AMERIKAANSCHE FANTASIEËN Er wordt niets teruggehaald VRIJ ONVERVEERD Gissingen omtrent Stalin Missie nog niet naar Noodlottig schot Huyts uitgesloten Dinsdag 23 October 1945 5e jaargang nummer 174 ONAFHANKELIJK DAGBLAD VOOR ROTTERDAM EN OMSTREKEN Slachtoffers op Java Wie krijgt 15.000 ton rubber? Churchill is boosaardig" WEERBERICHT Engeland protesteert Gaat de Unrra failliet? 1 Vrouwen gaan rooken g Sparen voor textiel Drie meisjes gewond Deblokkeering eierhandel Nieuw schip voor de Har- wich-lijn De Nieuw-Amsterdam naar Indië Herstel van het Twentekanaal Schipbrug Hedel weer open Met een reeks andere letterkundigen Staatsexamen muziek Oudlndië-vÜeger verongelukt De sportmi:sie naar Huil Allerlei van Overal R«d«clle m Admlatotr.t EENDRACHTSWEG 42 TeL 25430 13 lijnen) Abonnementepr(ja p. week 0.31, p. kwartet! 1. losse nummert 0.10 Bankier: Amsteril. Bank te Rotterdam, giro 1153. V Advertent ret en Jnifcbtingen. dienst:' SCHIEDAMSCHE. SINGEL 42 Telef.nr». 27839 24155 24156 24399 Advertenties ultsl, Inllclitlngendienat: 24135 24156 In .diplomatieke kringen te sV'ashingtou doen do meest fan tastische geruchten de ronde over maarschalk Stalin, meldt de „Evening News". Stalin zou overleden, stervende, ernstig ziek en met vacaaitie zijn. Andere diplomatieke - fantasten beweren, dat 'hij speciale volmachten aan iMolotof wcnscht over tc dragen. In ieder geval is de. atmosfeer in Washington, zwaar geladen. .Men schrijft do plotselinge reis van den Itussischen ambassadeur Gronyko naar Moskou en Zjoc- kof's uitgestelde 'bezoek aan dc F.S. aan Stalin's ziekte ot over lijden loc. De Amerikanen heb ben Zjoekof reeds als Stalin's opvolger - aangewezen. Wij heb- -ben het -grootste respect voor dc Amcjikaansehe beid, maar ineenen, flat zij beter - kunnen aanwenden voor het scheppen van betere arbeids voorwaarden in dc Amerikaan, sche industrieën en het beëin digen, der.stakingen. Thans staat vast, dat de elf NcOerlanUsche officieren, die op hun ;weg naar Bandoeng door de Indonesiërs to Batjet- werden ge vangen genomen, .daarna; zijn. ge dood. Hun 'namen, zijn bekend en zullen 'binnenkort worden doorgegeven. Tevens is vastpko- men te staan, dat de negen Ne derlanders, die door de Indo nesiërs als gijzelaar naar Buiten zorg waren gevoerd, eveneens niet meer ia leven. zijn. Uit andere berichten blijkt, dat reeds meer dan 500 Indonesiërs hun leven hebben gegeven voor den strijd om de onafhankelijk heid. De Nederlandsche consul-gene raal in San Francisco, <lr. F. A. van Woerden, heeft voorspeld, dat de uitvoer uit Ned.-Indië binnen drie maanden hervat zal worden, vnl. van rubber. Hij ver. klaarde, dat er reeds een schip met rubber onderweg is. De la- ding wordt op 15.000 ton ge- schaiz hij vertelde er echter niet bij,wat de plaats van bestem ming was, alhoewel eerder is gemeld, dat hét schip op weg was- naar de V.S. Als woordvoerder.van de op- •ositie in het Engelsche Lager huis, beeft Churchill verklaard, 'at het geen moeilijke taak zou zijn om Duitschland er onder te bonden, doch dat het heel wat moeilijker zou zijn om Duilsch- 'a'id op dc been tc houden. Deze •onierking maakte Churchill tij- tens zijn aanval op het demo- '•'lisatiepvogramma van de regee- 'big.t dat volgens zijn meèning ^•ei te traag vexliet>. Kbt slot Aanvankolijk.no- krachtige aan de •-1 stormachtige Z.W.wind» Later ♦lelijk afnemend. Wisselende bcwol- n$. Plaatselijk regenbuien. Iets neler. Geseind aan alle districten: Waar- .chuwijag voor hajden wind. van zijn rede was vol van sar- casme, toen hij opmerkte: „De ondeugd eigen aan het kapita lisme is de ongelijke verdeeJing van do zegeningen en dedeugd eigen aan het socialisme is de gelijke verdeeling van de ellen de." De minister van arbeid