PROGRAM VAN S0EKARN0 '0. Geen erkenning van de Koningin Het Oog en Oor onder ons Volk Een „barometer" der regeering -EE VRIJ ONVERVEERDeEt -ill {griJag 20 October 1945 ONAFHANKELIJK DAGBLAD VOOR ROTTERDAM EN OMSTREKEN 5e jaargarr nummer 172 JÉf "Verklaring van Hatta -,|j; Venezolania :f$£> WEERBERICHT Artisten uitgesloten Plannen van de H.A.L. Amerikaansche tarwe Overleg met Soekarno Petionnement aan Schermerhorn Tuindersglas voor den tuinbouw HET ZIEKTEBEELD VAN ROTTERDAM Gunstig, behalve voor geslachtsziekten ff f Mr. Oud naar Engeland Redactie en Administr,: EENDRACHTSWEG 42 Tel. 25430 03 lijnen) Abonnementsprijs p. weet 0.31, p. kwartaal 4.— losse nummer» ƒ0.10 HET PARGOL Advertentfes en Jnlichtlngtfj. dienst, SCH1EDAMSCHE- SINGEL 42 Telef.nrs, 27839 24155 24156 24399 Advertenties ui tol, 24155 Inlichtingendienst: 24156 Ai-i -ïi. yiT Dr. Hatta heeft het program ya:i Je Indonesische rcpubiiKöin- i'.J'sohe regeering in de volgende punten samengevat: S; 1. Er mogen geen nieuwe troc- i'i ..pon meer in Indonesië aan land 'worden gezet. 2. Alle Ncderlandsche troe l-pen, die nu in Indonesië zijn, jl moeten uit het land verdwijnen, 3. liet Nederlandsehe burger- lijke bestuur moet zich afzijdig •'houden. g-ji „"4. Het huidige Indonesische :|j .bestuur moet worden erkend als ■®'.een de facto regeeriug, tot eon •è'beslissi.ng is genomen over den Sdefmiticveii status guo door ge- fjsZadiebbende personen uit de %fdaarvoor in aanmerking komen- 'J:ü& landen in de geh'eele wereld. l^t'V ®- hl et geallieerde bezettingslo- 'Jf ger, waaronder zich geen Neder- '.'si jandschc elementen mogen berin- 'tf.'den, moet zich beperken tot de ^verzorging van de krijgsgevange- n en de ontwapening van de :V#Japanners. Namens de Indonesische regee- ïlMring, heeft ,dr. Mohammed Üat- 'ttjivzij de voorstellen van Van Mook .-1:1, volgens II.P. verklaard, dat ïül'zij de voorstellen van Van Mook in zake het deelgenootschap in "-?het Kederlandsehe Rijk, van de lii hand wijst. Indonesië is niet be- v,V_reid om partner van. het Ho!- '-?V]andsche gemeenehest gemaakt te ^.-^vvordeUj$ji wil geen tmitonlandsch vjit staatshoofd aan ziels opgedron- gen zien, aldus zeide Hatta, en voegde hieraan toe,-dat In- ?|*,doneste den Hollanders niets èfe/verschiildigd is, daar alle strijd Afgeleverd is door de Australiërs, .Amerikanen, Engelscbon, Rritsch- :,Indiërs en Indonesiërs. De In- Ednr.esiërs hebben volgons hom ^onaangename herinneringen ann de flollandscbe metiiodes, welke jverwant zijn aan de fascistische, i; Over de verklaring van Koningin VVilholmina van Tsi-ll, zeide Hat- „Zij heiloolde het goed, doch A -Indonesië wenseht onafhankelijk- !£,.hcid, vrij van welken vorm van life&jitenlnndsche overheersching .fgi'dok". •i'-ffK Do president van de vakver- 'iyeenigin!* van havenarbeiders Opheeft het besluit hekend gemaakt, r dat ook de Kieuw Zcelandsche j-.