Truman bespreekt Amerikaansejje politiek Staatsloterij -= VRIJ ONVERVEERD Er zijn geen conflicten, I - zijn, dat zij I kunnen ATOOMENERGIE die zoo diep geworteld niet geregeld worden Maandag 29 October 1945 ONAFHANKELIJK: DAGBLAD VOOR ROTTERDAM EN OMSTREKEN 5e jaargang nummer 179 fejmaakt samenwerking"6 noodzakelijk WEERBERICHT i In China dreigt burgeroorlog Rede.van Staiin verwaoht* Wijziging in den verkoop HET NIEUWE RECHT II Franco houdt fascistische redevoering Redactie en' Admlnlstr.: EENORACHTSWEG 42 Tel- 23430 (3 lijnen) Abonnementsprijs p.--week 0.31* p. kwartaal 1- 1 6 a a e - nummer* 0.10 Baakier: Amsterd- Bank te- Rotterdam, giro 1153. Ad.ertenttei en 1 n II c h 11 n g e n-- dienst: SCHIEDAM SC HE. - SINGEL 42 Telef.nrs. 27839 24155 24156 24399 Advertenties uitsL 24155 Inlichtingendienst: 24156 \jj£h git Tér-gelegenheid van den Anic- g" rïkaanschen vlootdag heeft pr» I sident Truman tijdens e:n bijeen- f komst in het Central Park te I New-York; een belangrijke rode- voering uitgesproken. -Na hulde gebracht te hebben i aan de Amcrikaansche marine voor haar prestaties in den oor- iog;7 zeide de president, dat de /..vloot opf.VJ-day uit 1200 oor- J.' logshcdems les.ond, a sm:de uit f v meer dan ,59.000 liu'.p en lan- dingsvaartuigén'fen meer dan 40.000 ma rinevliegtu gan. Op dien dag «aren wij een zeemo- 'fgéndhèid, als nooit teloren in dè «'creldgeschiedenis is g ëvon- aard. Nooit zal do geschiedenis dien groeten leider vergeten, die ..i. van den', eersten dag, dat hij j£ aan het bewind was, er naar ra gestreefd, heeft, óm die vloot-, macht te - maken tol een inslru-, ipen/van-een. rccltti-aardigèn .."en ij.-auilrzamen \v red e~ en* die: bij;"de inspanningen, die hrj.v zich daar toe; heeft getroost, zijn loven ge-- géven /heeftFranklin D. Roose velt. - Wanneer echter onze demobi lisatie overeenkomstig de plannen geheel zal zijn voltooid, zullen de i-'V. S. tóch nog de grootste vloót- 5 mogendheid ter wereld zijn. Be halve deze vlootmacht zullen wij nog een van de grootste lucht machten ter wereld bezitten. Waarom willen wij deze groote vloot- "en luchtmacht behouden? Reeds vroeger heb ik gezegd, dat wij voor onszelf geen duim breedte aan grond gebied ergens ter wereld wen schor». Behalve de noodige steunpunten voor onze eigen bescherming,! wenschen wij niéts, dat aan een andere mo gendheid toebehoort. Maat deze vloot- en,luchtmacht hebben wij. noodig om de vol gende .redenen: Wij moeten, de militaire ver plichtingen nakomen, die wij als lid van do vereonigde na- tics op ons hebben genomen, nl." een- duurzamen vrede, zoo noodig met geweld, te waar borgen. - Ons leger, onzo vloot en onzo, luchtmacht moeten in samenwerking mot onze bond- genooten de aan onze ver slagen vijanden opgelegde' vre desvoorwaarden' doen uitvoe ren. Wij» moeten samenwerken mot andere Amcrikaansche na ties, om de territoriale on- - schendbaarheid - en - poliiioko onafhankelijkheid der landen van bot westelijk halfrond te bewaren. - Meestzwaar bewolkt, plaatselijk eenijo tej'en. In don nacht zwakke, overdag matijs vrind tusschen Zuid-' .west éntZuidoost- lots koeler. HOOG - WATER TE ROTTERDAM. .30 Oct:,' le tij 12.03 a., 2e tij 1241 In deze verwarde eti onze; kero wereld moet onzo mili taire maclit paraat zijn, om do fundamenteels taak te ver vallen, haar- opgelegd door onzegrondwet, nl. te zorgen voor de verdédiging van do V.S. - V'- Politieke grondbeginselen. De fundamenteelc beginselen van pechlsthapcnheid eii gerech tigheid, die in onze buitenland- sdie politiek verankerd, zijn, zijn de volgende: Wij zullen goort tömtorialo wijzi gingen in cenig deel der" wereld erkennen, tenzij dezo in overeen- stemming zijn met don vrijelijk uit.' gesproken wil ran bot betrokken volk. \v'; V- - Wij gelooven, dat allo volken, die tot zelfbestuur in' slaat zij n, naar