noem de de rede van Churchill in zijn antwoord „zeer onverantwoorde lijk 'en boosaardig" en wees er op, dat critick - "gebaseerd moet zijn op het kennen der feiten en niet op vermoedens. Keuter heeft vernomen, d.it liet protest .van de Briiscbe en Aiuo- rikaansche regeeringen tegen de voorwaarden: van het'door Sow- jet-Rusland met Hongarije geslo ten handelsverdrag, ook betrek king heeft op het eveneens door Sowjet-Kusland aangegane gelijk soortige verdrag, met Roemenië. Dc vice-dirccteur van de' UNRRA, Jackson, heeft op een persconferentie te Rome ver klaard: „Dó UNItFtA is voor een meest ernstige crisis gesteld en staat practised op den rand van een bankroet". Jackson voegde er aan toe, dat.de be schikbare. middelen .slechts toe reikend', zouden zijn' .tót onge veer de eerste week van Januari 1916. ^ituiuiuiiiiiimiiiniiiiiiiimiiNimiimiiiiuiiiiiimiiiimiitiiiu 1 Het; ligt In het voor nemen 200 I vernemen wy, het tabak, en ver- 5 snaperingsfantsoen binnen, afzien-5 baren tijd als volgt vast te stel- 1 lem Mannen: 40 sigaretten (even- 5 tueei siga.en, tabak) of 20 slga- ratten en 50 gram snoep; Vrou- s wen; 20 sigaretten en 50 gr. H snoep of 100 gram snoep; Kin- 1 deren: 100 gram 6noep alles per S week. ,r 1 i Binnenkort zullen de dlstribu- Itiedïenste no vergaan tot het uit- .eiken van de hiervoor, bestemde |j kaarten. De verhouding waarin 1 uit dc verschillende mogelijkhe- H den een keus gemaakt wordt,zal 5 op dc definitieve samenstelling van - het rantsoen wellicht nog 5 van Invloed kunnen zyn/ V i jf De overheid^ziet op het oogen-: blik V liever mokers .dan j§ S snoepers. Al met al zien de 5 I' mannen het visioen vnn 20 siga- i rqtten extra p. w; thans in rook vervliegen en wel in den, meest letterlijken xiu des woords: nu het dc dames zijn die dit derde I jj§ pakje per week voor - hun oogen zullen oprooken Of het door in 5 de praktijk toch niet op zal g neerkomen? niiiiiiiiiiJtiitiiiMiiiiiuiiimimiiiiiiiiiitHuiuiiiiiiiiimiumuuF Van overheidswege Avordt het publiek met grooten nadruk erop gewezen, dat het aanbeveling ver dient doormiddel van sparen eeii gedeelte van liet inkomen thans reeds'te reserveeren, opdat men ook, wanneer 'straks weder om textielgoederen aan de: markt komen,: dekoopkrachtfhëzittè om zich deze goederen te "kunnen aanséhaffen. Or HET is nog steeds niet mogelijk gebleken, do Nederlandsche mis sie bij de geallieerde controlc-com- missic naar Berlijn tc doen vertrek ken. In afwachting van het verlof tot vertrek, verblijft deze commissie wier taak in de eerste plaats in dc Duitsche hoofdstad ligt, nog steeds in Den Haag. Over de oorzaken van dezen toe stand werd ons medegedeeld, dat de geallieerden cr voor waken, dat in Duitschland niet iedere, vorm van economisch leven onmogelijk, wordt gemaakt, tc meer niet. nu men in dc Westelijke bczettingszóne milltoenen mensehen. moet opnemen, die uit dc gebieden komen, welke door Rusland bezet woeden gehouden. Daarenboven heeft de Geallieerde Contrölc Commissie rekening te. hou den, met de belangen van andere naties, cn men tracht een regeling tc treffen, waardoor alle betrokken landen met dezelfde rechten worden behandeld. Maar het begint er bard naar uit tc zien, dat ons land van al die overwegingen het slachtoffer gaat worden. Want wij hebben ons lot nu toe bepaald tot de bcwandc- ling van den Icgalcn weg, al vtcl dat misschien wel eens moeilijk. Wel 2ijn cr blijkbaar enkele offi cieuze Nederlandsche instanties in Duitschland op onderzoek uitgetogen cn haar optreden schijnt het vertrek van dc officicclc missie ookwel tc beïnvloeden, omdat zij bij dc. Allied Control Commission minder welkom zijn. Maar het schijnt voor dat lichaam dan ook wel heel moeilijk tc zijn om in vollen omvang tc