Koloniaal systeem ten doode gedoemd Petitie aan Schermerhorn overhandigd VRIJ ONVERVEERD EE- LINKS WINT IN FRANKRIJK Rotterdam wereldhaven Maandag 22 October *945 ONAFHANKELIJK DAGBLAD VOOR ROTTERDAM EN OMSTREKEN 5e jaargang nummer 173 J Amerikaansche persstem Overheersching heeft afgedaan WEERBERICHT Overwinning van Labour Deensche Nazi's mogen stemmen Vertrouwen in de toekomst NederlandscSie uitvinding Artsen op tournée Geen aanval op de regeering De 4e Republiek Stakers van de Sibajak Naar Nederland Paarden uit Canada Redactie en Adminlsfr.: EENDRACHTSWEG 42 TcL 25430 (3 lijnen) Abdhncmentsprijs p, week 0.31, p. kwartaal 4.— losse nummers 0.10 Bankier: Amsterd. Bank te Rotterdam, giro 1153. Adrerteatfes en Inlichtingen dienst: SCHIEDAMSCHE- SINGEL 42 Telcf.nrs. 27S39 24155 24156 - Advertenties uitsL Iniicbtingendienst: 24399 24155 24156 De „San Francisco Chronicle' schrijft onder kop „Koloniaal systeem ten doode opgeschre ven", dat de toestand in ,No- derlandsch-Indiis bewijst, dat het koloniale systeem op zijn laat ste beenen loopt. Do overheer sching van beschaafde volkeren door anders, omdat deze ster ker zijn, heeft onzes inziens af gedaan. Een eeuw geleden zou den opstanden als die op Java mot algotneene goedkeuring in bloed gesmoord zijn. Thans ech ter is men een geheel andere meening toegedaan enspeelt elk land, dat gedwongen is met ge weld van wapenen de volkeren aan zich te onderwerpen, die naar vrijheid streven, in do oog en der wereld, ongeacht de omstan digheden, de rol van den boos- doener.. Men is het er algemeen over eens, dat geen enkel kolo niaal bestuur goed is, als het daaraan onderworpen volk dit niet meer wenscht. Het probleem van de vrijmaking van onder worpen volkeren is zeer inge wikkeld, maar zal aangepakt die nen te worden in het besef, dat zij niet langer op de vrij heid wenscben te wachten. Strijd te Scmarang geëindigd. Na de landing van de Gliurka- troepen, is de strijd to Scmarang gisterenmorgen geheel en al ge staakt. In den afgeloopen nacht hebben geallieerde officieren, In donesiërs en.Japanneezeu gecon fereerd, niet iiet gevolg, dat do nationalisten toestemden in het neerleggen der wapenen, behalve de politie. Deze staat uti onder geallieerde controle en helpt de Gliurkas in de stad. De .lapari sche troepen trekken uit deshui terug. Een officieel© mededeeling, ont vangen uit Kandy, houdt in, dat jfeneraal Christison niet ge- machtigd is, zich te mengen in y aangelegenheden van interaên po- litieken aard, Nederlaiulsch-hi- dië betreffende. De Friuischen kozen gisteren 522 leden uit 2S0Q candidaten voor het interim parlement. Naar schatting is 85 procent der kies gerechtigden ter stembus gegaan. De kiezerslijsten omvatten 2-1 mil- üoen kiezers, waarvan J3 mil. j.lioen vrouwen. Bij de verkiezin gen is een referendum gesteld. "Uit de voorloopige uitslagen blijkt, dat het-meerendeel der kiezers tegen de oude grondwet is. Ook Harde wind, aanvankelijk wisselende bowoiking niet piaalsetïjk enkele kuien vooral aan do kust een matige Z.W. wind. Morgen in den loop van den dag* toenemende bewolking en kans op regen niet loencmcmlcn .wind tus- schen Z.W. en Zuid- Zelfde tem peratuur- HOOG WATER TE ROTTERDAM. 23 Oct.: Ie tij 6.21 u., 2e tij 10.42 u. de vraag, of men, zooals De Gaulle voorstaat, de macht van het parlement wenscht te beper ken, werd bevestigend beant woord, alhoewel door een zeer kleine meerderheid. Vele conser vatieve kiezers stemmen gema tigd links. De partij der vooruit strevende katholieken, de mou vement republicain populaire, hoekte groote vooruitgang. In de groote steden hebben de commu nisten en socialisten een groot deel der stemmen tot zich we ten te trekken. Onder de gekozen candidaten be vinden zich Milliöux, Diethelm.