eigen vrije keuze zonder/ tusschen. komst van eenigo vreemdezijde, hun eigen regeeringsvorm raoeton kunnen kiezen. Dit geldt voor Euro pa, Azië. en Afrika en ©vengoed voor het Westelijk halfrond. Met de huTps vanonze bondgenoo. ten zullen wij do verslagenvijan. ,d dij ko ^Jadden h^lpen^naa.rJ; «i^en vrij e -keuze; vreedzame democratische regeeringen op te richten. V Wij zullen weigeren eenigc regee- ring to erkennen die aanTcenig land door' eenigo bultenlaindsche mogend heid met geweld wordt opgelegd. Wij gelooven, dal allo naties de vrijheid ter zee moeten ^bezitten en gelijke rechten op de scheep vaart van grensrivieren en water, wegen, die door meer een land loopen. v Wij gelooven, dat alle stalen, die in de ^gemeenschap der volke ren worden opgenomen, toegang mo© ten hebben, op basis van gelijkheid tot den handel en de grondstoffen van de wereld- v Wij gelooven, dat volléijgo econo- mische samenwerking lussehen alle volkereu van essentieel belang is, oh» do levensomstandigheden over de geheele wereld te verbeteren. Wij moenen, dat het behoud van den vrede een organisatie van de vereenigdo naties vercischt, beslaan, de uit alle. vredelievende volken ter wereld, die bereid zijn gemeen schappelijk zoo noodig geweld te ge bruiken om den vrede te verzekeren. De wereld kan geen verzwak king dulden in het hechte voor nemen van de geallieerden om oen blijvenden. vrede tot stand tc brengen. De wereld kan uiet verduren, dat de geest van sa menwerking der bondgenooten, zooals deze tot uiting kwam tij dens den oorlog, uit elkaar valt. Blijvende samenwerking moot het parool zijn van alle volken; Hirosjlma was een waarschuwing. De atoombommen die gevallen zijn op Hirosjima en Nagasaki .moeten tot een signaal worden; niet voor do oude methode van isolatio, maarvoor een nieuw tijdvak, van steeds hechtere een heid en steeds nauwere vriend schap tusschen de vredelieven de volken. Mèeningsverschillen van den aard die thans onder de .volken bestaan, zijn niet hopeloos; of; on oplosbaar. Er zijn geen conflic ten van. beteekenis. tusschen- de zegevierende mogendheden, die zoo diep geworteld zijn, dat zij niet zouden kunnen worden ge TRUMAN regeld. Het grootste rechtstreek- sche gevaar, dat ons bedreigt, is dat; van de ontgoocheling, het ge vaar van.; een verraderlijk scep ticisme e'en; van verlies van ver trouwen in de doeltrelfendhcid van internationale - samenwerking. Een zoodanig verlies van ver trouwen zou altijd gevaarlijk zijn, maar in het huidige tijdvak van de - atoomenergie zou het niet minder .danjcatastrophaal 'zijn. D(V atoombom brengt geen wij ziging -in -de fundamenteelè bui- tonlandsche" politiële van 'dé V.S. -Zij-ma a ktsé dè.v-;' on Iwikkcl IhgÓen: toepassing? van'" onzé v.politièk dringender dan wij een half.jaar geleden konden gedroomd heb ben. Wij moeten het antwoord vinden op de vraagstukken, die ontstaanzijn; door het vrijlaten van do atoomkracht Met ons bezit van dit wapen wordt geen-'enkele natie bedreigd. De vurigste hoop van het Ame- rikaansche volk is, dat de we-' reldvredesorganisatie spoedig eon zoodanigèn. ..staat van perfectie zal bereiken;, dat de vérnielings- methoden door middel van -do atoomkracht - definitief en doel treffend voor altijd kunnen wor den uitgebannen. TeTsjoenking is medege deeld, dat Tsjang Kai Sjek heeft besloten op het oogenblik nog geen verklaring af te leggen over de betrekkingen tusschen 'de Kwomintang en de communis ten, „Hij wil den communisten hun volle kans geven", zeide een woordvoerder van dere geering. Van hoido zijdon. wordt erkend,dat - door het vastloo- pen - van de onderhandelingen tusschen, de regeering 'en „com munisten- een zeer gevaarlijke situatie is ontstaan. -, Generaal Yen' Hsi jSjaa, gou verneur van de provincie Sjansi, deelde aan Reuter mede, dat ruim .40 millioen Chineezen. be