kun nen begrijpen, wat cc bij ons gesto len is» hoezeer ons land nog steeds onder dien roof gebukt gaat cn hoe funest op den duur dc gevolgen merkbaar zullen blijven, indien er geen snelle restitutieregeling tot stand komt. En wat de snelheid van dc afwikkeling wellicht ook nog be ïnvloedt is.dat de groote geallieerde mogendheden, die eveneens gcootc offers voor de overwinning hebben gebracht, voor dc Duitsche indu strieën zelf wellicht niet onverschil lig blijven. In principe bereid. IN principe echter zijn dc geallieer den zeker bereidons de gestolen goederen terug tc geven, doch er is een gereserveerdheid, welke gedeelte lijk in eerder met-, met ons opgedane slechte ervaringen en ander zijds in onze hooge aanspraken haar oorzaak vindt v Het is deze gereserveerde houding, waaraan de geallieerden voorloopig schijnen te zullen vasthouden, dat wij ten .eerste nauwkeurig zullenmoeten uantoonen, dat de goederen inderdaad van ons gestolen zijn, en dat onver minderd dit bewijs, deze voorloopig niet op de restitutie- doch op de repa ratierekening zullen worden geplaatst, helgeen beteekent ,dat zij van onze schadevordering op Duitschland voor loopig zullen worden afgetrokken. Doch inde eerste plaats is;, liet noodzakelijk, dat wij naar Berlijn vertrekken, want lot. bet oogenbJtk, dat wij daar zijn aangekomen, zijn wij vrijwel niet' in staat op de juiste plaats 'onzo stem te doen liooren. Inmiddels vernnmon wij ,dat de kansen daarop de laatste dagen iets guiufliger. zouden zijn geworden. Andere landen, bijv;' vBëlgiö en Frankrijk, die vect minder Jeegge. stolen waren dan wij staan er- heel wat .gunstiger voor. De Be'gen heb ben al veel leruggekregen, vooral motoren transformatoren en prechde- machtncs. De Franschen hebben het voordcel, dat zijzelf 'n zone, en nog wel een aan het eigen Tand gren zende, onder hun controle hebben. Men kan er 2eker van zijn, dat zich daar niet veel goederen meer bevin den, welke Frankrijk op onrechtmatige wijze hebben verlaten. Gedurende de weken 30 Sept 14 Oct., kwamen geen sterfgevallen tengovolgo van het mond- cn klauw zeer vooi> Gistermiddag heeft op den BrusselschcAveg te Maastricht een Nederlandsche grenswachter, blijkbaar per ongeluk, een ge. Aveerschot laten afgaan, waar door drie meisjes uit een groep kostschdöikmderen, die daar wan delden, .werden getroffen. Het 15- jarige meisje J. K. uit Almelo ende 1-1-jarige M. M. werden resp. in den buikeinudeborsL getroffen en zij moesten inaorg- Avckkenden toestand naar liet ziekenhuis worden vervoerd. Ook bet 11-jarige meisje Th, J, uit Nicuwcnhaven, moest naar bot ziekenhuis Avorden vervoerd. Zij werd minder ernstig in schouder gewond, Het ministerie van 'financiën deelt mede, dat de Nederland-" sche Rank aan de betrokken fi-; r.anoieelc. instellingen^ een algc- mceuo vergunning (Nr. 21) heef! verleend tot het vrijgeven van tegoed op geblokkeerde rekenin gen van handelaren en gros siers/ alsmede grossier-depfthou- ders van eieren, die een .ver- gunning .hebben van het. bedrijfs- scbap voor pluimvee' en eieren te De Bilt, voer betaling van aankoopen bij verzamelaars van eieren. De Harwich-Lijn zal een nieuw schip laten bouwen,-dat den snel heid zal hebben van. 22 mijl en 'dat 7400 passagiers, alsmede mo torvoertuigen on stukgoederen kan vervoeren.; In den loop van 1946 hoopt men het schim tc kunnen' inleggen in den dienst HarwichHoek v. Holland. In plaats van do Sibajak, die zooals men weet door stakers is opgehouden, zal de Nieuw-Am sterdam van Engeland naar In dië vertrekken. Uit schip is in staat S0O0 man troepen aan boord te nemen. Het is nog niet zeker of de Nieuw-Amsterdam door bet Suëz-kanaal 'dan wel via Kaap de Goede Hoop zal varen. Dezer dagen is het kanaal- pand