- Til- lon, Lacostc. i.c Troquer, Thorez, Vincent Auriol. Louis Marin, Pierre Cot cn Pierre Bourdan, Daladier en Martinaud werden ver slagen. Communisten winnen. Hedenochtend Is het eindresultaat der verkiezingen bekend gemaakt. De groote partijen bezetten 434 van de 522 zetels. Hiervan bezitten de com munisten 142, de tn. r. p. t40. cn de socialisten 133 zetels. De radicalen hebben er slechts 19 behaald Het door de Britsche Labour- partij beheerschto Parlement heeft de regeering Altlee vérstrekken' de economische volmachten ver leend, waartegen do oppositie het bezwaar maakte, dat nog nimmer in vredestijd een regee- ring dergelijke volmachten had verkregen. Een overs! elpende conservatieve oppositie werd door de Labourparlij met 190 legen 108 stemmen -overstemd, waardoor de uitgebreide econo mische controles irt oorlogstijd voor vijf jaar werden verlengd. Met deze uitgebreide volmach ten zat do Britóchc- arbeiders- regeeritig in staat zijn: 1. Menschen naar de mijnen le sturen, 2. Iedereen, die werkt zoekt, te laten inschrijven bij de Arbeidsbeurs, om welke baan, die zich ook voordoet, aan te nemen. 8. Ih: prijzen te con troleoren van voedsel, bleeding, loonei), bouwmatoriaal en café'.naa'tijdeii. 4. Huizen le vorderen. 5. Fabrieken voor zekere ar- beidsdoeleinden aan te wijzen. Do Deensche nazi-partij zal deel mogen nemen aan de verkiezin gen, die op 30 October zullen \vorden_ gehouden. Dit wordt medegedeeld in een officieclo ver klaring van. hot Deensche mi nisterie van lunnonlandsche za ken. Weliswaar heeft de partij nog geen candidaten gesteld, maar aldus do verklaring het is grondwettelijk onmogelijk een partij uit to sluiten, die bij do vorige verkiezingen ver tegenwoordiging kreeg jn het parlement. Rotterdam kan de toekomst met groot vertrouwen tègemoet zien, deelde de directeur van het Gemeentelijk Havenbedrijf, do heer N.. Th. Koomans, mede. Er zit vooruitgang in het herstel van de havens en gerekend naar den toestand van het oogenblik is Rotterdam weer in staat onge veer .24 millioen ton goederen per jaar te verwerken, verdeeld als volgt: graan 3.000.000 tot 4.000.000 ton, olie l.óOO.COO tot 2.000.000 ton, kolen, erts cn hout 12.000.000 tot15.000.000 ton en diversen 4.000000 tot 5.000.000 ton. Het aantal sche pen, dat nu wekelijks den Nieu wen Waterweg binnenloopt, be draagt 40 a 45, met een tonnage aan goederen van 100,000 tot 120.000 ton. Nu tevens de toe gang tot den Nieuwen Waterweg weer voor de grootste schepen toegankelijk is gemaakt en het lossen niets aan de befaamde snel heid h^eft ingeboet, beteekent dit, dat onze wereldhaven gereed is haar voorname pos'lie van vóór den oorlog te hernemen. Op een- persconferen!ie te New- Yors hebben de heeren dr. J. L. Yerschure en dr. A. C.Lips medegedeeld/ dut zij' door het departement van sociale zaken uitgezonden worden om de- medi sche vooruitgang in de-Ver. Sta ten gedurende- den oorlog te onderzoeken. Tevens haddjn zij de opdracht om medische voor uitgang cn uitvindingen van Ne derland gedurende da bezetting, waarvan een uitvinding de kunst- matige nier is, bekend te maken. Hot verblijf in de Ver, Staten zat C maanden duren. Beide dok toren zijn specialisten voor in wendige ziekten. Do minister-president, prof. Jr. W. Schermerhorn, heeft een tien tal leden van do Nederiandsch- Indonesische delegatie ontvangen, die, zooals reeds gemeld werd, Zaterdag een petitionnement in zake de Indische kwestie zouden aanbieden. Onder degenen, die ontvangen werden, bevonden zich de hoeren 11. M. van Rand wijk, mr. dr. E, J. van