trokken zijn bij de gevechten tusschen ^communistische-en Kwomintang-troepen. Tienduizen den conimunisteii dringen, de;pro vincie binnen.. Honderdduizend man "vallen Tatoeng aan. Zij veroverden een doel van den spoorweg tusschen Peking en Soeiyoean. Een communistische woordvoerder verklaarde, dat ér in 28 provincies gevochten wordt Het stadium van. een algemeene burgeroorlog is nog niet nage treden. Verwacht wordt, dat maar- sch'alk~-Stalin - op "7"'TSovémbér ièen. belangrijke, rede zal 'hóuden,' In: diplomatieke, kringen te Mos kou wórdt aangenomen, dat deze toespraak waarschijnlijk van de grootste beteekenis zal-zijn voor de na-oorlogschc wereld. Stalin zou een aantal prob!e:ne.V waar mede de Sowjot-Unie thans te maken heeft, vooral .wat dfePMPf tenlandsclie politiek betreft, be handelen. Stalin's verschijnen op den verjaardag van do llussi- sclie revolutie, zal tevens het antwoord geven op de geruchten over zijn gezondheid, ivaarover de bewoners van de Sowjet-TJnie zich ten zeerste hebben ver baasd,. Plannen ora tl© orpin Isati© van <3© Staatsloterij te wijzi^n, zijn ia-«en. gevonlertl stadinm van voorLereiüinp In de oorlogsjaren is 'n «iod gemaakt aan de werkzaarahedon der loterij.' maatschappijen, die in meerdere of minder© male tegen do Staatsloterij aanleunden. Bij \vij2e van compensatie' zijn zes groot© maatschappijen toen ingeschakeld bij den verkoop van Staatsloten, waartoe de - StuaLsloterij haar cjrculatio vergrootte van 1 scrio vnn 21.000 loten tot 41/2 serie ran 23.000 loten.' Van dezo 4ty® sario wer. den -er 0V2 overgenomen -door het verkoopkantoor, dat do beJangcnvan bovengenoömd© maatschappijen be hartigde. - Deze fiang van zaken wordt thans als ongewenccht beschoowd. De over-1 heid ziet er. een onwaardig element in, dat kappers, sigarenwinkeliers en wie er al niet aUdebitant of snb* agent wil optreden, met de, loten-bij' het publiek leuren. .Het offlcleeJe standpunt luidt/ dat wie In de loterij wil spelen, dit weloverwogen moet doen en dus eigener bewegingnaar een collecteur of verkoopkantoor dient te stoppen. .Uit dezo zienswijze volgt, logischer-, wijze do conclusie, dat het aantal of-, ficieclo collecteurs of collectrices, het welk thans omstreeks 150 bedraagt,, zal worden vergroot. Wellicht zal voor deze fundi© een aantal hoofdagenten van het .verkoopkantoor in aanmerking, komen. Ook wordt gedacht aan de aan stelling van ouddllegole -werkers of -di^ielvor-jnahoilaanilen. Een cotlecteur verdient acht; gulden, per lot en .maakt «en jaarinkomen--va-' tréèrend' .van 2400 (01 4000 jgjd. ,hfen - dient-administratief onderlegd të i\jn, ccnige ejvartng to hebben in" den om. gang met bet publiek en over een be drijfskapitaal van 4 a 5000 ^1<1. to be. schikken, dit laatste in 'verband met do verplichting, do loten tegen con- derzelvér nabestaanden. Men meen© niet, dut het aantal col- Jecleurs nu ook bodist vervijrvoudi^l zal worden. Het staat nainolijk geens zins vast, dat' er, bij do huidige gcld- schaarschte, voor' do Staatsloterij in haar* huidigcu omvang bclangstoiling bestaat. Voor vel© goklustigen is de attractie er af, wanneer zij giraal gold al» prijs krijgen. Meer den twee series zul Jen den - eerst volgenden keer - stellig niet aan do markt gebracht worden. ACHTER HET NIEUWS 191ö lcgde/,het .Verdrag*0 vao Versailles de schuld van den oorlog op dc schouders van Duïtsch- lond. Voor hét-eerst werd ccn-geheel volk tansprakclijk gesteld voor zijn' gedragingen»ten -opzichte van .andere staten/, voor hét eerst werd.