HengeloEnschedé van het Twente-Rijnkanaal in zooverre hersteld, dat de binnenscheep vaart naar Twente wederom mogelijk is. De 23 vernielde bruggen zijn opgeruimd of door noodbruggen vervangen. De gezonken schepen zijn gelicht en verwijderd of aan den kant c.elcgd. Ifct eerste schip met chloor is reeds uit Twente vertrokken. Men ver. wacht overigens veel van het vervoer van textiel en zout. De zout-industrie te Boekelo werkt weer op volle kracht, zoodat de zoutvoorziening van het Westen des lands weldra geen probleem meer zal zijn. De boofdingonïeur-direcfeur van den rijkswaterstaat in de direc tie Noord-Brabant maakt bekend, dat dc verkeersstremming over dc schipbrug te Hedel is opge heven, zoodat het verkeer over deze brug voortaan weer nor- maal doorgang_ kan hebben. Do oereraad voor de letter kunde heeft zich beziggehouden met een aantal letterkundigen, die zich niet hebben laten, weer houden om al of niet als lid van de N.S.B. direct of indirect belangrijke propa ganda to voeren of te bevor deren ten bohocvo van den vijand of zijn „Nederlandsehcn" aanhang. Op grond van deii ver- derfcljjkeltinvloed, die. van hén isuitgegaan, is de oereraad van oordeel,: dat do letterkundigen Jan H. Kekhout, Chris doGraaff, tnr. J. lluvls, 1). Kalina, J. C. Nachenius, Jan van Rheenen,dr. Job. Theuhisz, A. J. II.. Wënslnk (ps. George de Sevoov), dienon te worden uitgesloten, van pnh'.i- catie, liet medodingen naar prijs- vnigen; het aan de markt bren gen van herdrukken en ieder an der openbaar optreden op hel. gebied der kunst, tot 1 April. 11)53. .'Aanmeldingen voor de uitgestelde staatsexamens voor muziek, ook: voor herexamens; te houden, in December tc VGravciüiago worden' ingewacht voor 29 OcL, bij den secretarisvan de regeli ngsco 111 missie E. v, B c ij nutn, Vondelslraat 188, +s-Grüvenhage, on der toezending van 'geboortebevfije; Het exumepge'd moet wegens bijzondere omstandigheden per 'postwissel, ge'ijk- tijdig - met do aanmelding ^gezöriden worden. De bekende oud Indië-vlïeger Van Weerden Poelman, die in 1924 met Thomassen ii. Thues- sink van der Hoop de eerste vlucht naar'Ned.-Endië maakte, is Vrijdagmiddag j.I. op denBer- gemschen weg te Laren (Gld.) bij het oversteken van den weg door. een auto gegrepen en ge dood. Het stoffelijk overschot van het 55-jarige slachtoffer is naar het ziekenhuis to Lochcm over gebracht. De Burgemeester van Rotterdam is gisteren van Londen per trein naar Huil vertrokken voor het leggen van officieel contact binnen het kader van een Engcisch-Nedcrlandsch sportschema. Er zullen besprekingen worden ge voerd om in het voorjaar tc Rotter dam het sportschema te openen met. ccn grootscheepsch^n internationalen voetbalwedstrijd. Bovendien zullen er plannen worden gemaakt om in de komende jaren sportbeoefenaars tus- schcn Hull cn Rotterdam uit te wis selen. Ir. F. Q. don Hollander is van directeur-generaal voor Ilandol en Nij verheid benoemd tot directeur-generaa! voor hel Verkeer. Deze functie res sorteert onder het ministerie van Ver keer en Energie. Nog dit jaar zal te Doesburg oen vaste oeververbinding over den Ouden IJsfd warden gelegd. Het Bureau Bruggenbouw van den Rijkswaterstaat zal n.l, een pontonbrug bomvou, mot oen uitdrijvend gedeelte ten behoeve van de schcepvaarL Zeven duizend havenarbeiders waren Zondag te Singapore in staking uit solidariteit met do Indonesische nationalistische beweging op Java, meldt A.P. Dertienhonderd havenarbeiders hebben zich te Londen gevoegd bij '<le elfduizend, die reeds in staking zijn. Volgons hun leider, Poweii, dreigt oen nationalo crisis, indien er niet spoedig een oplosfiing wordt gevonden. V* VNv..V, f V' Ifc ft- 4- A

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 1