Heu- ven Goedhart, Hoofdredacteur van „Het Parool", en dr. J. A. Verdoorn. Bij het overreiken van de peti tie door den heer van Rand wijk, sprak dezo den minister president toe. Hij zeide, dat deze petitie niet werd aangeboden als een aanval op de regeer! ng, maar om op deze wijze de stem van groote groepen, uit onze bevolking, die niet voldoende in de volksver tegenwoordiging tot uiting komt, te doen hooren. Do aanwezigen hebben allen persoonlijk ervaren, -hoe in den bezettingstijd een nieuwe ver houding, gebaseerd op do vriend schap en de wederzijdsche eer bied van vrije volkon en vrije burgers, is gegroeid. Het is dit besef, dat hen drong hun bezorgdheid uit te sproken over den gang van zaken en er nogmaals de regeering op te wij zen, dat geweld deze vriendschap en samenwerking voor langen tijd onmogelijk maakt. Het antwoord van den mi nister-president hieid in, dat de regeering do wijze, waarop do petitie werd aangeboden, beeft gewaardeerd. De regeering onder schrijf! de laatste alinea uit do petitie en zat zich door dit besef laten leiden.' De moeilijk- iuxlen zijn. echter zeer groot* eenerzijfls is er de erkenning Dagelijks komen ^ruim veertig aanvragen voor huwelijken tussehen Nederlurtdsche meisjes en Canadec- sehc militairen bij het Canadeesche hoofdkwartier binnen, Zootffti de militaire autoriteiten schcepsruimte beschikbaar gesteld zullen hebben, kan de NederUndsche bevolkings groep in Canada, welke 140,000 zie len telt, op een flinke versterking uit het moederland rekenen. ACHTER HET NIEUWS pRANKRIJK moest zich gisteren uitspreken over 2.vragen: a. Wilt ge ecu nieuwe grondwet. b. Moet in die nieuwe grondwet de macht van het parlement ingekort worden, zoodat de regeering bij elk wissewasje omgekeerd kan worden. De radicaal socialisten, dc partij van boeren cn kleine spaarders, partij van het bedaarde midden, die dc bransche politiek tot 1940 hc- hecrscht had. was tegen een nieuwe grondwet, omdat zij haar vroegere politiek, groot geworden onder de oude grondwet, niet wilde verlooche nen. Om die redenen was zij tegen ieder verlangen, ook dus tegen vraag b. cn haar vcrkïezingsparool luidde: nee nee. Dc socfaal-dcmocratcn wilden een nieuwe constitutie, om nu ruimte te krijgen voor hun vernieuwingsstre- ven. Dc nieuwe kamer zal geen se naat kennen; het remblok tegen pro gressieve politiek is weggevallen. Maar dc socialisten waren ook voor een vernieuwing der parlementaire zeden, voor eenzelfde beperking van het parlement, die dc vernieuwing van vraag 1 in evenwicht kan hou den. Het advies van Leon Blum was dus: ja ja. Dit was ook het advies der Ka tholieke Volksbeweging, -een partij, die in de laatste jaren voor den oorlog door den arbeid van een aan tal radicaal-Katholieke intellectuee- len is voorbereid cn tijdens dc be zetting vasten vorm 1 heeft aangeno men. De filosofen, die het begrip personalistisch socialisme lanceerden, ontwikketden zich tot dc belangrijk ste leiders van het verzet. De communisten tenslotte waren voor een nieuwe grondwet, maar tegen de inperking van dc bevoegd heid van het parlement, omdat dit de posmc van De Gauüe moest ver stevigen. De Cdulle nu is het zwarte SliOT' U nrs ,hi^ zijn Pro" Russische politiek heelt laten varen. De com munisten kalken op de muren, ja nee. J Met overweldigende m eerderheid heeft hot volk op dc le vraa»*; ja ^e- a n (woord. 