[||bnvennrbciders in sympathie mei jijde vr.kgenooton in Australië en r'Jjfean Francisco, zullen weigeren k^filj'edprlandBche schepen, d o b<>- .g-stomd zitn voor Java, te laden, „'i&zoolatig de tegenwoordige situatie 'ffliog voortduurt. .'k TI it Vcnezolaansche regeorings- Ac "kringen wordt gemeld: •Hè'-". In Venezuela is een revolutie Vy.r. uitgebroken. Met uitzondering Hfe-van een zeer kle'ne minderheid, -H, bleef het leger de regeering 'getrouw. liet paleis van den pre- ;fSj- Matipo, later nan do kust tijdelijk >^vrij krachtige zuidelijke wind. Lmht half bewolkt, behouden* plaatselijk ochtendmist in het zuid-oosten des Droos wpct. In don namiddag ^"yrij warm, voor den tijd ran bet 'rAl-Jaar, :MmOG WATER TE ROTTERDAM. LS1 Oei.: lo lij 4.5S u., 2q lij &,42 u. sident te Mirafjores bevindt zich in handen der rebellen. Itegee- ringstroepen staan, op het punt de kazernes der revoiutionnairen te bestormen en houden het vlieg veld van Caracas bezet. Er wordt gestreden met gemotoriseerd le- germateriaal. Onder bevel van president Medina zijn de San Carlos kazernes later heroverd. Volgens inlichtingen zijn reeds 400 personen gesneuveld. Uit Venezolaansche opstande lingenkringen wordt gemeld Leider van den opstand is Rafael Gomez, zoor van den voonnaligen dictator Juan Vicen te Gomez. Het garnizoen van Caracas is buiten gevecht ge steld. Medina en zjjn regeenng zijn gearresteerd. Caracas, Mara- caibo en Miraflores zijn door ons bezet. Wij bereiden een nieuwe regeering voor, welke „werkelijk" democratisch zal zijn. De Amerikaansche autoriteiten in het bezette Duitsehland lieb- hen bepaald, dat Hans Friteehe, propaganda-chef van den Duit- sclien omroep, do journalist Frio- dricl» Sieburg, de pianist Wal ter Gieseking, do orkestdirigen ten .Wilhelm Furtwaengier en Hans Knapperbusdi eu de top- neolspelerEthii Januihgs," 'Jmii' beroep niet meer., zullen mo gen uitoefenen, omdat zij met nationaal-socialisten bobben sa mengegaan <3 zelf nationaal-so- cialist zijn geweest De H.A.L. heeft eon plan in studio voor een transatlantische luchtlijn. Men wil vóór dat doel een aparte K.V. oprichten, die met een Amerikaansche lucht vaartmaatschappij samenwerkt Verder zal technisch worden samengewerkt met de K.L.M., in dier voege, dat deze laatste Maai schappij haar apparaat zoo veel mogehjk ter beschikking stelt De luchtlijn zal geheel vol gens dezelfde principes van ren tabiliteit worden geëxploiteerd als ,de scheepvaartmaatschappij. Over de keuze der landingsplaatsen is nog geen beslissing gevallen, fndien wordt uitgegaan van de gedachte, dat landvliegluïgon evengoed kunnen worden ge bezigd als zeevliegtuigen, maakt Schiphol de beste kans. Kaar- mate de vliegtuigen echter groo- ter worden, eisclit de grond- organisalie veel meer dan voor zecvliegiuigen. Deze en andere factoren pleiten voor het ge bruik van vlie|'iooten en wan neer daartoe wordt overgegaan, kan worden verwacht, dat een landingsplaats in de buurt van Rotterdam wordt gekozen. Door ambtenaren van het Ame rikaansche ministerie van land- 1)0uw is medegedeeld, dat aan Nederland machtiging is verleend voor den aankoop van 75.GOO fori" 'tarwe' vóór 'Ko veiribef - vér-" scheping. Dit bcteckcnt, dat de her/rilling- van den eommerciee- len export van tarwe mogelijk wordt. Tot dusverre vonden de aankoopen voor buitenlandseho regeeringen plaats floor de Com modity Credit -Corporation. De 'aan Nederland te verkoopen hoe-, veelheid maakt deel uit van oen totaal exportprogramma van 300 millioen bushels, welke in den loop van dit jaar aan liet buiten land zullen worden geleverd. 