brengenl In de serie radiolezingen in dc rubriek ten behoeve van den Landbouw, zal óp 22 Oct. van 20.3020.45 u. spreken dr. ir. P. N. Boekei, inspecteur van het zuivelwezen, over het onder werp; De positie.van den zuivel na den oorlog. Gistermiddag vond op het „Boschhoe>k"-terrem een treffen plaats tusschen 2 elftallen van de oude garde der Schïed. Poli tie. Het was inderdaad een tref fen, want verscheidene spelers troffen elkaar en maakten ken nis met moeder aarde, tot groote vreugde van het talrijke publiek. De beer r. Kesselen wist a's scheidsrechter het gezag te hand haven, doch moest daarbij na de rust een gummisabel gebruiken. Verder dient nog vermeld te wor den, de „stoer verdedigende" spil van do A-ploeg, in den persoon van den commissaris, den heer v. Veen, die, ondanks z'n grijze haren, als een rots in de branding stond en de bal met hoofd, handen en voeten wegwerkte. De strijd eindigde on beslist (2—2); met strafschoppen nemen wist het B-elftal te win nen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 1