1 Linde <ler 3o Republiek; electorale verzegeling van dc militaire nodor- laajr, anno 1910 jn Noord-Frankrijk geleden. Ook opdo 2e vraag wordt het ja, zij het met geringer .over wicht. UJct Fransche volk hoeft zich ver- niemvd. Do middengroepen van wier houding dc vernieuwing afhan kelijk ia- zijn echter niet overgc- loopen naar de soeianl-demoentlen maar naar de M.IU>, do Katholieke volksbeweging: Jfag daarin een ze kere roservo uitgedrukt zijn legen het lo radicaal klinkende proletori- sche socialisme van Leon Bïum, het drukt ook het verlangen uit naar een nieuwe partij,dio in geen enkel op-, zicht door do vooroorlogscho verhou dingen en gebeurtenissen is decqmpro- miltoerd^ en een groot door de illegaliteit nog gestaald, geestelijk pres- (ïge bezit Wat do communisten belreft, hun hoop op een doorslaggevemlo positio, is door do successen der JT.R.P. den bodem ingeslagen. Do M.R.P. moet, om aan do volmachten 1c voldoen, een équipe van frlsscho ejiergiek-dcinocra- lischo persoonlijkheden naar voren brengen. Dan echter mogen wij ook verwachten, dat nieuwe politieke (rans* acties geschapen worden en een ge* zonde republiek Frankrtjk3 wederge boorte zal omspannen. A cister het nïeuw3 2. van de noodzaak vaa een goede verhouding tussclien liet Neder- landsche volk en do Indische volkeren groepen, anderzijds zijn er toestanden, die een gezag, dat zichzelf respecteert, niet kan dulden, Daartusschen moet de regeering zijn weg zoeken. Na alles wat gebeurd is, kan dit helaas niet geschieden zonder maatregelen, die voor heide par tijen met droefheid gepaard zul len gaan. Tot het tiental personen, die door den minister-president wer den ontvangen, behoorden nog de heeren: mr. G. II, Sloternaker de Bruïnc, lid van het hoofd bestuur van de S.D.A.P.; G. VVagenaar van do communisti sche partij Nederland, R. M. Setyadjit Soegondo, lid van do G.A.C.; drs. M. M. Daroesman, voorzitter van de Perhimpoenan Indonesia, N. M. Soenito, lid van do N.A.C. en dr. Ong En- Die. Vijftig Indonesische zeelieden, die op 19 dezer in staking gingen, zuilen naar Nederland worden gezonden. Zeventig an dere leden der bemanning bleven "aan boord, om tezamen met 120 Nederlandsche zeelieden een nieuwe bemanning te vormen. Do vijftig stakers gaan met do Sibajak mee tot Southampton, waar zij zullen debarkeeren en op eigen verzoek op liet volgende schip naar Holland zullen wach ten. Het is niet waarschijnlijk, dat er tegen hen disciplinaire maatregelen zullen worden geno men als zij in Nederland aan komen, want zij hebben-zich ge durende do onderhandelingen met den kapitein in alle opzichten goed gedragen, en zij hebben iiun grieven op volkomen cor recte wijze kenbaar gemaakt. Zaterdagavond kwamen met het Amerikaansche schip de Henry Dearborn" in de Rot- terdamscho haven 370 paarden aan, die den Nederlandschcn hoer een „pootje" komen helpen. Het zal wel een'stevig pootje zijn ook, want men kon liet de dieren aanzien, dat zij in do beste con ditie waren. Een der oppassers, dio de paarden moeten verzor gen, vertelde, dat er tijdens de reis van Canada naag hier, wan neer de zee woelig was, vaak dag en nacht gewerkt moest worden om do dieren voor ziekte (e behoeden. Mesi is di rect met lossen begonnen, waar na men de paarden in de stal len van de itotterdamsche Vee markt heeft ondergebracht. Binnenkort wordt nog oen een schip verwacht, dat met 900 van dezo welkome helpers aan boord een dezer dagen uit* Ca nada zal vertrekken. Dc Russische hoofdstad was^ Woensdag-met een dikke sneeuwlaag bedekt. Dit was het gevprj van een sneeuwstorm, die in den nacht was begonnen en de heeic morgen voort duurde, Zooveel sneeuw is ongewoon voor dezen tijd van het jaar, en voorspelt meestal een strengen win ter. Uitg.: Stichting „Hef Parool", Am sterdam. 'Veitegenw. voor Rotter, dam: B. de Vries, Chef-redacteur: Th. Ramaker, Druk H, A. M, Roelants, Schiedam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 1