20 November 1344 was liet dui zend jaar geiedoa dat Koning Otto 1 aan bisschop Balderik van Utrecht liet jachtrecht in den pagus Drente schonk. Vooral in dezen tijd hebben de mcnschen tallooze pioblemen, die zij gaarne eens onder de aandacht der „bevoegde autoriteiten" zouden wil* len brew gen Metstal weet men echter nïct, welken weg men daar* voor moet inslaan en men wendt zich ten einde raad maar tot een couranten-redactie of een andere in stantie, welke men ecnigen invloed toekent. Dc Regcerings Voorlichtingsdienst heeft aan de behoefte van een „centraal klachtenbureau" voldaan, door voorbereidingen te treffen voor de instelling van een „Oog en Oor- dienst", die binnenkort ook te Rot terdam haar bureau zal openstellen voor het publiek. Men kan bier al zijn klachten, wcnachen, idcecn en moeilijkheden kenbaar maken. Hoe wel de dienst ook openstaat voor critick op het regeenngs-beleld, kan men zich uiteraard niet inlaten met politieke cn godsdienstige proble men. Op deze wijze zal de regcering ccn juist beeld krijgen van al dat gene, wat er in brecde lagen der be volking leeft. Dc werkwijze. In iedere provincie zal een dis tricts-bureau gevestigd worden, met agentschappen en correspondenten in de steden. Alle vragen en klach ten zullen hier worden geregistreerd, en. na de enquête-afdeeling tc zijri gepasseerd^ kenbaar worden gemaakt aan dc betrokken instanties. Het is irt ons land nog immer zoo, dat vooruitstrevende mcnschen ern stige belemmering ondervinden ,vtm dc bureaucratie, die ook na dc be vrijding nog overal voortwoekert. De Kcgeerings Voorlichtingsdienst kreeg onlangs van min of meer offi- cieclc zijde de suggestie, een cam pagne tegen de ergerlijke bureaucra tische toestanden te beginnen. Wel nu t dc Oog en Oor-dienst opent dc eerste mogelijkheid hiertoe: immers hier kan het publiek terecht tnet gegronde klachten, in dc zeker heid, dat deze wel dégelijk onder dc aandacht van de superieuren der be treffende ambtenaren gebracht zullen worden. Dc opzet van oog en oor, De opzet van Oog en Oor is: de, bevolking nader te brengen, tot dc regeering en op democratische wijze de gelegenheid te geven» opbouwen de critiek te leveren, dus „mede te regeeren'*. Uit practisch cn financieel oogpunt zal het wel niet mogelijk zijn, over het geheele land een wijd-vertakt apparaat tc scheppen, maar de werkzaamheid van den Oog en Oor- dienst zal toch irt alle geledingen van onze maatschappij voelbaar en effectief dienen tc worden* Hedenmiddag zal een de'egalie, beslaande uit 50 vooraanstaan de Indonesiërs en 50 vooraan staande Nederlanders den* minis ter-president een petitionnement overhandigen. De inhoud luidt als volgt: Aan Zijne Excellentie den voor zitter van den raad van minis ters, verzoeken do ondergete kenden met den meesten aan drang het daarheen te willen lei den. dat tusscben do Kederland sehe instanties on de Indonesi sche nationale beweging, welko thans ook in haar democratische sectoren gerepresenteerd blijkt te zijn in het bewiud-Soekamo, een zoodanig overleg wordt gepleegd, dat de huidige moeilijkheden op vreedzame wijze worden opge lost; dat alles in het werk wordt gesteld om een sfeer van ve- derzijdscli begrip te scheppen, waardoor wordt voorkomen, dat Nederlandse!) en, Indonesisch bloed gaat vloeien in. den strijd van volk tegen volk, die door vele Indonesiërs gezien zal wor den als een strijd, voor vrijheid en recht; en te willen overwegeft, dat ccn pqUtók van gewelddadige oiulcrdrukkiiig dor Indonesische nationale beweging tot in verre toekomstonvermijdelijk* liet vrij