„uitgc- sproaken, dateen internationaal be lang, n.l. de vrede/ van hooger- orde' was dan .de 'nationale- belangen. Dultschland heeft het nooit begre pen'Het heeft slechts het krenkende element in die beschuldiging gevoeld, maar niet het politieke, dc. schep ping van, een nieuw rechtsbegrip. Uit die gekrenktheid, dit onvermo gen om internationaal te voelen, is ten slotte het nazisme voortgekomen. Men is thanseen stap verder ge gaan cn heeft het nieuwe recht vorm gegeven door een reeks van proces sen. De strafzaken tegen de functio narissen van .Bergcn-Belscn waren een voorspel: zij moesten den af schuw prikkelen voor een regiem, dat thans 'in" Neurenberg terecht staat. Dit is de onvermijdelijke af sluiting van de nazi-politiek. De Duitschcrs hebben zichimmers-niet tevreden gesteld met een militaire, occupatie der- veroverde landen; waar zij 'kwamen; 'ontketenden zij ^een burgeroorlog, met behulp der inhecmsche1- 'Quislings: deburger oorlog van de fascisten tegen dc de mocratie. De democratea. overwin naar gbbleven,' sluiten Tthans dien oorlog af met. haar eigen middelen, die van 'het "recht. De processen vormen het sluitstuk en dus een on derdeel van dien burgeroorlog. Het zijn politieke processen, waarvan dc uitslag van tevoren vaststaat, omdat den vaststaat, wie den burgeroorlog gewonnen heeft. Een dergelijk proces is geen geding, he. is eên getuigenis, een gedramatiseerde demonstratie «n al het gesprokene, ook het gevecht met de beklaagden, dient slechts om het executic-peleton -te recht- viardigen, dat onvermijdelijk aan het eind wacht. Het recht van waaruit men han delt is immers nog niet aangewezen. Het ontstaat eerst aan het einde der processen, door dc uitspraak, cn door dc mac^t, die het vonnis^exe- cutecrt. Men zal göcd doen den vorm van deze processen die meer consti tuanten zijn,dan gedingen aan hun functie aan tc passen cn zich niet blind te staren op juridische proces sen, die slechts gelden .voor vcrgrij-; pen tegen 'n bestaand recht' Want dan staan dc bcklaagden-stcrker dan dc aanklagers, aangezien men hen vcroordeclen wil op grond van recht, dat nictxbcstaat .Om hen cr onder tc krijgen, zou men dan moeten, grijpen naar dc onwaardige middelen, die tegen Laval gebruikt .werden. Wat ïs dat nieuwe recht dan? Het ia het. recht der volkerengemeen schap. Slechts als die volkerenge meenschap een realiteit 'wordt, krij gen dc processen een reden van bc/ staan. Lr moet een macht komen, di« dc volkeren dwingt „dc paden van het internationale recht' te be wandelen. Die dwang schept nieuwe levensgewoonten, schept recht. Zij kan uitgaan van een Volkenbond, zij kan ook uitgaan van een blok, maar nob lang die macht: er met is en niet dc orde, die er door geschapen moet worden, zullen de Duitschers..de re gels verachten, die, op deze orde ■vooruit loopend, namens haar recht spreken. en zoolang zal deze arbeid vergcefsch geweest zijn. Reuter .meldt, <Iat Franco te Toledo eert rede heeft uitgespro ken, die dé Spaanscho pers niet mocht publïceerèn. Hij gewaagde o.m. openlijk van zjjn belofte van 1942, dat namelijk Spanje een millioen man naar Berlijn zou. zenden wanneer het bolsje wisme Duitschland zou bereiken cn zeide, dat dio bclofto inge lost zou zijn, wanneer „de Euro-, peesché volken hun nationale waardigheid hadden hooggehou den'*- Volgens Franco was de wereldoorlog, blijkens de onrust waarin de wereld verkeert, nog niet beëindigd. President Tru man, heeft te kampen met groote stakingen cn in Engeland moei de arteiderspartij haar toevlucht nemen tot dictatoriale maatrege len. Het is van belang dat Spanje zich niet zal lalori beïnvloeden door 's werelds moeilijkheden en zich aan'de politiek zou honden die het volgde gedurende en na den burgeroorlog. - Do BonJ van Mobilisatie-hi- validen en van lmnn© Nabesta au den, di© begin 1942 door den be zetter waa opgeheven, is herrezen Over 1945 zal een extra uitk<H> rin? worden, verleend. Men kan zicli om hulp wenden tot het bestuur: Tore nitraat 30, te Drachten. VA*» i j. V Vw f.k ti.Di V, v vu Vb r i '-111 A UÜ\ V.K-V-V V,.«. v

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1945 | | pagina 1