willig samengaan, waarvan Il.M. do Koningin op 6 December 19 J2 gesproken heeft, onmogelijk zal maken. Het initiatief bierioo Is' geno men door mr. G. J. v. Heu- Do directeur van liet rijksbu reau voor keramische producten maakt bekend, dat liet te koop aanbieden, verkoopen, afleveren, jebruifcen of verbruiken van fuiii- dersglas, voor andere dan luin- houwdoeleinden, zonder daartoe door hem verleende schriftelijke vergunning, verboden is. Met betrekking tot do 300.000 iti2 tuindersglas, welke in het kader van de hulpactie van de tuinders ten bate van liet nood- herstel zijn o£ worden afgele verd, is deze vergunning^ zijner zijds verstrekt. Deze actie valt dus buiten bovengenoemde ver bodsbepaling. Van dep Gemeentelijke» Genees kundigen Dienst vernamen wij, dat hel beeld der besmettelijke ziekten in onze stad geen reden toi onge rustheid biedt, ia tegenstelling iot geruchten, die hier en daar in om loop zijn. Weliswaar is bet aantal typhusgevallen nog boven het nor male» doch vergeleken met de voor afgaande maanden valt een dalende lijn waar te nemen. Het .aantal diphtcncgcvallcn is vrij groot, zij het kleiner dan het vorige jaar. Gedeeltelijk ïs dit een nor maal seizoensverschijnsel. Inenting. vooral van kinderen tegen iliphterie verdient aanbeveling. Het aantal roodvonkgevallen neemt prac- f f j tiseh niet toe. ven tr O C d li ar t,xl O ol (K-Mct de huid- en geslachtsziekten staat het er minder gunstig voor. Wat betreft de huidziekten, spelen nog steeds het gebrek aan warm water en textiel en dc niet-overvloc- dige zeep voorziening een rol. Dc G.G.D. doet wat kun zij kati Gratis behandeling in poliklinieken helpt mede om dit kwaad tc bestrijden. Helaas is het cijfer voor dc ge slachtsziekten nog steeds hoog en nemen deze eerder toe dan af. Ove rigens is dit niet abnormaal, zooals dr, Hermans ons mededeelde. Na den vorigen oorlog bereikte het cij fer pas zijn hoogtepunt in 1923. In het algemeen is de toestand niet vcrontïustend te noemen. dac.tour van „Het Pa rool"; II. M. v. .Rand wijk, hoofdredacleur van j.Vrij Neder land"; mr. Slotemaker do Rruïtie (3.D.A.P.); dr. Verdoorn (zen- dingsaris), Setvadjit Soegondo G.A.C.Q, Soenito (N.A.C., drs. Daroesman (Perliimpoenan), cn dr. Ong Eng Die. Betuigingen van adhaesle van personen en groepen, kunnen ge richt worden tot het secretariaat der commissie, Keizersgracht 402, tel. '35014. ■SoEBSZSb Burgemeester Oud zal dezer dagen naar Engeland vertrekken, om een bezoek te brengenaan Hul!. In bet kader van liet Anglo- Netberlands Sportscheme werd onmiddellijk na de- bevrijding Rotterdam, op sportief gebied geadopteerd door Huil, De bur gemeester en met hem een in sportkringen te Huil uitgenoodig- de delegatie uit d>. sportwereld, zal thans het eerste persoon lijke contact opnemen. KINDEREN VAN N.S.B.'crs, - Men behoeft zich geen zorg tc ma ken over <ic vraag of Nederland de Duïtsche methoden overgenomen heeft. Deze foto stelt ccn groep kin deren. van. N.SJB.'crs voor, die in Kindertehuizen zijn ondergebracht, waar ze goed verzorgd worden en waar volop gelegenheid cn tijd wordt gelaten om na dc schooluren het huiswerk tc maken. Uitg.: Stichting „Het Parool", Am sterdam. Vertegcnw. voor Rotter dam: R. do* Vries. Chef-redacteur: Th, Ramaker. Druk H. A. M. Roclants, Schiedam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 1